Top

Privatizare. Despăgubiri pentru restituirea în natură, către foştii proprietari, a unor active.

Conform dispoziţiilor art. 324 alin. 1 din O.U.G. nr. 88/1997, modificată şi completată prin Titlul I al Legii nr. 99/1999, instituţiile publice implicate asigură repararea prejudiciilor cauzate societăţilor comerciale privatizate sau în curs de privatizare, prin restituirea către foştii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat.

Despăgubirea, reprezentând echivalentul bănesc al prejudiciului cauzat prin restituirea în natură, în temeiul unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, se achită societăţii comerciale de către instituţia publică implicată, de comun acord cu persoana juridică astfel păgubită, iar în caz de divergenţă, prin justiţie.

Reclamanta S.C. CARMEN SILVA S.A. Eforie Sud a chemat în judecată FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie stabilite despăgubirile pentru prejudiciul cauzat prin restituirea în natură către foştii proprietari a unor imobile deţinute de societatea reclamantă – active turistice situate în Eforie Sud.

S-a motivat că prin sentinţe civile irevocabile, terţele persoane fizice au dobândit dreptul de a le fi restituite imobilele în cauză, preluate în mod abuziv de statul român şi că prin executarea acestor hotărâri, patrimoniul societăţii reclamante a pierdut o parte însemnată a activelor sale.

Prejudiciul astfel cauzat a determinat iniţierea negocierilor cu instituţia publică implicată (la acea dată) în privatizare, conform art. 324 alin. 1 din O.U.G. nr. 88/1997 modificată, însă cu toate diligenţele depuse nu s-a reuşit finalizarea acestui demers.

Reclamanta a solicitat ca stabilirea cuantumului despăgubirilor să aibă în vedere valoarea de circulaţie a imobilelor.

Au fost depuse, cu titlu probator, hotărârile judecătoreşti emise în favoarea terţilor proprietari, precum şi procesele-verbale de executare încheiate de executorii judecătoreşti, pentru fiecare imobil în parte.

La 2.03.2001 a fost întregit cadrul procesual prin includerea, ca pârâtă în proces, a AUTORITĂŢII PENTRU PRIVATIZARE ŞI ADMINISTRAREA PARTICIPAŢIILOR STATULUI, înfiinţată prin reorganizarea F.P.S., conform art. 1 din O.G. nr. 269/ 2000, iar la 23.03.2001 s-a solicitat introducerea în cauză a Ministerului Turismului – ca instituţie implicată în procesul de privatizare a societăţilor comerciale din turism.

În apărare, Ministerul Turismului a invocat lipsa calităţii sale procesuale pasive, motivată pe împrejurarea că la data executării titlurilor faţă de patrimoniul societăţii reclamante, instituţia publică implicată în privatizare era F.P.S., drepturile şi obligaţiile acestuia fiind în prezent preluate de A.P.A.P.S.

La rândul său, A.P.A.P.S. Bucureşti a solicitat să se constate că nu are calitate procesuală pasivă în cauză şi că excepţia invocată de Ministerul Turismului este neîntemeiată, în măsura în care potrivit anexei 2 a O.U.G. nr. 7/11.01.2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism, S.C. CARMEN SILVA S.A. a fost transferată din portofoliul A.P.A.P.S. în cel al Ministerului Turismului.

În soluţionarea excepţiilor invocate, instanţa a reţinut punctul de vedere exprimat de A.P.A.P.S. Bucureşti.

Potrivit art. 2 din O.U.G. nr. 7/2001, Ministerul Turismului este instituţia publică implicată în privatizarea în turism, calitate care îi conferă exercitarea tuturor competenţelor în acest proces, precum şi a drepturilor, dar şi a obligaţiilor ce decurg din poziţia de acţionar, în numele statului, la aceste societăţi comerciale.

S.C. CARMEN SILVA S.A. figurează printre societăţile de turism la care statul deţine pachetul de acţiuni de control. Prin preluarea societăţii comerciale de la A.P.A.P.S., Ministerul Turismului a devenit instituţie publică implicată în înţelesul dat de 324 din O.U.G. nr. 88/1997 modificată şi completată prin Titlul I al Legii nr. 99/1999, revenindu-i obligaţia de a asigura recuperarea prejudiciilor cauzate prin restituirea în natură, către foştii proprietari, a imobilelor preluate de stat şi scoase din patrimoniul reclamantei.

Va fi reţinută, astfel, temeinicia apărărilor A.P.A.P.S., în sensul lipsei calităţii sale procesuale pasive, cu consecinţa respingerii aceleiaşi excepţii invocate de Ministerul Turismului.

Asupra fondului, instanţa va reţine că acţiunea este întemeiată.

Prin sentinţele civile irevocabile prezentate la dosar şi puse în executare, reclamanta a pierdut dreptul de administrare asupra celor 41 de active turistice.

Conform dispoziţiilor art. 324 alin. 1 din O.U.G. nr. 88/1997, modificată şi completată prin Titlul I al Legii nr. 99/1999, instituţiile publice implicate asigură repararea prejudiciilor cauzate societăţilor comerciale privatizate sau în curs de privatizare, prin restituirea către foştii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat.

Despăgubirea, reprezentând echivalentul bănesc al prejudiciului cauzat prin restituirea în natură, în temeiul unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, se achită societăţii comerciale de către instituţia publică implicată, de comun acord cu persoana juridică astfel păgubită, iar în caz de divergenţă, prin justiţie.

În speţă, reclamanta a notificat F.P.S. Bucureşti (fosta instituţie publică implicată) pentru stabilirea datei începerii negocierilor, dar acestea nu au fost iniţiate, ca urmare a refuzului instituţiei menţionate.

Expertiza contabilă efectuată în cauză a stabilit valoarea pe care imobilele restituite o aveau la data la care au ieşit din patrimoniul reclamantei. S-a avut în vedere, astfel, valoarea stabilită la data de 30.06.1998 conform H.G. nr. 983/ 1998, din care s-au scăzut amortismentele şi gradul de uzură pe perioada iunie 1994 – iunie 1998.

În aceste condiţii, acţiunea va fi admisă, stabilindu-se despăgubiri în sumă de 6.661.036.638 lei, ce reprezintă echivalentul bănesc al prejudiciului înregistrat de reclamantă prin restituirea în natură a imobilelor deţinute de aceasta, către foştii proprietari.

(sentinţa civilă nr. 2627 COM/ 19.10.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 278/2002 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială)

VII. ASPECTE DE DREPT PRIVIND PRIVATIZAREA

VII. ASPECTE DE DREPT PRIVIND PRIVATIZAREA

Etichete: