Top

Somatie plata

SENTINŢA CIVILĂ NR. 547

S-a luat în examinare cererea având ca obiect somaţie de plată, formulată de creditoarea S.C…… S.A. – prin Unitatea Teritorială Comercială ……., .. în contradictoriu cu debitorul …….., cu domiciliul în ……..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Având în vedere prevederile art. 104 alin. (13) din Hotărârea nr. 387/2005 privind Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti şi faptul că niciuna dintre părţi nu s-a prezentat la apelul cauzei, instanţa lasă dosarul la sfârşitul şedinţei.

La al doilea apel nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că cererea este legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 39,00 lei conform chitanţei cu nr. 6635594/26.11.2008; s-a solicitat judecata în lipsă potrivit art. 242 Cod procedură civilă; după care :

Apreciind dosarul în stare de judecată, instanţa reţine cauza în pronunţare.

JUDECĂTORIA:

Deliberând asupra prezentei cauze, constată următoarele:

Prin cererea formulată pe calea somaţiei de plată la data de …. înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea sub nr. ……/327/2009 creditoarea SC ……. SA a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să someze debitorul ……… să achite creditoarei 554,83 lei contravaloare energie electrică şi 246, 43 lei penalităţi de întârziere, precum şi să dispună obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 39.30 lei.

În motivarea cererii se arată că, în fapt, în cadrul raporturilor comerciale dintre părţi creditoarea în baza contractului nr. ……… semnat de părţi a furnizat în mod continuu energie electrică debitorului la domiciliul acestuia din localitatea …… , sens în care au fost emise facturile depuse la dosar, pentru suma arătată în petitul cererii, dar care nu au fost achitate.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea per disp. OG 5/2001 privind procedura somaţiei de plat㸠art.969-970 C.civ. , art. 56 din Legea 13/2007 a energiei electrice.

Debitorul ……. nu a depus la dosar întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă prin reprezentant spre a-si exprima poziţia procesuală faţă de cererea creditoarei, deşi a fost legal citată in acest sens.

În dovedirea cererii creditoarea a depus la dosar următoarele înscrisuri: aviz de conciliere nr. …….. către debitorul …… ( f. 4 ),tabel cu facturi neachitate ( f. 5 ) facturi fiscale ( f.6-15 ), contractul nr. ….

Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa reţine următoarele: În fapt, în baza creditoarea , în baza contractul nr. …….a furnizat debitorului …….. în mod continuu energie electrică.

Potrivit dispoziţiilor art. 6 din contract debitorul are obligaţia de a achita la termen contravaloarea energiei electrice consumate. În baza art. 8 din contract, neachitarea facturii emise de furnizor în termen de 7 zile calendaristice de la data înştiinţării de plată atrage plata penalităţilor de întârziere de 0, 2 pe zi de întârziere.

Faţă de cele expuse, instanta reţine că, în condiţiile în care contractul reprezintă legea părţilor în virtutea art. 1 C.com. rap la art. 969 C.civ. ce consacră principiul forţei obligatorii a contractului -pacta sunt servanda-, în speţă creditoarea este titulara unui drept de creanţă împotriva debitoarei, creanţa fiind certă , lichidă şi exigibilă şi probată în condiţiile art.46 C. com., corelativă obligaţiei acestuia din urmă de a plăti sumele menţionate în petitul cererii,obligaţie pe care debitorul nu a executat-o.

În soluţionarea cererii instanţa va avea în vedere că potrivit dispoziţiilor art.1 din O.G.nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată –această procedură „ se desfăşoară la cererea creditorului în scopul realizării de bună-voie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani , asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnatură ori în alt mod admis de lege şi care atesta drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii”.

Ca atare, reţinând că în speţă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de dispoziţia legală mai sus arătată , creditoarea fiind titulara unui drept de creanţă împotriva debitoarei, obligaţia acesteia din urmă rezultând din înscrisurile constatatoare depuse la dosar, ce poartă semnatura acesteia, creanţa fiind certă, lichidă si exigibilă, conform art. 379 C.pr.civ., instanţa urmează a admite cererea de faţă, dispunându-se somarea debitorului să achite creditoarei sumele arătate în petitul cererii.

Conform art.274 C.pr.civ. faţă de soluţia de admitere a cererii instanţa urmează a dispune obligarea debitorului ………, aflat în culpă procesuală la plata cheltuielilor de judecată către creditoare, în cuantum de 39.30 lei , reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbrul judiciar.

Etichete: