Top

Suspendarea măsurii de deconectare de la reţea

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 1.08.2008 sub numărul unic de dosar 2783/ 260/ 2008, reclamanţii A. P. şi A. M. au solicitat în contradictoriu cu pârâta A. V. instanţei să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare pentru terenul în suprafaţă totală de 193 9 mp teren situat în intravilanul comunei Poduri, judeţul Bacău.

Cererea a fost legal timbrata cu 511 lei taxa de timbru si 1 leu timbru judiciar.

în motivarea cererii de chemare în judecată, reclamanţii au arătat, în esenţă, că prin antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 21 mai 2 004 s-a convenit ca promitentul vânzător să vândă reclamanţilor suprafaţa de 193 9 mp teren situat în intravilanul com.Poduri, precum şi casa situată pe acest teren, compusă din 2 camere. Au mai precizat reclamanţii faptul că deşi părţile au convenit cu acea ocazie ca actele să fie încheiate în formă autentică la notariat fără a se indica un termen anume, nu s-a reuşit acest lucru.

Cererea fost întemeiată în drept pe disp art 1073 si urm C. civil

S-a solicitat proba cu martori, înscrisuri, şi interogatoriu în dovedirea acţiunii. Au fost depuse următoarele înscrisuri: actul sub semnătură privată intitulat „act de vânzare cumpărare” f-4, adeverinţa medicala A. V., adeverinţă 4125.

Pârâta nu a formulat întâmpinare în cauză.

Au fost admise proba cu înscrisuri, martori şi interogatoriul pârâtei (proba la care ulterior reclamanţii au înţeles să renunţe), probe administrate la termenul din 07.11.2008.

Analizând materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 21.05.2004, între reclamanţi, în calitate de promitenţi – cumpărători, şi pârâtă, , în calitate de promitent-vânzător, s-a încheiat un Antecontract de vânzare – cumpărare ( fila 4 ) prin care părţile contractante îşi exprimau acordul de voinţă cu

privire la vânzarea, respectiv cumpărarea (în viitor) a suprafeţei de 193 9 mp teren, asupra căruia s-a reconstituit dreptul de proprietate în temeiul Legii nr. 18/ 1991, aşa cum rezultă din titlul de proprietate ( fila 10 ) . Actul juridic în discuţie a generat în sarcina părţilor o obligaţie de a face, respectiv de a perfecta în viitor contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică. O dată cu încheierea convenţiei, promitentul-vânzător a primit integral suma de 2000 de lei.

în ceea ce o priveşte pe pârâtă, din cuprinsul titlului de proprietate nr. 10894/ 26.04.1995 ( fila 10) emis de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Bacău la data de 26.04.1995, rezultă că Antohi Victoria este proprietara imobilului care a făcut obiectul antecontractului analizat.

Din antecontractul de vânzare – cumpărare depus de către reclamant, instanţa reţine că părţile au convenit ca respectivul contract de vânzare-cumpărare să se încheie în formă autentică, în caz contrar orice parte urmând a se adresa instanţei de judecată.

în aceste condiţii, instanţa constată că în speţă sunt aplicabile dispoziţiile art. 1073 şi ale art. 1077 din codul civil, care consacră principiul executării în natură a obligaţiilor ( inclusiv a celor de a face ) şi în temeiul cărora este admisibilă pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare. în acest sens, instanţa apreciază îndeplinite cele două condiţii necesare pronunţării unei astfel de hotărâri şi anume, încheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare cu respectarea cerinţelor generale de valabilitate ale actelor juridice prevăzute de art. 94 8 C. civ. şi existenţa în patrimoniul promitentului-vânzător a bunului a cărui vânzare a fost promisă.

De asemenea, potrivit art. 5 alin. 2 din Legea. nr. 247/ 2005, în situaţia în care, după încheierea unui antecontract cu privire la un teren, una dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract.

Faţă de considerentele expuse, instanţa va admite cererea formulată de către reclamanţii A. P. şi A. M. , in contradictoriu cu pârâta A. V. şi va pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulata de reclamanţii A. P. şi A. M., in contradictoriu cu pârâta A. V. .

Constata ca intre pârâta A.V. in calitate de vânzătoare si reclamanţii A. P. şi A. M. in calitate de cumpărători a intervenit ca valabila la data de 21.05.2004 vânzarea – cumpărarea imobilului teren in suprafaţa de 193 9 mp situat in intravilanul com. Poduri, jud. Bacău, situat în tarlaua 108/41 , parcela 10,7,8,9 (TP 1O894/26.04.1995) şi a casei situată pe acest teren , compusă din 2 camere, construită din vălătuci şi acoperită cu tablă.

Prezenta tine loc de act autentic de vânzare-cumpărare pentru suprafaţa de teren identificata mai sus şi casa situată pe aceasta .

Ia act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţata in şedinţa publica, astăzi, 05.12.2 0 08.

Tags: