Top

Cumulul pensiei anticipată parţial cu indemnizaţia obţinută pe durata îndeplinirii funcţiei de consilier local.

Domeniu asociat – litigiu asigurari sociale – Cumulul pensiei anticipata partial cu indemnizatia obtinuta pe durata îndeplinirii functiei de consilier local.

Natura juridica a indemnizatiei acordate consilierilor locali nu justifica încadrarea ei într-o remuneratie sau alt venit cu caracter permanent, susceptibil a se constitui în cumul împreuna cu pensia anticipata partial.

Posibilitatea consilierilor locali de a cumula pensia anticipata partial cu indemnizatia de sedinta corespunzatoare acestei functii elective, a fost rezolvata de ÎCCJ în solutionarea recursului în interesul legii prin decizia nr. 54/04.06.2007, publicata în MO nr. 138/22.02.2008.

Sectia civila. SENTINTA CIVILA NR. 605/10.10.2008 (dosar nr. 2430/103/2008)

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 2430/103/2008 din 25 iulie 2008, contestatoarea G.G., domiciliat în judetul Neamt a formulat contestatie împotriva deciziilor de suspendare a platii pensiei si pentru recuperare debit, emise sub acelasi numar, respectiv nr.07 din 20.06.2008 din dosarul nr.221443, de intimata CASA JUDETEANA de PENSII Neamt, cu sediul în Piatra Neamt, str. Calistrat Hogas nr.24, solicitând, în contradictoriu cu aceasta, anularea deciziilor contestate si reluarea în plata a drepturilor sale de pensie , cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, contestatoarea arata ca, beneficiaza de pensie anticipata din 05 octombrie 2007; ca, începând cu iulie 2004 detine functia de consilier local în cadrul Consiliului Local al orasului Bicaz; ca, prin actele decizionale contestate, intimata a dispus suspendarea platii pensiei de asigurari sociale cuvenite si recuperarea debitului în suma de 5724 lei, stabilit în sarcina sa cu titlu de drepturi de pensie încasate nelegal în perioada 05.10.2007 – 01.06.2008, pentru motivul ca în acest interval de timp a cumulat calitatea de consilier local cu cea de beneficiar al pensiei anticipata; ca, activitatea de consilier local nu poate fi asimilata cu o activitate de salariat, drepturile banesti cuvenite în aceasta functie, respectiv indemnizatia de sedinta în procent de pâna la 5% din indemnizatia lunara a primarului, neavând caracter de salariu si ca, prin Decizia nr.54 din 04 iunie 2007, Înalta Curte de Casatie si Justitie a statuat faptul ca dispozitiile art.92 alin.1 lit.b din Legea nr.19/2000, modificata si completata se interpreteaza în sensul ca persoanele alese în functia de consilier local pot cumula pensia anticipata, respectiv pensia anticipata partiala, cu indemnizatia prevazuta de dispozitiile art.34 din Legea nr.393/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

În dovedirea sustinerilor, contestatoarea a depus la dosarul cauzei copii de pe deciziile de pensionare contestate si de pe o serie de alte înscrisuri , precum si o chitanta fiscala reprezentând onorariu aparator în suma de 700 lei (f.5-10).

Intimata a formulat întâmpinare prin care a, solicitat respingerea contestatiei,ca nefondata, aratând ca petenta, beneficiaza de pensie anticipata partiala stabilita prin decizia nr.221443 din 05.10.2007, începând cu data de 11 iulie 2007 si ca, potrivit dispozitiilor art.92 alin.1 lit.b din Legea nr.19/200 plata pensiei se suspenda începând cu luna urmatoare celei în care beneficiarul acestui drept de asigurari sociale de stat se regaseste în una dintre situatiile prevazute la art.5 alin.1 pct.I si II si ca, în urma controlului efectuat de C.N.P.A.S. s-a constatat ca, în perioada 09.2007 – 06.2008, petenta a realizat venituri în urma unei activitati desfasurate, motiv pentru care au fost emise deciziile contestate.

În aparare, intimata a înteles sa se prevaleze de proba cu înscrisuri ( f.18 – 20) .

Procedura de citare a partilor procesuale a fost legal îndeplinita.

Analizând probatoriul administrat în dosar instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt si de drept :

Începând cu data de 11 iulie 2007, petenta a beneficiat de pensie anticipata partiala, potrivit deciziei nr.221443 din 05 octombrie 2007, emisa de intimata .

Prin decizia nr. 07 din 20.06.2008 din dosarul nr.221443, intimata a dispus suspendarea platii pensiei acordate contestatoarei începând cu data de 01.07.2008, în conformitate cu dispozitiile art.92 alin.1 lit.b din Legea nr.19/2000 , motivat de faptul ca aceasta a fost încadrata în munca la data de 05 octombrie 2007 ( f.5).

Pentru aceleasi considerente de fapt, intimata a emis si cea de a doua decizie înregistrata sub acelasi numar, prin care, în temeiul prevederilor art.187 din Legea nr.19/2000, a dispus recuperarea debitului în suma de 5.724 lei, reprezentând pensie încasata ilegal în perioada 05.10.2007 -01.06.2008 ( f.6).

Examinând contestatia, raportat la dispozitiile legale în materie, instanta a constatat ca aceasta este întemeiata, motivat de urmatoarele considerente :

Contestatoarea, beneficiara a pensiei anticipata partiala, începând cu data de 11 iulie 2007, din iulie 2004 detine calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local al orasului Bicaz, judetul Neamt ( f.8).

Potrivit dispozitiilor art. 94 alin.1 din Legea nr.19/2000, pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective doar pensionarii pentru limita de vârsta si pensionarii de invaliditate de gradul III.

Însa, instanta apreciaza ca, dispozitiile art.94 din Legea nr.19/2000, modificata si completata, nu sunt incidente în cauza, întrucât activitatea de consilier local nu este o functie, o activitate profesionala în sensul prevederilor acestui text de lege, care sa presupuna prestarea unei munci cu regim continuu si care sa se desfasoare în baza unui contract de munca sau civil, ci o calitate dobândita prin alegeri libere, având la baza exercitarea unui mandat în interes public, nu personal, nefiind salarizata ci indemnizata, drepturile banesti obtinute cu titlu de indemnizatie neavând un caracter regulat si permanent, ca în cazul salariului, fiind stabilita în functie de numarul de sedinte de consiliu la care participa, astfel încât consilierii locali pot cumula pensia anticipata partiala cu indemnizatia de sedinta .

Ca este asa, reiese si din dispozitiile art.36 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, modificata si completata, potrivit carora „Drepturile banesti cuvenite alesilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în conditiile legii.”

Se mai retine ca, în situatia reglementata prin art.92 alin.1 lit.b, plata pensiei se suspenda începând cu luna urmatoare celei în care: „ beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale se regaseste în una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I si II”.

În acest context, se retine ca, în conformitate cu dispozitiile art,5 alin.1 pct.II din Legea nr.19/2000, printre persoanele care au calitatea de asigurat, în mod obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul public de pensii, se numara si persoanele care îsi desfasoara activitatea în functii elective, pe durata mandatului.

Însa, coroborarea dispozitiilor legale invocate nu poate justifica excluderea de la beneficiul cumulului pensiei anticipata partiala cu indemnizatia de sedinta pentru alesii locali, reglementata prin art.34 din Legea nr.393/2004, întrucât natura juridica a acestei indemnizatii nu justifica încadrarea ei într-o remuneratie sau alt venit cu caracter permanent, susceptibil a se constitui în cumul împreuna cu acest drept de asigurari sociale .

Drept urmare, se apreciaza ca, consilierii locali pot cumula pensia anticipata partiala, cu indemnizatia obtinuta pe durata îndeplinirii acestei functii elective .

Mai mult decât atât, posibilitatea consilierilor locali de a cumula pensia anticipata partiala cu indemnizatia de sedinta corespunzatoare acestei functii elective a fost rezolvata de Înalta Curte de Casatie si Justitie, în solutionarea recursului în interesul legii, prin decizia sa nr. 54 din 04.06.2007, publicata în Monitorul Oficial nr.138 din 22 februarie 2008 .

Admitând recursul în interesul legii, promovat de Procurorul General al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, în problema aplicarii dispozitiilor art.art.92 alin.1 lit.b din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, modificata si completata, instanta suprema statueaza ca „ Persoanele alese în functii de consilieri locali pot cumula pensia anticipata, respectiv pensia anticipata partiala, cu indemnizatia prevazuta de dispozitiile art.34 din Legea nr.393/2004, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Cum în temeiul art. 329 alin 3 Cod de procedura civila dezlegarea data problemei de drept ce formeaza obiectul acestei judecati este obligatorie pentru instante, solutia în cauza va fi conforma deciziei nr. 54din 04.06.2007 a instantei supreme .

Fata de considerentele ce preced, în temeiul textelor de lege invocate, instanta a admis contestatia formulata, sens în care au fost anulate deciziile contestate privind suspendarea platii pensiei petentei si recuperarea debitului în suma de 5724 lei si va dispune reluarea în plata a drepturilor de pensie cuvenite acestuia.

În temeiul dispozitiilor art.274 C.proc civ. instanta a obligat intimata sa plateasca petentei suma de 700 lei cu titlu de cheltuieli de judecata .

Etichete: