Top

Partaj judiciar

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar civil nr. 10239/212/2007

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 22578

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA: 11.12.2008

Pe rol soluţionarea cauzei civile având ca obiect partaj judiciar / partaj succesoral, acţiune formulată de reclamanţii GA, şi GG pârâţii TN, TS TA , , TH, GZ şi ZE , şi intervenienţii în interes propriu MS , CM JM, CP, cu GS, GD , CA , CR, , ME , SCM MG

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 04.12.2008 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care face parte integrantă din prezenta sentinţă. La acel termen de judecată, instanţa, pentru a da posibilitatea reprezentanţilor părţilor să depună la dosar concluzii scrise, a amânat pronunţarea la data de 11.12.2008, când a hotărât următoarele:

INSTANŢA,

Deliberând asupra prezentei cereri:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul instanţei la data de 28.06.2007 sub nr.10239/212/2007, reclamantii GA si GG au chemat in judecata pe paratii TN , TS , TA,TH, GZ si ZE si au solicitat completarea masei bunurilor de partajat ramasa de pe urma defunctei TZ cu suprafata de 5 ha teren situate in com. Agigea si cu suprafata de 2000 mp situat in intravilanul orasului Techirghiol, sa se constate ca masa de partajat ramasa in urma decesului mamei lor GE este formata din cota de 1/5 din suprafetele mentionate, sa se dispuna iesirea din indiviziune si obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii, reclamantii au arătat că autoareaTZ , strabunica din partea mamei a avut in proprietate suprafata de 5 ha teren situate in extravilanul com. Agigea si suprafata de 2000 mp teren situate in intravilanul Techirghiol. Autoarea a avut 5 copii: I, E, E, S si P. Fiica autoarei, E a avut un copil C E, mama reclamantilor, decedata la data de 26.07.1984. Deoarece reclamantii nu au cunoscut faptul ca strabunica din partea mamei a avut in proprietate suprafetele de teren mentionate, cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate au formulat numai paratii, in calitate de nepoti ai fiului luiTZ , I, cerere validata prin hotararea nr. 331/13.07.2006. Deoarece reclamantii au acceptat mostenirea de pe urma mamei lor considera ca sunt indreptatiti la cota parte ramasa din mostenirea ramasa de pe urma defuncteiTZ .

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 669 Cciv, 700 cciv, art. 728 Cciv.

La dosar au fost atasate, in copie, urmatoarele inscrisuri: arborele genealogic, acte de stare civila, titlu de proprietate nr. 1742/27.10.2003, hotararea nr. 331/13.07.2006.

Paratii au formulat intampinare prin care au invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii intemeiata pe dispozitiile art. 86 din legea nr. 36/1995, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor. Pe fondul cauzei se pune problema neacceptarii in termen a mostenirii defunctei decedata la data de 26.07.1984.

La termenul de judecata din 29.11.2007 a fost depusa cerere de interventie în interes propriu din partea numitilor MS, CM, J M, C P si G S motivata de faptul ca sunt autori dupa defuncta CPS , fiica a defuncteiTZ .

Au depus in sustinerea cererii acte de stare civila, certificate de mostenitor.

La termenul de judecata din 17.01.2008 a formulat cerere de interventie si GD in calitate de succesor al numitei GE , fiica defunctei A depus in sustinerea cererii acte de stare civila.

La termenul de judecata din 06.03.2008 a fost formulata cerere de interventie in nume propriu si de mostenitorii numitei EC , fiica defunctei. Au fost atasate acte de stare civila.

Prin incheierea de sedinta din 24.04.2008 instanta a respins exceptia inadmisibilitatii actiunii, exceptia neacceptarii in termen a mostenirii defunctei, exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor si a admis cerererile de interventie in interes propriu formulate pentru motivele expuse, ce fac corp comun cu prezenta hotarare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin titlul de proprietate nr. 1742/27.10.2003 a fost reconstituit dreptul de proprietate al paratilor asupra suprafetei de 5 ha teren extravilan situat in com. Agigea. Prin Hotararea nr. 331/13.07.2006 a fost validata propunerea comisiei locale privind suplimentarea anexa 47 cu autor TZ , mostenitori TN,TS,TA,TH,GZ ZE .

Cu privire la cererea de completare a masei succesorale ramasa de pe urma defunctei instanta urmeaza a o respinge ca neintemeiata intrucat titlul de proprietate a fost emis pe numele paratilor ca urmare a cererilor de reconstituire formulate, acest titlu reconstituie dreptul de proprietate, direct, in patrimoniul mostenitorilor si nu in cel al defunctei. Cum la momentul formularii actiunii defuncta nu are in patrimoniu terenul in litigiu, cererea de completare a masei succesorale este neintemeiata.

Totodata procedura prevazuta de art. 13 din legea nr. 18/1991 este expresa, astfel ca mostenitorii neacceptanti sunt socotiţi repuşi în drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au aparţinut autorului lor prin cererea pe care o fac comisiei.

Chiar daca prin actiune se solicita completarea masei succesorale cu terenul ce a fost atribuit in proprietate paratilor, motivat de faptul ca acestia au ascuns reclamantilor si intervenientilor faptul ca defuncta avea in patrimoniu propriu acest drept, de fapt, se urmareste in mod indirect, repunerea in termenul de formulare a cererii de reconstituire, procedura prevazuta de legea speciala, ce impune conditii aparte.

Instanta, fiind investita doar cu cerere de completare a masei succesorale si implicit sistare stare indiviziune, urmeaza a analiza potrivit dreptului comun.

In mod esential, situatia premise unei actiuni avand ca obiect sistare stare de indiviziune este faptul ca bunul apartine concomitant mai multor proprietari, fiecare coindivizar are o cota abstracta din drept, fara a detine in exclusivitate o portiune determinate in materialitatea sa din bunul ce face obiectul indiviziunii.

Potrivit actelor de proprietate depuse la dosarul cauzei, paratii se legitimeaza ca proprietari ai suprafetelor ce constituie obiectul actiunii. In acest constext instanta retine ca paratii au calitatea de proprietari exclusivi asupra obiectului litigiului, astfel ca actiunea reclamantilor si intervenientilor de sistare stare indiviziune, intrucat nu justifica calitatea de coindivizari urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge acţiunea formulată de reclamanţii GA, şi GG, în contradictoriu cu pârâţii TN, TA ,TH, GZ, şi ZE, ca neintemeiata.

Respinge cererea de interventie in nume propriu formulata de MS, CM , JM,CP GS, CA, TF ,CR, MAE, CD, SCM MG in contradictoriu cu aceeasi parati ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

.Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.12.2008.

Etichete: