Top

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 402

Şedinţa publică de la 09 Februarie 2009

La data de 29.12.208, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr. ………., cererea de chemare în judecata formulată de reclamanta ……….., domiciliată în ……………, în contradictoriu cu pârâtul ………….., domiciliat în …………….., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună desfacerea căsătoriei încheiată la data de ………… şi înregistrată sub nr. ………. în Registrul Stării Civile al Primăriei ……….., să i se încredinţeze spre creştere şi educare pe minorul ………, născut la data de ………, şi obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la …….., şi că din convieţuirea lor sa născut la data de ……….., minorul ………. A arătat reclamanta, că vinovat de destrămarea relaţiilor de familie, se face vinovat pârâtul, care are un comportament agresiv şi obişnuieşte să consume băuturi alcoolice.

În dovedirea acţiunii a fost depus la dosar, certificatul de căsătorie seria ……., nr. ……… eliberat de Primăria ……., la data de ………, iar în copie, certificatul de naştere al minorului, seria …….. nr. …………

Din oficiu, instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părţilor, referatul fiind înaintat la dosarul cauzei la data de …….. (fila 12 din dosarul cauzei).

La data de ………, reclamanta a depus la dosarul cauzei o cerere, prin care a învederat instanţei că s-a împăcat cu soţul său.

Faţă de această împrejurare, văzând şi dispoziţiile art. 618 C.p.c., instanţa va contata stinsă acţiunea de divorţ.

Etichete: