Top

Actiune in constatare

Sc.855/18.03.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanţii …………………….. si …………… au sesizat Judecătoria Tulcea cu o cerere in constatare in contradictoriu cu …………….., solicitând ca pe baza probelor ce se vor administra sa se constate ca sunt proprietarii imobilului format din teren in suprafaţa de 818 mp, situat in Sulina, intre proprietatea lor si cea a lui …………, prin efectul uzucapiunii de 20 de ani. In motivarea cererii de chemare in judecata, reclamanţii au arătat ca la începutul anului 1984 s-au mutat in locuinţa situata pe strada …………., iar luna septembrie a aceluiaşi an, au întocmit si actul de vânzare cumpărare in forma autentica. La momentul mutării, reclamanţii au început sa stăpâneasca si terenul in suprafaţa de 818 mp ce aparţinea lui ………….. cu acordul moştenitorilor acestuia, iar in anul următor au cumpărat de la ……………. un teren in suprafaţa de 300 mp. Aceste suprafeţe de teren au fost stăpânite sub nume de proprietar, fără a fi împiedicaţi de vreun terţ.

2. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a audiat martorii …………….(fila 20 dosar) si ……………. (fila 31 dosar). De asemenea, a citat paratele cu menţiunea « personal la interogatoriu ».

3. Totodată, s-a dispus si s-a efectuat o expertiza topografica având ca obiective identificarea terenului stăpânit in fapt de către reclamanţi, daca acesta corespunde si in ce măsura cu imobilul dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare din data de 15.09.1984, precizarea si identificarea eventualelor construcţii de pe teren, precum si a vecinătăţilor (filele 44 – 46 dosar).

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

4. La data de 15.09.1984 reclamanţii …………….. si ……………. au cumpărat de la ………….. un imobil ce consta dintr-o casa de locuit situat in oraşul …………….. (fila 27 dosar), casa ce ulterior in anul 1987 a fost extinsa in baza autorizaţiei de construcţie nr. 868/07.07.1987 (fila 25 dosar).

5. De la momentul cumpărării casei de locuit si pana in prezent, reclamanţii au început sa stăpâneasca in fapt si terenul situat la Vest către proprietatea lui ……………….., teren care conform expertizei tehnice topografice efectuate in cauza are o suprafaţa de 738 mp (delimitat in expertiza de punctele 1 – 4 – 7 – 8).

6. Conform art. 1837 Cod Civil „prescripţia este un mijloc de a dobândi proprietatea sau de a se libera de o obligaţie, sub condiţiile determinate prin această lege”, prescripţia fiind „întemeiata pe faptul posesiunii” (art. 1846). Totodată, posesia trebuie sa fie „continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar” (art. 1847 Cod Civil). Cat priveşte termenul prescripţiei in domeniul imobilelor, acesta este de 30 de ani, chiar daca posesia exercitata nu se bazează pe vreun titlu si chiar daca este de rea – credinţa.

7. In ceea ce priveşte îndeplinirea acestor condiţii, instanţa constata in primul rând ca începând cu anul 1984 reclamanţii au stăpânit terenul situat in str. a Va nr. 40b sub nume de proprietar, in mod continuu, neîntrerupt, public si fără ca vreo terţa persoana sa pretindă sau sa invoce vreun drept in ceea ce priveşte acest teren, fiind astfel îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1847 Cod Civil.

8. In ceea ce priveşte insa termenul necesar pentru a prescrie, se constata ca acesta nu este îndeplinit. Astfel, de la momentul la care reclamanţii au început sa stăpâneasca in fapt terenul in cauza au trecut doar 25 de ani, in timp ce Codul Civil impune trecerea unui termen de 30 de ani pentru ca bunul sa poată fi dobândit prin efectul prescripţiei achizitive. In situaţia in care reclamanţii nu au nici măcar un just titlu pentru a putea invoca intervenţia uzucapiunii de 20 de ani potrivit art. 1895 Cod Civil, acţiunea lor este nefondata, urmând a fi respinsa ca atare.

Etichete: