Top

Atribuire beneficiu contract

SENTINŢA CIVILĂ NR. 693

Şedinţa publică de la 03.03.2009

Prin cererea de chemare în judecată formulată de ………, domiciliat în …………, în contradictoriu cu ………, cu acelaşi domiciliu, s-a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună desfacerea căsătoriei încheiată între ei la data de ………. şi înregistrată sub nr. ……… în Registrul Stării civile al ………., din vina exclusivă a pârâtei, încredinţarea minorului …………., născut la data de ……….., spre creştere şi educare mamei pârâte, obligarea reclamantului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului, revenirea pârâtei la numele purtat anterior căsătoriei, acela de „………..”.

Pârâta a formulat cerere reconvenţională prin care a solicitat desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a reclamantului, revenirea pârâtei la numele purtat anterior căsătoriei, să i se încredinţeze pârâtei, spre creştere şi educare minorul ………., tatăl reclamant să fie obligat să-i plătească atât minorului cât şi pârâtei pensie de întreţinere, partajarea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei, şi să i se atribuie beneficiul contractului de închiriere având ca obiect imobilul situat în …………….

Judecătoria ……….., prin sentinţa civilă nr. ……… a dispus desfacerea căsătoriei încheiată între părţi la data de …………. şi înregistrată sub nr. …… în Registrul Stării civile al Primăriei …….., din vina soţului pârât, revenirea reclamantei la numele anterior căsătoriei, acela de „…………”, a încredinţat reclamantei spre creştere şi educare minorul ………şi a obligat pârâtul să-i plătească minorului suma de …….. lei lunar, pensie de întreţinere, iar reclamantei suma de ……. lei lunar, cu acelaşi titlu, şi ………, cheltuieli de judecată.

Relativ la capătul de cerere prin care s-a solicitat de către pârâta-reclamantă să i se atribuie beneficiul contractului de închiriere privitor la locuinţa de domiciliu, s-a dispus disjungerea cauzei, formându-se dosarul cu nr. ……………

Cererea nu a fost motivată în fapt, iar în drept s-au invocat dispoziţiile art. 25 din Legea 114/1996.

S-a ataşat la dosarul cauzei dosarul cu nr. ………….

La cererea reclamantei, prin apărătorul său, a fost citat în cauză, în calitate de pârât, proprietarul imobilului în discuţie, respectiv Municipiul ……… prin primar.

Pârâtul ……….., prin apărătorul său, a arătat că este de acord cu cererea reclamantei.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de ……….. s-a încheiat între Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu ……… în calitate de locator şi ………, în calitate de locatar, contractul de închiriere pentru suprafeţele locative destinate închirierii locuinţelor sociale, înregistrat sub nr. ………..(fila 23 din dosarul cauzei) având ca obiect locuinţa situată în ……………….

Se arată în conţinutul convenţiei că locuinţa ce face obiectul închirierii va fi folosită de chiriaş şi de membrii familiei sale după cum urmează: ………. -titular, ……….-soţie şi ……………-fiu.

Art. 25 din Legea 114/1996 invocat de către reclamantă în susţinerea cererii sale nu are incidenţă în cauză, acesta referindu-se la evacuarea chiriaşului.

Atribuirea beneficiului contractului de închiriere este reglementată de art. 27 din legea mai sus arătată, potrivit căruia în cazul părăsirii definitive a domiciliului, de către titularul contractului de închiriere, sau al decesului acestuia, închirierea continuă, după caz: în beneficiul soţului sau al soţiei, dacă a locuit împreună cu titularul; în beneficiul descendenţilor sau al ascendenţilor, dacă au locuit împreună cu acesta; în beneficiul altor persoane care au avut acelaşi domiciliu cu titularul cel puţin un an şi care au fost înscrise în contractul de închiriere.

Alin. 2 din acelaşi articol arată că în cazul mai multor cereri, beneficiul contractului de închiriere se dispune prin hotărâre judecătorească.

Din interpretarea textului de lege mai sus menţionat rezultă că intervenţia instanţei de judecată este condiţionată de existenţa mai multor cereri formulate de persoane îndreptăţite să folosească imobilul, ceea ce nu este cazul în speţa dedusă judecăţii.

În cauză, în condiţiile în care pârâtul ……….., titularul contractului de închiriere, a părăsit domiciliul definitiv, aspect ce rezultă din probele administrate în dosarul cu nr. ………., închirierea continuă în beneficiul reclamantei, aceasta îndeplinind cerinţele instituite de art. 27 alin. 1 din Legea 114/1996, situaţie în care admiterea prezentei cereri nu se justifică.

Pentru considerentele, mai sus arătate cererea reclamantei va fi respinsă ca nefondată.

Etichete: