Top

Somaţie de plată

Asupra cauzei civile de faţă instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău la data de , creditoarea Asociaţia de proprietari chemat în judecată pe debitorul J M, solicitând emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată pentru suma de 1.270,80 lei, reprezentând costul întreţinerii neachitate la termen.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că debitorul ocupă un apartament din cadrul asociaţiei şi, deşi a fost somat în nenumărate rânduri, nu şi-a îndeplinit obligaţia de achita lunar cotele de întreţinere.

Creditoarea a solicitat, în baza art. 242 al. 2 C.p.civ., judecarea cauzei în lipsă.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile O.G. nr. 5/2001, Legea nr. 114/1996 şi Legea 230/2007.

În baza art.31 al.3 din Regulamentul cadru al Asociaţiilor de proprietari – Anexa nr.2 la Legea nr. 114/1996 şi art. 1 din O.G. nr. 44/1998, cererea este scutită de plata taxelor de timbru.

La cerere a fost anexată, în copie, fişa de întreţinere a debitorului .

Deşi legal citat, debitorul nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în faţa instanţei pentru a propune probe.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 1 al.1 din O.G. n. 5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară în scopul realizării creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi sub semnătură ori prin alt mod admis de lege.

Prin raportare la art. 379 al.3 Cod procedură civilă , o creanţă este certă atunci când existenţa sa rezultă din însuşi actul de creanţă sau din alte acte, emanate de la debitor. În speţă, fiind vorba de recuperarea cheltuielilor de întreţinere, ar rezulta că obligaţia de plată a debitorului este determinată potrivit Statului Asociaţiei de Proprietari, însuşit de debitor prin semnarea anexei la acest statut. Întrucât creditoarea nu a depus asemenea acte la dosar, instanţa apreciază că această creanţă nu are caracter cert.

În ceea ce priveşte lichiditatea şi exigibilitatea creanţei, instanţa consideră că, potrivit legislaţiei locative, aceste condiţii ar rezulta din listele de plată ce se afişează lunar. Acestea, dacă nu sunt contestate de debitor în termen de 15 zile de la afişare, atestă cuantumul sumei ce trebuie achitată, perioada pentru care este cerută, precum şi scadenţa plăţii.

În speţă, instanţa constată că la dosarul cauzei creditoarea a depus un înscris „fişă de întreţinere”, pe baza căruia nu poate fi cenzurat cuantumul creanţei, neputând fi considerat a fi „înscris constatator al creanţei”, în sensul art. 1 al. 1 din O.G. nr. 5/2001.

Pentru aceste considerente, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, instanţa va respinge cererea.

Etichete: