Top

Plangere contraventionala

Sentinţa civilă nr.660

Sedinţă publică din 02.03.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin adresa nr………… ………….. a înaintat, spre competentă soluţionare acestei instanţe, plângerea contravenţională formulată de petentul …….. împotriva procesului-verbal de contravenţie …………..

Pe rolul Judecătoriei Tulcea plângerea a fost înregistrată la data de ……….. sub dosar nr………………

În motivarea plângerii, petentul a învederat că la data de 21.12.2008 în timp ce efectua o manevră de întoarcere pe spaţiul parcării Delta cu autoturismul, proprietate personală, cu numărul de înmatriculare …………….., a fost somat de către agentul constatator să oprească, întocmindu-i-se proces-verbal de contravenţie.

A mai arătat petentul că procesul-verbal de contravenţie a fost întocmit în mod abuziv, eronat, situaţia de fapt reţinută în sarcina sa nefiind conformă cu realitatea şi neavând nicio legătură cu dispoziţiile art.8 lit.n din HCL nr.164/2008.

Totodată, petentul a mai precizat că procesul-verbal a fost întocmit cu nerespectarea dispoziţiilor legale întrucât: numele tatălui său a fost scris greşit; marca autoturismului este Skoda, nu Scoda, iar numărul de înmatriculare al autoturismului este ……… iar nu …………..

În drept, petentul şi-a întemeiat plângerea pe dispoziţiile art.2 din OUG nr.63/2006.

În dovedirea plângerii sale, petentul a depus la dosar, în copie, următoarele înscrisuri: proces-verbal de contravenţie seria …………….

Potrivit dispoziţiilor art.36 din OG nr.2/2001 şi art.15 lit. i din Legea nr.146/1997, plângerea contravenţională este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi în consecinţă, conform art.1 al.2 din OG nr.32/1995 şi de aplicarea timbrului judiciar.

La data de 19.02.2009 intimata a depus întâmpinare solicitând respingerea plângerii ca nefondată.

În fapt, intimata a învederat că în data de 21.12.2008 petentul ………… a fost surprins rulând cu taxiul marca ……….. cu numărul de înmatriculare TL-………….. pe strada Gării, către zona 3 fântâni a Parcului Delta. Observând echipajul Direcţiei Poliţie Comunitară şi dorind să se sustragă controlului, petentul a efectuat o manevră de întoarcere şi a acroşat una dintre cele trei fântâni arteziene din parc.

A mai precizat intimata că procesul-verbal de contravenţie a fost întocmit cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă, precum şi a dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate.

În drept, intimata şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile HCL nr.164/2008.

În dovedirea susţinerilor sale, intimata a depus la dosar următoarele înscrisuri: ………….

În conformitate cu dispoziţiile art.242 al.2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către intimată judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Instanţa a încuviinţat în cauză, în temeiul art.167 Cod procedură civilă, proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei, precum şi proba cu înregistrarea video.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria ………….. petentul ………….. a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 500 de lei, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.8 lit.n din HCL nr.164/2008 şi sancţionată de art.31 lit.b din acelaşi act normativ.

S-a reţinut în procesul-verbal că în data de …………., orele 02.20, petentul ………… a fost surprins deplasându-se cu autoturismul Scoda Fabia cu numărul de înmatriculare …………… în perimetrul Parcului Delta în zona 3 fântâni, iar la somaţia agenţilor constatatori, acesta a manevrat cu spatele, neascultând ordinul, acroşând una dintre fântâni.

Procesul-verbal a fost semnat de către petent cu menţiunea că nu este de acord cu cele reţinute în cuprinsul acestuia.

Împotriva procesului-verbal petentul a formulat plângere în termenul legal prevăzut de art.31 al.1 din OG nr.2/2001.

Conform art.34 din OG nr.2/2001, instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de contravenţie şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal de contravenţie instanţa constată următoarele:

În ceea ce priveşte susţinerea petentului conform căreia procesul-verbal este lovit de nulitate întrucât: numele tatălui său a fost scris greşit; marca autoturismului este Skoda, nu Scoda, iar numărul de înmatriculare al autoturismului este SJD, iar nu HJD, instanţa o va înlătura, apreciind-o ca neîntemeiată.

Astfel, instanţa reţine că aceste menţiuni, nefiind prevăzute în mod expres sub sancţiunea nulităţii, pot atrage nulitatea procesului-verbal în condiţiile art.105 al.2 Cod procedură civilă, respectiv numai în situaţia în care petentul face dovada unei vătămări ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea procesului-verbal. Or, în cauză, petentul nu a făcut o astfel de dovadă. De altfel, prin plângere petentul recunoaşte că a condus la data şi în locul menţionate în procesul-verbal autoturismul, proprietate personală, astfel încât menţionarea greşită în procesul-verbal a numărului de înmatriculare al autoturismului nu este de natură a atrage nulitatea procesului-verbal.

Instanţa reţine că potrivit art. 16 din OG nr.2/2001, procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, a împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite, precum şi indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia.

Instanţa constată că în cuprinsul procesului-verbal se menţionează că fapta contravenţională săvârşită de către petent este prevăzută de art.8 lit.n din HCL 164/2008.

Conform acestor dispoziţii cetăţenilor municipiului Tulcea, precum şi celorlalţi cetăţeni le revine obligaţia de a nu opri, de a nu staţiona şi de a nu parca autovehiculele pe trotuarele pietonale, spaţii verzi, parcuri şi în alte locuri de parcare din faţa instituţiilor publice unde este interzisă prin semne de circulaţie, nerespectarea acestor prevederi constituind contravenţie sancţionată, potrivit art.31 lit.b din HCL nr.164/2008 cu amendă de la 200 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice.

Analizând fapta contravenţională reţinută în sarcina petentului, astfel cum a fost descrisă de către agentul constatator în procesul-verbal, instanţa constată că aceasta nu se circumscrie dispoziţiilor art.8 lit.n din HCL nr.164/2008.

Instanţa mai reţine că încadrarea juridică a faptei reprezintă operaţiunea prin care se stabileşte concordanţa deplină între fapta concretă săvârşită de către contravenient şi norma care incriminează acea faptă.

Încadrarea juridică are importanţă deosebită deoarece se asigură desfăşurarea în limitele legii a represiunii contravenţionale şi constituie o garanţie a respectării drepturilor legitime ale persoanelor.

Instanţa constată că dispoziţiile art.16 din OG nr.2/2001 sunt imperative, legiuitorul folosind expresia „menţiuni obligatorii”, ceea ce înseamnă că organul constatator are obligaţia de a preciza în cuprinsul procesului-verbal pe care îl încheie toate menţiunile enumerate de acest text de lege. Totodată, instanţa apreciază că încadrarea greşită a faptei reţinute în sarcina petentului poate fi asimilată cu lipsa menţionării în cuprinsul procesului-verbal a actului normativ care prevede şi sancţionează fapta contravenţională.

Prin încadrarea greşită a faptei contravenţionale descrise în procesul-verbal, instanţa constată că petentul a fost vătămat în drepturile sale, fiindu-i aplicată o sancţiune corespunzătoare unei alte contravenţii decât aceea reţinută în sarcina sa de către agentul constatator.

Tot astfel, prin nerealizarea unei concordanţe depline între fapta descrisă şi încadrarea în drept a acesteia se împiedică exercitarea de către instanţă a controlului legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, neputându-se stabili dacă fapta reţinută în sarcina petentului constituie sau nu contravenţie. În aceste condiţii instanţa constată că sancţiunea aplicată petentului este lipsită de temei juridic, motiv pentru care apreciază că se impune înlăturarea acesteia.

Constatând că procesul-verbal de contravenţie a fost întocmit cu nerespectarea dispoziţiilor legale, instanţa va admite plângerea petentului, urmând a dispune anularea procesului-verbal de contravenţie, precum şi exonerarea petentului de plata amenzii ce i-a fost aplicate.

Tags: