Top

Somatie plata

SENTINTA CIVILA NR. 954

Sedinta publica din 26 martie 2009

.

S-a luat în examinare cererea având ca obiect somatie de plata, formulata de creditoarea S.C. …, în contradictoriu cu debitoarea S.C. ………

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns pentru creditoare, avocat ……, în baza delegatiei depusa la dosar , lipsa fiind debitoarea.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza ca cererea este netimbrata, dupa care :

Aparatorul creditoarei depune la dosar dovada achitarii taxei judiciare de timbru în cuantum de 39,00 lei, conform chitantei cu nr. ……… si timbru judiciar de 0,5 lei.

Fata de declaratia partii prezente ca nu mai are cereri sau alte motive de amânare, instanta acorda cuvântul în probatorii.

Aparatorul creditoarei solicita încuviintarea probei cu înscrisurile aflate la dosar.

În temeiul art. 167 Cod procedura civila, instanta încuviinteaza pentru creditoare proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei si acorda cuvântul pe fond asupra cererii.

Având cuvântul pe fond, aparatorul creditoarei solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata, cu cheltuieli de judecata.

JUDECATORIA :

Deliberând asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe calea somatiei la aceasta instanta la data de …… sub nr. ….., creditoarea SC ……., în contradictoriu cu debitoarea SC ……. SRL a solicitat instantei ca, prin hotarârea ce se va pronunta, sa fie obligata aceasta la plata sumei de …. lei, reprezentând contravaloarea chirie.

În motivarea cererii se arata ca creditoarea SC …….a încheiat la data de 15.10.2008 contractul de închiriere nr. 180 cu debitoarea SC …. SRL prin care a închiriat suprafata de 55 mp la etajul 3 al imobilului ……… pentru suma de 5 euro/mp/luna, fara tva pentru o perioada de 1 an.

Debitoarea si-a îndeplinit obligatiile pâna în august 2008, ulterior creditoarea emitând facturile …………. însusite de debitoare.

Creditoarea arata ca detine o creanta certa, lichida si exigibila, astfel încât solicita obligarea pârâtei la plata sumei de ……….. lei, reprezentând contravaloarea chirie.

În drept au fost invocate dispozitiile O.G. nr.5/2001.

Cererea de chemare în judecata a fost legal timbrata.

Debitoarea SC ….. SRL nu a formulat întâmpinare în cauza.

Relativ la probele solicitate, instanta a încuviintat creditoarei proba cu înscrisuri, aceasta depunând la dosarul cauzei: facturile …….contractul de închiriere nr. ……..

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin contractul de …., creditoarea SC …….. a închiriat suprafata de 55 mp ( art. 2.3) debitoarei SC ……. SRL contra sumei de 5euro mp/luna fara tva, pe o perioada de 1 an( art. 3.1.). Potrivit art. 4.2. din contract, plata chiriei se va efectua în maximul 5 zile de la emiterea facturii.

Creditoarea a emis facturile anterior enumerate, facturi acceptate prin semnatura de debitoare în conditiile codului comercial, dar care nu au fost achitate.

diverse produse, emitând facturi fiscale asumate de debitoare prin semnatura si stampila. Debitoarea a achitat în parte contravaloarea facturilor ramânând un rest de plata de 941,95 lei.

În consecinta, având în vedere ca debitoarea nu a achitat suma de …….. lei, reprezentând contravaloarea chirie.

Instanta, în raport cu dispozitiile art. 1 alin. 2 din OG nr. 5/2001.

În solutionarea cererii instanta va avea în vedere ca potrivit disp art.1 din O.G.nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata -aceasta procedura ” se desfasoara la cererea creditorului în scopul realizarii de buna-voie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani , asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de parti prin semnatura ori în alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii”.Ca atare, retinând ca în speta sunt îndeplinite cerintele prevazute de dispozitia legala mai sus aratata , creditoarea fiind titulara unui drept de creanta împotriva debitoarei,obligatia acesteia fiind dovedita de facturile depuse la dosar, creanta fiind certa, lichida si exigibila, conform art.379 C.pr.civ., instanta urmeaza a admite în parte cererea de fata, dispunându-se somarea debitoarei sa achite creditoarei în termen de 20 de zile de la data comunicarii prezentei hotarâri suma …….. lei, reprezentând contravaloarea chirie.

Conform art. 274 C. pr. civ. fata de solutia de admitere a cererii instanta urmeaza a dispune obligarea debitoarei SC ……, aflata în culpa procesuala în litigiul pendinte la plata cheltuielilor de judecata catre creditoarea SC …….. în cuantum de 39,30 lei, reprezentând taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

Etichete:

Somatie plata

SENTINTA CIVILA NR. 782

Sedinta publica din 10 martie 2009

S-a luat în examinare în vederea pronuntarii, cererea având ca obiect somatie de plata, formulata de creditoarea S.C. cu sediul în ………în contradictoriu cu debitorul S.C. …….. S.R.L., cu sediul în ………

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 5 martie 2009, cele declarate de parti fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, ce face parte integranta din prezenta hotarâre.

În vederea deliberarii, instanta a amânat pronuntarea cauzei la aceasta data si a hotarât urmatoarele:

JUDECATORIA :

Deliberând asupra prezentei cauze, constata urmatoarele:

Prin cererea formulata pe calea somatiei de plata la data de …….. si înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr. ………., creditoarea SC ………… SRL a solicitat instantei ca prin hotarârea ce va pronunta sa someze debitoarea SC ……… SRL sa achite creditoarei urmatoarele sume:

…………………

– penalitati de întârziere de 0,2% pe zi de întârziere; precum si sa dispuna obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii se arata ca, în fapt, în baza contractului de închiriere nr. 268/ 08.08.2005 semnat de parti, începând cu …… s-au efectuat o serie de prestatii cu automacara de 16 t. în suma, initial de 36.000 lei fara tva, pentru încarcarea a cca. 4000 mc de bustean. Deoarece macaraua a fost folosita pâna la 30.09.2005, s-au calculat sume suplimentar pentru o perioada de înca 10 zile.

Dupa terminarea activitatii de încarcare, creditoarea a solicitat debitoarei sa prezinte dovada cantitatii exacte de masa lemnoasa încarcata pe cele 4 barje pentru a factura prestatiile efectuate, fara a primi vreun raspuns. Desi a facut numeroase cereri pentru recuperarea chiriei automacaralei, debitoarea nu a dat curs acestora.

În drept, creditoarea si-a întemeiat cererea pe disp. OG 5/2001 privind procedura somatiei de plata¸ prevederile codului civil si codului comercial.

Debitoarea nu a depus la dosar întampinare si nu s-a prezentat în instanta prin reprezentant spre a-si exprima pozitia procesuala fata de cererea creditoarei, desi a fost legal citata in acest sens.

În dovedirea cererii, creditoarea a depus la dosar urmatoarele înscrisuri: contractului de închiriere nr. …………. ( f. 4), foi de parcurs ( f. 5-6), notificare si dovada comunicarii ( f. 7-8), încheierea din data de 22.08.2006 a Tribunalului Tulcea ( f. 9).

Analizând actele si lucrarile dosarului , instanta retine urmatoarele: Între parti în baza contractului de închiriere nr. ……….. s-au desfasurat raporturi comerciale prin care creditoarea SC ……… SRL a închiriat debitoarei SC ………. SRL potrivit art. 1 din contract automacara de 16 t pentru încarcarea a 4 barje cu circa 4000 mc bustean pentru cel mult 30 zile lucratoare. Potrivit art. 2 , tariful a fost stabilit la 9 lei/mc plus tva.

În solutionarea cererii instanta va avea în vedere ca potrivit disp. art.1 din O.G. nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata -aceasta procedura ” se desfasoara la cererea creditorului în scopul realizarii de buna-voie sau prin executare silita a creantelor certe,lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani , asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de parti prin semnatura ori în alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii”.

Asa cum rezulta din contract, pretul a fost stabilit în raport cu mc încarcat, astfel încât pretul chiriei este direct proportional cu metri cubi încarcati.

Art. 1 din contract prevede ca s-a avut în vedere aproximativ 4000 mc bustean, fara a exista un act asumat de ambele parti prin care sa fie prevazuta exact cantitatea încarcata. Pe de alta parte, dupa terminarea activitatii de încarcare, creditoarea a solicitat debitoarei sa prezinte dovada cantitatii exacte de masa lemnoasa încarcata pe cele 4 barje pentru a factura prestatiile efectuate, fara a primi vreun raspuns. În ceea ce priveste suma suplimentara solicitata pentru folosirea de catre debitoare a automacaralei, ulterior perioadei stabilite, nu exista niciun înscris din care sa rezulte perioada si cantitatea de marfa încarcata. Neputând fi stabilita creanta principala, nu pot fi calculate nici penalitatile de întârziere, potrivit art. 9 din contract.

Una dintre conditiile cerute de procedura somatiei de plata la art. 1 este ca creanta sa fie certa. Creanta este certa daca cuantumul ei este determinat sau determinabil. Din actele depusa de creditoare creanta nu este certa, astfel încât instanta va respinge cererea formulata pe calea somatiei de plata de creditoarea SC ………… SRL în contradictoriu cu debitorului SC ……. SRL.

În ceea ce priveste cererea de cheltuieli de judecata formulata de creditoare, instanta retine ca aceasta este în culpa procesuala, astfel încât în raport cu dispozitiile art. 274 c.proc.civ., va respinge aceasta cerere.

Etichete:

Somatie plata

SENTINTA CIVILA NR. 634

Sedinta publica din 26 februarie 2009

JUDECATORIA:

Deliberând asupra prezentei cauze, constata urmatoarele:

Prin cererea formulata pe calea somatiei de plata la data de 16.01.2009 si înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr. 257/ 327/ 2009 …. în calitate de mandatar al creditoarei ….. a solicitat instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa someze debitorul ….. sa achite creditoarei 117,89 lei lei contravaloare servicii, 295,76 lei, penalitati de întârziere si 203,17 lei reprezentând costuri de încetare, precum si sa dispuna obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii se arata ca, în fapt, între subscrisa …..si debitorul ….. s-a încheiat contractul nr. 5259827/ 24.08.2006 prin care creditoarea furniza servicii de telefonie mobila în schimbul obligatiei debitorului de a achita contravaloarea acestor servicii. Deoarece debitorul nu si-a Îndeplinit obligatia, creditoarea este în masura sa perceapa penalitati de întârziere. Creditorul arata ca creanta este certa, lichida, exigibila.

În drept, creditoarea si-a întemeiat cererea pe disp. OG 5/2001 privind procedura somatiei de plata, 969, 1073, 1101 si 1111 c.civ.

Debitorul ….. nu a depus la dosar întâmpinare si nu s-a prezentat în instanta spre a-si exprima pozitia procesuala fata de cererea creditoarei, desi a fost legal citata in acest sens.

În dovedirea cererii creditoarea a depus la dosar urmatoarele înscrisuri: procura ( 7 ), extras de cont ( f. 9-10 ), contractul nr. 5259827/ 24.08.2006 ( f. 13-16 ), facturi fiscale ( f. 11-12).

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru 39 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.

În fapt, în baza art. 7.4. coroborat cu art. 9.4. din contractul nr. 5259827/ 24.08.2006 ( f. 13-16 ) debitorul s-a obligat sa achite integral facturile pentru furnizarea serviciilor la cursul oficial de schimb leu/euro al BNR de la data emiterii facturii.

Potrivit art. 9.3. orice reclamatii privind facturile vor fi semnalate în scris Serviciului Relatii cu Clientii în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data facturii în cauza, iar la sfârsitul acestei perioade suma facturata este considerata ca fiind în mod irevocabil acceptata la plata.

Conform art. 9.5., pentru sumele neplatite la termen, creditorul va aplica penalitati de 0, 5 % pe zi de întârziere, iar totalul penalitatilor poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt datorate.

Potrivit art. 15 din contract costurile de încetare înainte de expirarea perioadei initiale reprezinta valoarea abonamentului lunar aferent perioadei ramase pâna la terminarea perioadei initiale de contract, daca abonamentul a fost încheiat în urma unei promotii Cosmote, costurile de încetare înainte de expirarea perioadei initiale vor include, pe lânga suma mentionata si valoarea discountului oferit.

Fata de cele expuse, instanta retine ca, în conditiile în care contractul reprezinta legea partilor în virtutea art. 1 C.com. rap la art.969 C.civ.ce consacra principiul fortei obligatorii a contractului-pacta sunt servanda-, în speta creditoarea este titulara unui drept de creanta împotriva debitoarei, creanta fiind reprezentata de penalitatile de întârziere, creanta fiind certa , lichida si exigibila si probata în conditiile art.46 C. com., corelativa obligatiei acesteia din urma de a plati sumele mentionate în petitul cererii,obligatie pe care debitoarea nu a executat-o.

În solutionarea cererii instanta va avea în vedere ca potrivit dispozitiilor art.1 din O.G.nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata -aceasta procedura ” se desfasoara la cererea creditorului în scopul realizarii de buna-voie sau prin executare silita a creantelor certe,lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani , asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de parti prin semnatura ori în alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii”.

Ca atare, retinând ca în speta sunt îndeplinite cerintele prevazute de dispozitia legala mai sus aratata , creditoarea fiind titulara unui drept de creanta împotriva debitoarei,obligatia acesteia rezultând dintr-un contract comercial, creanta fiind certa, lichida si exigibila, conform art.379 C.pr.civ., instanta urmeaza sa admita cererea de fata si va dispune somarea debitoarei sa achite creditoarei 117,89 lei contravaloare servicii, 295,76 lei penalitati de întârziere si 203,17 lei reprezentând costuri de încetare.

Conform art.274 C.pr.civ., fata de solutia de admitere a cererii instanta urmeaza a dispune obligarea debitorul ….., aflat în culpa procesuala la plata cheltuielilor de judecata catre creditoare, în cuantum de 39.30 lei, reprezentând taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar.

Etichete:

Somatie plata

SENTINTA CIVILA NR. 633

Sedinta publica din 26 februarie 2009

S-a luat în examinare cererea având ca obiect somatie de plata, formulata de creditoarea S.C. ………S.R.L. , cu sediul procesual ales în …….- la S.C. ……… S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea S.C. ………S.R.L. …….. cu sediul în …………..

La apelul nominal facut în sedinta publica se constata lipsa partilor.

Având în vedere prevederile art. 104 alin. (13) din Hotarârea nr. 387/2005 privind Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti si faptul ca niciuna dintre parti nu s-a prezentat la apelul cauzei, instanta lasa dosarul la sfârsitul sedintei.

La al doilea apel nominal facut în sedinta publica se constata lipsa partilor.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza ca cererea este legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 39,00 lei si timbru judiciar de 0,3 lei, s-a solicitat judecarea cauzei în lipsa; dupa care :

Apreciind dosarul în stare de judecata, instanta retine cauza în pronuntare.

JUDECATORIA :

Deliberând asupra prezentei cauze, constata urmatoarele:

Prin cererea formulata pe calea somatiei de plata la data de ……… si înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr. …….. creditoarea SC ……….SRL a solicitat instantei ca prin hotarârea ce va pronunta sa someze debitoarea SC …….. SRL sa achite creditoarei suma de ……….. lei reprezentând contravaloare marfa si sa dispuna obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata în cuantum de ……… lei.

În motivarea cererii se arata ca, între parti s-au desfasurat relatii comerciale în urma carora creditoarea a livrat produse debitoarei fara ca acestea sa fie achitate.

In dovedirea cererii creditoarea SC ……… SRL a depus facturi fiscale ( f. 4-9), lista facturi ( f. 9-10).

În drept, creditoarea si-a întemeiat cererea pe disp. OG 5/2001 privind procedura somatiei de plata.

Debitoarea SC ENACOV SRL nu a depus la dosar întampinare si nu s-a prezentat în instanta prin reprezentant.

Analizând actele si lucrarile dosarului , instanta retine urmatoarele:

În solutionarea cererii instanta va avea în vedere ca potrivit disp art.1 din O.G.nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata -aceasta procedura ” se desfasoara la cererea creditorului în scopul realizarii de buna-voie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani , asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de parti prin semnatura ori în alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii”.

Creditoarea S.C. ……….. S.R.L. a depus la dosar facturi fiscale care nu sunt însusite de debitoare prin semnatura în conditiile codului comercial.

Cum procedura somatiei de plata prevede ca creanta trebuie sa certa în conditiile art. 379 alin. 3 c.proc.civ., iar facturile neacceptate la plata de debitoare nu îndeplinesc conditia ca creanta sa fie certa.

Fata de cele expuse, instanta va respinge cererea formulata pe calea somatiei de plata de creditoarea SC ……….. SRL în contradictoriu cu debitoarea SC ……….. SRL ca neîntemeiata.

Etichete:

Somatie plata

SENTINŢA CIVILĂ NR. 992

Din 30 Martie 2009

Deliberând asupra cauzei comerciale de faţă reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 10.02.2009 sub nr. …, creditoarea ……..a chemat-o în judecată pe debitoarea ….., solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, pe cale de ordonanţă, să dispună emiterea unei somaţii de plată pentru suma de 32.152, 01 lei actualizată cu rata inflaţiei până la data plăţii, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii sale, creditoarea a arătat că la data de 1.01.2007 a încheiat cu debitoarea un contract de închiriere înregistrat sub nr. 01./01.01.2007 având ca obiect închirierea spaţiului de la etajul 4 al imobilului ….r, preţul fiind de 3 euro/m.p./lună fără TVA, durata contractului fiind de 2 ani.

Creditoarea a mai precizat faptul că în acest contract nu sunt incluse utilităţile (energia electrică, apă, telefon, net) debitoarea asumându-şi obligaţia de plată a facturilor în termen de 5 zile de la emiterea lor.

Creditoarea a mai precizat faptul că potrivit art. 7.4, 4.1 şi 4.2 din contract, debitoarea s-a obligat să achite în termenul prevăzut contravaloarea facturilor emise, obligaţie respectata până în luna octombrie 2008, facturile emise ulterior şi anexate la dosarul cauzei nefiind achitate deşi au fost însuşite de către reprezentantul debitoarei.

Creditoarea a mai indicat faptul că facturile emise reprezintă contravaloare chirie, consum apă, consum energie, servicii de pază conform contractului nr. 22/12.03.2008 precum şi penalităţi calculate conform contractului.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile O.G. 5/2001.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 39 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 3 lit. o din Legea nr. 146/1997 şi timbru judiciar de 0,3 lei conform art. 3 alin. 1 din O.G. nr.32/1995.

În dovedirea acţiunii, creditoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri în cadrul căreia a depus la dosarul cauzei, în copie certificată: factura fiscală seria TLAAA nr. 7155/15.01.2008 (f. 3), calcul penalizare (f. 4), factura fiscală seria TLAAA nr. 7366/15.10.2008 (f. 5), factura fiscală seria TLAAA nr. 7398/4.11.2008 (f. 6), factura fiscală seria TLAAA nr. 7426/3.12.2008 (f. 7), contract de închiriere nr. 01.01.2007 (f. 8-12).

Debitoarea, deşi legal citată, nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, între creditoare şi debitoare s-a încheiat contractul de închiriere înregistrat sub nr. 01./01.01.2007 prin care creditoarea în calitate de locator a închiriat debitoarei în calitate de locatar, spaţiului de la etajul 4 al imobilului …, preţul fiind de 3 euro/m.p./lună fără TVA, durata contractului fiind de 2 ani.

În executarea acestui contract creditoarea a emis facturile seria TLAAA nr. 7155/15.01.2008 (f. 3), seria TLAAA nr. 7366/15.10.2008 (f. 5), seria TLAAA nr. 7398/4.11.2008 (f. 6), seria TLAAA nr. 7426/3.12.2008 (f. 7).

În drept, potrivit art. 1 alin. 1 din O.G. 5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Potrivit art. 379 Cod procedură civilă, creanţa are un caracter cert atunci când existenţa sa rezultă din însuşi actul de creanţă sau/şi din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.

În cauza dedusă judecăţii, instanţa constată caracterul cert al creanţei în valoare totală de 32.152, 01 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 379 alin. 3 Cod procedură civilă, existenţa sa rezultând din facturile seria TLAAA nr. 7155/15.01.2008 (f. 3), seria TLAAA nr. 7366/15.10.2008 (f. 5), seria TLAAA nr. 7398/4.11.2008 (f. 6), seria TLAAA nr. 7426/3.12.2008 (f. 7), precum şi caracterul lichid, astfel cum este stabilit de art. 379 alin. 4 Cod procedură civilă, câtimea creanţei fiind determinată şi rezultând din înscrisuri însuşite de părţi, respectiv facturile fiscale enumerate mai sus care potrivit art. 46 Cod comercial fac dovada şi împotriva debitorului în măsura în care sunt acceptate.

Potrivit art. 46 Cod comercial, obligaţiunile comerciale se probează şi cu facturi acceptate. Factura este un înscris care cuprinde elementele esenţiale ale unei operaţiuni comerciale: identitatea părţilor, cantitatea de marfă, calitatea, condiţii de livrare etc. În privinţa forţei probante, factura face dovada deplină împotriva emitentului şi în favoarea aceluia ce o deţine, adică a destinatarului. Factura poate sa facă dovada şi în favoarea emitentului, dacă este acceptată de către destinatar.

În cauza dedusă judecăţii acceptarea este expresă, făcându-se prin depunerea semnăturii destinatarului pe factură.

Instanţa mai reţine şi faptul că valoare chiriei lunare pentru spaţiul de la etajul 4 al imobilului …. este prevăzută în mod expres în art. 3. 1 al contractului nr. 01/01.01.2007, înscris însuşit de către debitoare prin semnătură şi ştampilă.

Caracterul exigibil al creanţei rezultă din faptul neplăţii preţului de către debitoare la scadenţă stabilită conform facturilor.

Întrucât creanţa solicitată de creditoare prin prezenta cerere este certă, lichidă şi exigibilă, pentru suma de 32.152, 01 lei, reprezentând o obligaţie de plată a unei sume de bani şi este determinată potrivit facturilor acceptate de către debitoare, având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse şi constatând întrunite condiţiile cerute de art. 1 din O.G. 5/2001, instanţa va admite acţiunea şi va soma debitoarea să plătească creditoarei, suma de 32.152, 01 lei, reprezentând contravaloarea facturilor seria TLAAA nr. 7155/15.01.2008, seria TLAAA nr. 7366/15.10.2008, seria TLAAA nr. 7398/4.11.2008, seria TLAAA nr. 7426/3.12.2008.

În baza art. 6 alin. 2, constatând că pretenţiile creditoarei sunt justificate în scopul executării obligaţiei de plata, instanţa va fixa un termen de plată de 20 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga debitoarea şi la plata sumei de 39, 3 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (taxă timbru şi timbru judiciar), pe temeiul culpei sale procesuale.

Etichete:

Somatie plata

SENTINŢA CIVILĂ NR. 991

Din 30 martie 2009

Deliberând asupra cauzei comerciale de faţă reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 9.02.2009 sub nr. ……, creditoarea …… a chemat-o în judecată pe debitoarea …., solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, pe cale de ordonanţă, să dispună emiterea unei somaţii de plată pentru suma de 37.812, 97 lei actualizată cu rata inflaţiei până la data plăţii, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, s-a arătat că în perioada decembrie 2007 -decembrie 2008, debitoarea a achiziţionat de la societatea creditoare oxigen tehnic livrat în tuburi, închiriate tot de la societatea creditoarea, la fiecare livrare efectuându-se şi verificări sumare.

Creditoarea a mai precizat faptul că, ca urmare a livrării oxigenului tehnic, a închirierii tuburilor şi a verificărilor efectuate, a emis facturile anexate.

De asemenea, a mai precizat faptul că nici o factură nu a fost respinsă sau contestată, fiind primite sub semnătură. Mai mult, prin extrasul de cont nr. 197/04.02.2009, debitorul recunoaşte debitul total de 37.812, 97 de lei ca fiind cert, lichid şi exigibil.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile O.G. 5/2001.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 39 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 3 lit. o din Legea nr. 146/1997 şi timbru judiciar de 0,3 lei conform art. 3 alin. 1 din O.G. nr.32/1995.

În dovedirea acţiunii, creditoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri în cadrul căreia a depus la dosarul cauzei, în copie certificată: extras de cont (f. 5), factura fiscală seria TLCAA nr. 04494274/21.12.2007 (f. 6), factura fiscală seria TLCAA nr. 04494326/31.01.2008 (f. 7), factura fiscală seria TLCAA nr. 04494489/31.03.2008 (f. 8), factura fiscală seria ……

Debitoarea, deşi legal citată, nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, între creditoare şi debitoare s-au stabilit relaţii comerciale având ca obiect livrarea de oxigen tehnic, închirierea tuburilor şi efectuarea verificărilor acestora, în baza cărora a emis facturile fiscale anexate la dosarul cauzei în sumă totală de 37.812, 97 lei.

În drept, potrivit art. 1 alin. 1 din O.G. 5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Potrivit art. 379 Cod procedură civilă, creanţa are un caracter cert atunci când existenţa sa rezultă din însuşi actul de creanţă sau/şi din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.

În cauza dedusă judecăţii, instanţa constată caracterul cert al creanţei în valoare totală de 37.812, 97 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 379 alin. 3 Cod procedură civilă, existenţa sa rezultând din factura fiscală seria …… 06619137/8.12.2008 (f. 16), precum şi caracterul lichid, astfel cum este stabilit de art. 379 alin. 4 Cod procedură civilă, câtimea creanţei fiind determinată şi rezultând din înscrisuri însuşite de părţi, respectiv facturile fiscale enumerate mai sus care potrivit art. 46 Cod comercial fac dovada şi împotriva debitorului în măsura în care sunt acceptate.

Potrivit art. 46 Cod comercial, obligaţiunile comerciale se probează şi cu facturi acceptate. Factura este un înscris care cuprinde elementele esenţiale ale unei operaţiuni comerciale: identitatea părţilor, cantitatea de marfa, calitatea, condiţii de livrare etc. În privinţa forţei probante, factura face dovada deplină împotriva emitentului şi în favoarea aceluia ce o deţine, adică a destinatarului. Factura poate sa facă dovada şi în favoarea emitentului, dacă este acceptată de către destinatar.

În cauza dedusă judecăţii acceptarea este expresă, făcându-se prin depunerea semnăturii destinatarului pe factură.

De asemenea, instanţa va reţine faptul că prin confirmarea extrasului de cont pentru suma de 37812, 97 lei reprezentând debit restante la data de 31.12.2008, debit ce rezultă din însumarea facturilor fiscale anexate la dosarul cauzei, debitoarea a acceptat suma ce se solicită prin prezenta cerere.

Caracterul exigibil al creanţei rezultă din faptul neplăţii preţului de către debitoare la scadenţă stabilită conform facturilor.

Întrucât creanţa solicitată de creditoare prin prezenta cerere este certă, lichidă şi exigibilă, pentru suma de 37.812, 97 lei, reprezentând o obligaţie de plată a unei sume de bani şi este determinată potrivit facturilor acceptate de către debitoare, având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse şi constatând întrunite condiţiile cerute de art. 1 din O.G. 5/2001, instanţa va admite acţiunea şi va soma debitoarea să plătească creditoarei, suma de 37.812, 97 lei, reprezentând contravaloare oxigen tehnic, închiriere tuburi, verificări sumare.

Având în vedere prevederile art. 1 alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, instanţa va dispune şi actualizarea sumei de 37.812, 97 lei în raport de rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective.

În baza art. 6 alin. 2, constatând că pretenţiile creditorului sunt justificate în scopul executării obligaţiei de plata, instanţa va fixa un termen de plată de 20 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga debitoarea şi la plata sumei de 39, 3 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (taxă timbru şi timbru judiciar), pe temeiul culpei sale procesuale.

Etichete:

Somatie plata

SENTINŢA CIVILĂ NR. 910

Din 24 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 2.02.2009 sub nr. …, creditoarea …. a chemat-o în judecată pe debitoarea …, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, pe cale de ordonanţă, să dispună emiterea unei somaţii de plată pentru suma de 99, 39 euro (357, 63 lei) din care 45 euro (164, 52 lei) reprezentând ratele 3 şi 4 şi 54, 39 euro (193, 11 lei) reprezentând penalităţi de întârziere, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii sale, creditoarea a arătat, în esenţă, că la data de 01.08.2005 a încheiat cu debitorul Contractul nr. 929/01.08.2005, din care acesta din urmă a achitat ratele 1 şi 2 rămânând neplătite ratele 3 şi 4 şi penalităţile de întârziere datorate pentru neachitarea la termenele şi în cuantumul stabilit prin contract a sumelor reprezentând ratele eşalonate ale tarifelor de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 1 şi art. 6 alin. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 39 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 3 lit. o din Legea nr. 146/1997 şi timbru judiciar de 0,3 lei conform art. 3 alin. 1 din O.G. nr.32/1995.

În dovedirea acţiunii, creditoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri în cadrul căreia a depus la dosarul cauzei, în copie: înştiinţare de plată nr. SV 27539/31.08.2006 (f. 4), confirmare de primire (f. 5-6), Contractul nr. 929/01.08.2005 (f. 7-8), anexa nr. A (f. 9), anexa nr. C (f. 10), notă de calcul rate şi penalităţi (f. 11).

Debitorul, deşi legal citat, nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, în baza contractul nr. 929/01.08.2005 (f. 7-8) debitorul s-a obligat să achite contravaloarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România pentru perioada de parcurs şi staţionare de 12 luni în sumă totală de 90 euro, în 4 rate cu plata în lei la cursul valutar al BNR valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării fiecărei rate. Conform anexei C de la contract, asumată prin semnătură de debitor, cuantumul ratelor şi data plăţii au fost determinate de părţi.

Potrivit art. 2 pct. 3 din contract, debitorul s-a obligat să achite contravaloare în lei a sumelor datorate cu titlu de tarif de utilizare, la termenele prevăzute în anexa C. Din suma totală de 90 euro, debitorul nu a achitat 2 rate în cuantum total de 45 Euro potrivit înştiinţării de plată nr. SV 27539/31.08.2006 (f. 4)

În drept, potrivit art. 1 alin. 1 din O.G. 5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Astfel, creanţa este certă în condiţiile art. 379 alin. 3 Cod procedură civilă, existenţa ei fiind neîndoielnică aşa cum rezultă din contractul semnat de părţi cât şi a anexelor la contract, acesta având valoarea unui înscris însuşit de către aceasta conform art.1 din O.G. nr. 5/2001.

Potrivit art. 379 alin.4 Cod procedură civilă creanţa este lichidă atunci când câtimea ei este determinată prin însuşi actul de creanţă sau când este determinabilă cu ajutorul actului de creanţă şi a altor acte, în speţă acest aspect rezultă din Anexa A la contract depusă la dosarul cauzei (f. 9).

În ceea ce priveşte condiţia exigibilităţii creanţei, acesta este îndeplinită în cauză, scadenţa obligaţiei fiind împlinită la datele înscrise în Anexa C la contract, respectiv pentru rata a treia – la data de 01.02.2006 iar pentru rata a patra – la data de 01.05.2006.

Întrucât creanţa solicitată de creditoare prin prezenta cerere este certă, lichidă şi exigibilă şi având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse şi constatând întrunite condiţiile cerute de art. 1 din OG 5/2001, instanţa va admite acţiunea şi va soma debitoarea să plătească creditoarei, suma de 164, 52 lei (45 de euro) reprezentând ratele 3 şi 4 din tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale.

Cu privire la penalităţile de întârziere solicitate de către creditoare instanţa reţine că prin acelaşi contract, la art. 3, părţile au stabilit că în cazul neachitării la termenele şi în cuantumul stabilit a sumelor amintite anterior se calculează penalităţi de întârziere de 0,15% pe zi de întârziere asupra sumei totale datorate, în euro la cursul BNR valabil pentru ultima zi a lunii anterioare scadenţei ratei. Având în vedere aceste prevederi, creditoarea a calculat penalităţile de întârziere pentru rata 3 de 27, 33 euro (82, 26 lei) şi pentru rata 4 de 24, 66 euro (85, 69 lei) rezultând un total de 54, 39 euro (193, 11 lei).

Potrivit art. 4 alin. 3 din Legea nr. 469 din 9 iulie 2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, totalul penalităţilor pentru întârziere nu poate depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate, cu excepţia cazului în care prin contract s-a stipulat contrariul, ori prin contractul nr. 929/01.08.2005 (f. 7-8) părţile nu au inclus o astfel de clauză.

Pentru aceste considerente totalul penalităţilor pe care instanţa le va acorda creditoarei nu vor depăşi creanţa principală în cuantum de 45 de euro şi vor fi de 22,50 euro (81, 27 lei – calculat având în vedere un curs euro de 3, 6120 conform notei de calcul rate şi penalităţi aflată la fila 11) pentru rata 3, respectiv de 22, 50 euro (78, 18525 lei – calculat având în vedere un curs euro de 3.4749 conform notei de calcul rate şi penalităţi aflată la fila 11) pentru rata 4 rezultând un total de 45 euro (159, 45525 lei).

Prin urmare, având în vedere dispoziţiile articolului 969 Cod procedură civilă potrivit cu care „convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante”, instanţa va obliga debitoarea şi la plata sumei de 159, 45525 lei lei, creanţă certă, lichidă şi exigibilă, reprezentând penalităţi pentru neplata la termen a debitului principal, apreciind că şi cererea creditoarei referitoare la penalităţile de întârziere solicitate se încadrează în dispoziţiile art. 1 din O.G. nr. 5/2001.

În baza art. 6 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului 5/2001, constatând că pretenţiile creditorului sunt justificate în scopul executării obligaţiei de plată, instanţa va fixa un termen de plată de 20 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga debitoarea şi la plata sumei de 39,3 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (taxă timbru şi timbru judiciar) pe temeiul culpei sale procesuale.

Etichete:

Somatie plata

SENTINŢA CIVILĂ NR.845

Din 18 MARTIE 2009

Deliberând asupra cauzei comerciale de faţă reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 12.01.2009 sub nr. …., creditoarea …. a chemat-o în judecată pe debitoarea …. solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, pe cale de ordonanţă, să dispună emiterea unei somaţii de plată pentru suma de 691, 56 lei reprezentând contravaloare energie electrică, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii sale, creditoarea a arătat, în esenţă, că a încheiat cu debitoarea contractul de furnizare energie electrică cu nr. 6494/23.12.1967 având ca obiect furnizarea de energie electrică la locuinţa proprietate sa din localitatea sa din localitatea ….

Creditoarea a mai precizat faptul că debitorul a beneficiat în mod continuu de furnizarea energiei electrice, dar facturile emise după data de 15.02.2006 nu au mai fost achitate deşi în conformitate cu art. 2 lit. a din contractul de furnizare, consumatorul are obligaţia de a achita contravaloarea energiei consumate.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001, art. 969 – 970 Cod civil, art. 56 din Legea 13/2007.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 39 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 3 lit. o din Legea nr. 146/1997 şi timbru judiciar de 0,3 lei conform art. 3 alin. 1 din O.G. nr.32/1995.

În dovedirea acţiunii, creditoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri în cadrul căreia a depus la dosarul cauzei, în copie: notificare nr. 456/26.02.2008 (f. 4), tabel cu facturi neachitate (f. 5), factura nr. 4506232 din 15.02.2006 (f. 6), factura nr. 5441551 din 19.11.2007 (f. 7), contractul nr. 6494/23.12.1967 de furnizare energie electrică (f. 8).

Debitorul, deşi legal citată, nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, între părţi s-a încheiat la data 23.12.1967 Contractul nr. 6494 având ca obiect furnizarea de energie electrică (f. 8).

În baza acestui contract creditoarea a furnizat energie electrică pentru care a emis şi facturile nr. 4506232 din 15.02.2006 (f. 6), nr. 5441551 din 19.11.2007 (f. 7).

În drept, potrivit art. 1 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Potrivit art. 379 Cod procedură civilă, creanţa are un caracter cert atunci când existenţa sa rezultă din însuşi actul de creanţă sau/şi din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.

În cauza dedusă judecăţii, instanţa constată caracterul cert al creanţei în valoare totală de 691, 59 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 379 alin. 3 Cod procedură civilă, existenţa sa rezultând din facturile nr. 4506232 din 15.02.2006 (f. 6), nr. 5441551 din 19.11.2007 (f. 7), precum şi caracterul lichid, astfel cum este stabilit de art. 379 alin. 4 Cod procedură civilă, câtimea creanţei fiind determinată şi rezultând din înscrisuri însuşite de părţi, respectiv facturile fiscale enumerate mai sus.

Instanţa reţine faptul că facturile nr. 4506232 din 15.02.2006 (f. 6), nr. 5441551 din 19.11.2007 (f. 7) nu au fost însuşite de către debitor prin semnătură dar a fost asumate implicit prin semnarea contractului nr. …., care în art. 2 lit. a prevede în sarcina cumpărătorului obligaţia de a achita facturile prezentate de către întreprinderea furnizoare de energie electrică cel mai târziu în 5 zile de la data primirii. Deci, debitorul s-a obligat să achite contravaloarea energiei electrice livrate de furnizor fără ca această obligaţie să fie condiţionată de acceptarea facturii de către el.

Caracterul exigibil al creanţei rezultă din faptul neplăţii preţului de către debitoare la scadenţa stabilită conform contractului şi anume 5 zile calendaristice de la data primirii facturilor conform art. 2 lit. a din contract.

Faţă de prevederile art. 969 Cod Civil, instanţa reţine că debitorului îi revenea obligaţia de a achita integral facturile invocate de către creditoare la datele când acestea au devenit scadente.

Întrucât creanţa solicitată de creditoare prin prezenta cerere este certă, lichidă şi exigibilă, pentru suma de 691, 59 lei, reprezentând o obligaţie de plată a unei sume de bani şi este determinată potrivit facturilor asumate de către debitor, având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse şi constatând întrunite condiţiile cerute de art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, instanţa va admite acţiunea şi va soma debitorul să plătească creditoarei, suma de 691, 59 lei, reprezentând contravaloare energie electrică.

În baza art. 6 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, constatând că pretenţiile creditorului sunt justificate în scopul executării obligaţiei de plata, instanţa va fixa un termen de plată de 30 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga debitorul şi la plata sumei de 39, 3 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (taxă timbru şi timbru judiciar), pe temeiul culpei sale procesuale.

Etichete:

Somatie plata

SENTINŢA CIVILĂ NR. 825

Din 16 Martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 27.01.2009 sub nr. …, creditoarea …. a chemat-o în judecată pe debitoarea …., solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, pe cale de ordonanţă, să dispună emiterea unei somaţii de plată pentru suma de 17000 lei reprezentând diferenţă de executate la … în baza contractelor de execuţie şi furnizare nr. …..

În motivarea cererii sale, creditoarea a arătat că între cele două societăţi a fost încheiat contractul nr. … care a avut ca obiect confecţionarea şi montarea tâmplăriei din PVC cu geam termoizolant şi lucrări de amenajări interioare la … conform dimensiunilor stabilite de comun acord cu beneficiarul în valoare de 17000 lei, iar la data de 15.01.2008 a fost încheiat contractul cu nr. 1321 care avea ca obiect tâmplărie PVC şi lucrări de amenajări interioare la …. în valoare de 23000 lei.

Creditoarea a mai arătat faptul că recepţia lucrărilor, s-au emis facturile fiscale nr. 2751/21.12.2007, nr. 2752/21.12.2007, nr. 4370/2.04.2008, debitoarea achitând la data de 6.08.2008 suma de 6000 lei reprezentând plată parţială a facturii 4370, rămânând de achitat suma de 1700 reprezentând rest de plată contravalorii serviciilor executate în baza contractului nr. …..

Creditoarea a mai precizat faptul că lucrările au fost executate în termen şi de calitate astfel cum rezultă şi din procesele verbale de recepţie a lucrărilor întocmite la data de 19.12.2007 şi 31.03.2008 semnate fără obiecţiuni de către beneficiar, respectiv de către I.R.P.C…..

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Ordonanţa Guvernului 5/2001 .

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 39 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 3 lit. o din Legea nr. 146/1997 şi timbru judiciar de 0, 3 lei conform art. 3 alin. 1 din O.G. nr. 32/1995.

În dovedirea acţiunii, creditoarea a depus la dosarul cauzei, în copie: contract de execuţie şi furnizare nr. 1274/14.12.2007 (f. 5-7), deviz final nr. 77/21.12.2007 (f. 8), deviz final din data de 21.12.2007 (f. 9), deviz final nr. 77/13/12.2007 (f. 10), deviz ofertă din data de 13.12.2007 (f. 11-15), proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din data de 19.12.2007 (f. 16), contract de execuţie şi furnizare nr. 1321/15.01.2008 (f. 17-19), deviz ofertă nr. 82/04.01.2008 (f. 20), deviz ofertă din data de 4.01.2008 (f. 21-23), deviz final nr. 82/04.01.2008 (f. 24-26), proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (f. 27), factură fiscală seria TL MDA nr. 0002751/21.12.2007 (f. 28), factură fiscală seria TL MDA nr. 0002752/21.12.2007 (f. 28), factură fiscală seria TL MDA nr. 0004370/02.04.2008 (f. 29), fişă evidenţă contabilă (f. 30), notificări şi confirmări de primire (f. 31-41).

Debitoarea, deşi legal citată, nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, între creditoare şi debitoare s-au stabilit relaţii comerciale având ca obiect confecţionarea şi montarea tâmplăriei din PVC cu geam termoizolant şi lucrări de amenajări interioare la …., în conformitate cu clauzele contractelor de execuţie nr. 1274/14.12.2007 şi nr. 1321/15.01.2008.

În baza contractului de execuţie şi furnizare nr. …. (f. 5-7) a fost executată lucrarea de amenajări interioare, recepţionată conform procesului verbal încheiat la data de 19.12.2007 şi au fost emise facturile fiscale seria TL MDA nr. 0002751/21.12.2007 (f. 28), seria TL MDA nr. 0002752/21.12.2007 (f. 28) în valoare totală de 17000 lei achitate integral de către debitoare.

În baza contractului de execuţie şi furnizare nr. 1321/15.01.2008 (f. 17-19) a fost executată lucrarea de amenajări interioare, recepţionată conform procesului verbal încheiat la data de 31.03.2008 (f. 27) întocmit în baza devizului ofertă nr. 82/04.01.2008 (f. 20) semnat şi ştampilat de către debitoare. De asemenea, în baza aceluiaşi contract a fost emisă factura fiscală seria TL MDA nr. 0004370/02.04.2008 (f. 29) în valoare de 23000 lei din care, potrivit susţinerilor creditoarei a fost achitată suma de 6000 de lei, rămânând un rest neachitat în valoare de 17000 lei, sumă ce face obiect prezentului litigiu.

În drept, potrivit art. 1 alin. 1 din O.G. 5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Potrivit art. 379 Cod procedură civilă, creanţa are un caracter cert atunci când existenţa sa rezultă din însuşi actul de creanţă sau/şi din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.

În cauza dedusă judecăţii, instanţa constată caracterul cert al creanţei în valoare totală de 17000 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 379 alin. 3 Cod procedură civilă, existenţa sa rezultând din factura fiscală seria TL MDA nr. 0004370/02.04.2008 (f. 29), precum şi caracterul lichid, astfel cum este stabilit de art. 379 alin. 4 Cod procedură civilă, câtimea creanţei fiind determinată şi rezultând din înscrisuri însuşite de părţi, respectiv factura fiscală menţionată mai sus care potrivit art. 46 Cod comercial face dovada şi împotriva debitoarei în măsura în care este acceptată.

Potrivit art. 46 Cod comercial, obligaţiunile comerciale se probează şi cu facturi acceptate. Factura este un înscris care cuprinde elementele esenţiale ale unei operaţiuni comerciale: identitatea părţilor, cantitatea de marfa, calitatea, condiţii de livrare etc. În privinţa forţei probante, factura face dovada deplină împotriva emitentului şi în favoarea aceluia ce o deţine, adică a destinatarului. Factura poate să facă dovada şi în favoarea emitentului, dacă este acceptată de către destinatar.

În cauza dedusă judecăţii acceptarea este expresă, făcându-se prin depunerea semnăturii destinatarului pe factură. Se mai reţine şi acceptarea tacită a facturii de către debitoare prin plată parţială a acesteia.

Instanţa mai reţine şi faptul că preţul contractului în valoare de 23000 lei este prevăzut în mod expres în art. 5 al contractului nr. 1321/15.01.2008, înscris însuşit de către debitoare prin semnătură şi ştampilă. De asemenea, instanţa mai are în vedere şi faptul că debitoarea a recepţionat lucrarea efectuată în baza contractului menţionat prin semnarea şi ştampilarea procesului verbal de recepţie întocmit la data de 31.03.2008 (f. 27).

Caracterul exigibil al creanţei rezultă din faptul neplăţii preţului de către debitoare la scadenţă stabilită conform art. 12 din contractul nr. 1321/15.01.2008 care prevede faptul că suma de 23000 lei se va achita la terminarea lucrărilor.

Întrucât terminarea lucrărilor a fost confirmată prin semnarea şi ştampilarea procesului verbal de recepţie întocmit la data de 31.03.2008 (f. 27) instanţa se va raporta în stabilirea datei de la care obligaţia de plată a devenit exigibilă, la data de 31.03.2008.

Întrucât creanţa solicitată de creditoare prin prezenta cerere este certă, lichidă şi exigibilă, pentru suma de 17000 lei, reprezentând o obligaţie de plată a unei sume de bani şi este determinată potrivit contractului nr. 1321/15.01.2007 şi a facturii fiscale seria … nr. 0004370/02.04.2008, având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse şi constatând întrunite condiţiile cerute de art. 1 din Ordonanţa Guvernului 5/2001, instanţa va admite acţiunea şi va soma debitoarea să plătească creditoarei, suma de 17000 lei, reprezentând preţ amenajări interioare.

În baza art. 6 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului 5/2001, constatând că pretenţiile creditorului sunt justificate în scopul executării obligaţiei de plata, instanţa va fixa un termen de plată de 15 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete:

Somatie plata

SENTINŢA CIVILĂ NR. 547

S-a luat în examinare cererea având ca obiect somaţie de plată, formulată de creditoarea S.C…… S.A. – prin Unitatea Teritorială Comercială ……., .. în contradictoriu cu debitorul …….., cu domiciliul în ……..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Având în vedere prevederile art. 104 alin. (13) din Hotărârea nr. 387/2005 privind Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti şi faptul că niciuna dintre părţi nu s-a prezentat la apelul cauzei, instanţa lasă dosarul la sfârşitul şedinţei.

La al doilea apel nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că cererea este legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 39,00 lei conform chitanţei cu nr. 6635594/26.11.2008; s-a solicitat judecata în lipsă potrivit art. 242 Cod procedură civilă; după care :

Apreciind dosarul în stare de judecată, instanţa reţine cauza în pronunţare.

JUDECĂTORIA:

Deliberând asupra prezentei cauze, constată următoarele:

Prin cererea formulată pe calea somaţiei de plată la data de …. înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea sub nr. ……/327/2009 creditoarea SC ……. SA a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să someze debitorul ……… să achite creditoarei 554,83 lei contravaloare energie electrică şi 246, 43 lei penalităţi de întârziere, precum şi să dispună obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 39.30 lei.

În motivarea cererii se arată că, în fapt, în cadrul raporturilor comerciale dintre părţi creditoarea în baza contractului nr. ……… semnat de părţi a furnizat în mod continuu energie electrică debitorului la domiciliul acestuia din localitatea …… , sens în care au fost emise facturile depuse la dosar, pentru suma arătată în petitul cererii, dar care nu au fost achitate.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea per disp. OG 5/2001 privind procedura somaţiei de plat㸠art.969-970 C.civ. , art. 56 din Legea 13/2007 a energiei electrice.

Debitorul ……. nu a depus la dosar întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă prin reprezentant spre a-si exprima poziţia procesuală faţă de cererea creditoarei, deşi a fost legal citată in acest sens.

În dovedirea cererii creditoarea a depus la dosar următoarele înscrisuri: aviz de conciliere nr. …….. către debitorul …… ( f. 4 ),tabel cu facturi neachitate ( f. 5 ) facturi fiscale ( f.6-15 ), contractul nr. ….

Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa reţine următoarele: În fapt, în baza creditoarea , în baza contractul nr. …….a furnizat debitorului …….. în mod continuu energie electrică.

Potrivit dispoziţiilor art. 6 din contract debitorul are obligaţia de a achita la termen contravaloarea energiei electrice consumate. În baza art. 8 din contract, neachitarea facturii emise de furnizor în termen de 7 zile calendaristice de la data înştiinţării de plată atrage plata penalităţilor de întârziere de 0, 2 pe zi de întârziere.

Faţă de cele expuse, instanta reţine că, în condiţiile în care contractul reprezintă legea părţilor în virtutea art. 1 C.com. rap la art. 969 C.civ. ce consacră principiul forţei obligatorii a contractului -pacta sunt servanda-, în speţă creditoarea este titulara unui drept de creanţă împotriva debitoarei, creanţa fiind certă , lichidă şi exigibilă şi probată în condiţiile art.46 C. com., corelativă obligaţiei acestuia din urmă de a plăti sumele menţionate în petitul cererii,obligaţie pe care debitorul nu a executat-o.

În soluţionarea cererii instanţa va avea în vedere că potrivit dispoziţiilor art.1 din O.G.nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată –această procedură „ se desfăşoară la cererea creditorului în scopul realizării de bună-voie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani , asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnatură ori în alt mod admis de lege şi care atesta drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii”.

Ca atare, reţinând că în speţă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de dispoziţia legală mai sus arătată , creditoarea fiind titulara unui drept de creanţă împotriva debitoarei, obligaţia acesteia din urmă rezultând din înscrisurile constatatoare depuse la dosar, ce poartă semnatura acesteia, creanţa fiind certă, lichidă si exigibilă, conform art. 379 C.pr.civ., instanţa urmează a admite cererea de faţă, dispunându-se somarea debitorului să achite creditoarei sumele arătate în petitul cererii.

Conform art.274 C.pr.civ. faţă de soluţia de admitere a cererii instanţa urmează a dispune obligarea debitorului ………, aflat în culpă procesuală la plata cheltuielilor de judecată către creditoare, în cuantum de 39.30 lei , reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbrul judiciar.

Etichete: