Top

Og 5

Sentinta civilă 1018/31.03.2009

Deliberând asupra cauzei comerciale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea sub nr. /327/2009, creditoarea ……….. a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să someze debitoarea ……………. plata sumei de 9963,38 lei reprezentând contravaloare folosinţei spaţiului închiriat, consum apă, energie, servicii de pază, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii introductive, creditoarea a arătat că a încheiat cu debitoarea contractul de închiriere nr. 22/12.03.2008 pentru o suprafaţă de 111 mp, debitoarea asumându-şi obligaţia d eplată în 5 zile de la emiterea facturilor.

În drept, invocă disp. OG 5/2001.

Cererea a fost legal timbrată.

În dovedirea cererii au fost ataşate o serie de înscrisuri: contractul de închiriere 22/12.03.2008- filele 7-10 dosar, factura seria ………..r. ……………..- fila 3 dosar, factura seria TLAAA nr. 7377/15.10.2008- fila 4 dosar extras de cont- fila 4 dosar, factura seria TLAAA nr. 7410/04.11.2008- fila 5 dosar, factura seria TLAAA nr. 7441/04.12.2008- fila 6 dosar.

Deşi legal citată, debitoarea nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat pentru a propune probe sau a formula apărări.

Instanţa a încuviinţat pentru creditoare proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Între părţile din prezenta cauză s-au derulat raporturi comerciale, născute din contractul de închiriere nr.22/12.03.2008- filele 7-10 dosar, în baza căruia creditoarea s-a obligat şi a asigurat debitoarei folosinţa spaţiului situat la parter, str. Portului, nr.14, judetul Tulcea, pentru folosinţa acestuia părţile convenind o chirie lunară de 4 euro/mp, chirie în care nu sunt incluse utilităţile, aşa cum rezultă din art. 3.1 din contract.

Potrivit dispoziţiilor art.1 din OG nr.5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară la cererea creditorului, în scopul realizării creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris, ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori prin alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

În lumina acestor dispoziţii legale, procedura somaţiei de plată presupune, pe lângă condiţiile generale pentru exercitarea oricărei acţiuni în justiţie, îndeplinirea anumitor cerinţe speciale. Astfel, creditorul trebuie să aibă o creanţă a cărei obligaţie corelativă constă în îndatorirea debitorului de a plăti o sumă de bani, creanţa trebuie să fie certă, lichidă şi exigibilă, iar dovada acesteia se poate face numai cu înscrisuri.

Instanţa reţine că în cauză sunt îndeplinite cerinţele impuse de lege. Astfel, creditoarea a solicitat obligarea debitoarei la plata unei sume de bani, în cuantum de 9963,38 lei, reprezentând contravaloare chirie pentru perioada septembrie- decembrie 2008.

Creanţa reclamantei este certă, conform dispoziţiilor art.379 al.3 Cod procedură civilă , întrucât rezultă fără a putea fi pusă la îndoială din înscrisurile depuse la dosar , respectiv contractul de închiriere nr. 22/12.03.2008 şi facturile emise de creditoare şi acceptate la plată de debitoare, aşa cum rezultă din facutrile seria TLAAA nr. 7344/15.09.2008- fila 3 dosar, factura seria TLAAA nr. 7377/15.10.2008- fila 4 dosar extras de cont- fila 4 dosar, factura seria TLAAA nr. 7410/04.11.2008- fila 5 dosar, factura seria TLAAA nr. 7441/04.12.2008- fila 6 dosar.

Contractul de închiriere îndeplineşte condiţiile de fond şi formă prevăzute de lege pentru valabilitatea lui, astfel că în baza art. 969 C.civ., contractul are valoarea de lege între părţile contractante cu privire la drepturile şi obligaţiile stabilite, nefiind necesar ca ……………….. să îşi dovedească pretenţiile în alt mod decât prin înscrisul constatator al voinţei părţilor.

Creanţa pretinsă îndeplineşte condiţia de a fi lichidă, potrivit prevederilor art.379 al.4 Cod procedură civilă , întrucât cuantumul creanţei este prevăzut în facturile depuse la dosar seria TLAAA nr. 7344/15.09.2008- fila 3 dosar, factura seria TLAAA nr. 7377/15.10.2008- fila 4 dosar extras de cont- fila 4 dosar, factura seria TLAAA nr. 7410/04.11.2008- fila 5 dosar, factura seria TLAAA nr. 7441/04.12.2008- fila 6 dosar.

Instanţa apreciază că în cauză creanţa creditoarei îndeplineşte şi cerinţa exigibilităţii, întrucât suma la care s-a obligat debitoarea nu a fost plătită la data scadentă, astfel cum aceasta a fost stabilită prin convenţia dintre părţi în art. 4.2 din contract, în care se stabileşte că plata facturii se va efectua în termen de 5 zile de la emiterea facturii.

Înscrisurile care fac proba existenţei obligaţiei de plată în sarcina debitoarei, atestă drepturi şi obligaţii privind executarea unor servicii între părţile prezentei cauze, fiind îndeplinită condiţia prevăzută de teza finală a art. 1 alin.1 din OG 5/2001, modificată.

Pentru aceste considerente, instanţa apreciază ca fiind îndeplinite condiţiile cerute în procedura specială, urmând să oblige debitoarea la plata către creditoare a sumei de 9963,38 lei reprezentând contravaloarea chirie, utilităţi- pază, energie electrică, apă curentă- pentru perioada septembrie 2008- decembrie 2008, în termen de 10 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri.

Reţinând culpa procesuală a debitorului în declanşarea procedurii somaţiei de plată pentru neexecutarea obligaţiei de plată ce-i incumba, instanţa, în temeiul art. 274 alin.1 C.pr.civ., va obliga debitoarea la plata către creditoare a cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta cauză şi dovedite cu chitanţele -fila 4dosar, în cuantum de 39,30 lei reprezentând contravaloarea taxei de timbru şi timbru judiciar.

Etichete: