Top

Partaj

SENTINŢA CIVLĂ NR. 967

Şedinţa publică de la 27 Martie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 141/2003, reclamanţii … Ilie, … Săndica şi … Doina, au chemat în judecată pe pârâţii … Constantin, … Ştefan şi … Mihai, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună partajul averii succesorale privind bunurile rămase la decesul defunctului Tănase C. Ion, urmând a se stabili masa bunurilor de împărţit, cotele ce li se cuvin în calitate de copărtaşi şi lichidarea stării de indiviziune prin individualizarea şi atribuirea loturilor .

În motivarea acţiunii, reclamanţii au arătat că defunctul Tănase C. Ion a decedat în anul 1961, moştenitori cu vocaţie la succesiune rămânând … Ilie, soţul fiicei defunctului Tănase C. Ion, … Elena, copiii .. Doina şi Moraru .., rezultaţi din căsătoria cu fiica defunctului, precum şi pârâţii, copiii defunctului.

Arată reclamanţii că la decesul defunctului Tănase C. Ion şi a soţiei sale au rămas următoarele bunuri: o casă bătrânească şi terenul intravilan în suprafaţă de 6203 mp, toate situate în satul …, comuna Frecăţei, judeţul Tulcea.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 728 Cod civil.

În dovedirea acţiunii, reclamanţii au depus la dosar înscrisuri .

Ulterior, reclamanţii au depus o cerere precizatoare (fila 46 din dosarul 141/2003), în conţinutul căreia au arătat că pentru stabilirea corectă a cadrului procesual trebuie reţinut faptul că, pe lângă cei citaţi mai au calitate procesuală şi … Marcel – fratele reclamantelor, … Dobriţa (fostă Tănase), … Simion – decedat cu moştenitori şi … Elisabeta- frate şi surori ai pârâţilor.

Dosarul nr. 141/2003 a fost conexat la dosarul nr. 8123/2002 având ca obiect acţiune în constatare, iar prin Încheierea din 23 noiembrie 2004 s-a disjuns acţiunea având ca obiect partaj, de cererea având ca obiect dobândirea dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii, dispunându-se suspendarea judecăţii până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii privind dobândirea dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii.

Pe rolul instanţei s-a format dosarul cu nr. 6969/2004.

La termenul din data de 3 aprilie 2007, Vişan Ion a solicitat introducerea în cauză în calitate de fii ai lui Vişan Ilie – decedat, a numiţilor Vişan Ion, Vişan Mihai şi Miron Cornelia, dispunându-se introducerea acestora în cauză, depunându-se totodată şi actele de stare civilă aferente.

La termenul din data de 24 aprilie 2007, Vişan Ion, în calitate de moştenitor al defunctului Vişan Ilie, a depus cerere reconvenţională în cuprinsul căreia a solicitat ca prin hotărâre ce se va pronunţa să se constate şi să se dispună realizarea unui drept de creanţă în valoare de 30.000 lei asupra imobilului în litigiu, constând în îmbunătăţiri aduse imobilului şi construcţii nou edificate, alăturate acestuia. În motivarea cererii reconvenţionale s-a arătat că a locuit în acest imobil cu defunctul Vişan Ilie, atât înainte cât şi după mutarea lui în imobil, survenite urmare a căsătoriei cu Crăciun Domnica. Se arată că împreună cu soţia sa, Vişan Mariana a adus imobilului pe propria lor cheltuială, o serie de îmbunătăţiri , edificând în acelaşi timp construcţii noi, fie alipite imobilului , fie separate, care să-l facă locuibil şi funcţionabil, potrivit unor nevoi civilizate de trai, cât şi afectate ocupaţiilor cu specific rural.

Astfel, pentru a-l face locuibil, au făcut la vechiul imobil următoarele îmbunătăţiri şi adăugiri: tras lumină electrică, racordat imobil cu canalizare de la o distanta de 150 m.l., reparat pereţii la interior respectiv dat jos vechea lipeală, lipit din nou cu pământ şi văruit toate camerele, tencuit la exterior întreaga casa, schimbat acoperişul integral şi pus azbociment, făcut subzidire de jur împrejur pe 3 laturi ale casei( faţă, spate şi lateral stânga), făcut trotuare in jurul casei, turnat rombeton in 2 camere, schimbat 4 uşi şi 2 ferestre cu geam cu tot, făcut sobă teracotă, făcut plită in bucătărie( sobă) făcut o scară cu 3 trepte la intrarea in casă, plantat 800 butuci cu vita de vie, efectuat lucrările de dezafectare pentru edificarea lucrărilor noi şi a executat următoarele construcţii noi: construit o bucătărie , construit o baie dotată cu cada, scaun WC, chiuvetă, oglindă şi racord apă, faianţat cu gresie, construit un hol, construit o scara cu 2 trepte la intrarea in hol şi bucătărie, edificat o magazie in spatele casei lipită de casă şi tencuită la exterior, construit un grajd pentru oi şi un grajd pentru vaci, ambele cu pardoseala din dale, executat lucrările complementare pentru edificarea construcţiilor noi.

Întrucât aceste îmbunătăţiri şi construcţii noi sunt de natură să crească substanţial valoarea de circulaţie a imobilului , solicită să se stabilească prin expertiză, valoarea de circulaţie iniţial a imobilului şi separat contravaloarea îmbunătăţirilor. În ceea ce priveşte sistarea stării de indiviziune, solicită ca imobilului să-i fie atribuit lui, cu obligaţia de a plăti comoştenitorilor, contravaloarea cotelor ce li se cuvin.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 492 şi următoarele Cod civil, art. 118 Cod procedură civilă, art. 274 Cod procedură civilă.

La termenul din data de 5 iunie 2007, s-a dispus introducerea în cauză a numiţilor Tănase Mariana, în calitate de soţie supravieţuitoare a lui Tănase Niculae şi a numiţilor Aragea Daniela şi Tănase Constantin, în calitate de fii, totodată au fost introduşi în cauză moştenitorii lui Tănase Dobre, fiul lui Tănase C. Ion.

La termenul din 30 octombrie 2007, când s-a discutat probatoriul, instanţa a încuviinţa pentru reclamanţi proba cu interogatoriul pârâţilor şi înscrisuri, lui … Ion, … Doina şi … Florica, proba cu martori, iar ulterior s-a încuviinţat proba cu expertiza tehnica imobiliară fiind depus la dosar raportul de expertiză efectuat de expert Morfi Rozalia ( filele 125 şi următoarele, vol. III din dosar ) faţă de care s-au formulat obiecţiuni , admise doar parţial de către instanţă.

S-au luat interogatorii lui Zidaru Doina (fila 120), Nenciu Florica ( fila 193), Tănase Erimia (fila 196), Vişan Mihai ( fila 199) , Vişan Marcel ( fila 234); Moraru Alexandra (fila 237); Miron Cornelia (fila 240); Tănase Mihai (fila 243); Casargic Dobriţa (fila 246) şi au fost audiaţi martorii Oană Ion, Mihai Daniela, Pascu Florica, Tărcatu Alexandru şi Avram Iancu, declaraţiile lor fiind consemnate şi ataşate la dosar.

La termenul din 28 aprilie 2008, s-a dispus introducerea în cauză a numitei … Marioara, în calitate de fiică a lui Ioniţă Elisabeta, indicându-se ulterior şi ceilalţi moştenitori a lui Ioniţă Elisabeta ( fostă Tănase), în persoana numiţilor Dobre Anica , Ioniţă Stoian, Manea Caliopia, Ioniţă Aurel, Brânză Petronela, Mirică Doina, şi Zamfir Margareta, dispunându-se introducerea acestora în cauză.

Prin înscrisurile depuse de … Maria şi respectiv … Constantin ( fila 63 şi 64 din volumul 2 al dosarului), … Maria a învederat că cedează partea ce i-ar reveni din moştenire, fiului ei … Constantin, iar acesta din urmă la rândul său, a precizat că înţelege să accepte şi ceea ce i-ar fi revenit mamei sale , arătând că înţelege să cedeze partea sa şi a mamei, părţilor care înţeleg să le cumpere.

Analizând cauza în raport cu probele administrate, instanţa reţine următoarele :

De pe urma defunctului Tănase C.- Ion, decedat la data de 05.06.1961, a rămas ca masă succesorală, cota de 1/1 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat in vatra satului …, com. Frecăţei, jud. Tulcea, format din teren în suprafaţa de 6000 mp. şi casă de locuit, formată din 2 camere şi o sală, imobil pe care l-a dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare , autentificat de Tribunalul Judeţului Tulcea, cu nr. 26/11.01.1948 (fila 282 din dosarul 8123/2002). Deşi iniţial prin încheierea de admitere în principiu s-a reţinut că masa partajabilă este formată din suprafaţa de 6.000 mp din măsurătorile efectuate de expertul tehnic imobiliar precum şi din măsurătorile cadastrale a rezultat că actualmente suprafaţa de teren în cauză este de numai 5.104,59 mp, aspect explicabil de altfel întrucât după pronunţarea încheierii de admitere în principiu părţile au învederat că o parte din suprafaţa de teren a format obiectul unui antecontract de vânzare-cumpărare, eliberându-se ulterior titlul de proprietate în temeiul Legii 18/1991 în favoarea promitentului cumpărător Pahom Constantin.

Se reţine că Tănase C. Ion a fost căsătorit cu Floarea, lăsând ca descendenţi pe Tănase Constantin, Tănase Ştefan, Tănase Mihai, Casargic Dobriţa, Tănase Elena, şi Tănase Dobre, astfel că, aceştia din urmă aveau calitatea de moştenitori în calitate de fii, în cotă de 1/6 fiecare.

Totodată se reţine că … Elena, fiica defunctului Tănase C. Ion, a decedat înaintea acestuia, în data de 2 martie 1954, fiind căsătorită cu Vişan Ion al cărui deces a survenit la data de 25.10.2004, iar din căsătoria lor au rămas 3 copii, respectiv Zidaru Doina, Moraru Alexandra, şi Vişan Marcel.

Se mai reţine că Tănase Dobre, fiul defunctului Tănase C. Ion, a decedat în data de 21.04.1986, lăsând ca moştenitori cinci copii, respectiv Tănase Erimia, Alexandru Maria, Parfene Aftenia, Nenciu Florica şi Tănase Neculae, acesta din urmă decedând în data de 14 februarie 2007, rămânând de pe urma sa ca moştenitori Tănase Maria în calitate de soţie supravieţuitoare şi fiii Aragea Daniela şi Tănase Constantin.

După decesul fiicei defunctului Tănase Elena, soţul supravieţuitor al acesteia – Vişan Ilie (decedat ulterior la 25.10.2004), s-a recăsătorit în anul 1958, cu numita Crăciun Domnica iar din căsătoria acestora au rezultat copiii Miron Cornelia, Vişan Mihai şi Vişan Ion, căsătorit cu Vişan Mariana.

Pentru a stabili calitatea de moştenitori şi cotele ce ar fi revenit acestora, se impun următoarele precizări: cum fiica defunctului Tănase Elena, căreia îi revenea 1/6 din moştenire, era predecedată la data deschiderii moştenirii, decesul ei survenind în data de 2 martie 1957, soţul supravieţuitor al acesteia – Vişan Ilie, decedat ulterior în 25.10.2004, nu are vocaţie succesorală proprie la moştenirea socrului său Tănase C. Ion, în condiţiile în care soţul supravieţuitor nu poate veni la moştenire prin reprezentare, iar partea din moştenire pe care ar fi cules-o Tănase Elena va fi preluată de către fiii acesteia Zidaru Doina, Moraru Alexandra şi Vişan Marcel, care vor lua împreună cota de 1/6 prin reprezentarea mamei lor predecedate, astfel încât cei trei copii ai numitei Tănase Elena au o cotă de 1/18 fiecare.

După deschiderea moştenirii a survenit decesul unui alt fiu al defunctului, numitul Dobre Tănase (decedat la 21.04.1986). Cum acesta ar fi preluat o cotă de 1/6 din masa succesorală , partea din moştenire ce i se cuvine acestuia va fi dobândită prin retransmitere de către cei cinci copii ai săi, Tănase Neculae, Tănase Erimia, Alexandru Maria, Parfene Aftenia şi Nenciu Florica, aceştia din urmă având o cotă de 1/30 din masa succesorală. Se mai reţine că Tănase Neculae , fiul lui Tănase Dobre a decedat în data de 14 februarie 2007, astfel încât partea din moştenire ce i-ar fi revenit în cotă de 1/30 va fi preluată prin retransmitere de către : Tănase Maria , în calitate de soţie supravieţuitoare, care ar avea astfel ? din 1/30 , respectiv 1/120 şi Aragea Daniela şi Tănase Constantin, în calitate de fii, cu o cotă de ? din 1/30, respectiv 1/80 fiecare.

Prin contractul de vânzare cumpărare de drepturi litigioase autentificat sub nr. 879/24.03.2008, Moraru Alexandra, Vişan Marcel şi Tănase Erimia au vândut lui Vişan Ion, drepturile litigioase cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilului (înscrisul aflat la fila 19 din volumul II –dosar 6969/2004).

Pe cale de consecinţă, urmare a vânzării drepturilor litigioase, Vişan Ion are calitatea de coindivizar, calitate dobândită tocmai ca urmare a vânzării de drepturi litigioase, întrucât mergând pe principiile aplicate în materia dreptului succesoral, dacă nu ar fi intervenit această vânzare, nu ar fi avut calitate de moştenitor, ca şi fiu din a doua căsătorie al lui Vişan Ilie, tocmai în considerarea celor mai sus expuse, în sensul că Vişan Ilie nu avea vocaţie succesorală proprie la moştenirea socrului său Tănase C. Ion şi nu putea veni la moştenirea soţiei sale Tănase Elena, predecedată, prin reprezentare.

De altfel, acelaşi raţionament juridic privind inexistenţa calităţii de moştenitor se răsfrânge şi asupra celorlalţi doi fii din a doua căsătorie a lui Vişan Ilie cu Crăciun Domnica, în persoana numiţilor Miron Cornelia şi Vişan Mihai.

După pronunţarea încheierii de admitere în principiu, părţile au depus la dosarul cauzei două contracte de vânzare-cumpărare de drepturi litigioase din care rezultă că prin contractul autentificat sub nr. 1115/21.aprilie 2008 Tănase Mihai şi Tănase Ştefan au vândut lui Zidaru Doina drepturile litigioase cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilului ( fila 186 vol. III) iar prin contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1222/25. aprilie 2008 Tănase Constantin , fiul lui Tănase C. Ion şi-a vândut şi el drepturile litigioase tot către Zidaru Doina ( fila 187, vol III ), ceea ce va determina pe cale de consecinţă schimbarea coindivizarilor şi a cotelor indivize.

Referitor la numita Ioniţă Elisabeta, fostă Tănase, din examinarea certificatului de naştere şi a actului de identitate, privind-o pe aceasta (fila 153,153 din dosarul 8123/2002) se reţine că la rubrica destinată tatălui nu este consemnat nimic iar la rubrica destinată mamei apare o cu totul altă persoană decât soţia defunctului Tănase C. Ion, respectiv numita Tănase Anica şi nu Floarea, numele corect al soţiei defunctului Tănase C. Ion.

Prin urmare, cum nu s-a probat că Ioniţă Elisabeta este descendenta lui Tănase C. Ion, nici fiii acesteia : Militaru Marioara, Dobre Anica, Ioniţă Stoian, Manea Caliopia, Ioniţă Aurel , Brânză Petronela, Mirică Doina şi Zamfir Margareta nu au calitatea de moştenitori în cauză.

Relativ la cele învederate în înscrisurile depuse la dosar şi aflate la fila 63 şi 64, prin care Tănase Maria arată că cedează fiului său Tănase Constantin, partea din moştenire ce i s-ar cuveni iar Tănase Constantin că îşi manifestă disponibilitatea de a vinde cota sa şi a mamei, acestea nu pot fi luate în considerare întrucât partea renunţătorului profită tuturor coerezilor.

Pentru considerentele mai sus expuse, având în vedere dispoziţiile art. 728 Cod civil, 492 şi urm. Cod civil, instanţa va admite acţiunea principală şi cererea reconvenţională urmând a constata că de pe urma defunctului Tănase C. Ion decedat la data de 5.06.1961 a rămas ca masa succesorală cota de 1/1 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat in vatra satului …, com. Frecăţei, jud. Tulcea, format din teren in suprafaţa de 5.104,59 mp. şi casă de locuit, formată din 2 camere şi o sală.

Se va constata că au calitatea de moştenitori Tănase Constantin in calitate de fiu cu o cotă de 1/6, Tănase Ştefan în calitate de fiu cu o cotă de 1/6, Tănase Mihai in calitate de fiu cu o cotă de 1/6, Casargic Dobriţa in calitate de fiica cu o cotă de 1/6, Zidaru Doina cu o cotă de 1/18 in calitate de nepot de fiu predecedat, Moraru Alexandra in calitate de nepot de fiu predecedat cu o cotă de 1/18, Vişan Marcel în calitate de nepot de fiu predecedat cu o cotă de 1/18( pentru aceştia 3 din urmă cota fiind dobândită prin reprezentarea mamei lor predecedate Tănase Elena căreia i-ar fi cuvenit 1/6), Tănase Irimia in calitate de nepot de fiu cu o cotă de 1/30, Alexandru Maria in calitate de nepot de fiu cu o cotă de 1/30, Parfene Aftenia in calitate de nepot de fiu cu o cotă de 1/30, Nenciu Florica in calitate de nepot de fiu cu o cotă de 1/30 ( pentru aceştia patru din urma cota fiind dobândită prin retransmitere de la tatăl lor Tănase Dobre căruia i-ar fi cuvenit 1/6), Tănase Maria in calitate de soţ supravieţuitor a lui Tănase Niculae cu o cotă de 1/120, Aragea Daniela in calitate de strănepot cu o cotă de 1/80, Tănase Constantin in calitate de strănepot cu o cotă de 1/80( pentru aceştia 3 din urma cota fiind dobândită prin retransmitere de la tatăl respectiv soţ Tănase Neculae căruia i-ar fi revenit o cotă de 1/30 in calitate de descendent al lui Tănase Dobre, fiul lui Tănase C. Ion ce ar fi preluat o cotă de 1/6).

Urmează a se constata că Moraru Alexandra, Vişan Marcel şi Tănase Erimia şi-au vândut drepturile litigioase cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilului inclus in masa partajabilă lui Vişan Ion şi că nu au calitate de moştenitori Militaru Marioara, Dobre Anica, Ioniţă Stoian, Manea Caliopia, Ioniţă Aurel, Brânză Petronela, Mirică Doina, Zamfir Margareta, Miron Cornelia, Vişan Mihai.

Se va constata că Tănase Mihai, Tănase Ştefan şi Tănase Constantin, fiul lui Tănase C. Ion şi-au vândut drepturile litigioase cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilului inclus în masa partajabilă lui Zidaru Doina.

Instanţa va constata că părţile deţin in indiviziune imobilul mai sus descris in următoarele cote : Casargic Dobriţa 120/720; Zidaru Doina 400/720; Vişan Ion 104/720; Tănase Maria 6/720; Aragea Daniela 9/720; Tănase Constantin – strănepot 9/720; Alexandru Maria 24/720; Parfene Aftenia 24/720 şi Nenciu Florica 24/720.

Potrivit raportului de expertiză efectuat în cauză, bunul este comod partajabil în natură expertul propunând trei variante de lotizare.

Având în vedere disp. art. 758 c.civ şi următoarele potrivit cărora nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune urmează a se dispune ieşirea din indiviziune, rezultând o valoare totală a masei partajabile de 38423,01 lei conform raportului de expertiză tehnico-imobiliară efectuat în cauză.

Se va atribui pârâtului-reclamant Vişan Ion lotul nr. 1 individualizat conform raportului de expertiză efectuat de expert Morfi Rozalia ( schiţa aflată la fila 145 vol. IV) ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, valoare lotului atribuit pârâtului-reclamant Vişan Ion fiind de14100,35 lei.

Se va atribui pârâtei Casargic Dobriţa lotul nr.2 individualizat conform raportului de expertiză efectuat de expert Morfi Rozalia ( schiţa aflată la fila 145 vol. IV) ce face parte integrantă din prezenta hotărâre valoare lotului atribuit pârâtei Casargic Dobriţafiind de 3431,02 lei.

Se va atribui atribui reclamantei Zidaru Doina lotul nr.3 individualizat conform raportului de expertiză efectuat de expert Morfi Rozalia ( schiţa aflată la fila 145 vol. IV) ce face parte integrantă din prezenta hotărâre valoare lotului atribuit reclamantei Zidaru Doina fiind de 20891, 64 lei.

Deşi iniţial prin încheierea de admitere în principiu s-a constatat că pârâtul – reclamant Vişan Ion a adus o serie de îmbunătăţiri imobilului – casă de locuit , având în vedere că bunul a fost comod partajabil în natură şi că toate aceste îmbunătăţiri au căzut în lotul pârâtului- reclamant Vişan Ion, urmează a se reţine că în speţă operează confuziunea de patrimoniu în ceea ce priveşte îmbunătăţirile effectuate astfel încât nu se mai poate pune problema existenţei unui drept de creanţă la formarea şi atribuirea loturilor instanţa a avut în vedere faptul că Vişan Ion locuieşte de foarte multă vreme în imobil că a adus acestuia multiple îmbunătăţiri ce au fost individualizate iniţial în cadrul încheierii de admitere în principiu şi are o cotă indiviză mare. Totodată s-au avut în vedere şi cotele celorlalte părţi respective Casargic Dobriţa şi Zidaru Doina care în raport cu ceilalţi coindivizari au cele mai mari cote, cu precădere Zidaru Doina căreia instanţa i–a atribuit de altfel lotul cu cea mai mare valoare de circulaţie. Nu în ultimul rând s-au avut în vedere şi dispoziţiile art. 6739 c.proc. civ privind formarea şi atribuirea loturilor.

Pentru egalizarea loturilor va fi obligat pârâtul – reclamant Vişan Ion la plata sumei de 2972,82 lei către Casargic Dobrita cu titlu de sultă, la plata sumei de 454,48 lei către Zidaru Doina, la plata sumei de 320,20 lei către Tănase Maria, la plata sumei de 480,29 lei către Aragea Daniela, la plata sumei de 480,29 lei către Tănase Constantin ( strănepot), la plata sumei de 1280,77 lei către Alexandru Maria, la plata sumei de 1280,77 lei către Parfene Aftenia, la plata sumei de 1280,77 lei cu acelaşi titlu către Nenciu Florica.

Se vor compensa cheltuielile de judecată şi va obliga pe Casargic Dobrita la plata sumei de 448,25 lei către Nenciu Florica cu titlu de cheltuieli de judecată rămase necompensate, pe Tănase Maria la plata sumei de 12,10 lei către Nenciu Florica, pe Parfene Aftenia la plata sumei de 89,65 lei către Zidaru Doina, pe Aragea Daniela la plata sumei de 33,58 lei către Zidaru Doina,pe Tănase Maria la plata sumei de 10,32 lei către Vişan Ion, pe Aragea Daniela la plata sumei de 0,02 lei către Vişan Ion, pe Tănase Constantin ( strănepot) la plata sumei de 33,62 lei către Vişan Ion, pe Alexandru Maria la plata sumei de 89,65 lei către Vişan Ion cu acelaşi titlu.

Etichete: