Top

Actiune pentru asigurarea servitutii de trecere

DOMNULE PREŞEDINTE,

 

Subsemnatul(a) …………. domiciliat(ă) în ……….. str. ………. nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ………. domiciliat în ………. str. ……… nr. …. etajul …. apartamentul nr. …. pentru a fi obligat să asigure servitutea de trecere prin terenul său situat în ………. str. ……… nr. …. nr. carte funciară ……….. nr. topografic …….. în schimbul unei despăgubiri corespunzătoare. Cer de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

 

Motivele acţiunii:

 

În fapt, fondul proprietatea mea, indicat mai sus, este înconjurat din trei laturi de clădiri, împrejurare cu totul străină de fapta mea, ceea ce face să fie lipsit de orice altă cale de acces în afară de aceea care străbate terenul sus-menţionat al pârâtului. Pârâtul, de altfel, a recunoscut dreptul meu de trecere până la data de …….., când mi-a interzis să mai străbat fondul său, ceea ce mă pune în imposibilitate să-mi cultiv terenul proprietatea mea.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 616art. 618 C. civ.

Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului – care urmează a fi citat cu această menţiune – de proba cu acte, şi anume de actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ……… din ………. din care rezultă titlul meu de proprietate asupra fondului dominant, precum şi de cercetarea la faţa locului şi de dovada cu martori, pentru care propun pe: ……….. ………… ……….

Depun prezenta cerere, precum şi copii certificate de pe actul susmenţionat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

 

Data

……….

Semnătura reclamantului,

……………………

 

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI ………………