Top

Contestatie la executare împotriva actelor de executare

Contestatie la executare împotriva actelor de executare

Conform art.399 Cod procedura civila: “Împotriva executarii silite, precum si împotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, daca nu s-a utilizat procedura prevazuta la art.281/1, se poate face contestatie si în cazul în care sunt necesare lamuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si în cazul în care organul de executare refuza sa îndeplineasca un act de executare în conditiile prevazute de lege.”

La data de 5.08.2004, contestatoarea S.C.E. S.A., în contradictoriu cu intimata B.R.D. Bucuresti si S.C.B. S.R.L., a formulat contestatie la executare, împotriva actelor de executare începute în cazul dosarului executional nr.20/2004 al B.E.J.Ghinea Ioan-Emanuel.

Totodata, s-a solicitat suspendarea executarii silite pâna la solutionarea contestatiei.

Prin sentinta civila nr.13529/17.12.2004, a Judecatoriei Constanta, s-a respins cererea ca nefondata.

S-a retinut ca, prin încheierea nr.1453/3.06.2004 pronuntata de Judecatoria Constanta, a fost încuviintata cererea de începere a procedurii de executare silita formulata de creditorul B.R.D.-G.S.G.-Centrala Bucuresti în contradictoriu cu debitorul S.C.B.S.R.L.Eforie Nord, în baza titlului executoriu, respectiv sentinta penala nr.53/3.12.2002, pronuntata de Curtea Suprema de Justitie (dosar penal nr.891/1999).

La data de 2.07.2004, contestatoarea a fost somata sa îsi achite datoria pentru ca, apoi, sa se dispuna afisarea publicatiei de vânzare a activului Braseria „B”.

Vânzarea la licitatie a activului a fost suspendata la data de 30.08.2004, ca urmare a admiterii cererii de suspendare provizorie a executarii formulata de contestatoare în dosarul civil nr.7760/2004 al Judecatoriei Constanta.

Motivul invocat de contestatoare si anume faptul ca activul asupra caruia s-a început executarea silita nu este în proprietatea S.C.B. S.R.L., nu este întemeiat.

Astfel, aceasta s-a înfiintat la 16.03.1992 prin asocierea dintre S.C.E. S.A. si A.T. & T. S.R.L., conform contractului de societate autentificat, ocazie cu care S.C.E. S.A. a adus ca aport la capitalul social Complexul Hotelier Belona.

Prin sentinta civila nr.1999/22.04.1998 a Tribunalului Constanta, s-a constatat nulitatea absoluta a contractului de societate autentificat sub nr.6646/16.03.1992 la Notariatul de Stat Judetean Constanta privind constituirea S.C.B. S.R.L., s-a dispus dizolvarea societatii si s-a respins capatul de cerere privind lichidarea.

Hotarârea a ramas definitiva si irevocabila, respectiv prin respingerea apelului si recursului declarat împotriva acesteia.

Raportând disp.art.58 din Legea nr.31/1990, modificata, în cauza de fata, instanta constata ca la data de 16.11.1998, S.C.Belona S.R.L. a încetat, fara efect retroactiv.

De asemenea, desi contestatoarea invoca constatarea nulitatii absolute a licitatiei din 2.07.1992 si a contractului de vânzare-cumparare a activului Braseria „B” , nu se probeaza acest aspect.

Impotriva acestei hotarâri, în termen, a declarat apel S.C.T. H.Restaurante „M. N.” S.A. (T.H.R.M.N. S.A.), fosta S.C.E. S.A., solicitând admiterea lui, schimbarea în tot a acesteia, în sensul admiterii contestatiei la executare.

Se arata ca hotarârea este nelegala si netemeinica pentru urmatoarele considerente:

1.Inaplicabilitatea în cauza a prev.art.58 din Legea nr.31/1990, modificata:

In cauza, instanta de fond face o confuzie între nulitatea actului constitutiv si societatea nelegal constituita.

Din modul de redactare al art.56 din Legea nr.31/1990, cât si din interpretarea lui gramaticala, rezulta ca nulitatea unei societati comerciale poate avvea drept cauze numai pe cele mentionate în mod expres în text, de la lit.a-h.

Nulitatea actului constitutiv pentru lipsa consimtamântului nu este prevazut expres ca o cauza de nulitate a unei societati comerciale înmatriculate.

Pe de alta parte, vazând si disp.art.58 din lege, instantele de judecata care au constatat nulitatea absoluta a contractelor de societate, au respins cererea de lichidare si nu au aplicat aceste prevederi.

Potrivit art.59 din lege, declararea nulitatii societatii nu aduce atingere actelor încheiate în numele sau.

In al.2 se prevede ca nici societatea si nici asociatii nu pot opune tertilor de buna-credinta nulitatea societatii.

In cauza, intimata B.R.D.-G.S.G. nu are calitatea unui tert de buna-credinta.

Astfel, hotarârile instantelor de judecata, prin care s-a constatat nulitatea absoluta a actelor constitutive au fost publicate în M.Of. la 19.05.1999, înainte de finalizarea procesului penal si nu a fost adus la cunostinta Curtii Supreme de Justitie.

Mai mult, creditele acordate catre S.C.B. S.R.L. si S.C.U. T. & T.S.R.L. au fost date cu încalcarea normelor bancare si fara verificarea tuturor documentelor necesare.

Toate argumentele instantei de fond, referitoare la societatea comerciala nelegal constituita si inopozabilitatea fata de terti a acestei nulitati, exced situatiei de fapt prezentata mai sus.

Indiferent de motivul de nulitate retinut de instanta, în cauza îsi gasesc aplicarea principiile efectelor nulitatii, respectiv al retroactivitatii efectelor acestora.

Potrivit acestui principiu, nulitatea actului juridic îsi produce efectele retroactiv din momentul încheierii lui, astfel încât actul juridic civil afectat de nulitate este considerat ca nu a existat niciodata.

In acest sens, trebuie respinsa si apararea intimatei, potrivit cu care aceasta hotarâre judecatoreasca nu este opozabila intimatei, deoarece nu a participat la proces.

2.Nulitatea actelor de executare, raportata la vânzarea la licitatie si a terenurilor pe care se afla activele:

Asa cum rezulta din actele de executare, obiectul acesteia îl constituie Braseria „Belona”, fara a fi inclus si terenul aferent.

Din dosarul de executare rezulta ca expertizarea a inclus si valoarea terenului.

Ca efect, pretul de pornire a licitatiei cuprinde atât constructiile cât si terenul aferent – teren care, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor si a hotarârii Consiliului Local al orasului Eforie nr.134/31.05.2003, se afla în proprietatea S.C.Eforie S.A.

Deci, a fost scos la licitatie si terenul, un bun care nu apartine partii responsabile civilmente S.C.B.S.R.L.

3.Caracterul nefondat al celorlalte aparari ale intimatei.

O alta aparare a intimatei, neretinuta, însa, de instanta de fond, se refera la faptul ca lipsa formalitatilor de înregistrare (inclusiv cele privind legalitatea actului constitutiv), nu va putea fi opusa de catre asociati tertilor, invocându-se ca temei disp.art.3,4,7 din lege.

Insa, asa cum rezulta din aceste texte de lege, nulitatea actului constitutiv nu se regaseste printre conditiile prev.de art.3, astfel încât prev.art.7 al.2 nu îsi gaseste aplicarea în cauza, întrucât nu se poate confunda lipsa formalitatilor de înregistrare cu legalitatea actului constitutiv.

Intimata B.R.G.-G.S.G. S.A. a depus la dosar concluzii scrise, solicitând respingerea apelului ca nefondat, deoarece toate motivele invocate de contestatoare în cererea de apel cât si argumentele sale sunt neîntemeiate.

Se arata ca instanta de fond a retinut în mod corect situatia de fapt, pronuntând o solutie legala si temeinica.

De asemenea, la dosar intimata a depus concluzii scrise.

Analizând criticile formulate, Curtea retine urmatoarele:

In anul 1991, în baza Legii nr.15/1990 si a H.G.nr.1041/1990, a luat fiinta S.C.E S.A. – care în prezent se numeste S.C.T H R „M N” S.A. (T.H.R.M.N. S.A.) si i-au fost predate în proprietate o serie de active, printre care si activul Braseria „Belona”.

In anul 1992 a luat fiinta o noua societate S.C.Belona S.R.L., prin asocierea dintre S.C.Eforie S.A. si S.C.Atlas Tourism & Trading S.R.L., având la baza contractul de societate autentificat sub nr.6746/16.03.1992.

La 3.07.1992, S.C.Belona a cumparat de la S.C. T.H.R.Marea Neagra S.A., în urma licitatiei organizate, activul Braserie „B”.

Ulterior, prin decizia nr.4690/15.06.2000 a Curtii de Apel Constanta, s-a constatat nulitatea licitatiei din 2.07.2002 si a contractului de vânzare-cumparare din 3.07.1992, privind activul Braseria „B” din Eforie Nord.

De asemenea, prin sentinta civila nr.1999/22.04.1998 a Tribunalului Constanta, s-a constatat nulitatea absoluta a contractului de societate, autentificat sub nr.6746/16.03.1992 la Notariatul de Stat Judetean Constanta, a dispus dizolvarea S.C.Belona S.R.L. si a respins capatul de cerere privind lichidarea.

Ulterior, prin sentinta civila nr.1549/1999 a Tribunalului Constanta, s-a admis, la cererea S.C. T.H.R.M N S.A., evacuarea S.C.B S.R.L. din activele aportate de contestatoare la capitalul social, cu consecinta predarii acestuia catre contestatoare.

In baza acestor hotarâri, S.C. T.H.R.M N S.A. a formulat contestatie la executare a sentintei penale nr.55/3.12.2002 a Curtii Supreme de Justitie, invocând un drept de proprietate asupra activului urmarit silit.

Argumentele invocate de catre contestatoare sunt neîntemeiate, retine Curtea.

Astfel art.56 lit.a din Legea nr.31/1990, modificata, arata ca societatea comerciala poate fi declarata nula când lipseste actul constitutiv.

Ori nulitatea acestuia, echivaleaza cu lipsa acestui act constitutiv.

Asa dar, daca acest contract este declarat nul, societatea însasi este nula.

In aceste conditii, apare ca lipsita de relevanta distinctia pe care încearca sa o faca contestatoarea între nulitatea actului constitutiv si cea a societatii nelegal constituita.

In ceea ce priveste buna-credinta a tertilor, conform art.59 din lege, se apreciaza de la momentul actului juridic de catre societatea a carei nulitate s-a constatat si nu dupa cel al publicarii lui în Monitorul Oficial.

Sustinerea contestatoarei privind legalitatea acordarii creditelor catre S.C.B. S.R.L., nu poate fi analizata pe calea contestatiei la executare.

In aceste conditii, asa cum în mod corect a retinut si instanta de fond, activul se afla în patrimoniul S.C.B. S.R.L., deoarece nulitatea contractului de societate nu opereaza cu efect retroactiv.

Unul din efectele actului juridic este principiul restabilirii situatiei anterioare, însa el nu se aplica tertilor, ci numai partilor raportului juridic.

Din actele existente la dosar, nu s-a demonstrat nulitatea absoluta a licitatiei prin care a fost cumparat activul Belona.

De asemenea, instanta de fond, a retinut în mod corect ca terenul pe care se afla situata constructia face parte din activ, iar conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate, rezulta ca acesta a intrat în patrimoniul S.C. E. S.A.

In aceste conditii, sustinerea contestatoarei, în sensul ca obiectul executarii silite îl constituie numai constructia, nu poate fi primita.

Este adevarat ca, prin sentinta civila nr.199/22.04.1998 pronuntata de Tribunalul Constanta, s-a constatat, la cererea contestatoarei, nulitatea absoluta a contractului de societate autentificat sub nr.6746/16.03.1992 la Notariatul de Stat Judetean Constanta, s-a dispus dizolvarea S.C.Belona S.R.L. si s-a respins capatul de cerere privind lichidarea.

Insa, în urma dizolvarii, societatea nu mai poate angaja noi operatiuni comerciale, dar cele aflate în curs trebuie finalizate.

Deci, societatea trebuie sa-si execute obligatiile si sa îsi valorifice drepturile care au ca izvor raporturile juridice încheiate anterior dizolvarii.

In ceea ce priveste lipsa formalitatilor de înregistrare, nu poate fi opusa tertilor.

Rezulta ca S.C.B. S.R.L. a dobândit si pastrat în continuare personalitatea juridica în ceea ce privesc raporturile cu tertii, chiar daca pe cale judecatoreasca s-a constatat nulitatea absoluta a contractului de societate.

Fata de cele expuse, rezulta ca toate criticile aduse hotarârii instantei de fond sunt neîntemeiate.

Pe cale de consecinta, în conf.cu disp.art.296 cod pr.civila, apelul a fost respins ca nefondat de instanta de control.

Decizia civila nr.212/07 iulie 2005

Etichete: