Top

Pretentii

Sedinta publica din data de 25.02. 2009

Sentinta civila nr. 630

Sub numarul … din …. s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamanta ….., cu sediul în …., prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâtii ….., cu sediul în …. si …., cu domiciliul .. …, sa se dispuna obligarea acestora la plata sumei de câte …. lei fiecare, cu titlul de despagubiri, reprezentând parte din TVA-ul cuvenit dar nerestituit. De asemenea, reclamanta a solicitat obligarea pârâtilor la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca printr-un contract încheiat cu ….. aceasta din urma societate s-a obligat sa execute lucrari de amenajare, dotare si constructii la un imobil detinut de societatea reclamanta. În cadrul executarii acestui contract, societatea pârâta avea obligatia de a emite documentele contabile potrivit art.155 alin.8 lit.e din Legea nr.571/2003, inclusiv facturile, pe care trebuia sa le înainteze reclamantei, însotite de situatia de lucrari efectuate si pretinse la plata. Societatea pârâta a emis o factura fara numar si fara data pentru plata sumei de …. de lei vechi, din care TVA în suma de ….. de lei vechi, factura care nu a fost însa completata potrivit dispozitiilor legale amintite anterior si nu a fost însotita de situatia de lucrari. Cu toate aceste lipsuri – a mai aratat reclamanta – fostul ei administrator, pârâtul ….. de coniventa cu societatea pârâta, a acceptat la plata factura, dispunând plata, care a si fost efectuata. Ulterior, atunci când reclamanta a solicitat restituirea contravalorii TVA-ului, organele de control fiscal au întocmit un raport de inspectie, prin care au stabilit ca reclamanta nu are dreptul de a primi suma de …. de lei vechi, tocmai pentru ca factura emisa de catre ……. nu îndeplinea cerintele legale. De aceea, reclamanta a solicitat obligarea atât a fostului ei administrator cât si a societatii pârâta la plata a câte jumatate din suma reprezentând TVA-ul nerambursat, apreciind ca ambele persoane se face vinovate în egala masura de producerea acestui prejudiciu.

Actiunea nu a fost întemeiata în drept.

În probatiune, societatea reclamanta a depus la dosarul cauzei o copie de pe factura fiscala nr….. fara data, emisa de catre ….. de pe raportul de inspectie fiscala, precum si mai multe ordine de plata ( filele …) si copie de pe contractul de executie lucrari nr….. (filele ….).

De asemenea, reclamanta a solicita si instanta a încuviintat efectuarea unei expertize contabile, acesta fiind întocmit de catre expert ….., desemnat prin tragere la sorti. Raportul de expertiza a fost atasat la filele …..

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de ……. de lei, potrivit chitantei atasata la fila … si cu …. lei timbru judiciar.

Pârâtul …. legal citat, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii reclamantei aratând ca actualul administrator al societatii reclamante îi pune în sarcina o culpa care de fapt îi apartine si ca factura în cauza are toate datele de identificare necesare si toate elementele pentru a fi prezentata spre decontare, singura conditie fiind ca actualul administrator sa se fi îngrijit sa efectueze receptia lucrarilor. A mai aratat pârâtul ca doar la finalizarea lucrarilor trebuia întrunita comisia de receptie si situatia de lucrari, motiv pentru care factura în cauza, cuprinzând doar o decontare partiala, nu trebuia sa fie însotita de o situatie de lucrari, iar la momentul finalizarii lucrarilor pârâtul nu mai avea calitatea de administrator al societatii.

În aparare, pârâtul a depus la dosarul cauzei o anexa a contractului (filele ….).

Pârâta …… legal citata, nu a formulat întâmpinare, însa a solicitat în aparare, prin intermediul avocatului ales, luarea unui interogatoriu societatii reclamanta, proba ce a fost admisa, raspunsurile reclamantei fiind consemnate si atasate la filele …… De asemenea, pârâta a depus la dosarul cauzei fotocopii de pe mai multe înscrisuri (filele ….).

La solicitarea instantei, ….. a depus la dosarul cauzei precizari cu privire la motivul pentru care suma reprezentând TVA nu a fost restituita reclamantei (fila ….).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca actiunea formulata de catre reclamanta ….. este întemeiata. Astfel, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezulta ca, în temeiul raporturilor contractuale existente între …. si ….., aceasta din urma societate a emis o factura cuprinzând contravaloarea unor lucrari efectuate pentru societatea reclamanta. Aceasta factura nu cuprinde însa toate elementele prevazute de Legea nr.571/2003, la art.155 alin.8, întrucât nu este mentionata data emiterii facturii si nu este precizata nici denumirea serviciului prestat, ci se mentioneaza doar ca este vorba doar de o decontare partiala conform contract nr….. În aceste conditii, …… nu a putut sa-si exercite dreptul de deducere a TVA-ului întrucât, potrivit art.145 alin.8 din Legea nr.571/2003, acest drept trebuie sa fie justificat, în cazul serviciilor prestate de o alta persoana impozabila, cu factura fiscala care sa cuprinda informatiile prevazute la art.155 alin. (8), o parte din aceste informatii nefiind mentionate în respectiva factura, asa cum s-a aratat anterior.

Pentru aceste lipsuri ale facturii culpa apartine, bineînteles, chiar societatii emitente, adica pârâtei ….., care avea obligatia de a emite o factura care sa cuprinda toate elementele prevazute de lege, însa în egala masura, si persoanei care a acceptat la plata o asemenea factura, în ciuda lipsurilor acesteia, adica pârâtului ….., care la momentul emiterii facturii avea calitatea de administrator al societatii reclamanta, asa cum rezulta din adresa emisa de …… În acest sens, pârâtul ….. avea obligatia de a refuza la plata o astfel de factura, cu atât mai mult cu cât aceasta nu era însotita de situatia de lucrari, care sa ateste daca prestatia a fost efectuata, neavând relevanta faptul ca la momentul primirii facturii, contravaloarea acesteia era deja achitata, asa cum rezulta din ordinele de plata atasate.

Faptul ca factura trebuia însotita de situatia de lucrari rezulta din chiar obiectul contractului, acestea constând în lucrari de reabilitare sediu, lucrari ce se executa în timp si care presupun prin ipoteza întocmirea unor situatii de lucrari. În acest sens, sustinerea pârâtului …… ca situatia de lucrari trebuia prezentata doar la finalizarea constructiei nu este întemeiata si nu are suport în conventia partilor, întrucât art.13 pct.2 din contractul încheiat între parti se refera la “situatiile de lucrari executate” pe baza carora achizitorul apreciaza, la finalizarea lucrarilor, daca poate convoca comisia de receptie. Tocmai din faptul ca s-a folosit pluralul rezulta ca nu poate fi pusa în discutie o singura situatie de lucrari, întocmita la finalizarea acestora, ci mai multe astfel de situatii, întocmite pe parcursul derularii contractului, odata cu realizarea diferitelor etape a lucrarilor. De aceea, fiecare factura fiscala ce cuprindea contravaloarea anumitor lucrari efectuate în baza contractului trebuia însotita de situatia de lucrari aferenta strict lucrarilor efectuate într-o anumita perioada.

Bineînteles ca prin modul în care au actionat, ambii pârâti au produs un prejudiciu societatii reclamanta, care s-a vazut în imposibilitatea de a recupera TVA-ul aferent respectivei facturi, tocmai din cauza modului defectuos în care aceasta a fost întocmita, prejudiciul constând chiar în contravaloarea TVA-ului.

În ceea ce priveste caracterul raspunderii celor doi pârâti, trebuie observat ca reclamanta nu a înteles sa precizeze temeiul de drept al actiunii sale, însa indiferent daca ar fi vorba de raspundere civila delictuala sau de raspundere în materie comerciala, obligatia celor doi pârâti fata de reclamanta este una solidara, solidaritatea debitorilor fiind în acest caz una legala.

Cu toate acestea, reclamanta nu a solicitat obligarea în solidar a pârâtilor ci obligarea fiecaruia la plata a câte jumatate din suma reprezentând TVA-ul nerambursat. Bineînteles ca procesul civil fiind guvernat de principiul disponibilitatii partii, reclamanta are libertatea de a renunta la solidaritatea debitorilor. Aceasta posibilitate este prevazuta de dispozitiile art.1050 C.civ., iar faptul ca reclamanta a solicitat prin chiar continutul cererii de chemare în judecata ca pârâtii sa fie obligati fiecare la câte o suma, iar nu în solidar, constituie o renuntare tacita la solidaritate, situatie în care instanta nu poate sa oblige pârâtii în solidar ci doar în modalitatea solicitata de reclamanta.

Tags: