Top

Plangere contraventionala

Sentinţa civilă nr.491

Sedinţă publică din 16.02.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ………. sub dosar nr…………, petentul …………, în contradictoriu cu intimatul ……………., a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie seria ………. nr………………………..

În motivarea plângerii, petentul a arătat, în esenţă, că situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal de contravenţie nu corespunde realităţii, întrucât doi vecini ai săi s-au bătut, el neparticipând la acest conflict, nici măcar în calitate de martor, ci s-a afla în trecere, cu bicicleta, în momentul în care au sosit organele de poliţie la faţa locului, care au procedat la legitimarea şi sancţionarea sa.

În drept, plângerea petentului nu a fost motivată.

În dovedirea plângerii sale, petentul a depus la dosar procesul-verbal seria ….. nr………………..

Intimatul, deşi legal citat, nu a depus întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă, depunând însă, la solicitarea instanţei, raportul agentului constatator (f.8).

Instanţa a încuviinţat în cauză, în temeiul art.167 al.1 Cod procedură civilă, proba testimonială, apreciind-o ca fiind legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

În şedinţa publică din data de …….. instanţa a procedat la audierea martorilor ……………………, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei (f.22-23).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria ……..nr………….., petentul …………… a fost sancţionat cu amendă în cuantum de ……… lei pentru săvârşirea faptei contravenţionale prevăzute de art.2 pct.1 din Legea nr.61/1991.

S-a reţinut în procesul-verbal că petentul, aflându-se lângă Complexul Alexandru cel Bun din Municipiul Tulcea, a proferat în public expresii jignitoare la adresa numitului …………., de 17 ani, provocând indignarea trecătorilor, precum şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Conform dispoziţiilor art. 34 din OG nr. 2/2001 instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de contravenţie şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii, instanţa apreciază că procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanţa reţine că situaţia de fapt, astfel cum a fost descrisă în procesul-verbal, corespunde realităţii.

Potrivit art.2 pct.1 din Legea nr.61/1991, săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice constituie contravenţie sancţionată cu amendă de la 200 lei la 1000 lei.

Deşi petentul a contestat situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal, prin probatoriul adminsitrat în cauză, nu a reuşit să dovedească o situaţie contrară.

Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză rezultă că petentul nu a participat la conflictul în care au fost implicaţi ei, acesta trecând întâmplător prin zonă, cu bicicleta, după stingerea conflictului, în mometul în care la faţa locului sosiseră organele de poliţie, care au procedat la legitimarea acestuia.

Or, analizând raportul agentului constatator instanţa reţine că petentul nu a fost sancţionat contravenţional pentru faptul că ar fi participat alături de cei doi martori la un conflict în cartier, în raport precizându-se, în mod clar, că petentul nu a fost implicat în acel evenimet, ci pentru o faptă săvârşită ulterior încheierii acelui conflict.

Astfel, se menţionează în raport de către agentul constatator că în timp ce purta discuţii pentru clarificarea situaţiei de fapt privind conflictul în care au fost implicaţi cei doi martori şi numitul …………., au apărut doi tineri, care, din senin, au început să îi adreseze numitului Popa Şerban-Mihai cuvinte jignitoare, deşi au fost avertizaţi să înceteze, în urma legitimării constatându-se că unul din cei doi tineri se numeşte Mihai Bogdan.

Totodată, instanţa mai reţine că împrejurările descrise de către agentul constatator în raport au fost constatate de acesta ex propriis sensibus (cu propriile sale simţuri).

Aşadar, fapta pentru care a fost sancţionat petentul constă în adresarea de cuvinte şi expresii jignitoare numitului …………

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa constată că procesul-verbal de contravenţie a fost întocmit în mod legal şi temeinic.

Cu toate acestea, având în vedere criteriile prevăzute de art.21 alin.3 din O.G. nr.2/2001 raportate la împrejurările concrete în care fapta a fost săvârşită, urmarea de mică gravitate produsă şi persoana petentului, a cărui atitudine relevă un grad de pericol social redus al faptei contravenţionale, instanţa apreciază că scopul sancţiunii contravenţionale poate fi atins şi prin aplicarea avertismentului, potrivit art.7 şi art.5 alin. 5 din O.G. nr.2/2001.

Totodată, instanţa a avut în vedere convingerea pe care şi-a format-o, în sensul că petentul nu va mai repeta fapta, chiar şi fără aplicarea unei amenzi contravenţionale.

În consecinţă, sub acest aspect instanţa urmează să admită în parte plângerea şi să dispună înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale aplicate petentului prin procesul-verbal, cu sancţiunea avertismentului, atrăgând atenţia petentului asupra pericolului social al faptei săvârşite şi punându-i în vedere să respecte dispoziţiile legale.

Etichete: