Top

Stabilire pensie intretinere

SENTINŢA CIVILĂ NR. 270

Şedinţa publică de la 03.02.2009

La data de …….., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr. …………., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ……………, domiciliată în …………., în contradictoriu cu pârâtul ………….., domiciliat în ………………, prin care a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să fie obligat pârâtul la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului ………….., născut la data de …………….

în motivarea cererii, reclamanta a rătat, în esenţă, că din relaţia sa de concubinaj cu pârâtul, a rezultat minorul …………., care de aproximativun an, se află în întreţinerea sa exclusivă, pârâtul refuzând să contribuie de bună voie, la cheltuielile legate de creşterea şi educarea copilului.

S-a depus la dosarul cauzei, în copie, certificatul de naştere al minorului, iar în drept au fost invocate dispoziţiile art. 42 alin. 3 şi ale art. 94 C. familiei.

Pârâtul, deşi legal citat, nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe în apărare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de ………….. s-a născut, din relaţia de concubinaj a părţilor din prezenta cauză, minorul ………..

Potrivit art. 101 din codul familiei, părinţii sunt datori să îngrijească copilul îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia.

În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 86 din acelaşi cod, potrivit cu care obligaţia de întreţinere există între părinţi şi copii, iar descendentul cât timp este minor, are dreptul la întreţinere, oricare ar fi pricina nevoii în care se află.

Cum în cauza de faţă nu s-a dovedit că pârâtul obţine venituri de natură salarială şi nici împrejurarea că acesta se află în imposibilitatea obiectivă de a obţine câştiguri din muncă, instanţa urmează ca la stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere, să ţină seama de venitul minim pe economie, în prezent de 540 lei.

Prin urmare, instanţa va admite cererea reclamantei şi, pe cale de consecinţă, va obliga pârâtul să-i plătească minorului ……….., născut la data de 17.08.2006, suma de 170 lei lunar, cu titlu de pensie de întreţinere, începând cu data da introducerii cererii, 12.12.2008, şi până la majoratul minorului.

Etichete: