Top

Plangere contraventionala

Sentinţa civilă nr.306

Sedinţă publică din 02.02.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de .. sub dosar nr……….., petentul ………., în contradictoriu cu intimatul ………………, a solicitat instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie seria .. nr………………..

În fapt, petentul a învederat că cele reţinute în procesul-verbal nu corespund realităţii întrucât nu a participat la scandal în barul ……… din localitatea …………..

A mai arătat petentul că în data de 18.09.2008, în timp ce se afla în bar menţionat anterior, împreună cu soţia sa, numitul …………. a venit şi, fără motiv, i-a înjurat soţia, provocând scandal în bar, încercând să îl tragă de mână şi să îl scoată afară.

A mai precizat petentul că a semnat procesul-verbal împotriva voinţei sale, precum şi faptul că în cuprinsul procesului-verbal nu se menţionează nici un martor.

În drept, petentul nu şi-a motivat plângerea.

Conform dispoziţiilor art. 36 din OG nr.2/2001 şi art. 15 lit. i din Legea nr.146/1997 plângerea contravenţională este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

În dovedirea plângerii sale, petentul a depus la dosar următoarele înscrisuri: procesul-verbal de contravenţie seria ………. nr…………… (f.3); buletin de identitate seria ………… (f.4).

Intimatul, deşi legal citat, nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă, depunând, însă la dosarul cauzei, următoarele înscrisuri: certificat medico-legal (f.12); declaraţia numitului …………. (f.13); declaraţia numitei …………. (f.14); declaraţia petentului dată în faţa organelor de poliţie (f.15).

În cauză, instanţa a administrat proba testimonială. În şedinţa publică din data de 26 ianuarie 2009 au fost audiaţi martorii …. şi …………, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei (f.40-41).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria …….. nr…………, petentul ……… a fost sancţionat cu amendă în cuantum de ………. lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art.2 pct.26 din Legea nr.61/1991.

S-a reţinut în procesul-verbal de contravenţie că petentul a provocat şi participat efectiv la scandal împreună cu …………. la barul ………….. din centrul localităţii Mineri.

Conform art. 34 din OG nr. 2/2001 instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii, instanţa apreciază că procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, prevăzute sub sancţiunea nulităţii.

În ceea ce priveşte motivul de nelegalitate invocat de către petent, şi anume întocmirea procesului-verbal de contravenţie cu încălcarea dispoziţiilor art. 19 al.1 din OG nr.2/2001, instanţa apreciază că acesta este neîntemeiat, pentru următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art.19 al.1 din OG nr.2/2001, în cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. Or, având în vedere că petentul a fost de faţă la întocmirea procesului-verbal, procedând la semnarea acestuia, nu se mai impunea menţionarea unui martor în cuprinsul procesului-verbal.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal, instanţa apreciază că cele reţinute în procesul-verbal nu corespund realităţii.

Instanţa constată că situaţia de fapt descrisă în procesul-verbal nu a fost constatată de către agentul constatator ex propriis sensibus, ci a fost stabilită de acesta pe baza verificărilor efectuate ca urmare a plângerii depuse la poliţie de către numitul ………….împotriva petentului …………

Potrivit art.2 pct.26 din Legea nr.61/1991, provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice constituie contravenţie sancţionată cu amendă de la 200 la 1000 lei.

Având în vedere materialul probator administrat în cauză, instanţa apreciază că fapta contravenţională reţinută în sarcina petentului nu există în realitate.

Astfel, din declaraţia martorului ………… rezultă că petentul nu a provocat şi nu a participat la scandal, acţiunile sale, respectiv îmbrâncirea numitului ………….. şi interogarea acestuia, pe un ton nu foarte tare, în legătură cu injuriile adresate soţiei sale, nu constituie elemente ale contravenţiei prevăzute de art.2 pct.26 din Legea nr.61/1991.

Tot din declaraţia acestui martor, instanţa mai reţine că petentul nu a aruncat cu mese şi scaune, nu a spart pahare şi sticle, nefăcând gălăgie, persoanele din bar nesesizând conflictul dintre cei doi. Acest ultim aspect este confirmat şi de martorul Luca Ştefănel care a învederat că în tot timpul cât petentul şi numitul Munteanu Petrică s-au aflat în bar au avut un comportament civilizat, nu s-au lovit, nu s-au înjurat, neatrăgând atenţia sub nicio formă asupra faptului că ar exista un conflict între ei.

De asemenea, din declaraţia numitei …………….. rezultă că întregul conflictul dintre petent şi ………… a constat în faptul că cei doi s-au împins, aspect recunoscut şi de petent cu ocazia audierii sale de către organele de poliţie.

Instanţa nu poate primi declaraţia numitului …………… dată în faţa organelor de poliţie întrucât aceasta este infirmată de celelalte probe administrate în cauză.

Or, având în vedere că prin scandal se înţelege săvârşirea unei fapte care provoacă indignare, care tulbură ordinea publică, caracterizându-se, totodată, prin zgomot mare, gălăgie, instanţa apreciază că prin simpla împingere a numitului ……………, acţiune ce nu a atras atenţia celor din jur, petentul nu a săvârşit fapta de a provoca sau a participa efectiv la scandal.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa va admite plângerea petentului, va anula procesul-verbal de contravenţie, urmând a exonera petentul de plata amenzii aplicate prin procesul-verbal.

Etichete: