Top

Contestaţie la executare

1. Obiectul contestaţiei şi timbrajul

Prin cererea de chemare în judecată formulată de contestatorii BGR, IC , DLI, NCC, în contradictoriu cu intimata C A S BACĂU IFN, înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul …../180/2010 s-a solicitat anularea formelor de executare emise în dosarul execuţional nr …./2009 şi suspendarea executării până la admiterea contestaţiei la executare.

Contestaţia a fost timbrată cu 198 RON (fl.2 ds.) şi timbru judiciar de 3 RON.

2. Temeiurile de fapt şi de drept invocate de părţi:

2.a) Expunând situaţia de fapt contestatorii au arătat că:

* titlul executoriu îl constituie un contract de împrumut nr. …./7.04.2006 prin care intimata îi dăduse numitului LA suma de 15000;

* la locul de muncă al contestatorilor au primit din partea executorului CI adrese de înfiinţare a popririi pe salalrii în vederea recuperării datoriei pe care LA o avea către intimată;

* contestă calitatea de garanţi, nu au semnat un contract de împrumut, iar creanţa este o datorie personală a numitului LA;

* adeverinţele de venit-girant sunt false nefiind semnate de contestatori.

* titlul executoriu nu le este opozabil, executarea fiind nulă în ceea ce-i priveşte.

Contestaţia la executare a fost motivată în drept pe dispoziţiile art. 399 şi urm. din C.pr.civ.

2.b) Intimata prin întâmpinarea depusă (fl. 20-21 ds.) a solicitat respingerea contestaţiei, arătând, în esenţă, următoarele:

* în data de 7.04.2006 a fost semnat contractul de împrumut nr. …../7.04.2006 între aceasta şi numitul LA, împrumut garantat cu giranţi;

* contestatorii au semnat un angajament de plată cuprins la art. 8.7 din contractul de împrumut în calitate de giranţi, prin care s-au obligat în solidar la plata împrumutului, renunţând expres la beneficiul de discuţiune şi diviziune;

* în conţinutul adeverinţei angajament contestatorii au luat la cunoştinţă de atât cu privire la persoana pentru care au consimţit să fie giranţi cât şi cu privire la suma pentru care au garantat.

Întâmpinarea a fost motivată în drept pe dispoziţiile art.115-119 C.pr.civ.

3. Probele administrate

În probaţiune au fost depuse următoarele înscrisuri:

– contract de împrumut nr. …../7.04.2006;

– adresa BEJ CI către Primăria S. de înfiinţare a popririi ;

– adeverinţele angajament semnate de contestatori;

– notificări privind debitul datorat;

– dosarul de executare nr. …./2009, în copie conformă cu orginalul, al BEJ CI

4. Concluziile instanţei:

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Actele de executare silită trebuie îndeplinite cu stricta respectare a prevederilor legale privitoare la această materie, spre a nu fi prejudiciate drepturile părţilor sau a altor persoane, contestaţia la executare fiind un mijloc procedural prin care părţile sau terţele persoane vătămate prin executare se pot plânge instanţei competente, în scopul de a obţine desfiinţarea actelor ilegale de executare.

În fapt, prin cererea formulată de creditoarea C A S BACĂU IFN înregistrată pe rolul Biroului executorului judecătoresc „C I ” s-a solicitat punerea în executare a contractului de împrumut nr. …./7.04.2006. Prin încheierea din data de 14.12.2009 pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul nr …./180/2009 s-a dispus încuviinţarea executării silite a contractului de împrumut nr. …../7.04.2006, executorul judecătoresc procedând la emiterea somaţiei nr. …../16.12.2009 şi la înfiinţarea popririi asupra conturilor giranţilor contractului de împrumut, prin emiterea adreselor de înfiinţare a popririi nr …./16.12.2009 către Primăria S.

În drept, potrivit dispoziţiilor art. 399 Cod pr cv:

„Împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare”, debitorul suspus executării silite având posibilitatea de a sesiza instanţa de executare urmărind anularea actelor de executare silită contrare legii, ori de câte ori sunt încălcate prescripţii legale referitoare la procedura executării silite. În cadrul contestaţiei la executare de faţă contestatorii invocă nelegalitatea actelor de executare faţă de ei motivat de faptul ca nu au calitate de garanţi, nu au semnat contractul de împrumut, iar în aceste condiţii le este inopozabil titlul executoriu.

Analizând actele de executare din dosarul nr …./2009 instanţa reţine faptul că susţinerile contestatorilor cu privire la nelegalitatea actelor de executare precum şi în ceea ce priveşte inopozabilitatea titlului de executare nu sunt întemeiate.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 373 Cod pr cv

“Executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.”, titlul executoriu constituind o condiţie obligatorie pentru executarea creanţei creditorului.

Având în vedere caracterul imperative al normei înscrie în articolul 373 Cod pr cv instanţa constată că titlul executoriu este valabil, el face parte din categoria actelor ce reprezintă titluri executorii, aşa cum este reglementat la art. 52 alin.1 din Legea nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancare: ”Contractele de credit încheiate de o instituţie financiară nebancară, precum şi garanţiile reale şi personale afectate garantării creditului constituie titluri executorii.”.

Instanţa nu poate acorda relevanţă apărărilor contestatorilor cu privire la falsul adeverinţelor de venit-girant având în vedere recunoaşterea expresă a semnăturilor de pe aceste înscrisuri, recunoaştere făcută în faţa instanţei în şedinţa publică din 24.06.2010.

Astfel că angajamentele de garantare a împrumutului acordat de intimata numitului LA sunt recunoscute de către contestatori, ele sunt parte integrantă a contractului de împrumut, părţile având reprezentarea faptului că în caz de neplată a împrumutului la termenele stipulate în contract aceştia vor fi obligaţi la plată, în locul numitului LA, iar prin renunţarea expresă la beneficiul de diviziune şi discuţiune oricare din contestatori în caz de neplată urma să achite integral debitul.

Faţă de aceste aspecte şi faţă de dispoziţiile articolelor 373,399 Cod pr cv, instanţa va respinge contestaţia la executare ca fiind neîntemeiată.

Cu privire la cererea de suspendare a executării silite, având în vedere faptul că, contestatorii au renunţat verbal la această cerere instanţa a luat act de renunţare în şedinţa publică din 24.06.2010.

Etichete: