Top

Plangere contraventionala

Sentinţa civilă nr.988

Sedinţă publică din 30.03.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ……. sub dosar nr………, petenta ………… Tulcea, în contradictoriu cu intimata …………….., a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie nr…………..

În motivarea plângerii, petenta a învederat că deşi la data întocmirii procesului-verbal de contravenţie a efectuat lucrări de amenajare în interiorul spaţiului comercial de pe strada ………… în vederea deschiderii unui punct de lucru, tot molozul rezultat din lucrările de amenajare era depozitat în saci în interiorul magazinului.

A mai precizat petenta că încă de la debutul lucrărilor de amenajare, în faţa magazinului, pe domeniul public, se afla molozul pentru care a fost încheiat procesul-verbal.

Totodată a mai arătat petenta că agentului constatator îi incumba obligaţia de a întreba persoanele din incinta spaţiului comercial unde depozitează molozul şi dacă cel de pe domeniul public le aparţine, şi nu să prezume că acest depozit ar proveni de la lucrările de amenajare efectuate la spaţiul comercial aparţinând petentei.

S-a mai precizat în plângere faptul că nici anterior şi nici ulterior încheierii procesului-verbal de contravenţie petenta nu a depozitat materiale de construcţie de nici un fel pe domeniul public, toate acestea fiind transportate şi depozitate în spaţii adecvate, cu maşini specifice respectivelor tipuri de materiale de construcţii.

În drept, petenta şi-a întemeiat plângerea pe dispoziţiile art.31 din OG nr.2/2001.

În dovedirea plângerii, petenta a depus la dosar, în copie, următoarele înscrisuri: plicul în care i-a fost comunicat procesul-verbal (f.4); proces-verbal de contravenţie seria AA nr.02996/19.09.2008 (f.5).

Potrivit art.36 din OG nr.2/2001 şi art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 plângerea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi în consecinţă, conform art.1 al.2 din OG nr.32/1995 şi de aplicarea timbrului judiciar.

La data de 05.12.2008 intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale ca nefondată.

În fapt, intimata a învederat că în urma serviciului de patrulare efectuat de agentul comunitar …….. din cadrul ……….., împreună cu reprezentantul SC ………., s-a constatat că pe strada …………, la imobilul proprietatea petentei, s-au depozitat saci de moloz, pe domeniul public, în urma unei lucrări de amenajare interioară a spaţiului comercial în vederea deschiderii unui punct de lucru.

A mai precizat intimata că în momentul legitimării de către agenţii constatatori, muncitorii care efectuau lucrările de amenajare au susţinut că administratorul petentei a dispus ca acest moloz să fie depozitat în afara imobilului, urmând ca un autovehicul să ridice molozul şi să-l depoziteze în spaţii adecvate.

În drept, intimata a invocat dispoziţiile art.6 al.1 lit.d din HCL nr.74/2002.

La solicitarea instanţei, intimata a depus la dosar următoarele înscrisuri: raportul agentului constatator (f.14); HCL nr.74/2002 (f.15-30); planşă foto (f.45).

În cauză instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri şi proba testimonială.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria ……………. petenta SC ………… a fost sancţionată cu amendă în cuantum de ………….. lei pentru săvârşirea faptei contravenţionale prevăzute de art.6 al.1 lit.d din HCL nr.74/2002 şi sancţionată de art.25 lit.b din acelaşi act normativ.

S-a reţinut în procesul-verbal de contravenţie că în data de ………….. petenta a depozitat moloz rezultat din amenajările interioare a locaţiei situate pe strada ………… proprietate personală, pe domeniul public din …………

În conformitate cu dispoziţiile art.34 din OG nr.2/2001 instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de contravenţie şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii, instanţa constată că procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu, după cum nici petenta nu a invocat motive de nelegalitate a procesului-verbal, ci de netemeinicie.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa apreciază că situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal de contravenţie corespunde realităţii.

Astfel, potrivit art.6 al.1 lit.d din HCL nr.74/2002 instituţiile publice, agenţii economici, celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice au obligaţia de a depozita deşeurile menajere exclusiv la rampa de deşeuri a localităţii, deşeurile inerte (moloz, pământ) urmând a fi depuse numai în locurile special amenajate şi indicate de către inspectorii de specialitate din cadrul Primăriei.

Nerespectarea acestor dispoziţii constituie contravenţie, conform art.25 lit.b din HCL nr.74/2002, sancţionată cu amendă de la ………….. lei pentru persoanele fizice şi de la ……….. lei pentru persoanele juridice.

Deşi petenta a contestat situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal de contravenţie nu a administrat nicio probă concludentă în acest sens, cu toate că, potrivit dispoziţiilor art.1169 Cod civil şi art.129 al.1 teza finală din Codul de procedură civilă această obligaţie îi incumba.

Din declaraţia martorului ………. rezultă că la data întocmirii procesului-verbal de contravenţie petenta efectua lucrări de amenajare a unui punct de lucru situat pe strada …… din municipiul ……., lângă zidul acestui spaţiu comercial fiind depozitat moloz, pe o lungime de aproximativ doi metri. Totodată, instanţa mai reţine din declaraţia martorului că, la interpelarea organelor de control, muncitorii au declarat că reprezentantul societăţii petente a dispus depozitarea molozului în stradă în vederea transportării, ulterior, în locuri special amenajate în acest scop.

Analizând plângerea petentei, instanţa constată că aceasta confimă declaraţiile martorului potrivit cărora societatea petentă efectua lucrări de amenajare în interiorul spaţiului comercial de pe strada Babadag în vederea deschiderii acestui punct de lucru.

Deşi societatea petentă a învederat că tot molozul rezultat din lucrările de amenajare ale spaţiului comercial era depozitat în saci în interiorul magazinului şi transportat, cu maşini specifice, în spaţii adecvate, nu a făcut nicio dovadă în acest sens.

Astfel, potrivit art.6 lit.d din HCL nr.74/2002 molozul se depozitează numai în locuri special amenajate şi indicate de către inspectorii de specialitate din cadrul primăriei.

Or, analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că petenta nu a făcut dovada că molozul rezultat din lucrările de amenajare ar fi fost depozitat cu respectarea dispoziţiilor legale anterior menţionate.

Tot astfel, deşi petenta a susţinut că molozul depozitat pe domeniul public nu îi aparţine, având în vedere pe de o parte împrejurarea că la acel punct de lucru se efectuau lucrări de amenajare, iar pe de altă parte faptul că petenta nu a făcut dovada depozitării molozului rezultat ca urmare a acestor lucrări în locuri special amenajate, se naşte prezumţia că molozul depozitat pe domeniul public, lângă zidul spaţiului comercial aparţinând petentei, provine de la lucrările de amenajare efectuate de petentă, prezumţie ce nu a fost răsturnată de societatea petentă.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa apreciază că procesul-verbal de contravenţie a fost legal şi temeinic întocmit.

În ceea ce priveşte sancţiunea aplicată, având în vedere că petenta a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 1000 lei, respectiv minimul prevăzut de lege pentru fapta contravenţională reţinută în sarcina sa, instanţa apreciază că sancţiunea a fost corect individualizată, fiind proporţională cu gradul de pericol social concret al faptei.

Pentru a se opri la această soluţie, instanţa a avut în vedere atât dispoziţiile art. 5 alin. 5 din OG nr. 2/2001, potrivit cărora sancţiunea trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, precum şi cele ale art. 21 alin. 3 din acelaşi act normativ care prevăd că sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

În consecinţă, apreciind plângerea petentei ca neîntemeiată, instanţa o va respinge.

Etichete: