Top

Privatizare. Întreprinderi mici şi mijlocii. Vânzarea activelor din turism.

În materia vânzării activelor turistice sunt aplicabile prevederile speciale ale O.U.G. nr. 52/2001, care au caracter derogator de la cele prevăzute prin Legea nr. 133/1999.

În consecinţă, cererea formulată de întreprinderile mici şi mijlocii, privind vânzarea activelor utilizate de acestea în temeiul contractului de asociere în participaţiune sau a celui de locaţie de gestiune, pe baza unui preţ negociat, nu va avea regimul prevăzut prin legea menţionată, în situaţia în care activul aparţine societăţilor comerciale din turism.

Prin acţiunea adresată instanţei la 17.10.2001, reclamanta S.C. Z S.R.L a chemat în judecată S.C. Biroul de Turism pentru Tineret S.A., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună obligarea pârâtei de a vinde reclamantei vilele B5 şi B6 Belvedere, din staţiunea Costineşti.

În considerente s-a arătat că la 16.01.1994 a fost încheiat între cele două societăţi un contract de asociere în participaţiune, cu valabilitate de cinci ani, având ca obiect exploatarea în comun a celor două vile.

Reclamanta a menţionat că pe perioada de derulare a asocierii a adus spaţiilor turistice o serie de îmbunătăţiri, a căror contravaloare s-a ridicat la 39.014 dolari SUA, suma fiind recunoscută şi de către asociatul pârât.

După intrarea în vigoare a Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, societatea reclamantă – organizată în forma prevăzută de lege – a solicitat pârâtei să îi vândă cele două active; această cerere a rămas fără răspuns.

În drept au fost invocate prevederile art. 12 alin.1 lit. a din Legea nr. 133/1999.

Instanţa a respins acţiunea reclamantei, pentru următoarele considerente :

Privatizarea societăţilor comerciale din domeniul turismului se supune dispoziţiilor O.U.G. nr. 52/2001 şi ale H.G. nr. 441/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a ordonanţei amintite.

Potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 52/2001, dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează, în limitele compatibilităţii, cu cele ale O.U.G nr. 88/1997 cu modificările şi completările ulterioare.

Textul pct.5 din Norma metodologică de aplicare a O.U.G. nr. 52/2001, aprobată prin H.G. nr. 441/2001, în referire la art. 3 din ordonanţă, prevede că vânzarea oricărui activ din cadrul unei societăţi comerciale din turism se face numai cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, indiferent de ponderea acelui activ în totalul activelor societăţii.

Prin urmare, norma dedusă din dispoziţiile art. 3 din O.U.G. nr. 52/2001 se raportează sub aspectul compatibilităţii, la cea cuprinsă în art 27 din O.U.G. nr. 88/1997 modificată şi completată, în sensul că vânzarea spaţiilor comerciale din turism este supusă întotdeauna aprobării adunării generale a acţionarilor societăţii cu capital de stat.

Ori, în speţă, reclamanta nu a dovedit aprobarea pârâtei prin hotărâre A.G.A. a încheierii contractului de vânzare.

Dispoziţiile art. 12 alin.1 lit. a din Legea nr. 133/1999, referitoare la obligativitatea vânzării activelor deţinute legal de aceste întreprinderi mici şi mijlocii, la simpla cerere şi pe baza unui raport de evaluare, nu pot avea aplicabilitate doar pe considerentul întrunirii de către reclamantă a calităţii de întreprindere mică.

(sentinţa civilă nr. 3142 COM/14.05.2002, irevocabilă conform deciziei civile nr. 1157/2002 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială)

Notă: Dispoziţiile O.U.G. nr. 52/2001(aprobată prin Legea nr. 80/2002) au prevalenţă faţă de cele ale Legii nr. 133/1999 doar pe considerentul aplicării în timp a legii civile şi pe trimiterea expresă la reglementarea dată de O.U.G. nr. 88/1997, iar nu pe principiul specialia generalibus derogant.

Etichete: