Top

Privatizare. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare pentru spaţiul afectat unui cinematograf.

Prin Ordinul nr. 2543/2001 al Ministerul Culturii şi Cultelor a fost modificat Ordinul nr. 1/2000 al Preşedintelui Oficiului Naţional al Cinematografiei, în sensul că prevederile referitoare la aprobarea vânzării şi la încheierea contractelor de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare nu se aplică sălilor de cinematograf şi celorlalte bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea R.A.D.E.F. – România Film.

În consecinţă, chiar dacă locatorul şi-a exprimat în principiu acceptul pentru încheierea contractului de vânzare a spaţiului destinat cinematografului, după intrarea în vigoare a noului act normativ sălile de cinematograf au fost excluse de la orice procedură care vizează înstrăinarea lor.

Reclamanta S.C. P S.R.L. a chemat în judecată Centrul Naţional al Cinematografiei şi R.A. a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor ,, România Film’’ şi a solicitat să se dispună obligarea pârâţilor la încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică asupra Cinematografului ,,Dacia’’ din municipiul Constanţa; în subsidiar, s-a solicitat să se pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

S-a susţinut că R.A.D.E.F. România Film – Filiala de exploatare a filmelor Constanţa a încheiat cu reclamanta contractul de asociere în participaţiune nr. 12/14.03.1997, în vederea exploatării în comun a spaţiilor din clădirea Cinematografului Dacia.

Conform art. 1 din Ordinul nr. 1/2000, Oficiul Naţional al Cinematografiei era obligat să procedeze la vânzarea activelor utilizate în baza unor contracte de asociere în participaţiune, a unor contracte de închiriere sau de locaţie de gestiune.

Pârâta R.A.D.E.F. i-a comunicat reclamantei, după solicitarea acesteia, că întruneşte condiţiile cerute de lege pentru a beneficia de vânzarea spaţiului şi a aprobat efectuarea expertizei imobiliare.

Acţiunea este nefondată.

În aplicarea prevederilor Ordinului nr.1/6.01.2000 pentru aprobarea vânzării şi încheierea contractelor de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare de active disponibile din patrimoniul R.A.D.E.F., filiala Constanţa a comunicat evaluatorului, la 18.04.2000, avizul favorabil dat contractului încheiat de reclamantă (beneficiara unui contract de asociere în participaţiune) pentru întocmirea raportului de evaluare a Cinematografului ,,Dacia’’.

Cu adresa nr. 8/17.08.2000, R.A.D.E.F. a confirmat reclamantei că se găseşte în categoria utilizatorilor ce îndeplineau condiţiile pentru a beneficia de vânzare prin negociere directă a activelor. S-a precizat însă că, până la calificarea regimului juridic al bunurilor din patrimoniul R.A.D.E.F., se impune decalarea etapelor prevăzute în Regulamentul privind desfăşurarea procedurii de privatizare.

Ordinul nr. 1/ 2000 al Preşedintelui ONC – act normativ pe care reclamanta şi-a întemeiat acţiunea – aprobă declanşarea procedurilor de negociere directă în vederea vânzării activelor utilizate prin contracte de închiriere, de locaţie de gestiune ori de asociere în participaţiune sau în vederea transformării acestora în contracte de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare.

La 6.06.2001, prin Ordinul nr. 2543 emis de Ministrul Culturii şi Cultelor, Ordinul nr. 1/2000 a fost modificat şi completat prin introducerea art. 31.

Conform acestui text, dispoziţiile ordinului nu se aplică sălilor de cinematograf şi celorlalte bunuri, proprietate publică a statului, care sunt în administrarea RADEF Româniafilm.

Prin urmare, Ordinul nr. 2543/2001 a statuat asupra apartenenţei sălilor de cinematograf la proprietatea publică şi, în acord cu regimul juridic al proprietăţii publice consacrat prin Legea nr. 213/1998, le-a exclus de la vânzare, respectiv de la încheierea unor contracte de leasing.

Pe de altă parte, până la suspendarea procedurilor de privatizare s-a întocmit raportul de evaluare a activului, fără a se fi iniţiat operaţiunile de negociere, în modalitatea reglementată de normele metodologice aprobate prin Ordinul nr.1/2000, astfel că nu se poate reţine că pârâţii şi-au asumat faţă de reclamantă obligaţia de a încheia un contract de vânzare-cumpărare.

(sentinţa civilă nr. 2641 COM/ 22.10.2001)

Etichete: