Top

Somatie de plata

SENTINŢA CIVILĂ NR. 520 din 17 februarie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti, reclamanta – creditoare … a chemat în judecată pe debitoarea …, solicitând instanţei somarea acesteia la plata sumei de 92596,65 lei reprezentând debit neachitat conform contractului de închiriere 61/25.05.2007 pe perioada iunie ( parţial ) – aprilie 2008 precum şi la plata sumei de 2880,75 lei reprezentând dobânda legală calculată la debitul datorat, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că între părţi s-a încheiat la data de 25.05.2007 contractul de închiriere nr. 61 având ca obiect spaţiul în suprafaţă de 360 mp situat în Tulcea, .. prin care debitoarea s-a obligat să plătească creditoarei echivalentul în lei a sumei de 2160 Euro plus TVA reprezentând chirie lunară. Deşi debitoarea a semnat contractul , asumându-şi obligaţiile contractuale pentru spaţiul aflat în folosinţa sa, aceasta a refuzat să achite aceste sume începând cu luna iulie 2007. Astfel, până la data de 30.04.2008 debitoarea a înregistrat un debit total faţă de creditoare în cuantum de 92596,65 lei aceasta precizând că, creanţa este certă, lichidă şi exigibilă iar debitoarea prin semnarea contractului de închiriere şi-a asumat obligaţia de plată a contravalorii închirierii.

Datorită întârzierilor înregistrate la plată, creditoarea a calculat dobânda legală , conform, art. 12 din contract aceasta fiind în cuantum de 2880,75 lei la data formulării cererii de chemare în judecată.

În drept, au fost invocate disp. OG 5/2001 modificată şi completată, art. 10 pct. 4 C.proc.civ. şi contractul de închiriere nr. 61/2007.

În dovedirea acţiunii, reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi orice alte mijloace de probă considerate a fi utile cauzei .

Pârâta , legal citată, a formulat întâmpinare în conţinutul căreia a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti, iar prin sentinţa civilă nr. ../2008 pronunţată de Judecătoria sectorului 2 Bucureşti s-a admis excepţia de necompetenţă teritorială fiind declinată competenţa soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea.

Pe rolul Judecătoriei Tulcea s-a format dosarul cu nr. …/327/2008.

Pârâta, legal citată, a formulat întâmpinare în conţinutul căreia a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată. S-a arătat în conţinutul întâmpinării că potrivit deciziei Curţii Constituţionale nr. 109/ 13.02.2007, ordonanţa privind somaţia de plată ce urmează a fi emisă de către judecător se va referi doar la obligaţii de plată a unor sume de bani rezultate din înscrisuri însuşite de părţi. S-a mai arătat că potrivit practicii neacceptarea la plată a facturilor depuse de creditoare nu face dovada unei creanţe certe, lichide şi exigibile. Astfel, procedura somaţiei de plată se aplică doar pentru creanţe necontestate de părţi prin apărări de fond respectiv dacă înscrisul doveditor ori creanţa sunt însuşite iar nu contestate de debitor. Totodată potrivit art. 46 C. comercial doar facturile acceptate la plată pot proba obligaţiile comerciale iar faptul că facturile au fost trimise prin poştă nu echivalează cu acceptarea acestora la plată.

A mai precizat pârâta că, în speţă, contestarea semnăturilor de pe instrumentele de plată duce la concluzia firească potrivit căreia înscrisurile respective nu pot fi considerate ca fiind însuşite de către părţi condiţii impuse de disp. art. 1 din OG 5/2001.

Arată pârâta că ea nu a semnat în mod valabil contractul de închiriere invocat de către reclamantă, semnătura de pe contract neaparţinând reprezentantului legal al societăţii pârâte la acea dată, Sandu Ionel – administrator, astfel semnătura de pe contract aparţine unuia dintre acţionarii societăţii care din eroare a semnat contractul.

În apărare pârâta a depus la dosarul cauzei o serie de înscrisuri.

Analizând cauza în raport cu probele administrate, instanţa reţine că acţiunea este nefondată urmând a fi respinsă ca atare pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 1 alin 1 din OG 5/2001 procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Din interpretarea textului de lege menţionat rezultă că procedura somaţiei de plată se aplică numai creanţelor certe, lichide şi exigibile ce derivă dintr-un contract, statut, regulament sau alt înscris care trebuie să fie însuşit de ambele părţi, fiind astfel o procedură necontencioasă.

Din examinarea facturilor invocate de către reclamantă în sprijinul acţiunii rezultă că acestea nu au fost acceptate la plată de către pârâta debitoare aşa cum impun disp. art. 46 Cod comercial. Apărarea pârâtei în sensul că, în speţă, contractul de închiriere nr. 61 a fost încheiat de către o persoană care nu era reprezentant legal al societăţii pârâtei la acea dată, se confirmă prin prisma înscrisului depus la dosarul cauzei ( fila 68) din care rezultă că la data respectivă administrator al societăţii comerciale era numitul Sandu Ionel. Acelaşi lucru rezultă şi din declaraţia dată de Sandu Ionel depusă la dosarul cauzei ( fila 66) prin care învederează că semnătura de pe înscrisul intitulat contract de închiriere nr. 61/2007 nu-i aparţine.

Prin urmare, în speţă se impune a se face verificări care exced cadrului unei proceduri necontencioase cum este cea a somaţiei de plată drept pentru care va fi respinsă acţiunea ca nefondată.

Etichete: