Top

Drept comercial. Procedura specială a emiterii ordonanţei de plată – OUG 119/2007. Contract de achiziţii publice.Competenţa materială a instanţei.

Prin cererea introdusa pe rolul acestei instante la data de 24.08.2010 si înregistrata sub nr. 5609/202, creditoarea SC X SRL, cu sediul in Bucuresti, a solicitat în contradictoriu cu debitorul Consiliul Local Y, cu sediul în com. Y, jud. Calarasi, ca prin hotarârea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna emiterea unei ordonante de plata si obligarea acestuia la plata sumei de 73.936,93 lei reprezentând c-valoarea facturii fiscale seria CDP. RO nr. 201/2010 din data de 08.01.2010 si a sumei de 13.678,33 lei reprezentând penalitati aferente facturii, ce urmeaza a fi actualizate pâna la data platii efective precum si la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca la data de 27.07.2009 între parti a fost încheiat contractul de prestari servicii nr. 3503/27.07.2009, având ca obiect elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, studiul de fezabilitate aferent lucrarilor de extindere si analiza cost –beneficiu pentru proiectul „Consolidare, reabilitare si extinderea Scolii cu Clasele I-VIII (cladirea B ) din comuna Y, jud. Calarasi”.

A mai mentionat ca urmare a derularii susmentionatului contract reclamanta creditoare si-a îndeplinit obligatiile contractuale primind o plata initiala în avans de 5000 lei, iar pentru diferenta de 73.936,93 RON a emis factura fiscala seria CDP RO nr. 201/2010 din data de 08.01.2010.

Neplata acestei sume restante a avut ca efect si acumularea de penalitati în cuantum de 13.678,33 lei calculate pâna la data introducerii cererii.

Mai arata creditoarea ca desi a facut demersuri pentru recuperarea creantei, debitorul, desi recunoaste debitul, nu l-a achitat pâna în prezent iar obligatia de plata are caracter cert, lichid si exigibil.

În dovedirea cererii sale a înteles sa se foloseasca de proba cu înscrisuri, depunând în acest sens la dosarul cauzei contractul de prestari servicii nr. 3503/27.07.2009, adresa nr. 1122/13.04.2010, proces verbal de conciliere, adresa debitoarei nr. 1176/8.04.2010 copia facturii fiscale seria CDP RO 201/2010.

Actiunea este motivata în drept pe dispozitiile art. 82, art. 274 C.proc.civila si pe dispozitiile OUG nr. 119/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care solicita declinarea competentei de solutionare a cauzei catre Tribunalul Calarasi, iar în subsidiar respingerea actiunii ca neîntemeiata, nefiind îndeplinite conditiile art. 2 alin. 1 raportate la art. 9 din OUG nr. 119/2007.

Analizând exceptia necompetentei materiale a instantei invocata de pârâta debitoare, instanta are în vedere urmatoarele: fata de temeiul de drept invocat de debitoarea-pârâta, art. 5 alin. 3 din OUG nr. 119/2007, acesta a fost abrogat la data 2.07.2010 prin intrarea în vigoare a OUG nr. 76/2010 . Acest ultim act normativ aduce modificari însa si OG nr. 34/2006 privind achizitiile publice. Astfel, prin art. 286 alin (1^1) din OG nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, ,,procesele si cererile privind executarea , nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica se solutioneaza în prima instanta de catre sectia comerciala a tribunalului în circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante.”

Cum la baza cererii de chemare în judecata se afla un contract de prestari servicii încheiat în temeiul OG nr. 34/2006, iar pentru solutionarea fondului litigiului instanta competenta material si teritorial este Tribunalul Calarasi , conform dispozitiilor art. 158 din C.p.c. si prevederilor art. 5 alin. 1 si alin. 4 din OUG nr. 119/2007 cu completarile si modificarile ulterioare, instanta urmeaza a admite exceptia invocata si a declina cauza spre competenta solutionare în favoarea Tribunalului Calarasi.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Calarasi invocata de debitoarea Consiliul Local Y în contradictoriu cu creditoarea SC X SRL.

În temeiul art. 5 alin. (4) din OUG nr. 119/2007 raportat la art. 286 alin (1^1) din OUG nr. 34/2006 si art. 158 C.p.civ. declina competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Calarasi.

Cu drept de recurs în 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica din 8.10.2010

Etichete: