Top

Plangere Contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ NR. 374

S-a luat în examinare, în vederea pronunţării, plângerea contravenţională formulată de petentul ……, cu …… împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria ……., întocmit de …………

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 29 ianuarie 2009, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În vederea deliberării, instanţa a amânat pronunţarea cauzei la această dată şi a hotărât următoarele:

JUDECĂTORIA :

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de ….., sub nr. ……., petentul ….. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu …… anularea procesului – verbal seria ……..

În motivarea în fapt, petentul a arătat că contestă procesul – verbal seria ……. pe care l-a găsit afişat la intrarea în locuinţă.

Cererea nu a fost motivată în drept.

În dovedirea plângerii s-a depus procesul-verbal de constatare a contravenţiei ( f. 24).

Acţiunea este scutită de taxă judiciară de timbru potrivit art.36 din O.G. nr.2/2001 şi de timbru judiciar potrivit art. 1 alin.2 din O.G. nr. 32/1995.

Intimata nu a depus întâmpinare în cauza deşi a fost citată cu această menţiune.

În probaţiune, în temeiul art. 167 C.proc.civ. raportat la art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, fiind depuse în acest sens procesul-verbal de constatare a contravenţiei( f. 24 ), raportul agentului constatator ( f. 19 ) şi proba testimonială fiind audiaţi ……..

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele

Prin procesul-verbal seria ……, a fost sancţionat petentul ….. întrucât la data de 19.10.2008, ora 02.00 în clubul …… în calitate de administrator şi barman al SC …….. SRL a servit mai multe persoane cu băuturi alcoolice printre care şi minorul …….. în vârstă de 17 ani, care a fost depistat cu ocazia controlului consumând bere, săvârşind contravenţia prevăzută de art. 2 pct. 24 din Legea nr. 61/1991 şi sancţionată de art. 3 lit. a din Legea nr. 61/1991. Pentru această faptă petentului i s-a aplicat o amendă în cuantum de 500 lei.

În soluţionarea plângerii contravenţionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, potrivit cărora instanţa sesizată cu soluţionarea unei plângeri contravenţionale verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal, scop în care ascultă pe cel care a făcut plângerea contravenţională şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat şi administrează orice alte probe prevăzute de lege.

Având în vedere că prin decizia pronunţată în cauza Anghel c. România, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înlăturat prezumţia deplină, absolută, irefragrabilă de legalitate a unui proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi pentru a acorda în mod real, efectiv petentului dreptul la un proces echitabil instanţa apreciază că se pot administra probe în înţelesul dispoziţiilor Codului de procedură civilă, pentru a exista posibilitatea părţilor litigante de a dovedi pe de o parte că starea de fapt este alta decât cea reţinută în procesul verbal atacat, în cazul petentului contraveniente, respectiv că starea de fapt este cea reţinută de agentul constatator, în cazul intimatului.

Cercetând procesul-verbal de constatare a contravenţiei sub aspectul legalităţii întocmirii şi observând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa constată că procesul-verbal seria ……., încheiat de intimată cuprinde toate menţiunile prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sancţiunea nulităţii absolute.

Relativ la temeinicia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, instanţa va avea în vedere probele administrate în cauză.

Astfel din raportul agentului constator rezultă că în urma unui control efectuat a fost depistat minorul …… de 17 ani care în faţa organelor de poliţie consuma bere, iar din declaraţia administratorului a rezultat că în cursul nopţii el singur a servit la bar.

Potrivit art. 2 pct. 24 din Legea nr. 61/ 1991 « servirea cu băuturi alcoolice, în localurile publice, a consumatorilor aflaţi în vădită stare de ebrietate, precum şi a minorilor » constituie contravenţie.

Petentul a fost sancţionat pentru că ar fi servit băuturi alcoolice unui minor. Această situaţie de fapt nu corespunde adevărului. Din declaraţia martorului ……… rezultă că acesta a luat o gură de bere din berea ce aparţinea martorului Ifrim Liviu, iar petentul …… nu i-a servit bere de la bar.

Martorul …….. a declarat că berea din care a băut a fost cumpărată de el, iar la cererea minorului ………. i-a dat să bea o gură, moment în care au intrat agenţii de poliţie.

Deşi martorul …… le-a spus poliţiştilor că el i-a dat minorului să bea din berea lui, aceştia l-au sancţionat pe petentul ………

Instanţa reţine că petentul a fost sancţionat pentru că a servit băuturi alcoolice unui minor, situaţie de fapt care nu s-a confirmat, astfel încât va admite plângerea contravenţională formulată de petentul ……….. în contradictoriu cu intimatul ……şi împotriva procesului – verbal seria ……. şi va anula procesul – verbal seria

Etichete: