Top

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 756 din 10 martie 2009 Deliberând asupra cauzei civile de fata, constată următoarele: Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul …/327/2008 la data de 17 iunie 2008, reclamanta … Nicoleta a chemat în judecată pe pârâtul … Dumitru, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu şi cu Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, să se dispună desfacerea căsătoriei părţilor, încheiată la data de 21 noiembrie 2003, din vina pârâtului, revenirea la numele avut anterior căsătoriei, acela de …, încredinţarea spre creştere şi educare a minorilor .. Marius Valentin , născut la … şi … Marius Marcel, născut la data de …, spre creştere şi educare către sine şi obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorilor, în raport cu venitul minim pe economie.. În motivarea cererii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul în anul 2003 iar din relaţia de concubinaj anterioară căsătoriei, au rezultat minorii Marius Valentin şi Marius Marcel născuţi la data de …. Arată reclamanta că s-a despărţit în fapt de soţul ei care obişnuia să consume băuturi alcoolice, de aici provenind deseori certuri, injurii, bătăi şi ameninţări cu moartea, fiind nevoită de multe ori să părăsească domiciliul împreună cu copii. Nu s-a indicat temeiul de drept material al cererii. În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar certificatul de căsătorie în original, copie de pe certificatele de naştere ale minorilor. Pârâtul legal citat nu a depus întâmpinare şi nu a solicitat probe în apărare. Acţiunea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei taxă judiciară de timbru, conform art. 7 lit. a din Legea nr. 146/1997, şi cu suma de 0,3 lei timbru judiciar, potrivit art.3 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995. Instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părţilor, fiind depus la dosarul cauzei referatul de anchetă. In dovedirea acţiunii reclamanta a solicitat audierea martorilor Barbu Daniela şi Terente Mihai, probe încuviinţate şi administrate de către instanţă. Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele: La data de 21 noiembrie 2003 a fost încheiată căsătoria parţilor, iar din relaţia de concubinaj anterioară căsătoriei au rezultat minorii .. Marius Valentin, născut la … şi … Marius Marcel, născut la data de …. Din depoziţiile concordante ale martorilor, a rezultat că părţile nu se mai înţeleg datorită atitudinii pârâtului care pe fondul consumului excesiv de băuturi alcoolice devenea extrem de violent cu reclamanta, atitudine care o manifesta chiar în prezenţa minorilor, o jignea, reclamanta fiind uneori să părăsească domiciliul împreună cu copii. Potrivit art. 38 alin. 1 Cod familiei, “instanţa poate desface căsătoria prin divorţ atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă”. Având în vedere ca relaţiile de familie sunt grav si iremediabil vătămate şi raportat la dispoziţiile art.38 cod fam. va admite acţiunea şi va dispune desfacerea căsătoriei din vina pârâtului. Având în vedere că între părţi nu a existat un consens privind păstrarea de către reclamantă a numelui dobândit în timpul căsătoriei, se va dispune ca reclamanta să revină la numele avut anterior căsătoriei, spre a se numi Terente. Cu privire la încredinţarea minorilor … Marius Valentin , născut la .. şi .. Marius Marcel, născut la data de …, instanţa reţine că mama este puternic ataşată de copii preocupându-se permanent de creşterea şi educarea lor. Se va reţine totodată vârsta minorilor şi faptul că mama oferă garanţiile asigurării unei dezvoltări fizice şi intelectuale acestora. Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază că este în interesul copiilor să fie încredinţaţi spre creştere şi educare mamei. Prin urmare, instanţa va încredinţa reclamantei, spre creştere şi educare, pe minorii … Marius Valentin , născut la … şi .. Marius Marcel, născut la data de … Potrivit art. 97 alin. 1 Cod fam., ambii părinţi au aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copiii lor minori, fără a deosebi după cum aceştia sunt din căsătorie, din afara căsătoriei sau înfiaţi. Una dintre aceste obligaţii ce incumbă în egală măsură ambilor părinţi este obligaţia de întreţinere, art. 86 alin.1 Cod fam. dispunând că această obligaţie există între părinţi şi copii, text de lege ce trebuie coroborat cu art. 107 alin. 1 Cod fam., conform căruia copilul minor este întreţinut de părinţii săi. Totodată, art. 86 alin.3 Cod fam. prevede că descendentul, cât timp este minor, are drept la întreţinere oricare ar fi pricina nevoii în care se află. Această obligaţie de întreţinere a părinţilor faţă de copiii lor minori are un caracter complex, conţinutul său fiind determinat de prevederile art. 101 alin. 2 Cod fam., potrivit cărora părinţii sunt obligaţi să crească copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia. Întreţinerea urmează să fie determinată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti, aşa cum impune art. 94 alin.1 Cod fam. La stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere datorate de părinte copilului său, se vor aplica dispoziţiile art. 94 alin. 3 din acelaşi act normativ, potrivit cărora când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte o treime din câştigul din muncă pentru doi copii, cum este şi cazul de faţă. Va fi obligat pârâtul la plata sumei de 200 lei lunar cu titlu de pensie de întreţinere in favoarea minorilor Marius Valentin, ns. la … şi Marius Marcel, ns. la …, câte 100 lei fiecare începând cu data introducerii acţiunii 17.06.2008 şi până la majoratul acestora, în raport cu venitul minim pe economie, în cauză neprobându-se că pe parcursul procesului de divorţ pârâtul a contribuit la cheltuielile privind creşterea şi întreţinerea minorilor.

Etichete: