Top

Somatie plata

SENTINŢA CIVILĂ NR. 992

Din 30 Martie 2009

Deliberând asupra cauzei comerciale de faţă reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 10.02.2009 sub nr. …, creditoarea ……..a chemat-o în judecată pe debitoarea ….., solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, pe cale de ordonanţă, să dispună emiterea unei somaţii de plată pentru suma de 32.152, 01 lei actualizată cu rata inflaţiei până la data plăţii, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii sale, creditoarea a arătat că la data de 1.01.2007 a încheiat cu debitoarea un contract de închiriere înregistrat sub nr. 01./01.01.2007 având ca obiect închirierea spaţiului de la etajul 4 al imobilului ….r, preţul fiind de 3 euro/m.p./lună fără TVA, durata contractului fiind de 2 ani.

Creditoarea a mai precizat faptul că în acest contract nu sunt incluse utilităţile (energia electrică, apă, telefon, net) debitoarea asumându-şi obligaţia de plată a facturilor în termen de 5 zile de la emiterea lor.

Creditoarea a mai precizat faptul că potrivit art. 7.4, 4.1 şi 4.2 din contract, debitoarea s-a obligat să achite în termenul prevăzut contravaloarea facturilor emise, obligaţie respectata până în luna octombrie 2008, facturile emise ulterior şi anexate la dosarul cauzei nefiind achitate deşi au fost însuşite de către reprezentantul debitoarei.

Creditoarea a mai indicat faptul că facturile emise reprezintă contravaloare chirie, consum apă, consum energie, servicii de pază conform contractului nr. 22/12.03.2008 precum şi penalităţi calculate conform contractului.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile O.G. 5/2001.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 39 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 3 lit. o din Legea nr. 146/1997 şi timbru judiciar de 0,3 lei conform art. 3 alin. 1 din O.G. nr.32/1995.

În dovedirea acţiunii, creditoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri în cadrul căreia a depus la dosarul cauzei, în copie certificată: factura fiscală seria TLAAA nr. 7155/15.01.2008 (f. 3), calcul penalizare (f. 4), factura fiscală seria TLAAA nr. 7366/15.10.2008 (f. 5), factura fiscală seria TLAAA nr. 7398/4.11.2008 (f. 6), factura fiscală seria TLAAA nr. 7426/3.12.2008 (f. 7), contract de închiriere nr. 01.01.2007 (f. 8-12).

Debitoarea, deşi legal citată, nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, între creditoare şi debitoare s-a încheiat contractul de închiriere înregistrat sub nr. 01./01.01.2007 prin care creditoarea în calitate de locator a închiriat debitoarei în calitate de locatar, spaţiului de la etajul 4 al imobilului …, preţul fiind de 3 euro/m.p./lună fără TVA, durata contractului fiind de 2 ani.

În executarea acestui contract creditoarea a emis facturile seria TLAAA nr. 7155/15.01.2008 (f. 3), seria TLAAA nr. 7366/15.10.2008 (f. 5), seria TLAAA nr. 7398/4.11.2008 (f. 6), seria TLAAA nr. 7426/3.12.2008 (f. 7).

În drept, potrivit art. 1 alin. 1 din O.G. 5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Potrivit art. 379 Cod procedură civilă, creanţa are un caracter cert atunci când existenţa sa rezultă din însuşi actul de creanţă sau/şi din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.

În cauza dedusă judecăţii, instanţa constată caracterul cert al creanţei în valoare totală de 32.152, 01 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 379 alin. 3 Cod procedură civilă, existenţa sa rezultând din facturile seria TLAAA nr. 7155/15.01.2008 (f. 3), seria TLAAA nr. 7366/15.10.2008 (f. 5), seria TLAAA nr. 7398/4.11.2008 (f. 6), seria TLAAA nr. 7426/3.12.2008 (f. 7), precum şi caracterul lichid, astfel cum este stabilit de art. 379 alin. 4 Cod procedură civilă, câtimea creanţei fiind determinată şi rezultând din înscrisuri însuşite de părţi, respectiv facturile fiscale enumerate mai sus care potrivit art. 46 Cod comercial fac dovada şi împotriva debitorului în măsura în care sunt acceptate.

Potrivit art. 46 Cod comercial, obligaţiunile comerciale se probează şi cu facturi acceptate. Factura este un înscris care cuprinde elementele esenţiale ale unei operaţiuni comerciale: identitatea părţilor, cantitatea de marfă, calitatea, condiţii de livrare etc. În privinţa forţei probante, factura face dovada deplină împotriva emitentului şi în favoarea aceluia ce o deţine, adică a destinatarului. Factura poate sa facă dovada şi în favoarea emitentului, dacă este acceptată de către destinatar.

În cauza dedusă judecăţii acceptarea este expresă, făcându-se prin depunerea semnăturii destinatarului pe factură.

Instanţa mai reţine şi faptul că valoare chiriei lunare pentru spaţiul de la etajul 4 al imobilului …. este prevăzută în mod expres în art. 3. 1 al contractului nr. 01/01.01.2007, înscris însuşit de către debitoare prin semnătură şi ştampilă.

Caracterul exigibil al creanţei rezultă din faptul neplăţii preţului de către debitoare la scadenţă stabilită conform facturilor.

Întrucât creanţa solicitată de creditoare prin prezenta cerere este certă, lichidă şi exigibilă, pentru suma de 32.152, 01 lei, reprezentând o obligaţie de plată a unei sume de bani şi este determinată potrivit facturilor acceptate de către debitoare, având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse şi constatând întrunite condiţiile cerute de art. 1 din O.G. 5/2001, instanţa va admite acţiunea şi va soma debitoarea să plătească creditoarei, suma de 32.152, 01 lei, reprezentând contravaloarea facturilor seria TLAAA nr. 7155/15.01.2008, seria TLAAA nr. 7366/15.10.2008, seria TLAAA nr. 7398/4.11.2008, seria TLAAA nr. 7426/3.12.2008.

În baza art. 6 alin. 2, constatând că pretenţiile creditoarei sunt justificate în scopul executării obligaţiei de plata, instanţa va fixa un termen de plată de 20 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga debitoarea şi la plata sumei de 39, 3 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (taxă timbru şi timbru judiciar), pe temeiul culpei sale procesuale.

Etichete: