Top

Actiune in constatare

SENTINŢA CIVILĂ NR.764 din 10 martie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr…/327/2008, reclamaţii .. Gheorghe şi … Marioara, au chemat în judecată pe pârâtul … Ion, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate că au un drept de creanţă asupra apartamentului proprietate personală a pârâtului situat în Tulcea, str. Gavrilov Corneliu ..,în sumă de 1500 lei noi actualizată cu indicele de inflaţie.

În motivarea cererii reclamanţii au arătata că în anul 1996 de acord cu fiul lor … Ion, au convenit să cumpere un apartament urmând să locuiască împreună. În acest interval de timp reclamantul … Gheorghe lucra pe şantierele de construcţii din Israel, realizând valută.

Valuta astfel obţinută a fost dată pârâtului prin fiica lor, sora pârâtului … Constantina.

Pârâtul însă a cumpărat apartamentul pe numele său, reclamanţii neavând nici un drept de proprietate.

În drept au fost invocate art. 111 alin.1 Cod. Proc civ.

În dovedirea cererii reclamanţii au depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Pârâtul legal citat a formulat întâmpinare în conţinutul căreia a invocat în principal excepţia autorităţii de lucru judecat, solicitând respingerea acţiunii şi obligarea reclamanţilor la plata cheltuielilor de judecată.

S-a arătat în conţinutul întâmpinării că potrivit art.1201 C. civ., este lucru judecat când a doua cerere are acelaşi obiect, aceeaşi cauză şi între aceleaşi părţi făcute de ele şi în contra lor în aceeaşi calitate.

S-a arătata astfel că reclamanţii au mai promovat o astfel de acţiune împotriva sa în anul 2004 în care exista această triplă identitate, acţiune care a fost admisă iar prin sentinţa civilă nr…. /21.06.2005 instanţa a constatat că reclamanţii deţin un drept de creanţă asupra apartamentului din strada Gavrilov Corneliu. Nr.306, … jud. Tulcea în sumă de 221056057 lei.

În drept au fost invocate disp. art.115 C proc.civ şi art 1201 C civ.

S-a depus la dosarul cauzei de către pârât sentinţa civilă nr.1795/2005 pronunţată de către Judecătoria Tulcea şi o serie de alte înscrisuri.

Analizând cauza cu privire la excepţia invocată, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr…./2005 pronunţată de Judecătoria Tulcea, s-a admis acţiunea având ca obiect constatare drept de creanţă formulată de către reclamanţii … Gheorghe şi … Marioara în contradictoriu cu pârâtul … Ion constatându-se că reclamanţii au un drept de creanţă în sumă de 221056057 lei asupra imobilului situat în municipiul Tulcea, strada Gavrilov Corneliu. Nr.306, .., jud. Tulcea

Din examinarea sentinţei civile ( fila 19 din dosarul cauzei) se reţine că iniţial reclamanţii au solicitat să se constate că dreptul de creanţă se extinde la suma de 15 milioane Rol fiind motivată ca şi prezenta cerere cu care a fost investită instanţa actualmente.

Puterea de lucru judecat este reglementată în art.1201 C civ ca o prezumţie legală absolută, irefragabilă şi în art.166 C proc. Civ. ca o excepţie de fond peremptorie şi absolută.

Pentru a exista putere de lucru judecat trebuie să existe tripla identitate de părţi, obiect şi cauză.

Instanţa apreciază că în speţă există această triplă identitate pentru următoarele argumente:

În ceea ce priveşte părţile se are în vedere nu prezenţa lor fizică la proces ci prezenţa juridică, adică participarea la proces în nume propriu sau în calitate de reprezentant, existând identitate de părţi cu cele din cadrul dosarului nr.4001/2004 al Judecătoriei Tulcea, în cadrul căruia s-a pronunţat sentinţa civilă 1795/2005 mai sus menţionată.

În sfera noţiunii de obiect a cererii de chemare în judecată se include nu numai obiectul material pretenţia concretă ci şi dreptul subiectiv care poartă asupra obiectului material, cum ar fi de exemplu dreptul de proprietate.

În speţă există identitatea de obiect întrucât în primul proces reclamaţii au solicitat constatarea unui drept de creanţă însumă de 15 milioane lei Rol asupra aceluiaşi imobil.

Relativ la cauză prin aceasta se înţelege fundamentul pretenţiei afirmate.

Cauza nu se confundă cu dreptul subiectiv dar nici cu mijloacele de dovadă ale faptelor pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile, cauza fiind situaţia de fapt calificată juridic.

Atât în primul proces cât şi în cel actual reclamaţii pretind un drept de creanţă ce are aceeaşi cauză.

Pentru considerentele expuse instanţa va admite excepţia autorităţii de lucru judecat, urmând a respinge acţiunea ca urmare a existenţei autorităţii de lucru judecat.

Cum reclamanţii au căzut în pretenţii vor fi obligaţi la plata sumei de 4000 lei către pârât, cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat.

Etichete: