Top

Drept civil . Restituire imobil

În cazul imobilelor preluate fără titlu valabil evidenţiate în patrimoniul societăţii comerciale privatizate se aplică regula generală a restituirii în natură în conformitate cu dispoziţiile art. 27.

Prin decizia Curţii Constituţionale 830/08.07.2009 s-a constatat că abrogarea sintagmei „imobile preluate fără titlu valabil„ din cuprinsul art. 29 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 este neconstituţională, încălcând dispoziţiile art. 15 alin. 2 şi 16 alin. 1 din Constituţie.

Decizia civilă nr. 17/A/20.01.2010 a Curţii de Apel Galaţi

Prin cererea înregistrată sub nr. 398/C/2004 pe rolul Tribunalului Galaţi, reclamanţii TMM şi TMN au solicitat în contradictoriu cu pârâta SSI CTCE SA GL. restituirea în natură a suprafeţei de 641,18 m.p. teren proprietatea lor, situat în Galaţi, str. Domnească nr. 98, în condiţiile Legii 10/2001.

În motivarea acţiunii au arătat că sunt moştenitorii defuncţilor NS şi NH şi în această calitate au notificat în baza Legii 10/2001 Primăria Municipiului GL. pentru restituirea imobilului proprietatea autorului lor, compus din casă şi anexe, precum şi din suprafaţa de 1400 m.p. teren, imobil situat în Galaţi, str. D nr. 98.

Imobilul revendicat le-a fost restituit în baza dispoziţiei nr. 414/23.12.2003 emisă de Primăria Galaţi , dar la momentul restituirii au constatat că din suprafaţa de teren de 1400 m.p. lipsesc 641,18 m.p., teren care se află în posesia pârâtei, sens în care a şi notificat-o.

Pârâta Societatea pentru SI CTCE GL. a formulat întâmpinare în cauză.

A invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive pe motiv că este o societate cu capital integral privat în urma privatizării ce a avut loc în urmă cu aproximativ 3 ani, privatizare monitorizată şi controlată de AVAS – Instituţie căreia trebuia să i se adreseze notificarea.

S-a invocat, de asemenea, şi prematuritatea introducerii notificării pentru lipsa unei comunicări din partea Primăriei Galaţi a datelor menţionate în art. 25 al. 2 din lege.

Pe fondul cauzei pârâta a solicitat respingerea acţiunii arătând că terenul aferent incintei societăţii este proprietatea sa conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M 17 nr. 0028 eliberat de Comisia Naţională de Informatică la data de 10.05. 1994, certificat eliberat în baza documentaţiei de stabilire şi evaluare a terenurilor înregistrată sub nr. 58/22.02.1994 la OCOT GL., teren ce îl deţine din 1975.

În urma procesului de privatizare, SC CTCE SA Galaţi a devenit societate comercială cu capital integral privat. Despăgubirea foştilor proprietari a căror imobile au fost preluate în mod abuziv în perioada comunistă, trebuie făcută, a arătat pârâta, de către stat sau de către instituţiile implicate în procesul de privatizare sau de administrare a activelor statului, în condiţiile legii.

La termenul din 6.04.2005 a formulat cerere de intervenţie în interes propriu dar şi în interesul pârâtei, SC M. SA GL., arătând că prin contractul de vânzare – cumpărare de acţiuni nr. TL/72/3.XI.2000 a cumpărat de la FPS Bucureşti (actualul AVAS) un număr de 11275 acţiuni reprezentând 69,140% din valoarea capitalului social subscris al societăţii pârâte.

În această valoare a capitalului subscris a susţinut intervenienta, este inclusă şi valoarea terenului în suprafaţă de 641,18 m.p..

Prin acţiunea în revendicare a suprafeţei de 641,18 m.p. promovată de reclamanţi se lezează şi interesele sale, societatea intervenientă fiind acţionar majoritar al pârâtei.

Astfel, s-a invocat lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtei şi s-a solicitat chemarea în judecată prin intervenţie forţată a AVAS-ului , motivat de faptul că prin prisma dispoziţiilor art. 27 al. 1 şi 2 din lege, pentru suprafaţa de teren solicitată, reclamanţii sunt îndreptăţiţi la măsuri reparatorii prin echivalent.

Prin aceeaşi cerere de intervenţie a SC Metal SA Galaţi s-a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii şi a prematurităţii notificării comunicate pârâtei.

Tribunalul Galaţi prin sentinţa civilă nr. 1472/28.X.2005 a admis cererea de intervenţie forţată a AVAS – ului .

A admis cererea de intervenţie în interes propriu şi în interesul pârâtei formulată de SC M. SA GL. şi a respins ca inadmisibilă cererea de restituire în natură a terenului, formulată de reclamanţi.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa a reţinut că cererea de restituire a terenului a fost adresată instanţei fără a se respecta procedura administrativă prevăzută de Legea nr. 10/2001, ceea ce atrage inadmisibilitatea acţiunii. Mai exact, reclamanţii nu s-au conformat dispoziţiilor art. 27 al. 2 şi 4 din Legea nr. 10/2001 republicată şi nici dispoziţiilor art. 29 şi urm. din aceeaşi lege.

Această hotărâre a fost apelată de reclamanţi şi de intervenienta AVAS, iar Curtea de Apel Galaţi prin decizia civilă nr. 158/A/17 mai 2006, a admis apelurile, a desfiinţat sentinţa apelată şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

S-a reţinut ca motive că instanţa de fond nu a solicitat reclamanţilor să-şi precizeze obiectul acţiunii, ci a procedat la judecata cauzei în baza Legii 10/2001.

A încuviinţat în principiu cererea de intervenţie forţată a AVAS – ului şi cererea de intervenţie în interes propriu şi în interesul pârâtei, formulată de SC M. SA GL. în calitate de acţionar principal al pârâtei, deşi nu erau îndeplinite condiţiile cerute de art. 57 Cod procedură civilă.

Cu privire la calitatea procesuală a SC M. SA GL. a reţinut că aceasta nu poate sta în proces pentru că legea nr. 10/2001 conferă calitate procesuală doar deţinătorului şi persoanei îndreptăţite, iar deţinătorul nu poate fi reprezentat de către un acţionar ci de către organele sale de conducere, potrivit normelor de drept comun.

A mai reţinut instanţa de apel că nici reţinerea calităţii procesuale a AVAS – ului nu este corectă deoarece în speţă nu s-a făcut dovada că la data intrării în vigoare a Legii 10/2001 pârâta era privatizată integral, ci dimpotrivă şi în anul 2003, conform certificatului eliberat de ORC Galaţi, Statul deţinea acţiuni în număr de 4892 a căror valoare depăşeşte valoarea suprafeţei de teren cerută de reclamanţi.

Faţă de această situaţie a conchis instanţa de apel că în mod corect s-a reţinut incidenţa art. 27 din legea 10/2001 şi totodată calitatea procesuală a AVAS – ului.

În rejudecarea cauzei s-a precizat că Tribunalul va trebui să solicite reclamanţilor să-şi precizeze clar obiectul acţiunii, respectiv dacă este acţiune în revendicare sau este acţiune întemeiată pe legea nr. 10/2001, situaţie în care instanţa va trebui să pună în discuţie calitatea procesuală a intervenienţilor precum şi îndeplinirea sau nu de către reclamanţi a procedurii notificării prevăzută de lege.

Prin decizia civilă nr.3625/04.05.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a respins ca nefondat recursul declarat de pârâta SSI CTCE Galaţi.

Pentru a decide astfel, instanţa a reţinut următoarele :

Corect instanţa de apel a reţinut lipsa de rol activ a tribunalului în stabilirea cadrului juridic al litigiului, întrucât există o vădită neconcordanţă între motivarea în fapt a acţiunii (care îi conferă un caracter în revendicare) şi motivarea în drept a acţiunii (care face trimitere la normele şi procedura prevăzută de Legea nr.10/2001).

Conduita oscilantă a reclamanţilor, conturată din chiar conţinutul acţiunii, din care este greu de dedus intenţia acestora, împiedică soluţionarea cauzei cu respectarea cerinţelor prevăzute de art.129 alin.6 cod procedură civilă.

In aplicarea art. 21 alin.2 din Legea nr. 10/2001 modificată, care asigură restituirea în natură a imobilelor către cei îndreptăţiţi în cazul în care statul are autoritate publică centrală sau locală este acţionar sau asociat minoritar al unităţii deţinătoare, dacă valoarea acţiunilor sau părţilor sociale deţinute este mai mare sau egală cu valoarea corespunzătoare a imobilului a cărui restituire se solicită – probele dosarului nu sunt suficiente, deoarece ele nu evidenţiază structura acţionariatului la data intrării în vigoare a Legii nr.1/2001.

De altfel, în chiar motivarea recursului SSI CTCE Gal. – dând explicaţii detaliate în privinţa structurii acţionariatului precizează că sub aspectul susţinerilor sale urmează să administreze probatorii cu acte (certificatul constatator de la ORC GL.).

In rejudecarea cauzei, prin sentinţa civilă nr.206/2008 a Tribunalului Galaţi s-a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii. S-a respins ca nefondată acţiunea precum şi cererile de intervenţie în interes propriu şi în interesul pârâtei.

Pentru a decide astfel, instanţa a reţinut următoarele :

Ţinând seama de considerentele deciziei civile nr. 158/2006 a Curţii de Apel Galaţi, la primul termen de judecată, respectiv la 23.XI.2007, reclamanţii şi-au precizat clar obiectul acţiunii.

Astfel, au menţionat că acţiunea este întemeiată pe dispoziţiile art. 20 alin. 1 din legea 10/2001 şi art. 25 al.2 din aceeaşi lege, iar prin acţiune nu contestă dispoziţia nr. 141/SR/2003 emisă de Primăria GL., iar ceea ce-i nemulţumeşte este faptul că atunci când au fost puşi în posesie asupra imobilului ce le-a fost restituit în baza dispoziţiei nr. 414/SR/2003, cu ocazia măsurătorilor s-a constatat că în fapt li s-a restituit mai puţin cu 641, 18 m.p. şi că această diferenţă se găseşte în curtea societăţii pârâte. Aceasta este în prezent privatizată.

Instanţa analizând cererea reclamanţilor prin prisma precizărilor făcute în rejudecare şi în contextul materialului probator administrat, având în vedere şi excepţiile invocate dar şi cererile de intervenţie formulate în cauză, a reţinut următoarele:

Reclamanţii TMM şi TMN în calitate de moştenitori sunt beneficiarii măsurilor reparatorii prevăzute de Legea 10/2001 pentru imobilul din Galaţi, str. D nr. 98, ce a aparţinut autorului lor şi care a fost preluat în mod abuziv de către stat, astfel cum rezultă din dispoziţia nr. 141/SR/23.XII.2003 emisă de Primarul municipiului Galaţi.

Potrivit acestei dispoziţii, reclamanţilor li s-a restituit parţial imobilul compus din casă şi teren în sensul că şi s-a restituit casa şi doar 758,82 m.p. teren, astfel cum rezultă din procesul verbal de punere în posesie nr. 29498/26.03.2004, doar această suprafaţă de teren aflându-se în patrimoniul municipiului Galaţi, din totalul de 1400 m.p. pentru care s-a constatat nulitatea absolută a donaţiei în favoarea statului, din 30.XII.1970, conform sentinţei civile nr. 9360/2002 a Judecătoriei Galaţi definitivă prin decizia civilă nr. 197/A/5.03.2003 a Tribunalului Galaţi.

Pentru diferenţa de teren ce face obiectul acţiunii de faţă, reclamanţii au notificat societatea pârâtă, astfel cum rezultă din înscrisul depus la dosar în acest sens.

Pârâta SSI CTCE SA GL. nu a negat deţinerea în fapt a suprafeţei de teren revendicată de reclamanţi, astfel cum rezultă din concluziile scrise depuse la dosar ci a invocat un drept de proprietate asupra acestui teren, astfel încât excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive pe care a invocat-o în întâmpinarea depusă în primul ciclu procesual, nu poate fi primită.

Deşi au făcut dovada dreptului de proprietate, precum şi a notificării societăţii pârâte deţinătoare a terenului, reclamanţii, în condiţiile în care societatea pârâtă este cu capital integral privat, potrivit dovezilor depuse la dosar, nu pot primi terenul revendicat în natură, ci numai sub formă de despăgubiri. În acest sens sunt şi dispoziţiile art. 29 al. 1 din Legea nr. 10/2001. Ori, în cauză, reclamanţii nu au fost de acord cu despăgubirile, ei solicitând, atât prin acţiune cât şi cu ocazia dezbaterilor în fond, doar restituirea în natură.

Faptul că nu sunt de acord să primească despăgubiri nu atrage inadmisibilitatea acţiunii după cum au invocat pârâta şi intervenienta în interesul acesteia, întrucât dreptul reclamanţilor există şi el poate fi valorificat pe calea Legii 10/2001, dar numai sub formă de despăgubiri în echivalent.

Prin decizia civilă nr. 17/A/2010 a Curţii de Apel Galaţi s-a admis apelul, a fost schimbată în parte sentinţa civilă în sensul admiterii acţiunii şi obligării pârâtei să restituie în natură suprafaţa de 641,14 m.p. teren.

Pentru a decide astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Reclamanţii, în calitate de moştenitori ai autorului NH, au solicitat Primăriei GL. prin notificarea nr.341/20.07.201, restituirea în natură a imobilului în suprafaţă de 1400 mp. (teren şi construcţii) situat în str. D nr.98 c/c str. B.

Prin dispoziţia nr. 414/SR/23.11.2003 a Primăriei GL. i-a dispus restituirea parţială în natură a imobilului (teren 758,82 mp. şi construcţii). Pentru diferenţa de teren aferentă construcţiei ce nu se afla în patrimoniul Primăriei Galaţi, persoanele îndreptăţite au fost îndrumate să se adreseze unităţii deţinătoare. Intr-adevăr, potrivit art. 25 alin. 1 şi 2, în forma în vigoare la momentul emiterii dispoziţiei aceasta e procedura de urmat în cazul în care persoana juridică notificată deţine numai în parte imobilele solicitate.

Reclamanţii au notificat în termenul prevăzut de art.25 alin.4 din Legea nr.10/2001 (în forma iniţială) pe pârâta SSI CTCE GL. – societate privatizată, la momentul intrării în vigoare a Legii 10/2001 – Statul – APAPS deţinând doar o acţiune la societate (f.34 – dosar nr.298/C/2004, f.33-40 dosar nr.7181/121/2007).

In această situaţie, tribunalul, reţinând incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 29 alin. 1 din Legea nr.10/2001 (în forma în vigoare la acest moment) a constatat că reclamanţii au dreptul doar la despăgubiri, pe care însă nu au putut să le acorde deoarece atât prin acţiune cât şi cu ocazia dezbaterilor în fond, aceştia au solicitat restituirea în natură.

Curtea de Apel apreciază că tribunalul a aplicat greşit legea la o situaţie de fapt corect stabilită, în sensul că a constatat incidenţa disp.art.29 alin.1 (în forma actuală) ignorând faptul că prin decizia Curţii Constituţionale 830/08.07.2009 s-a admis excepţia invocată din oficiu de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – secţia civilă şi s-a constatat că dispoziţiile art. I pct. 60 din titlul I al Legii nr. 247/2005 sunt neconstituţionale. S-a constatat că abrogarea sintagma „imobile preluate cu titlu valabil” din cuprinsul art. 29 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, încalcă dispoziţiile art. 15 alin. 2 şi art. 16 alin. 1 din Constituţie.

Intr-adevăr, în reglementarea iniţială – art. 27 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, făcea distincţia după cum imobilele erau preluate cu titlu sau fără titlu şi prevedea doar în situaţia în care imobilele erau preluate cu titlu valabil acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent. Per a contrario, în situaţia în care imobilul evidenţiat în patrimoniul unei societăţi comerciale privatizate era preluat fără titlu valabil, se aplica regula generală prevăzută de Legea nr. 10/2001 a restituirii în natură.

In urma modificării Legii 10/2001 prin Legea nr. 247/2005, art. 27 alin. 1 a devenit art. 29 alin. 1, cu un conţinut diferit sub aspectul modului de restituire a bunurilor imobile, în sensul că indiferent de modalitatea de preluate (cu titlu valabil sau fără titlu valabil) persoana îndreptăţită nu mai putea obţine restituirea în natură a imobilului.

In concluzie, Curtea Constituţională a reţinut că toate persoanele care au depus cereri în termenul legal se află într-o situaţie juridică identică şi că legea nouă modifică în mod esenţial regimul juridic creat prin depunerea notificărilor în termenul legal generând discriminări între persoanele îndreptăţite la restituirea în natură a bunurilor, care după intrarea în vigoare a modificărilor vor beneficia doar de despăgubiri prin echivalent.

Din aceste considerente, Curtea a reţinut că prin abrogarea sintagmei „imobile preluate cu titlu valabil” din cuprinsul art.29 alin.1 din Legea nr.10/2001, acesta încalcă dispoziţiile art. 15 alin. 2 şi art. 16 alin. 1 din Constituţie.

In speţă, imobilul a fost preluat fără titlu valabil, fiind incidente dispoziţiile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, prin decizia civilă nr. 197/A/2003 a Tribunalului Galaţi constatându-se nulitatea absolută a donaţiei din str. D nr. 98, compus din 1400 mp. şi clădire.

Din aceste considerente, având în vedere dispoziţiile art. 27 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 în forma în vigoare la momentul notificării, dispoziţiile art. 296 Cod procedură civilă instanţa a admis apelul, a schimbat în parte decizia civilă şi a obligat pe pârâtă să restituie în natură suprafaţa de 641,14 mp., aşa cum a fost identificată în schiţa anexă la raportul de expertiză judiciară RC. A menţinut soluţia instanţei de fond privind respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei, precum şi a inadmisibilităţii. Soluţia dată pe cererile de intervenţie în interesul pârâtei formulate de SC Metal nu pot urma decât soarta părţii pentru care s-a formulat cererea şi la fel şi cererea de intervenţie principală deoarece SC M.SA GL. are calitatea de acţionar la SSI CTCE GL.

Pârâta SSI CTCE a formulat şi o cerere de intervenţie forţată a Autorităţii pentru valorificarea Activelor Statului prin care susţinea că aceasta este instituţia c are este obligată prin lege la plata despăgubirilor. Cererea a fost respinsă ca nefondată iar pârâta nu a declarat apel împotriva sentinţei de la fond.

Tags: