Top

Somatie plata

SENTINŢA CIVILĂ NR. 523

S-a luat în examinare în vederea pronunţării, cauza comercială având ca obiect somaţie de plată, formulată de creditoarea ……….în contradictoriu cu debitoarea S.C. ……..S.A. .

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 12 februarie 2009, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În vederea deliberării, instanţa a amânat pronunţarea cauzei la această dată şi a hotărât următoarele:

JUDECĂTORIA :

Deliberând asupra prezentei cauze, constată următoarele:

Prin cererea formulată pe calea somaţiei de plată la data de 17.12.2009 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea sub nr. ……./ 327/2009 creditoarea ……… a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să someze debitoarea SC ……. SA să achite creditoarei 14.597, 31 lei penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a facturilor emise şi să dispună obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii se arată că, în fapt, între ……… şi SC ……….. SA s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. ……. modificat prin acte adiţionale ulterioare având ca obiect prestarea ocazională a serviciului de transport cu gabere de 100 to. Deoarece debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată a facturilor la termenul scadent, creditoarea a emis facturi pentru sumele reprezentând penalităţi de întârziere.

În drept, creditoarea si-a întemeiat cererea pe disp. OG 5/2001 privind procedura somaţiei de plată,.

Debitoarea SC …… SA nu a depus la dosar întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă spre a-şi exprima poziţia procesuală faţă de cererea creditoarei, deşi a fost legal citată in acest sens.

În dovedirea cererii creditoarea a depus la dosar următoarele înscrisuri: contractul de prestări servicii nr. 6081/ 08.09.2006 modificat prin acte adiţionale ulterioare ( f. 5-13 ), facturi fiscale ( f. 14-35), adrese către debitoare ( f. 36-41).

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru 39 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

În fapt,în baza contractului de prestări servicii nr……. creditorul s-a obligat să presteze ocazional debitorului servicii de transport cu gabare de 100, la preţul de 70 euro/zi gabara, fără TVA. Prin actele adiţionale încheiate ulterior părţile au stabilit că pentru neefectuarea plăţii contravalorii facturilor la termenul scadent, beneficiarul este de drept în întârziere, datorând penalităţi de 0, 15% pe zi de întârziere.

În soluţionarea cererii instanţa va avea în vedere că potrivit dispoziţiilor art.1 din O.G. nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată –această procedură „ se desfăşoară la cererea creditorului în scopul realizării de bună-voie sau prin executare silită a creanţelor certe,lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani , asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atesta drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii”.

Creanţa este certă dacă cuantumul acesteia este determinat sau determinabil din actele depuse. Creditoarea a depus facturi care reprezintă penalităţi de întârziere pentru achitarea cu întârziere a facturilor emise de creditoare şi care reprezentau contravaloarea serviciilor prestate debitoarei.

Pentru a putea stabili cuantumul penalităţilor de întârziere pentru fiecare factură achitată cu întârziere sunt necesare două elemente, pe de o parte data scadenţei pentru fiecare factură în parte, iar pe de altă parte, data achitării acestor facturi.

În baza acestor elemente instanţa ar putea să verifice dacă facturile depuse de creditoare şi care reprezintă penalităţile de întârziere calculate de creditoare îndeplineşte condiţia de a fi o creanţa certă.

Pe de altă parte facturile depuse de creditoare nu au decât semnătura reprezentantului acesteia, astfel încât nu sunt facturi acceptate în înţelesul codului comercial.

Faţă de aceste considerente, instanţa va respinge acţiunea formulată de creditoarea …….. pe calea somaţiei de plată în contradictoriu cu debitoarea SC ………. SA ca neîntemeiată.

Conform art. 274 C.pr.civ. faţă de soluţia de respingere a cererii, instanţa urmează a respinge cererea creditoarei de obligare a debitoarei la plata cheltuielilor de judecată.

Etichete: