Top

Contestaţie la executare. Prescripţia dreptului de executare a sancţiunii contravenţionale aplicate. Art. 14 alin. 1 din OG 2/2001

Comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei cu depasirea termenului de 1 luna prevazut de art. 14 alin.1 din OG 2/2001 determina prescrierea executarii sanctiunii contraventionale aplicate prin acesta.

Prin cererea introdusa pe rolul Judecatoriei Calarasi la data de 14.09.2009 si înregistrata sub nr.4613/202/2009 contestatorul C V a formulat, în contradictoriu cu creditoarea Primaria mun. Calarasi , contestatie la executare împotriva actelor si formelor de executare emise în dosarul de executare nr. 87298/25.08.2009 , respectiv a somatiei nr. 87298/25.08.2009, a Titlului executoriu reprezentant de procesului verbal de contraventie nr. 4000424 încheiat de DRDP Constanta la data de 12.02.2009.

În motivarea cererii contestatorul a aratat ca la data de 27.08.2009 a fost înstiintat,prin somatie, de serviciul impozite si taxe locale din cadrul primariei Calarasi ca s-a pornit executarea silita împotriva sa pentru suma de 4500 lei in baza titlului executoriu reprezentant de procesul verbal de contraventie nr.4000424/12.02.2009 emis de DRDP Constanta,fiind anexat si copia acestuia si procesul verbal întocmit la efectuarea afisarii la domiciliu in data de 13.02.2009.

Apreciaza ca executarea sanctiunii amenzii contraventionale este prescrisa întrucât procesul verbal de contraventie a fost încheiat in lipsa sa si nu i-a fost comunicat in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.

Mai arata ca a luat la cunostinta ca a fost sanctionat contraventional abia in data de 27.08.2009 când a primit somatia ,

Cu privire la procesul verbal întocmit cu ocazia afisarii la domiciliu arata ca acesta nu contine adresa sa corecta,întrucât din adresa de domiciliu rezulta ca locuieste în Calarasi, B-dul Cuza Voda,nr.9,bl.N20,s.2,ap.25,judetul Calarasi,iar procesul-verbal de afisare arata ca acesta a fost afisat în Calarasi,B-dul Cuza –Voda,nr.9,bl.A8,ap.25 fara a se mentiona si scara blocului respectiv.

Fata de aceasta situatie ,întrucât procedura de afisare este viciata ,procesul verbal nu i-a fost comunicat in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii asa cum prevede art. 14 din OG 2/2001 ,solicita a se constata prescrisa executarea sanctiunii amenzii contraventionale.

În dovedirea cererii contestatorul a înteles sa se foloseasca de dovada cu înscrisuri si a depus somatia de plata ,procesul verbal de contraventie nr.4000424/12.02.2009,procesul verbal de afisare ,copie CI .

Intimata Primaria mun. Calarasi a formulat întâmpinare , la care a atasat copii ale actelor din dosarul de executare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata .

În motivarea întâmpinarii creditoarea arata ca actele de executare emise nu sunt susceptibile de a fi anulate întrucât respecta dispozitiile art.14 si art.27 din OG 2/2001 ,procesul-verbal de constatare a contraventiei fiind comunicat de agentul constatator prin afisare la domiciliul contravenientului.

Se mai arata cu privire la adresa contestatorului ca noua denumire a Bl. A 8 este de fapt Bl.N20,caci prin Hotarârea Consiliului Local 37/28.03.2001 privind noile denumiri ale blocurilor de locuinte din municipiul Calarasi si numerotarea acestora s-a stabilit ca blocul A8 ,devine N20,astfel încât procesul verbal de afisare s-a facut la domiciliul contestatorului.

La întâmpinare ,intimata a depus copie somatie,copie proces-verbal de afisare ,copie proces-verbal de constatare a contraventiei,copie Hotarâre 37/28.03.2001.

În cauza instanta a încuviintat si administrat proba cu înscrisuri,acestea aflându-se la filele 5-8 si 15-22.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :

În data de 25.08.2009 a fost emisa de intimata Primaria Mun. Calarasi, somatia nr. 87298/2009 prin care s-a individualizat pe numele debitorului C V o obligatie fata de bugetul de stat reprezentând amenzi auto în cuantum de 4500 lei,.

Deliberând cu privire la exceptia prescriptiei dreptului la executare ,exceptie invocata de contestator,retine urmatoarele:

Potrivit art.27 din OG 2/2001 „comunicarea procesului-verbal si a înstiintarii de plata de face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului; operatiunea de afisare se consemneaza într-un proces-verbal semnat de cel putin un martor”.

Totodata,potrivit dispozitiilor art. 14 alin. 1 din O.G. 2/2001 executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.

În cauza,procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost comunicat contestatorului prin afisare,agentul constatator întocmind ,la data de 13.03.2009 procesul-verbal de afisare ce a fost semnat de martorului B C

Instanta apreciaza neîntemeiata apararea contestatorului potrivit careia nu i s-ar fi comunicat procesul-verbal întrucât procesul –verbal de afisare mentioneaza Bl.A8,iar nu bl.N20,cum figureaza în actul sau de identitate,având în vedere ca potrivit HCL 37/2001 exista identitate între blocul N20 si bl.A8.

Cu toate acestea, având în vedere prevederile art. 101 alin. 3 C. procedura civila,potrivit caruia “ termenele statornicite pe ani, luni sau saptamâni se sfârsesc în ziua anului, lunii sau saptamânii corespunzatoare zilei de plecare”,instanta retine ca termenul de 1 luna pentru comunicarea procesului-verbal s-a împlinit la data de 12.03.2009.

Cum comunicarea procesului-verbal s-a facut cu depasirea acestui termen,respective la 13.03.2009.instanta va admite exceptia prescriptiei dreptului la executarea sanctiunii contraventionale si,pe cale de consecinta va constata prescrisa executarea sanctiunii.

Etichete: