Top

ASIGURĂRI SOCIALE. Recalculare pensie cu valorificarea veniturilor reprezentând sporuri cu caracter permanent încasate de reclamant.

Pentru o corecta si justa aplicare a dispozitiilor art. 2 lit. e, art. 23 alin. 1 lit. a, art. 160 alin. 5 si art. 162 alin. 2 din Legea nr. 19/2000, la recalcularea pensiei reclamantului pârâta trebuia sa ia în calcul si veniturile cuprinse în adeverintele prezentate de acesta.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestui tribunal la data de 30.10.2009 sub nr. 2983/116/2009 (nr. format vechi 3638/C/2009), reclamantul a chemat în judecata pe pârâta CASA JUDETEANA DE PENSII CALARASI, solicitând instantei sa oblige pârâta la recalcularea pensiei prin utilizarea unui stagiu de cotizare de 20 de ani, conform dispozitiilor OUG 4/2005, precum si cu luarea în calcul a veniturilor reprezentând remuneratia pentru orele lucrate în zilele de sâmbata, duminica si sarbatori legale, sporurile pentru cap de sectie, conducere simplificata si indemnizatia pentru ore efectuate în timpul noptii. Solicita si plata diferentei dintre pensia încasata si pensia cuvenita, conform Legii 262/2008.

În motivarea cererii, reclamantul arata ca este pensionat pentru limita de vârsta si vechime integrala, în conformitate cu prevederile Legii 19/2000, drepturile initiale de pensie fiindu-i stabilite prin Decizia nr. 154127/15.01.2009 privind acordarea pensiei pentru munca depusa si limita de vârsta, începând cu data de 01.12.2008.

Reclamantul sustine ca, în mod eronat, pârâta a utilizat la stabilirea punctajului mediu anual un stagiu complet de cotizare de 30 de ani în loc de 20 de ani, deoarece exista doua categorii de locuri de munca tratate diferit fata de locurile de munca obisnuite, respectiv locuri de munca în conditii deosebite si în conditii speciale, categorii care au un tratament juridic egal, conform art. 20 cu referire la anexele 1 si 2 din Legea 19/2000.

Având în vedere aceste elemente, reclamantul considera ca a fost prejudiciat la stabilirea drepturilor sale de pensie, întrucât a desfasurat activitate în conditii deosebite timp de 26 ani 1 luni 14 zile si pârâta trebuia sa aiba în vedere un stagiu complet de cotizare de 20 de ani, fiindu-i aplicabile prevederile din anexa 4 a Legii 19/2000.

Totodata, reclamantul arata ca desi a depus la dosarul privind stabilirea cuantumului pensiei adeverintele din care rezulta faptul ca a beneficiat de sporuri pentru orele lucrate în zilele de sâmbata, duminica si sarbatori legale, sporurile pentru cap de sectie, conducere simplificata si indemnizatia pentru ore efectuate în timpul noptii, pârâta nu a luat în consideratie la emiterea deciziei privind recalcularea pensiei pentru limita de vârsta si datele ce rezultau din aceste adeverinte.

Potrivit Legii 49/1992, în categoria de sporuri cu caracter permanent intra si „alte sporuri prevazute de legislatia specifica fiecarui domeniu de activitate sau prevazute în contractele colective si individuale de munca”, ori în Contractul colectiv de munca sunt prevazute sporul de 100% din salariul de baza pentru „munca prestata în zilele de sâmbata, duminica si sarbatori legale” – art. 27(1) pct. G si „timpul cât personalul locomotivei si de tren sta la cap de sectie la dispozitia administratiei, de la predarea si pâna la luarea în primire a serviciului se plateste cu 75 % din salariul de baza” – art. 28.

În consecinta, reclamantul considera ca a fost prejudiciat la stabilirea drepturilor sale de pensie.

În sustinerea cererii depune înscrisuri.

În drept îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile O.U.G. nr. 4/2005, Legii nr. 19/2000, H.G nr. 1550/2004, Legea nr. 3/1977

Pârâta Casa Judeteana de Pensii Calarasi a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii considerând ca veniturile mentionate în adeverinte nu au avut un caracter permanent în acceptiunea OUG nr. 4/2005, astfel ca nu pot fi luate în considerare în procesul de recalculare a pensiei si ca prevederile legale referitoare la stagiul de cotizare nu se pot aplica si în cazul reclamantului, întrucât acestea se aplica doar beneficiarilor de pensie ale caror drepturi au fost stabilite anterior datei de 01.04.2001.

Din actele si lucrarile dosarului tribunalul retine urmatoarele:

Potrivit deciziei de pensionare nr. 154127 din 04.08.2009, fila 16 la dosar, reclamantul este beneficiarul unei pensii calculata în baza Legii 19/2000, fiind stabilita începând cu data de 01.12.2008.

Potrivit art. Anexei 1 cap V din O.U.G. nr. 4/2005: ,,Sporuri cu caracter permanent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale:

– sporul de vechime în munca (a se vedea pct. I);

– sporul pentru lucru în subteran, precum si pentru lucru pe platformele marine de foraj si extractie;

– indemnizatia de zbor;

– sporul pentru conditii grele de munca;

– sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;

– sporul pentru exercitarea unei functii suplimentare;

– alte sporuri cu caracter permanent prevazute de legislatia specifica fiecarui domeniu de activitate sau prevazute în contractele colective si individuale de munca.

Mentiune: Aceste sporuri se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual atât pentru perioadele anterioare, cât si pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrarii în vigoare a prevederilor Legii nr. 49/1992.”

La recalcularea pensiei reclamantului, pârâta Casa Judeteana de Pensii Calarasi nu a avut în vedere sumele reprezentând remuneratia pentru orele festive efectuate în tot parcursul anului, mentionate în adeverinta nr. 285/28.10.2009, pentru stationare la cap de sectie, mentionata în adeverinta nr. 1072/18.11.2008 si spor pentru orele lucrate în timpul noptii, mentionate în adeverinta nr. 1071/18.11.2008, toate eliberate de Sucursala de Marfa Ferry Boat Constanta.

Cererea formulata de reclamant fata de modul de recalculare a drepturilor sale de pensionare, se întemeiaza pe urmatoarele considerente:

Potrivit cap. V al Anexei nr. 1 din O.U.G. nr. 4/2005 rezulta ca au caracter permanent si alte sporuri prevazute ca de legislatia specifica fiecarui domeniu de activitate sau prevazute în contractele colective si individuale de munca.

Ori potrivit adeverintelor 285/28.10.2009, nr. 1072/18.11.2008 si nr. 1071/18.11.2008, aflate la dosarul cauzei, filele 13-15 rezulta ca temeiul legal pentru care s-au acordat aceste ore reclamantului este cel prevazut de art. 72 din Legea nr. 57/1974 si art. 9 din Legea nr. 68/1990.

Mai mult, în aceleasi adeverinte se specifica ca unitatea a virat contributia la fondurile de asigurari sociale pentru sporurile mentionate.

În atare situatie, pentru o corecta si justa aplicare a dispozitiilor art. 2 lit. e, art. 23 alin. 1 lit. a, art. 160 alin. 5 si art. 162 alin. 2 din Legea nr. 19/2000, la recalcularea pensiei reclamantului pârâta trebuia sa ia în calcul si veniturile cuprinse în adeverintele reclamantului.

Mai mult decât atât, raportat la dispozitiile art. 164 alin 3 si 4 din Legea nr. 19/2000, chiar daca nu au fost înscrise distinct în carnetul de munca aceste mentiuni în conditiile în care pentru acestea s-a achitat contributia pentru asigurari sociale, ele trebuiau luate în considerare pentru ca, în caz contrar, se ajunge la situatia încalcarii dispozitiilor art. 2 alin. e din Legea nr. 19/2000 – principiul contributivitatii.

Asa fiind, pentru aceste considerente instanta priveste ca fiind întemeiat acest capat al cererii reclamantului.

Cu privire la cererea de emitere a unei decizii de recalculare a pensiei pentru limita de vârsta, conform dispozitiilor O.U.G. nr. 4/2005, în care la stabilirea punctajului mediu anual sa fie utilizat un stagiu complet de cotizare de 20 de ani, constata urmatoarele:

Potrivit deciziei de pensionare nr. 154127 din 04.08.2009, rezulta ca reclamantul, la data pensionarii a avut o vechime în conditii speciale de 26 ani, 1 luni si 14 zile, determinata în baza Legii nr. 19/2000.

La determinarea punctajului mediu anual al reclamantului, pârâta a avut în vedere un stagiul complet de cotizare de 30 ani, conform Legii nr. 3/1977.

În cauza, în raport de data la care drepturile de pensie ale reclamantului au fost stabilite, respectiv 01.12.2008, la recalculare nu se pot aplica dispozitiile art. 4 alin. 1 din OUG nr.4/2005 potrivit carora determinarea punctajului mediu anual si cuantumul fiecarei pensii se face pe baza datelor, elementelor si informatiilor din documentatiile de pensie aflate în pastrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor HG nr. 1550/2004.

Potrivit art. 2 alin. 4 din HG nr. 1550/2004 pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea 3/1977.

Ori, în cazul reclamantului, ale carui drepturi de pensie au fost stabilite începând cu data de 01.12.2008, stagiul complet de cotizare este cel prevazut de Legea nr. 19/2000, adica de 30 ani.

De altfel, aceasta problema a fost transata irevocabil de catre Înalta Curte de Casatie si Justitie care, solutionând recursul in interesul legii, prin Decizia nr. 40 din 22.09.2008, pronuntata in dosarul nr. 16/2008, a admis ca dispozitiile art. 77 alin (2) raportat la art. 43 alin (1) si alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, se interpreteaza în sensul ca stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 si care si-au desfasurat activitatea în grupe speciale de munca este cel reglementat de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala.

Prin urmare, în raport de toate aceste considerente acest capat de cerere formulat de reclamantul PV apare ca fiind neîntemeiat, urmând a fi respins.

Pentru toate considerentele expuse, tribunalul admite în parte ca fiind întemeiata cererea formulata de reclamantul PV în contradictoriu cu pârâta CASA JUDETEANA DE PENSII CALARASI.

Va obliga pârâta sa procedeze la recalcularea drepturilor de pensie ale reclamantului, prin utilizarea veniturilor reprezentând remuneratia pentru ore festive, festive suplimentare si ore suplimentare, mentionate în adeverinta nr. 285/28.10.2009 eliberata de Sucursala de Marfa Ferry Boat Constanta; remuneratia pentru stationare la cap de sectie, mentionata în adeverinta nr. 1072/18.11.2008 eliberata de Sucursala de Marfa Ferry Boat Constanta; spor pentru orele lucrate în timpul noptii, mentionate în adeverinta nr. 1071/18.11.2008 eliberata de Sucursala de Marfa Ferry Boat Constanta.

Va obliga pârâta catre reclamant la plata diferentelor rezultate urmare recalcularii pensiei, începând cu 01.12.2008.

Va respinge ca neîntemeiat capatul de cerere cu privire la recalcularea drepturilor de pensie ale reclamantului prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani, potrivit OUG 4/2005.

În considerarea dispozitiilor art. 289 din Legea nr. 53/2003 (Codul muncii) prezenta hotarâre este definitiva si executorie de drept, nemaifiind necesara investirea ei cu formula executorie.

În temeiul art. 36 din Regulamentul de Ordine interioara al instantelor judecatoresti opinia asistentilor judiciari este concordanta cu solutia si considerentele expuse în motivarea prezentei hotarâri.

Vazând si dispozitiile art. 157 alin. 1 din Legea 19/2000.

Ramasa irevocabila prin decizia Curtii de Apel Bucuresti.

Etichete: