Top

Somaţie de plată

Tip speţă: sentinţă civilă 590

Titlu: somaţie de plată

Data speţă: 19.07.2010

Prin cererea înregistrată sub nr. 590/19.07.2010 pe rolul Judecătoriei Buhuşi, creditoarea S.C.M.U. B. a chemat în judecată debitoarea SC L. S., solicitând a se dispune emiterea ordonanţei care să continuă somaţia de plată a sumei de 3093,52 lei reprezentând contra valoarea chiriei, 1080,53 lei dobânzi şi 39,30 lei cheltuieli de judecată.

Cererea a fost legal timbrată cu 39 lei taxă timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că:

La data de 30 iunie 2009 s-a încheiat între părţi un contract de închiriere nr. 517 prin care creditoarea în calitate de locatar se obligă să pună la dispoziţia debitoarei spaţiul comercial în suprafaţă de 96,54 mp situat în oraşul B., strada N.B., nr. 1, Complex nr. 3, pentru a desfăşura o activitate de producţie, urmând ca debitoarea să achite lunar suma de 976,50 lei(TVA inclus) cu titlu de chirie.

Având în vedere faptul că debitoarea a depăşit termenul de achitare a facturilor nu doreşte să-şi execute de bunăvoie obligaţia de plată asumată prin contract, suntem nevoiţi să acţionăm pe această cale pentru a putea să ne recuperăm debitul în cuantum de 3093,52 lei, provenit din:

– factura fiscală nr. 5252705 din 30.07.2009 în valoare de 1178,18 lei;

– factura fiscală nr. 525756 din 31.08.2009 în valoare de 1121,92 lei;

– factura fiscală nr. 31 din 30.09.2009 în valoare de 1408,83 lei.

Având în vedere faptul că în contractul de închiriere au fost prevăzute dobânzi pentru întârzierea în plata preţului de 50% pe an (art. 6.1), a solicitat ca debitoarea să fie obligată şi la plata sumei de 1080,53 lei cu titlu de dobândă, conform fişei de calcul anexate.

Creditoarea şi-a întemeiat prezenta cerere pe dispoziţiile art. 1 din OG nr. 517 din 30.06.2009.

În dovedirea acţiunii, creditoarea a depus: contractul de închiriere nr. 517 din 30.06.2009; factura fiscală nr. 5252705 din 31.07.2009 în valoare de 1178,18 lei; factura fiscală nr. 5252756 din 31.08.2009 în valoare de 1121,92 lei; factura fiscală nr. 31 din 30.09.2009 în valoare de 1408,83 lei; fişa client SC „L.” SRL Buhuşi pentru perioada 01.01.2009-06.05.2010 şi fişa facturii în sold pentru perioada 01.01.2009-06.05.2010; nota de calcul privind dobânda datorată de către SC „L.” SRL Buhuşi.

Debitoarea a fost reprezentată de administrator A. V. şi a depus întâmpinare la dosar.

În motivarea întâmpinării debitoarea arată că potrivit contractului de închiriere nr. 517/30.06.2010, subscrisei i-a fost pus la dispoziţie de către creditor spaţiu comercial în suprafaţă de 96,54 mp în scopul desfăşurării unei activităţi de producţie, pentru o plată lunară în cuantum de 976,50 lei.

Contractul de închiriere mai sus menţionat a fost reziliat la data de 01.10.2009.

Din luna februarie a anului 2010, subscrisa a încetat activitatea de producţie, de fapt a fost nevoită să înceteze activitatea de producţie datorită faptului că nu a mai primit comenzi, fapt pentru care s-a procedat de către debitoare la suspendarea activităţii pentru o perioadă de trei ani.

La momentul de faţă, subscrisa este blocată din punct de vedere financiar, lucru pe care creditorul îl cunoaşte. Creditoarea deţine împotriva societăţii debitoarei o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, lucru pe care nimeni nu îl contestă. Dar pentru ca obligaţia de plată asumată prin contractul de închiriere să poată fi onorată şi creditorul să îşi recupereze creanţa, este necesară o eşalonare a acestui debit şi a penalităţilor aferente, pentru ca obligaţiile contractuale de natură pecuniară să poată fi onorate iar debitul şi penalităţile să poată fi recuperate de către creditor.

Referitor la cheltuielile de judecată în cuantum de 39,30 lei, invocate de creditoarea a solicitat respingerea lor. Această obligaţie a creditoarei ar fi putut fi soluţionată pe cale amiabilă. Creditoarea avea la dispoziţie procedura prealabilă, notificare-somaţie, convocare la conciliere directă, procedura pentru care, dacă ar fi optat înainte de a se adresa instanţei de judecată, ar fi fost mai puţin „costisitoare” şi cheltuielile de judecată pretinse de reclamantă ar fi fost evitate.

În drept şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art. 115-118 Cod procedură civilă, 7201 şi următoarele cu modificările şi completările ulterioare; art. 1079 al. 2 Cod civil cu modificările şi completările ulterioare.

Întâmpinării i-au fost anexate următoarele: copie certificat de înregistrare menţiuni din 15.02.2010; copie rezoluţie nr. 1454/10.02.2010; talon pensie din luna iunie 2010( în copie).

Creditoarea a depus la dosar un angajament de plată nr. 877/09.12.2009.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Între părţi a existat un contract de închiriere prin care creditoarea Societatea C. M. U.B. în calitate de locatar a închiriat debitoarei SC „L.” SRL B., în calitate de locatară un spaţiu comercial în suprafaţă utilă de 96,54 mp situat în B., strada N. B. nr. 1, Complex de deservire nr. 3, etaj II, contra unei chirii lunare de 976,50 lei.

În contract s-a prevăzut că locatara va achita dobânzi pentru întârzierea la plata preţului (chiriei) în cuantum de 50% pe an.

Calea procedurală este întemeiată, procedura somaţiei de plată desfăşurându-se în scopul realizării creanţelor certe, lichide, exigibile, ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani însumate prin contract, constatat printr-un înscris însuşit de părţi prin semnătură sau în alt mod admis de lege aşa cum prevăd dispoziţiile art. 1 al. 1 din OG 5/2001.

Faţă de cele ce preced, instanţa va admite cererea şi va soma debitoarea să plătească creditoarei în 30 zile de la comunicarea prezentei contravaloarea debitului şi dobânda legală.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă va obliga debitoarea la plata cheltuielilor de judecată reprezentând taxă timbru şi timbru judiciar.

Etichete: