Top

Obligatia de a face

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 7735/270/2009

Din 20.11.2009 – obligaţia de a face –

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1000

Şedinţa publică din data de 19. 03. 2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN :

Preşedinte – ………

Grefier – …….

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile formulată de reclamanţii … şi .. împotriva pârâţilor ….. şi …….., pentru obligaţia de a face.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: reclamantul ….. asistat de avocat ……… care răspunde şi pentru reclamanta ….. şi avocat … care substituie pe avocat ……… pentru pârâţi lipsă.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, avocat …… depune la dosar delegaţie de substituire pentru avocat ………..

Instanţa pune în discuţia părţilor prezente excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâţi prin întâmpinare.

Avocat ……, pentru pârâţi, potrivit art. 137 C.p.c. solicită admiterea excepţiei prevăzută de art. 1201 C.p.c. şi respingerea cererii de chemare în judecată, având aceeaşi cauză juridică – scopul, finalitatea urmărită este aceeaşi. În concluzie, solicită admiterea excepţiei a puterii lucrului judecat şi să fie respinsă acţiunea reclamanţilor pe excepţie. Cu cheltuieli de judecată. Depune la dosar chitanţa cu onorariul de avocat.

Avocat …….., pentru reclamanţi, menţionează că, din expertizele efectuate rezultă că pârâţii au construit cu depăşirea hotarului dintre proprietăţi. Cu privire la starea de fapt, acoperişul depăşeşte hotarul comun cu 50 de cm, aşa încât, preluarea apelor se face pe proprietatea reclamantei. Precizează că, autoritatea de lucru judecat şi identitatea de părţi nu este identitate de obiect şi cauză. Obiectul este reprezentat de obiectul acţiunii. Arată că, instanţa a reţinut corect obiectul cauzei. Pe fila a doua a hotărârii din apel, se recunoaşte că, trebuia să fie demolat acoperişul. În recurs, în dosarul nr. 3001/06, instanţa a fost legal investită. Precizează că, acţiunea se întemeiază pe art. 494 cod civil – pe ridicarea de construcţii şi art. 615 cod civil – încălcarea servituţii. Mai arată că, ridicarea de construcţii este un prim temei de încălcare a proprietăţii. În concluzie, temeiul de drept este art. 615 cod civil şi art. 494 cod civil şi nu art. 1075 şi urm. cod civil. În ceea ce priveşte cauza acţiunii, nici sub acest aspect nu este realizată identitatea. Singura cale de rezolvare a litigiului este demolarea acoperişului de pe proprietatea reclamanţilor. Solicită respingerea excepţiei, nu este identitate de obiect şi de cauză. Solicită să se acorde termen pentru judecarea cauzei în fond. Depune la dosar şi concluzii scrise.

Avocat …….. precizează că situaţia de fapt este aceeaşi, calificarea juridică dată azi nu schimbă finalitatea acestei cereri. Schimbarea temeiului nu este o cerere făcută în termen.

Instanţa, faţă de toate actele existente în dosar, lasă cauza în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că reclamanţii …. şi …, au chemat în judecată pârâţii ….. şi …., solicitând obligarea acestora să ridice partea din acoperişul construcţiei situată în ……… jud. Bacău, edificată peste proprietatea reclamanţilor sau autorizarea acestora la ridicarea părţii din acoperiş pe cheltuiala, pârâţilor, precum şi cheltuielile de judecată.

Acţiunea a fost legal timbrată cu 11 lei taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar de 0, 3 lei.

În fapt, se motivează cererea în sensul că, locuinţele părţilor au un perete comun, iar în baza unei autorizaţii de construcţie, pârâţii au realizat extinderea imobilului fără a ţine cont de înţelegerea iniţială dintre acestea în ceea ce priveşte acoperişul, realizând un acoperiş complex, iar apele de pe acesta sunt preluate de către proprietatea reclamanţilor.

În drept, sunt invocate prevederile art. 1075 cod civil.

Pârâţii au formulat întâmpinare (filele 47-48 dosar), prin care invocă excepţia autorităţii lucrului judecat, motivat de faptul că, părţile s-au mai judecat în dosarul nr. 7576/2004, în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 2943/2005 rămasă irevocabilă.

La dosar s-au depus acte şi a fost ataşat dosarul nr. 7576/2004 al acestei instanţe; probatorii din analiza cărora instanţa reţine în fapt următoarele:

Reclamanţii şi pârâţii locuiesc în imobilul situat în ……., jud. Bacău, construcţie cu 6 apartamente cu perete comun între ele, pârâţii ocupând ultimul apartament, iar reclamanţii penultimul.

În baza autorizaţiei de construcţie nr. 103/02.07.2003 pârâţii şi-au extins apartamentul, realizând un acoperiş complex.

Împotriva autorizaţiei de construire nr. 103/2.07.2003, reclamanţii au ridicat excepţia de nelegalitate parţială a acesteia cu motivarea că, prin această autorizaţie pârâţii au venit cu construcţia pe terenul reclamanţilor, încălcându-le dreptul de proprietate, excepţie ce a fost respinsă prin sentinţa civilă nr. 595/26.11.2008, pronunţată în dosarul nr. 5978/110/2008 al Tribunalului Bacău, sentinţă rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 597/ 18. 06. 2009 pronunţată în dosarul nr. 5978/110/2008 al Curţii de Apel Bacău.

Prin cererea ce a făcut obiectul dosarului nr. 7557/2004, aceiaşi reclamanţi au chemat în judecată aceiaşi pârâţi, solicitând să fie obligaţi să modifice schiţa de acoperiş şi schiţa de scurgere a apei meteo deoarece în forma actuală, apa meteo se scurge pe locuinţa acestora, să permită reclamanţilor efectuarea lucrărilor de construcţie şi să fie obligaţia plata daunelor cominatorii.

Prin sentinţa civilă nr. 2943/ 18.10.2005, acţiunea reclamanţilor a fost respinsă, hotărâre rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 143/A/21.04.2008 a Tribunalului Bacău şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 1184/ 16. 10. 2009, pronunţată în dosarul nr. 3001/110/2006 al Curţii de Apel Bacău.

Potrivit art. 1201 cod civil: „ este lucru judecat atunci când a doua cerere în judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcută de ele şi în contra lor în aceeaşi calitate”.

Puterea de lucru judecat este reglementată conform textului de lege menţionat mai sus, ca o prezumţie legală absolută irefragabilă şi în art. 166 Cod procedură civilă ca o excepţie de fond, peremtorie şi absolută.

Pentru a exista putere de lucru judecat, trebuie să existe triplă identitate: de părţi, obiect şi cauză.

În sfera noţiunii de obiect al cererii de chemare în judecată fiind inclus nu numai obiectul material (pretenţia concretă) ci şi dreptul subiectiv care poartă asupra obiectului material identitatea de obiect putând fi totală, dar şi parţială.

Prin cel de-al treilea element – cauză –se înţelege fundamentul pretenţiei afirmate, cauza neputând fi confundată cu dreptul subiectiv, dar nici cu mijloacele de dovadă ale părţilor pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile.

În speţă, deşi prin acţiunea din prezentul dosar obiectul, este formată în mod diferit faţă de cea din dosarul în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 2943/ 18.10.2005, cum scopul final este acelaşi, instanţa constată existenţa identităţii prev. de art. 1201 cod civil.

Cum litigiul se poartă între aceleaşi părţi, cu aceeaşi calitate, cauza fiind aceeaşi ca în cererea din dosarul nr. 7576/2004, se va admite excepţia autorităţii lucrului judecat ridicată de către pârâţi şi în consecinţă se va respinge acţiunea pe excepţie.

Totodată, faţă de culpa procesuală a reclamanţilor, urmează ca în temeiul art. 274 Cod procedură civilă să fie obligaţi să plătească pârâţilor cheltuielile de judecată reprezentând onorar avocat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite excepţia autorităţii lucrului judecat invocată de către pârâţi.

Respinge pe excepţie, acţiunea reclamanţilor ….. şi …, domiciliaţi în ……., jud. Bacău, împotriva pârâţilor ….. şi ….., domiciliaţi în ………, jud. Bacău.

Obligă reclamanţii să plătească pârâţilor cheltuieli de judecată în sumă de 1.000 lei, reprezentând onorariu avocat.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 19.03.2010.

Etichete: