Top

Cerere in restituirea platii nedatorate respinsa

DOSAR NR. 9648/212/2009

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA CIVILĂ

SENTINTA CIVILA NR. 14985

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 05.10.2009

Pe rol soluţionarea cauzei civile având ca obiect contestaţie la executare, acţiune formulată de contestator MF cu domiciliul in CONSTANTA, , , în contradictoriu cu intimatii CC PRIN LICHIDATOR JUDICIAR GI cu sediul in CONSTANTA, , şi PN cu domiciliul in CONSTANTA,.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezinta pentru intimata SC CC prin lichidator judiciar GI avocat GC , celelalte părti fiind lipsa.

Procedura este legal îndeplinită.

Prezenta actiune este timbrata cu taxa judiciara de timbru in valoare de 1 lei ron si timbru judiciar in suma de 0,30 lei ron, anulate si atasate la dosarul cauzei.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţa care învederează instantei urmatoarele: procedura este legal îndeplinită.

Reprezentantul intimatei CC prin lichidator judiciar GI precizeaza ca este evidenta intentia contestatoarei de a nu achita timbrajul, avand in vedere si faptul că exista pe rol o alta cerere cu acelasi obiect.

Instanta invoca din oficiu exceptia netimbrarai cererii si acorda cuvnatul părtilor.

Reprezentantul intimatei CC prin lichidator judiciar GI solicita instantei admiterea cererii avand in vedere prevederile Codului de procedura civila si faptul ca contestatoarea a fost citata mai multe termene cu aceasta mentiunea si nu s-a conformat dispozitiilor instantei.

Instanta retine cauza spre solutionare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 13.04.2009 sub nr. 9648/212/2009, contestatorul MF in contradictoriu cu SC CC prin lichidator judiciar GI si cu PN a formulat contestatie la executare impotriva tuturor actelor de executare effectuate in dosarul de executare silita nr.206/2796/2004 al BEJ VN .

În motivarea cererii, contestatoarea a Ararat, in esenta, ca bunul asupra caruia a inceput executarea silita este proprietatea comuna a sa si a debitorului urmarit PN iar prin publicatia de vanzare din 7.04.2009 executorul judecatoresc nu mentioneaza nimic despre constructiile aflate in proprietatea contestatoarei, modalitatea de identificare a imobilelor scoase la vanzare fiind echivoca. In ce priveste titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr.429/com/2004 pronuntata de Tribunalul Constanta a invocat exceptia prescrierii dreptului de a cere executarea silita.

In drept, cererea a fost intemeiata pe art.405,387,399 si urm. Cod proc.civila..

În dovedirea cererii reclamanta a depus in copie publicatia de vanzare,incheiere nr.3028,sentinta civila nr.5455.

La data de 3.07.2009 prin serviciul registratura a fost depus la dosar in copie certificate dosarul de executare 206/2796/2004 al BEJ VS.

Intimata CC prin lichidator judiciar a formulat intampinare prin care a aratat ca prin efectuarea primului act de executare in 2.11.2004 prescriptia a fost intrerupta in baza art.4052 Cpc .

Având în vedere că cererea de chemare în judecată nu a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru, iar reclamanta, deşi a fost citată expres cu menţiunea de a achita taxa judiciară de timbru, în sumă de 193 lei ,nu s-a conformat dispoziţiilor instanţei în acest sens şi nu a achitat taxa judiciară de timbru, instanţa, la termenul de judecată de azi, a invocat din oficiu excepţia anulării cererii ca netimbrată, excepţie de procedură, absolută şi care, deşi debutează ca fiind dilatorie, tinde spre un efect peremptoriu.

Analizând actele şi lucrările cauzei civile de faţă, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 2 din Legea nr. 146/1997 modificată, acţiunile şi cererile evaluabile în bani se taxează la valoarea pretenţiilor.

În speţă, reclamanta formulat o contestatie la executare, iar instanţa a dispus achitarea taxei judiciare de timbru in valoare de 193 lei .

Astfel, potrivit art.20 alin.1 din Legea nr.146/1997, „taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat”, instanţa neputând discuta nici o problemă care ar viza fondul cauzei mai înainte de legala sa învestire sub aspectul plăţii taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar. Conform art.20 alin.2 din acelaşi act normativ, dacă taxa judicară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal la momentul introducerii cererii de chemare în judecată, instanţa va pune în vedere reclamantului să o achite până la primul termen de judecată, neîndeplinirea acestei obligaţii până la termenul astfel stabilit, conducând la anularea cererii de chemare în judecată.

Instanţa constată că prin rezoluţia de înregistrare a cererii de chemare în judecată înregistrată la data de 13.04.2009 s-a pus in vedere reclamantei ca pana la primul termen de judecata respectiv 25.05.2009 ,sa achite taxa judiciara de timbru in cuantum de 193 lei ,ea fiind citată pentru termenul din data de 25.05.2009, cu această menţiune.

Reclamanta nu s-a conformat acestei obligatii si nu s-a prezentat in instanta formuland cerere de amanare pentru pregatirea apararii.

Pentru termenul din data de 5.10.2009 contestatoarea a fost citata iar cu mentiunea sa achite taxa judiciara de timbru in valoare de 193 lei sub sanctiunea anularii cererii. Nici pentru acest termen contestatoarea nu s-a conformat dispozitiilor instantei.

Fata de cele expuse anterior,instanta in temeiul art.20 alin.3 din Leg.146/1997 va admite excepţia netimbrării cererii de chemare în judecată, invocată din oficiu, şi pe cale de consecinţă, va anula cererea ca netimbrată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia netimbrarii invocata de instanta din oficiu.

Anuleaza cererea, formulată de contestator MF cu domiciliul in CONSTANTA, , în contradictoriu cu intimatii CC PRIN LICHIDATOR JUDICIAR GI cu sediul in CONSTANTA, , şi PN cu domiciliul in CONSTANTA, , ca netimbrata.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 05.10.2009.

Thred.E.C./5 ex/12.11.2009

Etichete: