Top

Fond funciar

Dosar nr.1070/179/2007

Domeniu alocat : fond funciar

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 28/15.01.2009

Titlu: fond funciar

Prin plângerea adresata Judecatoriei Babadag la data de 29 octombrie 2007 si înregistrata la nr.1070/179/2007 petenta P.G. a solicitat instantei anularea Hotarârii nr. 1200/02.08.2006 emisa de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea , prin care i-a fost respinsa cererea de reconstituire a dreptului de proprietate asupra suprafetei de 2,10 ha. teren agricol situat în extravilanul satului Enisala, com. Sarichioi , judetul Tulcea .

În motivarea plângerii petenta a învederat ca este fiica lui A.N. si A.P. prin înfiere, cu efecte depline, iar în calitate de mostenitoare a defunctilor A.N. si A.P. a solicitat în termen legal reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,10 ha. teren arabil , situat în extravilanul localitatii Enisala, com. Sarichioi, judetul Tulcea .

În sustinerea demersului, reclamanta, a depus actul de vânzare încheiat între tatal adoptiv si tatal acestuia, din care rezulta ca în anul 1923, tatal adoptiv a devenit proprietar pe terenul solicitat de aceasta a fi reconstituit, urmând ca pe parcursul procesului sa depuna acte de la Arhivele Tulcea din care sa rezulte ca autorii sai au detinut în proprietate si au exploatat suprafata de 2,10 ha teren situat în extravilanul loc. Enisala.

Reclamanta a depus la dosar hotarârea nr. 1200/02.08.2006 pronuntata de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate privata asupra Terenurilor Tulcea.

Cererea nu a fost întemeiata în drept.

Examinând probatoriul administrat în cauza instanta retine ca în baza Hotarârii 1200/02.08.2006 petentei P.G. i s-a respins contestatia prin care solicitase reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,10 ha teren arabil situata în extravilanul localitatii Sarichioi pe motiv ca dovada proprietatii se face cu documente anterioare anului 1945 , aceste nefiind coroborate cu alte date din care sa rezulte ca autorul a posedat terenul solicitat pâna la data preluarii de catre CAP sau de catre stat , în baza unor legi speciale, fara titlu sau în orice alt mod.

Instanta a solicitat Comisiei Judetene de Fond Funciar Tulcea, documentatia care a stat la baza emiterii Hotarârii 1200/02.08.2006, documentatie ce a fost înaintata la data de13.11.2007 si din care instanta retine ca, petenta a formulat la data 31.08.2005 cerere Comisiei Comunale de Fond Funciar Sarichioi, solicitând repunerea în dreptul de proprietate asupra suprafetei de 2,10 ha teren arabil.

Comisia Locala de Fond Funciar Sarichioi a emis Hotarârea nr. 10/18.11.2005 în baza careia a respins cererea petentei pentru suprafata de 2,10 ha teren arabil extravilan, întrucât aceasta suprafata nu se regaseste în registrele agricole vechi iar petenta a depus act din anul 1923.

Instanta, din oficiu, a dispus la termenul de judecata din data de 29 noiembrie 2007 a se solicita Primariei Sarichioi – Comisia Locala de Fond funciar sa comunice o copie de pe tabloul de impunere al proprietatii agricole privind pe numitul A.N. .

Cu adresa nr. 9782/06.12.2007 Comisia Locala de Fond Funciar Sarichioi a comunicat instantei ca în urma verificarilor, în registrele agricole vechi ale localitatii Enisala, nu l-au gasit înscris pe defunctul A.N. cu teren agricol sau cu un imobil, pe acest motiv Comisia Locala a propus invalidarea cererii , iar Comisia Judeteana de fond funciar a validat propunerea Comisiei Locale.

La termenul de judecata din 10 ianuarie 2008, instanta, având în vedere ca Primaria Comunei Sarichioi nu a raspuns în totalitate la cele solicitate de instanta, a dispus a se reveni cu adresa Primariei Comunei Sarichioi sa raspunda daca exista tablou de impunere al proprietatii agricole al numitului A.N., iar în caz afirmativ sa înainteze o copie a acestui tablou iar Primaria Comunei Sarichioi a comunicat ca numitul A.N. nu figureaza înregistrat cu materie impozabila, în evidentele fiscale ale Primariei Sarichioi.

La termenul de judecata din data de 24 ianuarie 2008, instanta a dispus în conf. cu art. 242 pct. 2 c.pr.civila suspendarea cauzei, întrucât nici una din parti nu s-a înfatisat la strigarea pricinii si nu a cerut în scris judecarea în lipsa.

La data de 18 august 2008 reclamanta P.G. a formulat cerere de repunere pe rol a cauzei fixându-se termen de judecata la data de 11 septembrie 2008, termen la care reclamanta a solicitat administrarea probei testimoniale cu martori iar instanta a dispus a se face adresa Primariei Sarichioi – Comisiei Locale de fond funciar sa înainteze instantei o copie de pe tabloul de impunere al proprietatii agricole al numitului A.N. , precum si pentru a se comunica daca acesta figura cu teren în registrul agricol sau în registrul de intrare în C.A.P.

La termenul de judecata din data de 09 octombrie 2008 a fost audiata martora P.I. care a declarat ca reclamanta a avut teren în suprafata de 2,50 ha în extravilanul loc. Enisala, pe drumul care merge spre 6 Martie, iar acest lucru îl cunoaste de la mama sa care a avut teren ce se învecina cu al lui A.N..

A mai declarat martora ca A.N. a plecat din Enisala dupa primul razboi mondial la Nisipari, pamântul ramânând în nelucrare, iar din anul 1928 si pâna în anul 1940, terenul fiind lucrat de tatal sau M.N., iar din anul 1940 , când tatal sau a plecat în razboi, terenul a fost lucrat de un frate de-al lui A.N. pe nume A.I., dupa care terenul a fost preluat de CAP.

Martora a mai declarat ca impozitele pentru acest teren au fost platite de A.N., M. N. si A.I., actualmente terenul fiind luat de Poligonul Babadag – 6 Martie.

Urmare a solicitarii instantei, cu adresa nr. 7198/19.09.2008, Primaria Comunei Sarichioi a comunicat ca defunctul A.N. figureaza în tabelul de înscriere în CAP-ul Enisala cu suprafata de 1,50 teren din care 1,00 ha teren arabil si 0,50 ha vie si fata de aceste relatii instanta a dispus din oficiu a se solicita Primariei Comunei Sarichioi sa comunice daca pe raza acestei comune sau a altei comune exista teren în vederea reconstituirii dreptului de proprietate petentei P.G., raspunsul Primariei fiind ca pe raza comunei sale nu este rezerva de teren, iar pentru celelalte comune, instanta trebuie sa se adreseze acelor primarii.

Fata de raspunsul Primariei Sarichioi instanta a dispus a se face adresa petentei P.G. sa comunice daca solicita atribuirea terenului în fizic sau acordarea de despagubiri banesti.

La data de 16.12.2008 petenta P.G. a comunicat ca îsi precizeaza cererea formulata împotriva Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Tulcea, în sensul ca solicita acordarea de despagubiri banesti iar în sedinta de judecata din data de 15 ianuarie 2009 a reiterat solicitarea de a-i fi acordate despagubiri banesti.

Instanta constata , având în vedere probele administrate la dosar , ca plângerea petentei este întemeiata în parte, având în vedere ca din adresa 7198/19.09.2008 emisa de Primaria Comunei Sarichioi rezulta ca defunctul A.N. figureaza în tabelul de înscriere în CAP Enisala cu suprafata de 1,5 ha teren din care 1 ha teren arabil si 0,50 ha vie. Nu se va retine depozitia martorei Produc Ileana sub aspectul suprafetei detinute de A.N., de 2,5 ha, considerând-o ca fiind neconcludenta cauzei, având în vedere vârsta înaintata a martorei, fiind putin probabil ca la vârsta de 80 de ani , aceasta sa tina minte cu precizie aspecte de peste 60 de ani, iar petenta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,10 ha ori daca tatal ei ar fi avut în proprietate 2,5 ha P.G. ar fi solicitat aceasta suprafata.

Pe cale de consecinta va anula Hotarârea nr. 1200/02.08.2006 emisa de Comisia Judeteana de fond funciar Tulcea si va dispune reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1 ha si 5000 mp teren extravilan prin acordarea de despagubiri banesti.

Etichete: