Top

Partaj judiciar

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar civil nr. 10239/212/2007

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 22578

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA: 11.12.2008

Pe rol soluţionarea cauzei civile având ca obiect partaj judiciar / partaj succesoral, acţiune formulată de reclamanţii GA, şi GG pârâţii TN, TS TA , , TH, GZ şi ZE , şi intervenienţii în interes propriu MS , CM JM, CP, cu GS, GD , CA , CR, , ME , SCM MG

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 04.12.2008 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care face parte integrantă din prezenta sentinţă. La acel termen de judecată, instanţa, pentru a da posibilitatea reprezentanţilor părţilor să depună la dosar concluzii scrise, a amânat pronunţarea la data de 11.12.2008, când a hotărât următoarele:

INSTANŢA,

Deliberând asupra prezentei cereri:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul instanţei la data de 28.06.2007 sub nr.10239/212/2007, reclamantii GA si GG au chemat in judecata pe paratii TN , TS , TA,TH, GZ si ZE si au solicitat completarea masei bunurilor de partajat ramasa de pe urma defunctei TZ cu suprafata de 5 ha teren situate in com. Agigea si cu suprafata de 2000 mp situat in intravilanul orasului Techirghiol, sa se constate ca masa de partajat ramasa in urma decesului mamei lor GE este formata din cota de 1/5 din suprafetele mentionate, sa se dispuna iesirea din indiviziune si obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii, reclamantii au arătat că autoareaTZ , strabunica din partea mamei a avut in proprietate suprafata de 5 ha teren situate in extravilanul com. Agigea si suprafata de 2000 mp teren situate in intravilanul Techirghiol. Autoarea a avut 5 copii: I, E, E, S si P. Fiica autoarei, E a avut un copil C E, mama reclamantilor, decedata la data de 26.07.1984. Deoarece reclamantii nu au cunoscut faptul ca strabunica din partea mamei a avut in proprietate suprafetele de teren mentionate, cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate au formulat numai paratii, in calitate de nepoti ai fiului luiTZ , I, cerere validata prin hotararea nr. 331/13.07.2006. Deoarece reclamantii au acceptat mostenirea de pe urma mamei lor considera ca sunt indreptatiti la cota parte ramasa din mostenirea ramasa de pe urma defuncteiTZ .

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 669 Cciv, 700 cciv, art. 728 Cciv.

La dosar au fost atasate, in copie, urmatoarele inscrisuri: arborele genealogic, acte de stare civila, titlu de proprietate nr. 1742/27.10.2003, hotararea nr. 331/13.07.2006.

Paratii au formulat intampinare prin care au invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii intemeiata pe dispozitiile art. 86 din legea nr. 36/1995, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor. Pe fondul cauzei se pune problema neacceptarii in termen a mostenirii defunctei decedata la data de 26.07.1984.

La termenul de judecata din 29.11.2007 a fost depusa cerere de interventie în interes propriu din partea numitilor MS, CM, J M, C P si G S motivata de faptul ca sunt autori dupa defuncta CPS , fiica a defuncteiTZ .

Au depus in sustinerea cererii acte de stare civila, certificate de mostenitor.

La termenul de judecata din 17.01.2008 a formulat cerere de interventie si GD in calitate de succesor al numitei GE , fiica defunctei A depus in sustinerea cererii acte de stare civila.

La termenul de judecata din 06.03.2008 a fost formulata cerere de interventie in nume propriu si de mostenitorii numitei EC , fiica defunctei. Au fost atasate acte de stare civila.

Prin incheierea de sedinta din 24.04.2008 instanta a respins exceptia inadmisibilitatii actiunii, exceptia neacceptarii in termen a mostenirii defunctei, exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor si a admis cerererile de interventie in interes propriu formulate pentru motivele expuse, ce fac corp comun cu prezenta hotarare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin titlul de proprietate nr. 1742/27.10.2003 a fost reconstituit dreptul de proprietate al paratilor asupra suprafetei de 5 ha teren extravilan situat in com. Agigea. Prin Hotararea nr. 331/13.07.2006 a fost validata propunerea comisiei locale privind suplimentarea anexa 47 cu autor TZ , mostenitori TN,TS,TA,TH,GZ ZE .

Cu privire la cererea de completare a masei succesorale ramasa de pe urma defunctei instanta urmeaza a o respinge ca neintemeiata intrucat titlul de proprietate a fost emis pe numele paratilor ca urmare a cererilor de reconstituire formulate, acest titlu reconstituie dreptul de proprietate, direct, in patrimoniul mostenitorilor si nu in cel al defunctei. Cum la momentul formularii actiunii defuncta nu are in patrimoniu terenul in litigiu, cererea de completare a masei succesorale este neintemeiata.

Totodata procedura prevazuta de art. 13 din legea nr. 18/1991 este expresa, astfel ca mostenitorii neacceptanti sunt socotiţi repuşi în drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au aparţinut autorului lor prin cererea pe care o fac comisiei.

Chiar daca prin actiune se solicita completarea masei succesorale cu terenul ce a fost atribuit in proprietate paratilor, motivat de faptul ca acestia au ascuns reclamantilor si intervenientilor faptul ca defuncta avea in patrimoniu propriu acest drept, de fapt, se urmareste in mod indirect, repunerea in termenul de formulare a cererii de reconstituire, procedura prevazuta de legea speciala, ce impune conditii aparte.

Instanta, fiind investita doar cu cerere de completare a masei succesorale si implicit sistare stare indiviziune, urmeaza a analiza potrivit dreptului comun.

In mod esential, situatia premise unei actiuni avand ca obiect sistare stare de indiviziune este faptul ca bunul apartine concomitant mai multor proprietari, fiecare coindivizar are o cota abstracta din drept, fara a detine in exclusivitate o portiune determinate in materialitatea sa din bunul ce face obiectul indiviziunii.

Potrivit actelor de proprietate depuse la dosarul cauzei, paratii se legitimeaza ca proprietari ai suprafetelor ce constituie obiectul actiunii. In acest constext instanta retine ca paratii au calitatea de proprietari exclusivi asupra obiectului litigiului, astfel ca actiunea reclamantilor si intervenientilor de sistare stare indiviziune, intrucat nu justifica calitatea de coindivizari urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge acţiunea formulată de reclamanţii GA, şi GG, în contradictoriu cu pârâţii TN, TA ,TH, GZ, şi ZE, ca neintemeiata.

Respinge cererea de interventie in nume propriu formulata de MS, CM , JM,CP GS, CA, TF ,CR, MAE, CD, SCM MG in contradictoriu cu aceeasi parati ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

.Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.12.2008.

Etichete:

Partaj judiciar

Dosar nr.276/179/2009

Domeniu alocat : partaj

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 998/04.12.2009

Titlu: partaj judiciar

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag, înregistrata sub nr. 276/179/18.02.2009 reclamantul P.V. a chemat în judecata pe pârâtii P.C., P.V., A.M. si B.R. pentru ca pe cale de hotarâre judecatoreasca sa se dispuna iesirea din indiviziune asupra drepturilor banesti în cuantum de 403.727 lei acordate cu titlu de despagubiri prin Decizia nr. 2387/19.12.2008 a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

S-a motivat ca împreuna cu pârâtii P.C., P.V. si A.M. are calitatea de mostenitor al defunctului P.S. decedat la 9.01.2006.

Potrivit certificatului suplimentar de mostenitor nr. 18./29.09.2008 emis de BNP M.M. din Babadag, în masa succesorala a defunctului intra si o cota de 1/2 din drepturile banesti în suma de 403.727 lei acordate prin titlul de creanta sus mentionate.

Restul cotei indivize de 1/2 din aceste drepturi apartine pârâtei B.R..

Toate celelalte parti au mandatat-o pe pârâta P.C. sa se ocupe de formalitatile necesare obtinerii acestor drepturi.

Dupa ce au fost virati banii în contul deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Babadag pe numele pârâtei P.C.( în calitate de titular si mandatar pentru ceilalti patru beneficiari), aceasta a refuzat sa împarta suma de b ani potrivit cotelor ce revin fiecareia dintre parti.

În prima faza i s-a spus reclamantului faptul ca aceasta suma nu a fost virata, iar dupa ce întâmplator a aflat despre acest lucru pârâta P.C. a refuzat sa-i remita suma de bani care i se cuvine.

Conform certificatului suplimentar de mostenitor nr. 18/29.02.2008 reclamantului îi revine cota de 1/4 din cota indiviza de 1/2 din drepturile banesti în cuantum de 403.727 lei acordate cu titlu de despagubiri aferente imobilelor preluate în mod abuziv.

Cu alte cuvinte lui P.V. i-ar reveni de drept suma de 50.465, 87 lei reprezentând cota de 1/4 din 201.863,5 lei ( 1/2 din totalul de 403.727 lei). În acelasi timp P.C. ,P.V. si A.M. ar trebuie sa primeasca aceiasi suma de 50.465,87 lei fiecare.

În ce o priveste pe pârâta B.R., sora defunctului P.S., acesteia îi revine cu o cota de 1/2 din suma de 403.727 lei, urmând sa primeasca 201.863,5 lei.

Întrucât pârâta P.C. a refuzat solutionarea pe cale amiabila a litigiului a fost necesara introducerea prezentei actiuni.

În drept au fost invocate disp. art. 728 cod civil.

Pentru dovedirea sustinerilor s-au atasat în copie: sentinta civila nr. 165/19.02.2009 a Judecatoriei Babadag, Decizia nr. 2387/19.12.2008 emisa de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, certificatul de mostenitor nr. 125/22 august 2006 si certificatul de mostenitor nr. 18/29.02.2008 emise de BNP M.M. din Babadag, procura speciala autentificata sub nr. 550/6.03.2008 la acelasi birou notarial, declaratiile date la 19.03.2008 de catre pârâta P.C. pentru Autoritatea Nationala de Restituire a Proprietatilor, certificatul de deces privind pe defunctul P.S., buletin de identitate privind pe reclamantul P.V., procesul verbal din 27 februarie 2009 întocmit de BEJ D.N.si cererea de înfiintare a popririi din aceiasi data emisa de BEJ D.N. în dosarul nr. 29/2009.

La data de 31.03.2009 pârâta P.C. a formulat cerere reconventionala, solicitând sa se stabileasca un pasiv succesoral de pe urma defunctului ei sot P.S. în suma de 11.500 lei compus din:

= 4.000 lei cheltuieli de deplasare la autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor Bucuresti în vederea solutionarii dosarului de despagubire;

=5.000 lei cheltuielile facute cu înmormântarea defunctului P.S. si cu pomenile ulterioare conform obiceiului locului;

= 1.725 lei cheltuielile de dezbatere a mostenirii defunctului P.S. .

S-a motivat ca asa cum s-a solicitat partajarea sumei de bani care face obiectul cererii principale reprezentând drepturi banesti, este firesc sa fie împartite în aceiasi modalitate si cheltuielile ce compun pasivul succesoral ramas de pe urma defunctului ei sot P.S..

A mai aratat ca a ridicat doar 1/2 din suma de bani ce face obiectul cererii principale de iesire din indiviziune din care a remis jumatate surorii sotului ei, pârâta B.R..

De asemenea a precizat ca o parte din suma primita a fost achitata celorlalti mostenitori printre care si reclamantului P.V. 10.000 lei iar cu restul, a acoperit cheltuielile care fac obiectul cererii de chemare în judecata.

În drept au fost invocate disp. art. 728 cod civil si ale art. 274 cod pr.civila.

Prin adresa nr. 66 din 30.03.2001 Raiffeisen Bank, Agentia Babadag, la cererea instantei a transmis în copie un numar de 16 documente – extrase de cont si copii de pe ordinele de plata – privind sumele de bani depuse pe numele pârâtei P.C. de la A.N.P.R.

Din examinarea acestora rezulta ca din totalul drepturilor banesti stabilite prin Decizia nr. 2387/19.12.2008, emisa de A.N.P.R.P., a fost virata numai prima transa în suma de 251.260 lei, depusa la Raiffeisen Bank pe numele pârâtei P.C. .

Din aceasta suma s-a platit prin ordinul nr. 003 din 3.02.2009 125.630 lei reprezentând cota de 1/2, pârâtei B.R., prin ordinul nr. 16 din 16.02.2009, câte 10.000 lei reclamantului P.V. si pârâtului P.V. si 70.000 lei pârâtei A.M..

În ce priveste cererea reconventionala formulata de pârâta P.C. aceasta a fost dovedita numai în parte, prin interogatoriul luat reclamantului P.V..

Raspunzând la întrebarile puse de pârâta acesta din urma a declarat ca cheltuielile de deplasare la ANPR Bucuresti în vedere solutionarii dosarului de despagubiri au fost suportate de P.C., ginerele lui B.R. si nu de P.C..

Reclamantul a recunoscut ca cheltuielile facute înmormântarea lui P.S. si pomenile ulterioare se ridica numai la suma de 1.500 lei nu la 5.000 lei cum a pretins pârâta.

Cu privire la cheltuielile de dezbatere a mostenirii, P.V. a declarat ca suma de 1725 lei a fost suportata de varul sau M.C., precizând însa ca ulterior, P.C. i-a restituit acesti bani ginerelui ei.

Potrivit art. 728 cod civil nimeni nu este silit a ramâne în indiviziune.

In conformitate cu art. 6734 cod pr.civila în tot cursul procesului instanta va starui ca partile sa împarta bunurile prin buna învoiala. Daca partile ajung la o întelegere cu privire la împartirea bunurilor, instanta va hotarî potrivit învoielii lor.

Conform art. 6735 din acelasi cod daca partile nu se învoiesc, vor fi stabilite bunurile suspuse împarteli, calitatea de coproprietar si cota parte ce se cuvine fiecaruia, împarteala urmând a se face în natura. În temeiul alin.1 instanta va proceda la formarea loturilor si la atribuirea lor iar în cazul în care acestea nu sunt egale prin valoare vor fi întregite printr-o suma de bani.

In speta se va retine ca potrivit certificatului de mostenitor nr. 125 din 22.08.2006, emis de BNP M.M. din Babadag, de pe urma defunctului P.S. au ramas ca mostenitori pârâta P.C. în calitate de sotie supravietuitoare, reclamantul P.V., si pârâtii P.V. si A.M. în calitate de fii, având fiecare câte o cota legala de 1/4 din mostenire.

Prin urmare, aceste cote vor fi avute în vedere atât la împartirea drepturilor banesti cuprinse în masa succesorala cât si la partajarea pasivului succesoral.

Dispunându-se iesirea din indiviziune cu privire la suma de 251.260 lei se va atribui pârâtei B.R. 125.630 lei reprezentând contravaloarea cotei de 1/2 cuvenite acesteia, reclamantului P.V. si pârâtilor P.C., P.V. si A.M. câte 31.407 lei reprezentând cota de 1/4 cuvenita fiecaruia din diferenta de 125.630 lei.

Pentru egalizarea valorica am loturilor va fi obligata pârâta A.M. la plata sumei de 21.407 lei catre reclamantul P.V. si la 17.186 lei catre pârâtul P.V..

De asemenea va fi obligata pârâta reconvenienta P.C. la plata sumei de 4.223 lei catre pârâtul P.V..

Se va constatat ca de pe urma defunctului P.S. decedat la , 9.01.2006, a ramas un pasiv succesoral în suma de 3.225 lei compus din 1.500 lei cheltuieli cu înmormântarea si pomenile ulterior si 1725 lei cheltuieli de dezbatere a mostenirii.

Se va dispune partajarea sumei sus mentionate în cote de 1/4 pentru fiecare dintre mostenitori,.

Pe cale de consecinta va fi obligat reclamantul P.V. si pârâtii P.V. si A.M. la plata a câte 806,25 lei fiecare catre pârâta reconvenienta P.C..

În baza art.176 cod pr.civila vor fi compensate cheltuielile de judecata pâna la concurenta sumei de 19 lei urmând a fi obligati pârâtii P.C., P.V. si A.M. la câte 750 lei fiecare catre reclamantul P.V..

Etichete:

Partaj judiciar

SC.725/04.03.2009

I N S T A N T A :

ASUPRA CERERII DE FATA:

1. Reclamanta ……….. a solicitat in contradictoriu cu paratii ………. si ……….. ieşirea din indiviziune asupra terenului agricol extravilan in suprafaţa de 6 ha situat in ………. In motivarea cererii sale, reclamanta a arătat ca de la părinţii lor decedaţi au moştenit si li s-a reconstituit in conformitate cu dispoziţiile legii nr. 18/1991 dreptul de proprietate asupra acestui teren.

2. Prin încheierea de admitere in principiu din data de 04.02.2009, instanţa a constatat ca partile deţin in indiviziune suprafaţa de teren de 6 ha in extravilanul ………….., conform titlului de proprietate nr. 86808/19.08.2002, in cote egale de 1/3 fiecare.

3. La termenul din data de 25.02.2009, partile prezente in instanţa au arătat ca au tranzacţionat in ceea ce priveşte terenul primit prin titlul de proprietate menţionat.

4. Potrivit art. 271(1) Cod de Procedura Civila “partile se pot infatisa oricând in cursul judecatii, chiar fara sa fi fost citate, pentru a cere sa se dea hotărâre care sa consfinţească învoiala lor.”

5. Prin urmare, instanţa urmează a lua act de tranzacţia intervenita intre parti si va pronunţa o hotărâre in acest sens, conform voinţei exprimate prin tranzacţie.

Etichete:

Partaj judiciar

SENTINŢA CIVILĂ NR. 498

Şedinţa publică de la 16.02.2009

La data de ……….., sub nr. ………, s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ……….., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ………., domiciliată în ……….. în contradictoriu cu pârâţii ………., domiciliat în ……………….. şi ……….., domiciliat în …………., solicitând instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să se dispună ieşirea din indiviziune a părţilor asupra imobilului situat în intravilanul …………………………………………..

În motivarea cererii, reclamanta a arătat, în esenţă, că imobilul mai sus arătat compus din teren şi construcţii, a aparţinut părinţilor săi decedaţi la data de …………. şi respectiv, ……… Potrivit certificatelor de moştenitor nr. ………. şi nr. ………, ambele eliberate de BNP ……….., a acceptat moştenirea împreună cu pârâţii, în calitate de descendenţi, revenindu-le câte o cotă de 1/3 din masa succesorală.

La dosarul cauzei au fost depuse înscrisuri, în copie, iar în drept au fost invocate dispoziţiile art. 728 C. civil.

Pârâţii nu au formulat întâmpinare.

Reclamanta, prin apărător, a solicitat la termenul de judecată din ……….. efectuarea unei expertize imobiliare cu următoarele obiective: identificarea şi reprezentarea grafică a imobilului, stabilirea valorii de circulaţie a acestuia, să se stabilească dacă imobilul este comod partajabil în natură, iar în caz afirmativ să se propună variante de lotizare.

Raportul de expertiză a fost efectuat de către expert ………..şi depus la dosarul cauzei la data de …………

La cererea părţilor, prin apărători, instanţa a dispus efectuarea unei noi expertize imobiliare, cu aceleaşi obiective, lucrare ce a fost întocmită de către expert ………… şi înaintată la dosarul cauzei la data de ………………

Urmare admiterii obiecţiunilor la raportul de expertiză, relativ la valoarea imobilului şi lotizarea propusă de către expert ………., acesta a înaintat la dosar un supliment la raportul de expertiză (fila 120 din dosar), iar părţile au solicitat ca partajarea imobilului să se facă în conformitate cu varianta a II-a propusă de către expert.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa, reţine următoarele:

Reclamanta şi pârâţii au dobândit prin moştenire dreptul de proprietate asupra unui imobil situat în intravilanul satului …………, compus din teren şi construcţii, împrejurare ce rezultă, fără dubiu, din înscrisurile existente la dosarul cauzei (filele 4-7) respectiv, titlul de proprietate nr. ………., Hotărârea nr. …………a Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor ………., certificatul de moştenitor nr. ………. şi certificatul de moştenitor nr. ……….., ambele eliberate de BNP ……………….

Se reţine aşadar că părţile deţin în coproprietate, în cote de 1/3 fiecare, imobilul mai sus arătat, cu o valoare de circulaţie de ………..lei.

În atare situaţie, văzând şi dispoziţiile art. 728 C. civ. potrivit cărora nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune, instanţa constată că cererea reclamantei este întemeiată urmând a fi admisă.

Pe cale de consecinţă, va dispune ieşirea părţilor din indiviziune în conformitate cu varianta a II-a propusă de către expert ………. (fila 121 din dosarul cauzei), modalitate de partaj ce corespunde voinţei părţilor.

Astfel, reclamantei ……….., i se va atribui lotul nr. I, compus din teren în suprafaţă de ……… mp, cu o valoare de circulaţie de ………… lei.

Lotul nr. II compus din …………. mp teren, încăperile P1 P2 din casa de locuit şi marchiza, lot în valoare de ………… lei, va fi atribuit pârâtului ……….. iar lotul nr. III, compus din teren în suprafaţă de ……….. mp şi încăperile P3, P4 din casa de locuit, cu o valoare de ……………. lei, i se va atribui pârâtului ………………

Va constata că pârâţii rămân în indiviziune, cu cote de 1/2 fiecare, pe terenul în suprafaţă de ………… mp, evidenţiat pe schiţa anexă la raportul de expertiză cu culoare verde.

Întrucât valoarea lotului atribuit pârâtului ………… este mai mare decât valoarea cotei ce i se cuvine din imobilul în litigiu, acesta va fi obligat la plata sumei de ………… cu titlu de sultă, după cum urmează: suma de ……….. lei reclamantei ………., iar diferenţa de ………… lei pârâtului ………………

Cheltuielile de judecată efectuate de către părţi vor fi compensate, pârâtul ……………, urmând a fi obligat la plata sumei de ……… lei către pârâtul ……….., şi a sumei de ………… lei către reclamantă, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Etichete:

Partaj judiciar

Sedinta publica din 24.02.2009

Sentinta civila nr. 620

Sub nr…… din …. s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de reclamantul …… prin care solicita în contradictoriu cu pârâta ……, ca prin hotarârea ce o va pronunta, sa se dispuna iesirea din indiviziune asupra imobilului situat în ……, compus din …. mp teren intravilan conform actului de proprietate nr…….

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca asa cum rezulta din sesizarea deschiderii procedurii succesorale eliberata ….., dupa autoarea ….., au ramas ca mostenitori cu vocatie la succesiune ….., actualmente …., în calitate de nepoata, reclamantul în calitate de nepot, ……., în calitate de nepoate. Conform declaratiilor pe proprie raspundere numitele …… au renuntat la partea de succesiune care li se cuvenea. A mai aratat reclamantul ca a ramas ca bun al autoarei ….. terenul intravilan situat în .., …………, în suprafata de ….mp conform actului de proprietate nr…..

În sustinerea actiunii, reclamantul a depus în copie un certificat de atestare fiscala, certificatele de mostenitor nr. …. nr….., precum si alte înscrisuri (filele ….).

În drept, au fost invocate disp.art.728 si urm.C.proc.civ.

La termenul de judecata din ……, reclamantul, prin intermediul avocatului ales, a depus la dosarul cauzei un înscris intitulat „tranzactie” si a solicitat sa se ia act de învoiala lor.

Instanta, având în vedere disp.art.271 C.pr.civ., potrivit caruia „partile se pot înfatisa oricând în cursul judecatii pentru a cere sa se dea o hotarâre care sa consfinteasca învoiala lor”, va lua act de învoiala partilor, pe care o va consfinti, cu urmatorul continut:

„TRANZACTIE,

Subsemnatii :

Reclamantul ….. si

Pârâta, ….. parti în procesul civil, dosar nr. …., aflat pe …., cu termen de judecata la data de ….., având ca obiect partaj succesoral, în vederea terminarii acestui proces, a intervenit aceasta întelegere, care are urmatorul cuprins:

Eu, reclamantul ….., voi primi în totalitate imobilul, compus din teren intravilan în suprafata de ……

Eu, pârâta ……, în schimbul partii din acest imobil, voi primi de la reclamant suma de ….n termen de 3 luni de la data semnarii acestei tranzactii.

Aceasta întelegere scrisa reprezinta vointa noastra libera, neviciata, act pe care îl vom depune la instanta judecatoreasca cu rugamintea de a fi consfintit printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva (fara drept de apel), în temeiul art.271-273 C.proc.civila.

Întocmit astazi …., în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare si unul pentru instanta de judecata.”

Etichete:

Partaj judiciar

SENTINTA CIVILA Nr. 252
Sedinta publica de la 01 Februarie 2008

La …………. s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei …. sub nr. … cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta …….., domiciliata in …………… in contradictoriu cu paratii …………. domiciliata in ……….. si …………, domiciliat ………………, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa se constate ca masa succesorala ramasa de pe urma defunctilor ………… si …………. este compusa dintr-un imobil compus din casa si teren in suprafata de ……….. situat la adresa sa de domiciliu si un teren in suprafata de ………ha situat in extravilanul comunei …………, sa se constate ca au calitatea de mostenitori cu vocatie succesorala reclamanta si parata, cu o cota de ……….. fiecare si sa se dispuna iesirea din indiviziune asupra imobilelor mai sus aratate.
In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca pe timpul casatoriei parintii sai au dobandit imobilele mai sus mentionate, iar in imobilul din ……….. ea impreuna cu parata ……….. au locuit dupa decesul acestora.
A aratat reclamanta ca fratele sau, paratul ………. a renuntat in mod expres la mostenirea parintilor.
La dosarul cauzei s-au depus inscrisuri iar in drept actiunea este intemeiata pe dispozitiile art. 659 si urm. cod civil, art. 728 cod civil si art.724 Cod procedura civila.
Parata ……….. a formulat intampinare prin care a aratat ca terenul din ………este in suprafata de …….. m.p. si nu ……… m.p. asa cum a aratat reclamanta deoarece in timpul vietii parintii lor au instrainat ………. m.p. prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ……… de …………
A aratat parata ca din masa succesorala nu face parte si terenul de ……… ha situat in extravilanul comunei ………., judetul ……… deoarece dreptul de proprietate asupra acestui teren a fost reconstituit in baza Legii nr. 18/1991 doar pe numele sau nu si al reclamantei care nu si-a exercitat dreptul de optiune in termen legal astfel ca a renuntat tacit la acest teren.
Parata …………. a formulat si cerere reconventionala prin care a solicitat instantei, ca prin hotararea ce o va pronunta, sa se constate ca de pe urma defunctilor sai parinti a ramas si un pasiv succesoral in suma de ………. euro reprezentand cheltuielile de inmormantare efectuate doar de ea, cerere la care a renuntat la termenul de judecata din ……..
Prin incheierea de admitere in principiu din data de ………., instanta a dispus efectuarea unei expertize tehnice in constructii si a unei expertize topografice avand ca obiective identificarea si evaluarea bunurilor comune, stabilirea imprejurarii daca sunt comod partajabil in natura si , in caz afirmativ, sa se faca propuneri de lotizare.
Raportul de expertiza tehnica in constructii a fost efectuat , in cauza,de catre expert ………. si depus la dosarul cauzei la data de …………, iar expertiza tehnica topografica a fost efectuata de catre expert ………, raportul fiind inaintat la dosar la data de ……..
La termenul de judecata din ……….. parata, prin aparatorul sau, a depus la dosarul cauzei, in copie, contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr…………. de BNP …….. ce a avut ca obiect terenul in suprafata de …. ha si …… mp ce a fost retinut de catre instanta prin incheierea de admitere in principiu ca facand parte din masa partajabila. Relativ la acest teren partile au stabilit valoarea de circulatie ca fiind de …….. lei.
Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
La …….. si respectiv …….. au decedat ……. si …….., parintii partilor din prezenta cauza.
In timpul vietii, cei doi soti au achizitionat un imobil compus din casa si teren in suprafata de …. m.p., situat in ………, str. ……., nr. …….., astfel cum rezulta din contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. …….. de …….. (fila ….. din dosarul cauzei).
Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ……. de …… (fila ……. din dosarul cauzei) autorii partilor au instrainat o parte din terenul achizitionat in anul ……., respectiv suprafata de …. m.p., astfel ca la data deschiderii succesiunii, in patrimoniul defunctilor, se mai afla doar suprafata de …….. m.p. din imobilul situat in ……., str. ………
La ……. Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Tulcea a eliberat titlul de proprietate nr. ……… prin care paratei ….. ….., in calitate de mostenitor al defunctilor sai parinti, i se reconstituie dreptul de proprietate asupra unui teren in suprafata de …… ha, situat in extravilanul comunei ……….
Chiar daca titlul de proprietate a fost emis doar pe numele unui singur mostenitor, instanta urmeaza a include in masa succesorala si acest imobil pentru urmatoarele considerente:
Potrivit art. 651 Cod civil succesiunea se deschide la data decesului decujusului, iar art.700 din acelasi cod arata ca succesiunea poate fi acceptata in termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii.
In cauza, averea succesorala ramasa de pe urma defunctilor ……… si ……… a fost acceptata in termenul prevazut de textul de lege mai sus aratat atat de catre reclamanta ……… cat si de catre parata ………., in calitate de fiice ale defunctilor, nu si de paratul …….. care a renuntat in mod expres la succesiune, astfel cum rezulta din declaratia autentificata sub nr. …….. de B.N.P ……… (fila……. din dosarul cauzei) cat si din precizarile sale scrise inaintate la dosarul cauzei prin Serviciul Registratura al instantei la …….
Pe de alta parte in cauza, nu se contesta calitatea de mostenitor cu vocatie succesorala a reclamantei ci doar dreptul acesteia la o cota-parte din terenul ce a facut obiectul Legii nr. 18/1991.
In opinia instantei, odata stabilit dreptul de proprietate al cooperatorului decedat, prin cererea formulata de unul din mostenitori, si declansata procedura de reconstituire, se realizeaza completarea universalitatii masei succesorale (completarea sub aspect cantitativ a masei succesorale nefiind influentata de numarul cererilor, in raporturile dintre succesori aplicandu-se regulile de drept comun in legatura cu bunurile ce au facut obiectul reconstituirii).
Nici Regulamentul de aplicare al Legii 18/1991 si nici un alt text din Legea nr.18/1991 nu consfinteste pierderea dreptului succesoral in privinta terenurilor pentru care s-a facut reconstituirea, pe considerentul neformularii exprese a cererii catre comisie, desi daca aceasta ar fi fost intentia legiuitorului ar fi spus-o explicit, stiut fiind ca decaderea din drepturi nu poate fi dedusa ci numai expres prevazuta. A conditiona dreptul succesorului la terenurile pentru care s-a facut reconstituirea de formularea cererii inseamna a se aduce atingere principiului fundamental al mostenirii, acela al caracterului unitar al patrimoniului succesoral.
In concluzie, in opinia instantei mostenitorul care nu a formulat cerere beneficiaza de efectele cererii mostenitorului solicitant, drept ce se fundamenteaza fie pe ideea gestiunii de afaceri, aplicabila in raporturile dintre coproprietari, fie mai cu seama pe ideea mandatului tacit ce opereaza in privinta actelor de conservare intre succesori, asa cum poate fi calificata cererea de reconstituire, intrucat obiectul reconstituirii este un bun indiviz de la autorul comun.
Asadar, apararile paratei referitoare la terenul ce a facut obiectul Legii nr. 18/1991 nu pot fi insusite de instanta atata vreme cat asa cum s-a aratat prin reconstituirea dreptului de proprietate la cererea formulata de aceasta se considera ca terenul respectiv exista in patrimoniul defunctilor, iar, in cauza, reclamanta nu a renuntat la succesiunea acestora. O solutie contrara ar echivala cu o incalcare a principiului indivizibilitatii actului juridic de optiune succesorala potrivit cu care succesibilul are dreptul sa opteze intre a renunta sau a accepta succesiunea, dar in intregul ei, nimeni neavand posibilitatea de a accepta o parte din mostenire si de a renunta la alta parte (art. 685-686 Cod civil).
Prin urmare se retine ca imobilele in litigiu sunt detinute in indiviziune de partile din prezenta cauza imprejurare fata de care, vazand si dispozitiile art.728 C.civ., cererea reclamantei este intemeiata urmand a fi admisa .
Pe cale de consecinta va constata ca de pe urma defunctului ………, decedat la data de ……..993, a ramas ca masa succesorala:
– cota de …… din imobilul situat in …….., judetul …….., constand in teren extravilan in suprafata de ……. ha, amplasat in tarlaua: …, parcelele: …, …..;
– cota de …….. din imobilul situat in …….., str. …….., nr. …… compus din teren in suprafata de ……… m.p. si casa de locuit.
Va constata ca au calitatea de mostenitori ai defunctului …………:
– ……., in calitate de sotie supravietuitoare, cu o cota de …… din masa succesorala;
– reclamanta …………, in calitate de fiica, cu o cota de ……. din masa succesorala;
– parata ………, in calitate de fiica, cu o cota de …….. din masa succesorala.
Va constata ca de pe urma defunctei ………., decedata la data de ………..a ramas ca masa succesorala:
– cota de …….. din imobilul situat in …….., judetul …….., constand in teren extravilan in suprafata de ……. ha, amplasat in tarlaua: ……., parcelele: …., ……;
– cota de …. din imobilul situat in ……., str. ……., nr. …… compus din teren in suprafata de ……. m.p. si casa de locuit.
Va constata ca au calitatea de mostenitori ai defunctei …….:
– reclamanta ……., in calitate de fiica, cu o cota de …….. din masa succesorala;
– parata …….., in calitate de fiica, cu o cota de ……. din masa succesorala.
Va constata ca in prezent imobilele mai sus aratate, cu o valoare de circulatie totala de …….. lei, sunt detinute in indiviziune de reclamanta ……. si parata …….in cote de …….. fiecare.
Va dispune iesirea din indiviziune a partilor.
Va atribui reclamantei ……… lotul nr…….. din varianta de lotizare propusa de catre expert ……..(fila ……. din dosarul cauzei) constand in teren in suprafata de ……. mp si camerele ……. si ……… din casa de locuit, imobil situat in …….., str. …., nr………, cu o valoare de circulatie de …….. lei.
Va atribui paratei …….. lotul nr…….. din varianta de lotizare propusa de catre expert ……..(fila ……. din dosarul cauzei) constand in teren in suprafata de …….. mp si camerele …… si ….. din casa de locuit, imobil situat in ……, str. …….., nr…….., cu o valoare de circulatie de ……. lei si terenul in suprafata de …….. ha, situat in extravilanul comunei ……, jud. …….., amplasat in tarlaua: ……, parcelele: …….., lot cu o valoare de circulatie totala de …….. lei.
Pentru a stabili aceasta modalitate de partajare instanta a avut in vedere faptul ca ambele parti locuiesc in imobilul situat in ….. si imprejurarea ca in cursul procesului terenul situat in extravilanul localitatii ……….. a fost instrainat de catre parata.
Va lua act ca parata …….. a renuntat la cererea reconventionala.
In conformitate cu dispozitiile art.274-276 C.pr.civ. va obliga parata ………..sa-i plateasca reclamantei suma de ………. lei cheltuieli de judecata.

Etichete:

PARTAJ JUDICIAR – ACHITAREA DATORIEI PRIN BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC DUCE LA RESPINGEREA ACTIUNII DE PARTAJ BUNURI COMUNE

DREPT CIVIL

Dosar civil nr. 3846/324/2007

Sentinţa civilă nr.600 din 25.03.2008

Decizia civilă nr.413/30.09.2008

PARTAJ JUDICIAR – ACHITAREA DATORIEI PRIN BIROUL

EXECUTORULUI JUDECĂTORESC DUCE LA RESPINGEREA ACTIUNII

DE PARTAJ BUNURI COMUNE

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.3846/324 din data de

16.10.2007 reclamantul-creditor Ş C a chemat în judecată pe pârâţii C M şi C C,

pentru partajul bunurilor comune.

In fapt, în motivarea acţiunii a arătat că pârâtul C M îi datorează suma de

7.000 lei, motiv pentru care în baza titlului executoriu, contractul de împrumut

autentificat şi investit cu formulă executorie, reclamantul a solicitat executarea silită a

debitorului-pârât.

Cu ocazia executării silite, executorul judecătoresc C A i-a notificat

faptul că nu poate continua executarea silită întrucât debitorul este coproprietar în

devălmăşie împreună cu soţia-pârâtă C C al imobilului casă de locuit situat în Tecuci,

strada C C, nr.40, judeţul Galaţi.

Pentru a se continua executarea silită,reclamantul solicită partajarea

imobilului.

In drept, a invocat art.493 c. pr. civilă.

In dovedirea acţiunii a depus la dosar adresa nr.249 din 26.09.2007 a

executorului judecătoresc, contractul de împrumut, încheierea nr.7335/76 din

11.09.2007 a B C F Tecuci şi somaţia imobiliară nr.249/10.09.2007.

Pârâtul C M a declarat în instanţă că va achita suma datorată, însă la

termenele acordate nu s-a mai prezentat.

Legal citată fiind, pârâta C C nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat

probe în combaterea acţiunii.

Din analiza materialului probator administrat instanţa reţine că

reclamantul este creditor personal al pârâtului C M pentru suma de 7.000 lei.

In baza titlului executoriu, reprezentat de contractul de împrumut

autentificat, s-a început executarea silită împotriva imobilului proprietatea celor doi

pârâţi, iar în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art.1039 şi 1042 cod civil referitoare

la materia solidarităţii, debitor fiind numai pârâtul C M.

Pe baza materialului probator administrat, prin încheierea din data

12.02.2008 instanţa a admis în principiu acţiunea şi a constat că pârâţii au dobândit în

timpul căsătoriei în cotă de ½ fiecare, imobilul casă de locuit şi teren aferent, situat în

T, strada C C, nr.40.

Pentru evaluare şi propuneri de lotizare s-a dispus efectuarea unei

expertize tehnice de specialitate.

Prin raportul de expertiză întocmit de expert S M imobilul a fost evaluat

la suma totală de 200.320 lei şi s-a constatat că imobilul în cauză nu poate fi partajat în

natură.

Instanţa constată că este îndreptăţită cererea reclamantului de a solicita partajul

imobilului, pentru ca apoi să ceară urmărirea silită asupra părţii din imobil ce se va

atribui debitorului, astfel cum rezultă din art.1825 cod civil şi art.493 alin.1 cod

procedură civilă.

Faţă de cele mai sus expuse, văzând şi art.673 ind.9 şi art.741 c.civil

c.pr.civ., urmează a admite acţiunea şi va dispune încetarea comunităţii de bunuri şi ca

efect al partajului va atribui imobilul pârâtului C M.

Potrivit art.742 c.civil va obliga pârâtul să plătească pârâtei C C suma de

100.160 lei cu titlul de cotă valorică parte, iar executarea silită va continua asupra

dreptului ce-l are pârâtul asupra imobilului.

Conform art.274 c.pr.civ. va obliga pârâţii către reclamant la plata sumei

de 1420 lei cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru, onorariu

avocat şi expert.

Tribunalul Galaţi a admis apelul declarat de pârâtă , a respins acţiunea de

partaj ca nefondată precizând că nu mai sunt întrunite disp.art.33 alin.2 codul familiei

care permit creditorilor personali ai soţului debitor să ceară împărţirea bunurilor

comune.

Potrivit contractului de împrumut investit cu formulă executorie, pârâtul

CA datora reclamantului SC suma de 6.000 lei.

In apel s-a făcut dovada că debitul a fost achitat prin B.Ex.Jud CA la

care a apelat reclamantul în vederea executării silite a debitului său.

Etichete:

Partaj judiciar

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 5013/270/2009 partaj judiciar

Înreg. 06.08.2009

Sentinta civila nr. 3666

Sedinta publica din data de 16.12.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – ……

Grefier – ….

Pe rol fiind judecarea cauzei civile promovata de reclamanta ….. în contradictoriu cu pârâtul …., având ca obiect – partaj judiciar – constatare calitate unic mostenitor.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: reclamanta asistata de avocat …., pârâtul …. asistat de avocat …, lipsa celelalte parti.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, aparatorul reclamantei depune acte medicale si arata ca este pentru fond.

Aparatorul pârâtului arata de asemenea, ca este pentru fond.

Nemaifiind cereri noi de formulat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Aparatorul reclamantei solicita a se pronunta o hotarâre potrivit încheierii, conform întelegerii între parti cu privire la terenuri, la apartament a se preciza câtimea fiecaruia,iar în ce priveste locurile de veci cel cu nr. 17 sa-i fie atribuit reclamantei. Cu privire la reconventionala, pârâtul solicita un pasiv de 500 lei având în vedere ca pârâtul a renuntat la mostenire dupa tata, acesta apare ca tert, conform deciziei trebuia sa ceara acest pasiv în maxim 3 ani. Cu privire la pasivul solicitat pentru mama prin cererea reconventionala, pârâtul a cheltuit 6000 lei, dar sumele de la societatile de întrajutorare au fost ridicate de pârât (8400 lei). Pârâtul a încercat prin martori sa arate ca 6000 lei au fost cheltuiti cu înmormântarea iar ceilalti pentru pomeni. Solicita a se respinge aceasta cerere cu privire la cheltuieli, a se compensa onorariile de avocati, iar în ce priveste onorariile expertilor: pentru expert constructor ˝ din onorariu, iar la expertul topo Ľ fiecare.

Aparatorul pârâtului arata ca parintii au voie sa-si aleaga dintre copii pe unul dintre ei. Reclamanta a fost plecata cu serviciul, pârâtul a fost lânga mama,a se calcula cota disponibila si pasivul, prin întâmpinare a cerut 6000 lei ( a dovedit cu martori 4000 lei +pomana). A se retine un pasiv de 4000 lei, compensând onorariile de avocati, iar celelalte cheltuieli sa fie împartite dupa cote.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A:

Deliberând

Asupra cauzei civile de fata,

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 06.08.2009 sub nr. 5013/270/2010 reclamanta ….. , domiciliata în …….. judetul Bacau, a chemat în judecata pe pârâtul ……., domiciliat în ………., judetul Bacau, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa se constate ca reclamanta este unica mostenitoare a defunctului ……, decedat la …… si sa se dispuna iesirea din indiviziune dupa ….., decedata la ……., ambii cu ultimul domiciliu în …… jud. Bacau.

Cererea a fost timbrata cu 401 lei taxa judiciara de timbru si 0,30 lei timbru judiciar, iar în motivarea acestea se arata ca reclamanta este singura mostenitoare a defunctului ……. asa cum rezulta din certificatul de mostenitor 18/15.02.2005, iar masa succesorala dupa defuncta …… se compune din terenuri. Reclamanta a solicitat reductiunea contractului de vânzare-cumparare a apartamentului situat în ………, compus din 2 camere si dependinte.

În drept cererea este întemeiaza pe prevederile art. 728 si 845 din Codul civil, art. 111 Cod procedura civila.

În dovedirea cererii reclamanta propune proba cu înscrisuri, interogatoriu si martori, acte de stare civila, certificatul de mostenitor, sentinta civila nr. 5141/30.11.1994 a Judecatoriei Giurgiu, copia titlului de proprietate 87850/23.10.2002, contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 918/27.06.1996 de BNP Marin Carmen-Iulia.

Pârâtul depune întâmpinare si cerere reconventionala solicitând respingerea actiunii privind reductiunea liberalitatii . Sub aspect reconventional, pârâtul solicita a fi obligata reclamanta sa suporte pasivul succesoral dupa cei doi defuncti si sa se constate ca la apartamentul cumparat de el a efectuat urmatoarele lucrari : montat usa metalica, montat instalatie termoficare si montat instalatie termica si canalizare în apartament.

În drept, sunt invocate prevederile art. 728 si urmatoarele din Codul civil si art. 671 din Codul de procedura civila.

Fata de întâmpinarea pârâtului, reclamanta a înteles sa-si restrânga obiectul actiunii în sensul ca renunta la capatul de cerere privind constatarea calitatii de unic mostenitor al defunctului …….. Totodata, solicita dezbaterea succesiunii si dupa defunctul ….., decedat la …… introducând în cauza pe mostenitorii ………….., domiciliat în ……, …… din … si ….. domiciliata în ……..

Reclamanta si-a completat actiunea în temeiul art. 132 cod procedura civila solicitând la masa de partajat cele 2 locuri de veci situate în Cimitirul Bisericii „Sf. Nicolae” din Onesti.

Analizând materialul probator administrat în cauza, prin încheierea din 25.03.2010, instanta a retinut în fapt urmatoarele:

Initial reclamanta a solicitat partajarea averii ramasa de pe urma defunctilor ……. si …….. În masa succesorala de pe urma defunctei ……, aceasta a solicitat Ľ din cota indiviza din suprafata de 1,42 ha teren arabil înscris în TP nr. 87850/23.10.2002 eliberat pe numele mostenitorilor defunctului ……

Defunctul …… decedat la 22.07.1977 a avut 4 copii. În prezent mai este în viata numai fiica …….

Pe tulpina ….. vine la mostenire pârâtul …. , pe tulpina … vine la mostenire pârâtul ….., iar pe tulpina … vin la mostenire …. si …..

Masa succesorala retinuta de pe urma defunctului …. se compune din suprafata de 1,42 ha teren arabil TP nr. 87850/23.10.2002, tarlaua 18, parcela 40 cu vecinii ….., drumul, ….. situat în localitatea Fratesti, jud. Giurgiu.

Cotele de partajat retinute au fost de 1/4 pe tulpina.

De pe urma defunctei …….. au ramas ca mostenitori reclamanta ….. si pârâtul ……., în calitate de fiica si fiu.

Pârâtul ……… a fost de acord ca în masa succesorala sa fie cuprinse terenurile solicitate de reclamanta, respectiv cele din sentinta civila nr. 5141 din 30.11.1994 a Judecatoriei Giurgiu, dar nu a fost de acord cu reductiunea contractului de vânzare-cumparare .

Prin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 918 din 27.06.1996, defuncta …….. a vândut pârâtului sub rezerva uzufructului viager pentru sine, apartamentul compus din 2 camere si dependinte situat în Onesti, str. Republicii, nr. 42/18.

Potrivit art. 845 din Codul civil valoarea bunurilor înstrainate unui succesibil în linie dreapta, cu sarcina unei rendite viagere sau cu rezerva de uzufruct va fi socotita în portiunea disponibila si excedentele va trece în masa succesiunii.

Prin art. 845 Cod civil s-a instituit o prezumtie legala de gratuitate a înstrainarii unui bun în favoarea unui succesibil în linie dreapta, cu sarcina unei rendite viagere sau cu rezerva de uzufruct. Aceasta prezumtie este relativa si poate fi combatuta prin proba contrarie.

Martora ……, a declarat ca defuncta a vrut ca acest apartament sa ramâna lui ……., fiul cel mai mic al pârâtului. Actul nu s-a putut face pentru ca acesta era minor.

Instanta a concluzionat ca intentia defunctei a fost de a gratifica si nu de a face o vânzare-cumparare.

Conform art. 841 Cod civil liberalitatile facute prin acte între vii nu pot trece peste 1/3 daca dispunatorul lasa la moartea sa doi copii.

În temeiul art. 6735 din Codul de procedura civila, instanta a constatat ca de pe urma defunctei …….. au ramas ca mostenitori …… si …….., în calitate de fiica si fiu.

Masa succesorala retinuta se compune din :

– Ľ din prima succesiune ;

– 1,0541 ha teren situat în intravilanul com. Fratesti, jud. Giurgiu cu vecinii: drumul comunal, drumul de tarla, teren arabil , Simion Dumitru si Antonescu Natalia ( sentinta civila nr. 5141/30.11.1994 a Judecatoriei Giurgiu fila 8 dosar);

– 1,0284 ha teren situat în extravilanul com. Fratesti, jud.Giurgiu cu vecinii : drumul de tarla, drumul de tarla, teren arabil si Antonescu Natalia ( sentinta civila nr. 5141/30.11.1994 a Judecatoriei Giurgiu fila 8 dosar) ;

-2 locuri de veci situate în cimitirul Bisericii Sf. Nicolae din Onesti.

A fost mentinut contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 918/27.06.1996 pâna la limita cotitatii disponibile de 1/3.

Cotele de partajat retinute au fost de 1/2 pentru fiecare parte.

Pentru evaluarea masei succesorale în cauza s-a efectuat expertiza topo cadastru si expertiza în constructii, expertul topo cadastru urmând sa redacteze expertiza finala.

Din concluziile raportului de expertiza întocmit de ing. Metelescu Maria Irina rezulta ca valoarea apartamentului este de 69880 lei, valoarea îmbunatatirilor este de 1870 lei iar valoarea bunurilor de veci este de 4000 lei.

Expertul topo cadastru a evaluat terenurile retinute la masa de partajat, însa a retinut în mod gresi cota de partajat de Ľ pentru ambele succesiuni.

Dupa depunerea raportului de expertiza reclamanta a depus acte din care rezulta ca defuncta ……. a vândut o parte din terenul intravilan, ramânând de împartit doar suprafata de 954 mp.

Contractul de vânzare cumparare încheiat între defuncta si pârâtul …….. a fost mentinut pâna la limita cotitatii disponibile de 1/3. Pentru a calcula cotitatea disponibila trebuie cunoscuta valoarea bunurilor ce au apartinut defunctei. Valoarea totala a acestor bunuri este de 161932 lei din care: 15978 lei din prima succesiune, 46278 lei terenul arabil extravilan (10284 mp), 27666 lei terenul curti constructii (954 mp), 4000 lei locurile de veci si 68010 lei apartamentul fara îmbunatatiri.

Cotitatea disponibila în aceasta situatie este de 161932 : 3 = 53977 lei. Fata de valoarea apartamentului cotitatea disponibila a fost depasita cu 14033 (68010-53977=14033 lei). Numai aceasta suma urmeaza a fi prinsa în masa succesorala si înscrisa în lotul pârâtului.

Valoarea masei succesorale dupa defuncta ……….. este de 107955 lei (15977+46278+27666+4000+14033=107954 lei).

Fata de cotele retinute reclamantei si pârâtului li se cuvin bunuri în valoare de câte 53977 lei.

Pârâtul ……….. a solicitat prin cererea reconventionala pasiv succesoral dupa defunctii …… si ……….

Potrivit certificatului de mostenitor nr. 18/15.02.2005 emis de BNP Didel Ghihanis, pârâtul …… a renuntat la mostenirea defunctului …… (fila 7 dosar). Solicitarea cheltuielilor de înmormântare si a pomenilor ulterioare trebuia facuta în termenul de prescriptie de 3 ani. Aceste pretentii sunt prescrise asa încât urmeaza ca instanta sa admita exceptia invocata de reclamanta.

Nici pasivul succesoral dupa defuncta …… nu a fost dovedit. Defuncta a fost membra la mai multe asociatii de ajutor reciproc pentru decese si în aceasta situatie pârâtul si sotia acestuia au ridicat mai multe sume de bani. Astfel de la Asociatia Unirea Adjud suma de 1600 lei, de la AARD CAR Unirea Tecuci suma de 1900 lei, CAR Pensionari Onesti suma de 1137 lei, SARD Muncitorul Tecuci suma de 1300 lei, iar de la Casa locala de pensii Onesti suma de 1702 lei si pensia pe luna ianuarie (filele 59,61-64 dosar).

Fata de cele expuse,în temeiul art. 728 Cod civil urmeaza ca instanta sa admita în parte atât actiunea reclamantei cât si cererea reconventionala a pârâtului ………

Se va lua act ca reclamanta a renuntat la capatul de cerere privind constatarea calitatii de unic mostenitor al defunctului ……

Va fi admisa exceptia prescriptiei invocata de reclamanta privind pasivul succesoral dupa defunctul ……. si va respinge capatul de cerere privind pasivul succesoral.

Se va dispune iesirea din indiviziune a partilor conform expertizei ing. Ionescu Ion, modificata, prin atribuire de loturi.

Conform art. 274 Cod procedura civila, vor fi obligati pârâtii sa achite reclamantei cheltuieli de judecata dupa cum urmeaza: câte 300 lei fiecare pentru pârâtii ……, …. si ……, iar pârâtul …… 550 lei, reprezentând taxa timbru si onorarii experti, compensând onorariile de avocati.

Pentru aceste motive

În numele Legii,

H O T A R A S T E :

Admite în parte actiunea formulata de reclamanta …. domiciliata în ……., jud. Bacau împotriva pârâtilor …… domiciliat în …….. jud. Bacau, ……domiciliat în ……., ….. domiciliata ……. jud. Prahova si …….. domiciliata în …..

Ia act ca reclamanta a renuntat la capatul de cerere privind constatarea calitatii de unic mostenitor al defunctului ….

Admite în parte cererea reconventionala formulata de pârâtul ……

Admite exceptia prescriptiei invocata de reclamanta privind pasivul succesoral dupa defunctul ……

Respinge capatul de cerere privind pasivul succesoral.

Dispune iesirea din indiviziune a partilor conform expertizei ing. Ionescu Ion, modificata, prin atribuire de loturi dupa cum urmeaza:

Lotul nr. 1 se atribuie reclamantei …….. si se compune din:

– 1775,17 mp teren arabil situat în extravilanul com. Fratesti, jud. Giurgiu, T.18, P. 40, în valoare de 7989 lei, megiesit cu Gheorghita Rodica, lotul nr. 4, lotul nr. 3, lotul nr. 5 si drum exploatare, conform schitei anexa 10 raport expertiza;

– 5142 mp teren arabil situat în extravilanul com. Fratesti, jud. Giurgiu, T.40/1, P. 50, în valoare de 23139 lei, megiesit cu drum exploatare, lotul nr. 5, Antonescu Emilia si Dindarganu, conform schitei anexa 11 raport expertiza;

– 1/2 din 953,75 mp teren curti constructii situat în intravilanul com. Fratesti, jud. Giurgiu, în valoare de 13833 lei, megiesit cu Sectia Politie, drumul satesc 1261 pe doua parti si lotul nr. 5, conform schitei anexa 9 raport expertiza;

– locul de veci nr. 17 situat în cimitirul bisericii Sf. Nicolae din municipiul Onesti, în valoare de 2000 lei.

Valoarea totala a lotului este de 46961 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 53977 lei si primeste sulta de la lotul nr. 5- …….., suma de 7016 lei.

Lotul nr. 2 se atribuie pârâtului ……… si se compune din:

– 3550,35 mp teren arabil situat în extravilanul com. Fratesti, jud. Giurgiu, T.18, P. 40, în valoare de 15977 lei, megiesit cu lotul nr. 3, …….. drumul, si lotul nr. 5, conform schitei anexa 10 raport expertiza.

Valoarea lotului este de 15977 lei si are dreptul la bunuri de aceasta valoare.

Lotul nr. 3 se atribuie pârâtei ……….. si se compune din:

– 3550,35 mp teren arabil situat în extravilanul com. Fratesti, jud. Giurgiu, T.18, P. 40, în valoare de 15977 lei, megiesit cu drumul de exploatare, Gheorghescu M, lotul nr. 2 si lotul nr. 4, conform schitei anexa 10 raport expertiza.

Valoarea lotului este de 15977 lei si are dreptul la bunuri de aceasta valoare.

Lotul nr. 4 se atribuie pârâtei ………. si se compune din:

– 3550,35 mp teren arabil situat în extravilanul com. Fratesti, jud. Giurgiu, T.18, P. 40, în valoare de 15977 lei, megiesit cu drumul de exploatare, lotul nr. 3, lotul nr. 5, lotul nr. 1 si Gheorghita Rodica, conform schitei anexa 10 raport expertiza.

Valoarea lotului este de 15977 lei si are dreptul la bunuri de aceasta valoare.

Lotul nr. 5 se atribuie pârâtului ……… si se compune din:

– 1775,17 mp teren arabil situat în extravilanul com. Fratesti, jud. Giurgiu, T.18, P. 40, în valoare de 7989 lei, megiesit cu lotul nr. 2, drumul, lotul nr. 1 si lotul nr. 4, conform schitei anexa 10 raport expertiza;

– 5142 mp teren arabil situat în extravilanul com. Fratesti, jud. Giurgiu, T.40/1, P. 50, în valoare de 23139 lei, megiesit cu drum exploatare, Popescu Gheorghe, Antonescu Emilia si lotul nr. 1 – ……, conform schitei anexa 11 raport expertiza;

– 1/2 din 953,75 mp teren curti constructii situat în intravilanul com. Fratesti, jud. Giurgiu, în valoare de 13833 lei, megiesit cu Sectia Politie, lotul nr. 1 – ……, drumul satesc 1261 si mostenitorii lui Popescu Natalia, conform schitei anexa 9 raport expertiza;

– locul de veci nr. 18 situat în cimitirul bisericii Sf. Nicolae din municipiul Onesti, în valoare de 2000 lei;

– suma de 14033 lei ce reprezinta parte din valoarea apartamentului ce depaseste cotitatea disponibila.

Valoarea totala a lotului este de 60994 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 53977 lei si plateste sulta lotului nr. 1- ………, suma de 7016 lei.

Conform art. 274 Cod procedura civila, obliga pârâtii sa achite reclamantei cheltuieli de judecata dupa cum urmeaza: câte 300 lei fiecare pentru pârâtii: ….., ……. si ……, iar pârâtul ……. 550 lei, reprezentând taxa timbru si onorarii experti, compensând onorariile de avocati.

Dispune plata onorariilor catre experti, dupa cum urmeaza: 500 lei pentru expert Metelescu Maria si 800 lei catre expert Ionescu Ion.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 16.12.2010.

Etichete:

Partaj judiciar

Asupra prezentei cereri; Prin cererea înregistrată sub nr. …..reclamanţii SI şi SA în contradictoriu cu pârâţii NBC, NLI, NDI şi NG au solicitat ieşirea din indiviziune cu privire la cota de 1/5(109,63 mp) pe care fiecare dintre reclamanţi a dobândit-o din proprietatea comună indiviză a pârâţilor în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ….. la BNP ……

Ulterior, la termenul de judecată din 25.02.2009 reclamanţii au completat acţiunea solicitând şi a se constata că reclamanţii împreună cu pârâtul NDI au edificat fără autorizaţie de construire pe terenul aflat în indiviziune două construcţii cu privire la care cer ieşirea din indiviziune. La solicitarea instanţei, la termenul de judecată din 10.03.2010(fila 170 dos.) reclamanţii au precizat că reclamanţii au o contribuţie de 70% la construirea imobilelor pentru care cer ieşirea din indiviziune, iar pârâţii au o contribuţie de 30%.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 2117 lei şi timbru judiciar de 0,30 lei.

În motivarea cererii reclamanţii arată că la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare pârâţii erau proprietari în indiviziune asupra unei suprafeţe de 548,17 mp teren curţi-construcţii situat în B, str. S…… Când a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare familia N. deţinea în proprietate suprafţa de 718,48 mp care a fost împărţită în două trupuri de teren şi anume: 548,17 mp şi 170,31 mp. Pe suprafaţa de 170,31 mp se află o casă care aparţine familiei N. Pârâţii NBC, NLI şi NDI au înstrăinat reclamanţilor câte o cotă indiviză şi egală de 1/5 pentru fiecare din terenul curţi-construcţii. Restul cotei de 3/5 din suprafaţa de 548,17 mp a rămas în proprietatea pârâţilor. Pe terenul achiziţionat reclamanţii arată că au edificat două construcţii – o hală în suprafaţă utilă de 200 mp situată în partea de nord a terenului curţi-construcţii şi o clădire de aproximativ 70 mp amplasată în spatele casei proprietatea familiei N., fără autorizaţie de construire.

Pentru dovedirea cererii reclamanţii au depus la dosarul cauzei, în copie înscrisurile de la filele 4-9 şi respectiv 157-168 şi au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei cu interogatoriu, martori şi a probei cu expertiză topo şi construcţii. Au fost audiaţi la propunerea reclamanţilor şi sub prestare de jurământ martorii PF şi TG.

Pârâţii nu au formulat întâmpinare şi în susţinerea apărării au cerut încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Din analiza probelor administrate în cauză instanţa reţine următoarele: Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. …. autentificat la BNP ….. pârâţii NBC, NLI şi NDI au vândut reclamanţilor SI şi SA câte o cotă indiviză şi egală de 1/5 pentru fiecare din terenul curţi-construcţii, proprietatea lor indiviză, în suprafaţă de 548,17 mp, situat în intravilanul municipiului B, str. …, identificat cu nr. cadastral ….. Aşadar reclamanţii au cumpărat de la pârâţi cota indiviză de 2/5 din terenul descris anterior iar restul cotei indivize de 3/5 din acest teren a rămas în proprietatea vânzătorilor-pârâţi.

Prin încheierea din 20 mai 2010 a fost admisă în principiu acţiunea completată şi s-a constatat că reclamanţii au cumpărat de la pârâţi cota indiviză de 2/5 din terenul situat în intravilanul municipiului B, …..şi restul cotei indivize de 3/5 din acest teren a rămas în proprietatea vânzătorilor-pârâţi.

De asemenea, s-a constatat că reclamanţii SI şi SA, împreună cu pârâtul NDI au construit fără autorizaţie de construire pe terenul proprietatea indiviză a părţilor în suprafaţă de 548,17 mp, o hală în suprafaţă construită de 186 mp şi o altă construcţie cu destinaţia de spaţiu de depozitare şi birou în suprafaţă construită de 77 mp, compusă din patru încăperi, toate situate în B., precum şi că reclamanţii au o contribuţie de 70% la construcţia imobilelor şi pârâtul NDI are o contribuţie de 30% la construcţia aceloraşi imobile.

S-au efectuat în cauză două expertize tehnice – o expertiză topo şi o expertiză în construcţii – care au evaluat masa de partaj, respectiv terenul la suma de 164.793 lei şi construcţiile la suma de 159.332 lei, în total 324.125 lei.

Instanţa, în temeiul art. 728 C.civ. va dispune ieşirea părţilor din indiviziune şi va proceda la formarea loturilor.

În ce priveşte lotizarea se vor atribui loturile potrivit variantei întâi din expertiza topo SŞ şi va avea în vedere criteriile stabilite de art. 6739 C.pr.civ., respectiv faptul că reclamanţii au o cotă de 70% din construcţii, iar construcţia „hală” în suprafaţă de 186 mp care urmează a le fi atribuită în lot reprezintă 70,72% din totalul construcţiilor care fac parte din masa de partaj, astfel că nu există argumente suficiente pentru a fi aleasă varianta doi. Astfel, va atribui reclamanţilor lotul 1 compus din terenul intravilan în suprafaţă de 247 mp situat în municipiul B, terenul cotă indiviză din drumul de acces în suprafaţă de 151 mp, situat la aceeaşi adresă(cealaltă parte de ? cotă indiviză aparţine pârâţilor) şi construcţia „hală” în suprafaţă de 186 mp, situată în B..

Părţile vor rămâne în indiviziune cu privire la drumul de acces în suprafaţă de 151 mp având în vedere poziţia construcţiilor şi inexistenţa altei posibilităţi de acces la aceste imobile.

Pârâţilor NBC, NDI şi NLI le va fi atribuit lotul 2, compus din următoarele terenul intravilan în suprafaţă de 150 mp situat în municipiul B., terenul cotă indiviză din drumul de acces în suprafaţă de 151 mp, situat la aceeaşi adresă(cealaltă parte de ? cotă indiviză aparţine reclamanţilor) şi construcţia „birou şi spaţiu de depozitare” în suprafaţă de 77 mp, situată în B.

Deşi numai pârâtul N a construit 30% din construcţiile care fac obiectul partajului, instanţa nu poate proceda la atribuirea construcţiei birou şi spaţiu de depozitare, precum şi a terenului de sub această construcţie, distinct numai acestui pârât, şi a stabili un alt lot tuturor pârâţilor pentru teren, pentru că ar însemna ca instanţa să încalce principiul disponibilităţii, a-i scoate din indiviziune pe pârâţi peste voinţa lor şi a se pronunţa pe ceea ce nu s-a cerut în condiţiile în care aceştia nu au formulat cerere reconvenţională. Ei urmează a rămâne în indiviziune dar au deschisă cale separată de ieşire din indiviziune.

În temeiul art. 742 C.civ., va obliga reclamanţii să plătească pârâţilor cu titlu de sultă pentru echilibrarea loturilor suma de 36.098,40 lei.

În baza art. 246 alin. 1 C.pr.civ., va lua act de renunţarea reclamanţilor la judecată în contradictoriu cu pârâta N.

În temeiul art. 276 C.pr.civ. va compensa cheltuielile de judecată până la concurenţa sumei de 2719 lei şi va obliga pârâţii NBC, NDI şi NLI să plătească reclamanţilor suma de 1359,50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru, onorarii de expert şi onorariu de avocat.

Etichete:

Partaj judiciar

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău, reclamanta Chiriac CR a chemat în judecată pe pârâţii AV, AI, AN, AL, AG, AN, AB, AJ, AS, AL, AC, AM, AI, AM, AS, AM, solicitând partajarea pe calea acţiunii oblice a suprafeţei de 3030 m.p. teren situat în com. P., jud. B, emis pe numele moştenitorilor lui AV, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a încheiat la data de 25.06.2009 un antecontract autentificat sub nr.365/25.06.2009 cu numitul AV, bunicul său, prin care acesta a înstrăinat imobilul casă şi suprafaţa de 675 m.p. situate în COM P, jud. B, T3 P66. În actul încheiat cu prilejul vânzării s-au specificat datele de identificare ale suprafeţei în litigiu, preţul de 10000 lei, precum şi obligativitatea părţilor de a se prezenta la notar în vederea autentificării vânzării-cumpărării până la data de 24.06.2012. Ulterior, reclamanta a aflat despre emiterea titlului de proprietate care cuprinde şi parcela în litigiu, respectiv T.P. nr.142428/29.05.1995 şi întrucât de nenumărate ori a luat legătura cu pârâtul din dorinţa de a legaliza situaţia juridică a terenului, dar de fiecare dată i se promitea că se vor prezenta la notariat în cel mai scurt timp, după ieşirea din indiviziune a părţilor, instanţa urmează a partaja pe calea acţiunii oblice suprafaţa de 3030 m.p., în sensul includerii suprafeţei în litigiu în lotul pârâtului AV, vânzarea-cumpărarea realizată de acesta devenind una sub condiţie rezolutorie.

În drept, au fost invocate prevederile art.728 Cod civil.

Legal citaţi, pârâţii nu s-au prezentat în faţa instanţei, nu au formulat întâmpinare şi nu au solicitat probe în combaterea cererii.

În susţinerea cererii, reclamanta a depus la dosar următoarele înscrisuri:copia .P. nr.142428/29.05.1995, antecontract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.365/25.06.2009, declaraţie autentificată sub nr.361/26.05.2009.

La termenul din data de 11.11.2009, instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, sub aspectul excepţiei invocate din oficiu, instanţa reţine următoarele:

La data de 25.06.2009, s-a încheiat antecontractul de vânzare-cumpărare certificat sub nr.365/25.06.2009 de BNP AM, prin care pârâtul A V, în calitate de promitent-vânzător, s-a obligat să vândă reclamantei CCR, în calitate de promitentă-cumpărătoare, cu rezerva dreptului de abitaţie viageră şi clauză de întreţinere suprafaţa de 675 m.p. teren curţi construcţii, com. P., jud. B, sola 3, parcela 66, cu vecinii: la N-DCL 174, la E-AC, la S-AC, la V-AV, împreună cu o casă din paiantă, compusă din trei camere, bucătărie de vară şi un grajd, situate pe teren.

Promitenta-cumpărătoare s-a obligat să cumpere imobilele descrise anterior cu preţul de 10000 lei, care se va achita la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, din acest preţ suma de 3000 lei reprezentând contravaloarea întreţinerii. În cuprinsul antecontractului, se menţionează că părţile se obligă să întocmească actele de vânzare-cumpărare în formă autentică, de îndată de promitentul-vânzător va obţine titlul de proprietate eliberat de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Bacău, dar nu mai târziu de data de 24.06.2012.

Potrivit art.974 Cod civil, „creditorii pot exercita toate drepturile şi acţiunile debitorului lor, afară de acelea care îi sunt exclusiv personale”.

Aşadar, acţiunea oblică este acea acţiune în justiţie pe care creditorul o exercită pentru valorificarea unui drept care aparţine debitorului său, în condiţiile în care debitorul este inactiv, creditorul are un interes serios şi legitim, iar creanţa pe care o are creditorul trebuie să fie certă, lichidă şi exigibilă.

Fiind în prezenţa unui antecontract de vânzare-cumpărare, netranslativ de proprietate, contractul de vânzare-cumpărare nu este încheiat cât timp nu este respectată forma autentică prevăzută de lege în situaţia înstrăinării terenurilor, valabilă fiind în schimb obligaţia de a încheia contractul în viitor.

În cazul refuzului promitentului-vânzător de a încheia în formă autentică actul şi dacă bunul se mai găseşte în patrimoniul său, beneficiarul-cumpărător poate solicita fie acordarea de daune-interese, fie obligarea promitentului la încheierea contractului, sub sancţiunea daunelor cominatorii, fie poate solicita instanţei pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare, în temeiul art.1073 şi 1077 Cod civil, hotărâre care va avea caracter constitutiv de drepturi, operând transferul proprietăţii de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Dintre cele trei variante, pentru promovarea prezentei acţiuni de partaj pe cale oblică, ar prezenţa relevanţă ultima, respectiv pronunţarea în viitor a unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare, în temeiul art.1073 şi 1077 Cod civil. Or, pentru promovarea unei astfel de acţiuni, beneficiarul-cumpărător trebuie să-şi fi îndeplinit obligaţia de plată a preţului.

În cauza de faţă, această condiţie nu este îndeplinită, conform antecontractului de vânzare-cumpărare preţul în sumă de 10000 lei urmând a fi achitat la data autentificării contractului.

Ca atare, reclamanta nu are o creanţă exigibilă împotriva debitorului, care i-ar conferi calitate procesuală activă în prezenta cauză.

Având în vedere toate aceste considerente şi văzând dispoziţiile art.974 Cod civil, instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, invocată din oficiu şi, pe cale de consecinţă, va respinge acţiunea, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă.

Etichete: