Top

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 705

Şedinţa publică de la 03.03.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ………, la data de ……….., sub nr. ………….., reclamanta …………., domiciliată în …………., a chemat în judecată pârâtul …………, domiciliat în ………., solicitând instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună: desfacerea căsătoriei încheiate între ei la data de ……….. şi înregistrată sub nr. ………… în Registrul Stării civile al Primăriei …………, să i se încredinţeze spre creştere şi educare, minorului …………, născut la data de …………. mamei-reclamante, obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului şi revenirea reclamantei la numele avut anterior căsătoriei.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat, că s-a căsătorit cu pârâtul la data de …………. şi că din convieţuirea lor a rezultat minorul …………, născut la data de ………… A mai arătat reclamanta, că relaţiile de familie sunt grav şi iremediabil vătămate, datorită nepotrivirii de caracter, a lipsei de comunicare, precum şi a geloziei nejustificate manifestate de către pârât.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri, iar în drept au fost invocate dispoziţiile art. 37 alin. 2, 38, 48 alin. 1 şi art. 43 alin. 3 din C. familiei.

Pârâtul a înaintat la dosar o cerere prin care a arătat că este de acord cu desfacerea căsătoriei, ca minorul să fie încredinţat spre creştere şi educare mamei, cu obligarea sa plata unei pensii de întreţinere. De asemenea, a arătat pârâtul că este de acord ca reclamanta să revină la numele purtat anterior căsătoriei.

Din oficiu, instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părţilor, referatul fiind înaintat prin adresa nr. ……….. la data de ………. (fila 14 din dosarul cauzei).

Examinând cauza, instanţa reţine că acţiunea este nefondată pentru următoarele considerente:

Potrivit art.38 C.fam. instanţa nu poate desface căsătoria prin divorţ decât atunci când datorită unor motive temeinice raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă.

Potrivit art.1169 C.civ. cel care face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească.

Pe cale de consecinţă, sarcina probei revine reclamantei.

Cum reclamanta nu a făcut dovada niciunui motiv temeinic ce face imposibilă continuarea căsătoriei sale cu pârâtul, soluţia ce se impune în cauză este de respingere a cererii ca nefondată

Etichete: