Top

Partaj

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr.263/270/2009 partaj

Înreg. 13.01.2009

SENTINTA CIVILA NR. 226

Sedinta publica din data de 26 ianuarie 2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – …..

Grefier – ….

La ordine a venit spre solutionare actiunea civila promovata de reclamantul ….. împotriva pârâtilor ……. si …., având ca obiect partaj.

La apelul nominal facut în sedinta publica nu au raspuns partile si aparatorii acestora.

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Instanta dispune lasarea cauzei la a doua strigare, fata de lipsa partilor si a aparatorilor acestora.

La a doua strigare, la apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: pentru reclamant avocat ……. si pentru pârâtul ….. avocat ….., lipsa fiind partile.

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Avocat …… pentru pârâtul ……, arata ca expertul topo trebuia sa faca lotizarea finala, dar nu este obligatoriu. Terenurile din intravilan nu au fost retinute asa cum corect este, nu este nevoie de 3 loturi pentru ca terenul extravilan se împarte la 2 mostenitori. …….. primeste numai partea de la casa iar ceilalti vor primi câte un lot în plus. Ramura ……. nu are dreptul la terenuri, instanta a retinut prin IAP ca terenurile se împart în cota de ˝. ….. urmeaza sa primeasca 1800 lei de la casa plus diferenta de 2500 lei, urmasii lui …….. vor primi numai sulta de la casa. Modul de calcul poate fi rezolvat de instanta. Nu are alte cereri de formulat si nu solicita a se reveni la expert.

Avocat …. pentru reclamant, nu are cereri de formulat, depune un memoriu.

Aparatorii partilor arata ca fac o propunere de lotizare în scris pe baza expertizelor de la dosar.

Nemaifiind cereri noi de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul partilor pe fondul cauzei.

Avocat …… pentru reclamant, pe fond solicita ca instanta sa dispuna iesirea partilor din indiviziune conform Încheierii(IAP), având în vedere si expertizele efectuate, conform expertizei topo la care urmeaza a se avea în vedere si expertiza constructii. Urmeaza a se compensa onorariile de aparatori pentru partile care au avut aparatori si obligarea pârâtilor la cheltuieli în functie de cota.

Avocat .. pentru pârâtul …, solicita admiterea actiunii, instanta sa aiba în vedere Încheierea(IAP-ul) si cele 2 expertize, urmând sa dispuna egalizarea loturilor cu sultele. Solicita compensarea cheltuielilor si va depune la dosar concluzii scrise.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca prin actiunea formulata reclamantul …., a chemat în judecata pe pârâtii …. si …., pentru a se partaja averea ramasa dupa defunctii …… si ….

Actiunea a fost legal timbrata, iar în motivare reclamantul arata ca masa de partajat cuprinde bunuri imobile.

Pârâtul ….. a formulat întâmpinare, facând precizari în legatura cu mostenitorii si bunurile din actiune.

Reclamantul si-a completat actiunea, în sensul ca a solicitat si partajarea averii dupa defuncta ……., decedata la data de 16.12.2003.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, s-a luat interogatoriu reclamantului si au fost audiati martori, probatorii din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În data de 26.07.1967 a decedat ……., cu ultimul domiciliu în ….

Mostenitori ai acestuia au ramas: ……, în calitate de sotie supravietuitoare, ……., ….., …., în calitate de descendenti gradul I si ……, care vine la succesiune pe tulpina ……, descendent gradul I, decedat.

Masa succesorala cuprinde una casa compusa din doua camere si un chiler, construita din lemn si acoperita cu tigla, situata în ……..si suprafata de teren din T.P.82079/13.06.1995 (fila 8 dosar).

Cota succesorala este de 5/8 pentru sotia supravietuitoare si 3/8 pentru ceilalti mostenitori, în indiviziune, pentru casa precizata anterior, si de câte ˝ din suprafetele de teren consemnate în T.P. nr.82079/1995 pentru reclamant si pârâtul …., deoarece numai ei au facut cereri de reconstituirea a dreptului de proprietate, cu precizarea ca terenul intravilan a fost vândut de cei doi numitului ……. (contract de vânzare-cumparare nr. 2334/2003 – fila 19 dosar).

În data de 29.08.1988 a decedat ……., cu ultimul domiciliu în …

În urma decesului acestea nu au ramas bunuri succesorale, deoarece si-a vândut cota parte din bunurile din prima succesiune.

În data de 16.12.2003 a decedat …, cu ultimul domiciliu în Bucuresti.

Mostenitori ai defunctei …. au ramas: reclamantul …, pârâtul ……, în calitate de colaterali privilegiati si pârâtul ……, fiu al defunctului …

Masa succesorala se compune din cota de 5/8 din casa, (contract vânzare-cumparare nr. 2087/1977 – fila 28 dosar), la care se adauga Ľ din restul de 3/8 din aceeasi casa, ce i-a revenit din prima succesiune.

Cota de partajat este de câte 1/3 pentru fiecare mostenitor al ……

Grajdul s-a darmat, datorita vechimii (declaratii martori – fila 39 si 42).

În urma probelor administrate, prin Încheierea din 25.11.2009, s-au stabilit masa succesorala, mostenitorii si cotele ce revin acestora, ulterior fiind desemnati experti pentru evaluarea bunurilor si formularea de propuneri de atribuire a loturilor.

Expertizele efectuate în cauza au respectat dispozitiile din încheierea precizata anterior, partile neridicând obiectiuni de esenta.

Fata de cele de mai sus, de dispozitiile art. 728 din Codul civil, urmeaza a se admite în parte actiunea, a se respinge cererea de iesire din indiviziune cu privire la defuncta ….., si a se dispune iesirea din indiviziune conform expertizei tehnice efectuata de expert Timaru Mihai.

În conformitate cu dispozitiile art. 274 Cod procedura civila, vor fi obligati pârâtul …….. sa achite reclamantului suma de 512 lei iar pârâtul …… sa achite reclamantului suma de 343 lei, reprezentând cota-parte din onorariile pentru experti si taxa de timbru, compensându-se cheltuielile cu onorariul de avocat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Admite în parte actiunea formulata de reclamantul ……, domiciliat în ………. împotriva pârâtilor …., domiciliat în ….., si …., domiciliat în ……

Respinge cererea de iesire din indiviziune cu privire la defuncta …., decedata la data de 29.08.1988, cu ultimul domiciliu în …….

Dispune iesirea partilor din indiviziune si atribuie loturile conform expertizei tehnice efectuate de expert Timaru Mihai, dupa cum urmeaza:

Lotul nr. 1 se atribuie reclamantului …… si cuprinde: teren arabil cu suprafata înscrisa în titlul de proprietate nr. 82079/1995 pe numele Filip Gh. Vasile de 630 m.p. teren arabil, T.87, P.1717/22, în valoare 598,50 lei, megiesit cu Neagu I. Gheorghe, Preda Florica, Avrâncenitei Vasile, drum exploatare; teren arabil înscris în T.P. nr. 82079/1995 în suprafata de 504 m.p., T.82, P. 1546/8, în valoare 478,80 lei, megiesit cu Vrânceanu Vasile, drum exploatare, Craciun Maria, Vrânceanu Gheorghe; teren arabil amplasat la pct. „Butioaia” cu suprafata înscrisa în T.P. nr. 82079/1995 de 6.200 m.p. în T.35, P. 817/109, iar suprafetele obtinute prin identificare sunt: 1.412,28 m.p. arabil, conturata pe anexa nr. 1(fila 90 dosar – care face parte componenta din prezenta) prin punctele 20-22-8-9-20 si suprafata de 794,72 m.p. arabil, conturata pe anexa 1 prin punctele 24-23-12-13-24 în valoare 2.096,65 lei; teren arabil amplasat la pct. „Sesul Cosului” cu suprafata înscrisa în titlul de proprietate nr. 82079/1995, emis pe numele Filip Gh. Vasile de 9.200 m.p. arabil, T.117, P. 2599/254, iar suprafata obtinuta prin identificare este de 5.471,55 m.p. arabil, conturata pe anexa nr. 1 prin punctele 14-15-26-25-14, în valoare 4.370 lei; teren arabil la pct. „Puturoasa” cu suprafata înscrisa în T.P. nr. 82079/1995 de 10.000 m.p. arabil, T.97, P.1857/13, iar suprafetele identificate sunt de 2.211,33 m.p. fâneata, conturata pe anexa nr. 2(fila 91 dosar – care face parte componenta din prezenta) prin punctele 1-2-14-13-1 si suprafata de 1.816,50 m.p. fâneata, conturata pe anexa nr. 2 prin punctele 3-4-16-15-3, în valoare 2.255,59 lei; teren arabil amplasat la pct. „Sesul Cosului”, cu suprafata înscrisa pe titlul de proprietate nr. 82079/1995 de 3.200 m.p. arabil, T.117, P. 2599/444, iar suprafata detinuta prin identificare este de 1.600 m.p. arabil, conturata pe anexa nr. 2 prin punctele 9-17-18-12-9, în valoare 1.520 lei.

Valoarea lotului este de 11.319,54 lei.

Va primi sulta de la lotul nr. 2 …….. suma de 1.623,6 lei.

Lotul nr. 2 se atribuie pârâtului ……. si cuprinde: casa situata în …….., compusa din doua camere si un chiler, construita din lemn si acoperita cu tigla, în valoare 5.400 lei; teren arabil situat la pct. „Nuci” cu suprafata înscrisa în titlul de proprietate nr. 82079/1995, emis pe numele lui Filip Gh. Vasile, de 900 m.p. teren arabil, T.92, P. 1840/10, iar suprafata detinuta prin identificare, de 560,70 m.p. arabil, conturat pe anexa nr. 1(fila 90 dosar – care face parte componenta din prezenta) prin punctele: 18,2,3,4,19,18, cu valoare de 427,50 lei; teren arabil, amplasat la pct. „Butioaia”, cu suprafata înscrisa pe titlul de proprietate nr. 82079/1995, emis pe numele Filip Gh. Vasile, de 6.200 m.p. teren arabil, T.35, P.817/109, iar suprafetele identificate sunt: 1.412,28 m.p. arabil, conturata pe anexa nr. 1 prin punctele: 6-7-22-20-6 si suprafata de 794,72 m.p. arabil, conturata pe anexa nr. 1 prin punctele: 10-11-23-24-10, în valoare 2.096,65 lei; suprafata de 9.200 m.p. teren arabil, amplasat la pct. „Sesul Cosului”, T.117, P.2599/254, înscrisa în titlul de proprietate nr. 82079/1995, iar suprafata obtinuta prin identificare: 5.471,55 m.p. arabil, conturata pe anexa nr. 1 prin punctele 25-26-16-17-25, în valoare 4.370 lei; teren arabil amplasat la pct. „Puturoasa” cu suprafata înscrisa în T.P. nr. 82079/1995, de 10.000 m.p. în T.97, P. 1857/13, iar suprafetele obtinute prin identificare: 2.211,33 m.p. fâneata, conturata pe anexa nr. 2(care face parte componenta din prezenta – fila 91 dosar) prin punctele 13-14-7-8-13 si 1.816,50 m.p. fâneata, conturata pe anexa nr. 2 prin punctele 15-16-5-6-15, în valoare 2.255,59 lei; teren arabil amplasat la pct. „Sesul Cosului” în suprafata de 3.200 m.p., T.117, P.2599/444, iar suprafata obtinuta prin identificare este de 1.600 m.p. arabil, conturata pe anexa nr. 2 prin punctele 17-10-11-18-17, cu valoare 1.520 lei; teren fâneata cu suprafata înscrisa în titlul de proprietate nr. 82079/ 1995 de 1.100 m.p., T.116, P.2499/30, în valoare de 297 lei.

Valoarea lotului este de 16.366,74 lei.

Va plati sulta lotului nr. 1 ……. suma de 1.623,6 lei si lotului nr. 3 ……..suma de 1.800 lei.

Lotul nr. 3 se atribuie pârâtului ………. si cuprinde suma de 1.800 lei, sulta ce o va primi de la lotul nr. 2 ……

Obliga pârâtul ….. sa achite reclamantului suma de 512 lei iar pârâtul ……. sa achite reclamantului suma de 343 lei, reprezentând cota-parte din onorariile pentru experti si taxa de timbru, compensându-se cheltuielile cu onorariul de avocat.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 26 ianuarie 2011.

Etichete: