Top

CONTESTAŢIE LA EXECUTARE.TARDIVITATEA CONTESTAŢIEI ÎMPOTRIVA PROCESULUI-VERBAL DE ÎNFIINŢARE A SECHESTRULUI ASIGURĂTOR.OBLIGAŢIA DEBITORULU DE A CONSEMNA LA C.E.C. VALOAREA BUNULUI RECLAMAT ATUNCI CÂND ÎŞI ÎNTEMEIAZĂ CEREREA DE ÎNCETARE SAU DE SUSPENDAREA A EXECUTĂRII SILITE PE DISPOZIŢIILE ART.428 COD PROC.CIVILĂ

Sentinţa civilă nr.728 -dosar nr.790/269/2010

Prin cererea inregistrată la această instanţă la data de 25.02.2010 şi înregistrală sub nr.790/269/2010, contestatorul I. N. a solicitat, în contradictoriu cu intimatul N. F., anularea procesului-verbal de sechestru din data de 00.00.2000 al Biroului executorului judecătoresc E. A. din dosarul de executare nr.000/2008 şi încetarea executarii silite pornite impotriva sa în acelaşi dosar al biroului executorului judecătoresc.

In motivarea cererii, contestatorul arată că la data de 25.06.2008, la cererea creditorului N. F., a fost somat de Biroul executorului judecătoresc E. A. să plătească în termen de 3 zile suma de 7.907,9 lei despăgubiri şi 357 lei cheltuieli de executare.

La data de 07.07.2008 executorul judecătoresc a înfiinţat sechestrul asigurător asupra autoturismului Skoda Octavia cu nr. de înmatriculare 00-00-000 şi asupra autoturismului Dacia 1300 cu nr. de înmatriculare 00-00-000.Contestatorul arată că a achitat integral suma din somaţia de plată şi cheltuielile de executare, astfel că la data de 09.02.2010 a cerut executorului judecătoresc să dispună ridicarea sechestrului instituit pe cele două autoturisme şi să înceteze executarea în termen de 24 de ore de la data primirii cererii.Întrucat executorul judecătoresc nu a dat curs cererii sale, contestatotul a formulat aceasta cerere pe care a întemeiat-o pe dispoziţiile art.428 C.pr.civilă.

A timbrat cererea cu 16 lei taxă de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar şi a depus la dosarul cauzei copia cererii înaintate Biroului executorului judecătoresc, ordinele de încasare din datele de 29.01.2010, 10.12.2009, 27.10.2009 şi 6.10.2009, de la Banca Comerciala Romana SA, procese verbale din data de 10.06.2009, 23.04.2009, 23.03.2009, 09.02.2009, 23.01.2009, 22.12.2008, 02.12.2008, 27.10.2008, 26.09.2008, 13.08.2008 şi 07.07.2008, procese verbale eliberate de executorul judecătoresc şi care atestă încasarea a diferite sume de bani în contul creanţei intimatului.

Prin procesul verbal din data de 07.07.2008, executorul judecatoresc a încasat pentru intimat suma de 2300 lei din totalul de 7.907,9 lei, despăgubiri restante pentru perioada mai 2007-iunie 2008, actualizate, şi, totodată, a înfiinţat sechestrul asigurător cu privire la cele două autoturisme marca Skoda Octavia si Dacia 1300, ambele in stare de funcţionare, bunurile ramânând în custodia debitorului, respectiv a contestatorului din prezenta cauză.

La rândul său, intimatul a formulat întâmpinare, solicitand respingerea contestaţiei cu motivarea că acţiunea în anulare a procesului-verbal de sechestru este tardiv formulată. De asemenea a solicitat sa se constate că cererea nu a fost suficient timbrată iar ca acţiunea de încetare a executării silite este neîntemeiată.A solicitat si cheltuieli de judecată.

Se arată în întâmpinare că prin sentinţa civilă nr.1117/7.06.2001 pronuţată de Judecătoria B. in dosarul nr. 0000/2000, contestatorul a fost obligat în solidar cu M. T. Co SRL la plata sumei de 553 lei lunar către intimat pana la incetarea starii de incapacitate a acestuia.

În dosarul de executare nr. 000/2008 s-a început executarea silită in două forme, respectiv poprire si executare silită mobiliară pentru acoperirea întregii creanţe, din care doar o parte era scadentă la data emiterii somaţiei.De circa 6 luni, contestatorul debitor a rama fără loc de muncă, astfel că a încetat şi poprirea, însa, pentru încă 4 luni acesta a achitat de bună-voie debitul la scadenţă, astfel că executorul nu a procedat la vânzarea bunurilor sechestrate.

De doua luni debitorul nu a mai achitat debitul de loc, fiind în acest moment dator, datorie la care se adaugă şi sumele ce vor fi scadente lunar.

O astfel de măsură, respectiv a încetării executării silite ar fi de natură a-l prejudicia pe intimat, deoarece nu ar putea să obţină achitarea creanţei debitorul fiind fără loc de muncă iar prin ridicarea sechestrului, acesta ar putea înstrăina şi singurele bunuri pe care le are.

Conform art.428 C. pr. civilă, poate obţine încetarea urmăririi silite dacă depune valoarea care i se cere, ori valoare bunului urmărit.Valoarea prevăzută în titlul executoriu este o sumă ce trebuie achitată periodic, astfel că singura posibilitate de încetare a executării silite este aceea de a consemna la C.E.C. valoarea bunurilor sechestrate.

Nu se justifică acţiunea contestatorului de a scoate bunurile de sub sechestru decât in interesul sau de a înstrăina bunurile urmăribile, întrucât cele două autoturisme au rămas in custodia sa, putând fi folosite nelimitat.

Cu privire la tardivitatea introducerii primului capăt de cerere, intimatul arată ca anularea unei forme de executare presupune neîndeplinirea unor condiţii prealabile întocmirii, conditii necesare pentru formarea lor valabilă.Contestatorul a luat cunoştinţă de acest act de executare înca din anul 2008, astfel că atunci trebuia sa formuleze acţiunea în anulare a sechestrului asigurător, respectiv in termen de 15 zile de la data primirii somaţiei.

Se mai arata ca, în ce priveşte timbrajul, avand in vedere valoarea care se contestă, se impune achitarea unei sume de 194 lei pentru fiecare capăt de cerere, acestea având finalitate diferită.

Executorul judecatoresc s-a conformat cerinţelor instantei si a trimis copia dosarului de executare nr. 000/2008 privind pe creditorul N. F.a şi pe debitorul I. N..

Analizând probele existente la dosarul cauzei rezultă că procesul verbal de înfiinţare a sechestrului datează din 07.07.2008, proces verbal ce a fost semnat de debitorul I. N. la acea dată.

Potrivit art. 401 din C. pr. civilă, contestatorul avea posibilitatea să solicite anularea acestuia in termen de 15 zile de la data când a luat cunoştinţă de actul pe care îl contestă.

Prezenta cerere a fost înregistrată la instanţă la data de 25.02.2010, cu mult peste termenul prevăzut de art. 401 C. pr. civilă, astfel că urmează a se respinge ca fiind tardiv formulată.

În ce priveşte cererea de încetare a executării silite, cerere pe care contestatorul şi-a întemeiat-o pe dispoziţiile art. 428 din C. pr. civilă, instanţa urmează a o respinge ca neîntemeiată, motivat de faptul că acesta nu a îndeplinit obligaţia ce-i revenea conform textului de lege invocat, obligaţie ce i-a fost pusă in vedere la termenul din 22.03.2010, respectiv aceea de a depune valoarea bunului ce i se cere sau, după caz, valoare bunului reclamat la Casa de Economii si Consemnaţiuni la dispoziţia organului de executare.

În speţă, fiind vorba de o prestaţie periodică, contestatorul ar fi trebuit sa consemneze la C.E.C. c/valoarea celor 2 autoturisme asupra căror s-a instituit sechestrul asigurător.

Fata de considerentele expuse, urmează a se respinge contestaţia la executare formulata de contestatorul I. N., ca neîntemeiată.

In temeiul art. 274 C. pr. civilă, urmează a obliga pe contestator la plata cheltuielilor de judecată către intimat, constând în onorariu de avocat.

Potrivit art.401 C.pr.civilă, „ contestaţia se face în termen de 15 zile de la data când: a) contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă……”.

În speţă, procesul-verbal de înfiinţare a sechestrului asigurător a fost emis la data de 7 iulie 2008, fiind semnat de contestator la acea dată, astfel că atacarea lui la 25.02.2010 este tardivă.

În ce priveşte cererea de încetare a executării silite întemeiate pe disoz. art.428 C.pr.civilă, aceasta este admisibilă numai în situaţia în care debitorul depune valoarea bunului reclamat la Casa de Economii şi Consemnaţiuni la dispoziţia organului de executare.

Această cerinţă nu a fost îndeplinită de debitor, astfel că instanţa a respins cererea de încetare a executării silite.

Etichete: