Top

CIVIL. SOMATIE DE PLATA. INSISIREA DE CATRE DEBITOARE A DEBITULUI PRETINS DE CREDITOARE

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei, creditoarea SC SRL a chemat în judecată pe debitoarea SC SRL, solicitând emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată pentru suma de 5094,07 lei, cu titlu de obligaţii de plată neachitate, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, a arătat că a avut relaţii comerciale cu debitoarea conform contractului de vânzare- cumpărare, în baza căruia a emis factura fiscală în valoare de 6012,23 lei.

Debitoarea a achitat din debit suma de 918,16 lei.

Deşi creditoarea a încercat în baza art.720 ind.1 C.pr.civ. să determine debitoarea să achite suma datorată, notificând-o în acest scop, nu s-a efectuat nicio plată în contul datoriilor restante.

Creditoarea apreciază că sunt întrunite condiţiile pentru aplicarea OG.nr.5/2001, creanţa fiind certă, lichidă şi exigibilă.

În drept, a invocat OG.nr.5/2001.

S-au depus la dosar copii de pe : carte mare parţială, factură fiscală, extras de cont, contract de vânzare- cumpărare, adr. emisă de creditoare, confirmare de primire, certificat de înregistrare menţiuni, încheiere, act adiţional.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

Conform art. 1 alin. 1 din OG nr 5/2001-procedura somaţiei de plată se desfăşoară la cererea creditorului în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Având în vedere că factura depusă la dosar ( fila 8 ) nu este însuşită de debitoare prin semnătură sau în alt mod admis de lege, contractul de vânzare- cumpărare depus la dosar reprezintă cadrul general de desfăşurare a raporturilor comerciale dintre părţi, prin semnarea acestuia debitoarea însuşindu-şi clauzele contractuale, nu o anumită sumă pe care să o datoreze creditoarei, iar suma de 13387,50 euro menţionată în acest contract este stabilită în sarcina cumpărătorului SC SA, conform pct.5.2 , având în vedere că plata parţială şi în proporţie redusă făcută de debitoare ,faţă de suma menţionată în factura, nu poate fi considerată ca o însuşire a întregului debit datorat, instanţa constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1 alin. 1 din OG nr. 5/2001.

În consecinţă, instanţa va respinge cererea.

Etichete: