Top

Încuviinţare executare

Tip speta: încheiere

Data: 25.02.2011

Obiect: INCUVIINTARE EXECUTARE SILITA

Prin adresa nr. 2128/14.02.2011 a BEJ „P. N. D.l” din com. Podu Turcului, jud. Bacău, înregistrată sub nr. 215/199/15.02.2011 la Judecătoria Buhuşi, s-a solicitat instanţei încuviinţarea executării silite a contractului de credit nr. 402931/28.03.2006, încheiat între CEC SA Bacău în calitate de creditor şi C. C. domiciliat în sat Şurina com. Gârleni, jud. Bacău în calitate de debitor, înaintându-se în acest sens, cererea de executare silită formulată de creditoarea G.A. SA Bacău cu sediul în Bacău str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 2 sc. E, parter, prin subrogarea acesteia din urmă în drepturile CEC SA Bacău.

Cererea a fost legal timbrată cu 0,15 lei timbru judiciar şi 10 lei taxă judiciară de timbru.

Cererii i-au fost anexate copii ale următoarelor înscrisuri: contractul de credit sus-menţionat, ordin de plată nr. 2948/25.02.2008, contract de asigurare nr. RF 423/2.11.2004.

Motivat de faptul că din cuprinsul contractului de credit depus la dosar rezultă că anexa privind graficul de rambursare face parte integrantă din acest contract, precum şi pentru a se putea determina caracterul cert al creanţei, la termenul din 18.02.2011, instanţa a solicitat executorului judecătoresc să depună la dosar anexa de care s-a făcut vorbire, precum şi modalitatea de calcul a creanţei, acte care nu au fost însă depuse.

Verificând titlul executoriu a cărui executare se solicită, sub aspectul condiţiilor prevăzute de art. 379 C. pr. civ., respectiv cu privire la caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei de executat, instanţa constată că aceasta nu este certă, întrucât din actele depuse la dosar nu rezultă în ce mod s-a stabilit cuantumul de 6721,95 lei al creanţei ce urmează a fi executată, suma acordată cu titlu de împrumut în baza contractului de credit fiind de 8500 lei.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 3731 al. 4 pct. 3 C. pr. civ.,instanţa urmează să respingă cererea de încuviinţare a executării silite.

Red. C.A.M.- 28.02.2011

Etichete: