Top

Răspunderea civilă delictuală. Posibilitatea pretinderii de penalităţi pentru consumul fraudulos de energie electrică.

Angajarea răspunderii delictuale a pârâtului potrivit dispoziţiilor art. 998 cod civil, pentru sustragere şi consum fraudulos de energie electrică exclude plata de penalităţi de întârziere în decontare, întrucât nu pot fi aplicate în mod cumulativ temeiurile răspunderii delictuale cu cele ale răspunderii contractuale.

Reclamanta S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA DOBROGEA S.A. – Sucursala Constanţa a chemat în judecată pe pârâtul NC, solicitând obligarea acestuia la 5.834.337 lei, reprezentând contravaloarea facturii nr 72/ 28.03.2001, precum şi la 4.352.415 lei penalităţi de întârziere în decontare.

S-a arătat că suma facturată constituie contravaloarea energiei electrice consumate fraudulos de către pârât, pe perioada 09.02.1998 – 21.02.2001.

Acest fapt a fost constatat prin procedura de stabilire a despăgubirilor, la data de 21.02.2001, procesul-verbal fiind însuşit de pârât prin semnatură; ulterior a fost emisă factura nr. 77/ 28.03.2001, pentru suma de 5.834.337 lei.

Pentru neachitarea în termen de 8 zile de la data înştiinţării de plată, reclamanta a calculat şi penalităţi de întârziere, conform Deciziei nr. 57/ 1999 a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Acţiunea societăţii reclamante este întemeiată, în parte.

Atât temeiurile în fapt, cât şi temeiul în drept invocat în acţiune, reflectă situaţia angajării răspunderii delictuale a pârâtului potrivit dispoziţiilor art. 998 cod civil, pentru sustragere şi consum fraudulos de energie electrică.

Prin urmare, pretenţiile reclamantei privind plata de penalităţi de întârziere în decontare este nefondată, întrucât în speţă nu se pot aplica în mod cumulativ temeiurile răspunderii delictuale cu cele ale răspunderii contractuale.

(sentinţa civilă nr. 8570 COM/ 10.12.2002, irevocabilă conform deciziei civile nr. 514/2003 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială)

Notă: O.U.G. nr. 63/ 1998 privind energia electrică şi termică, în prezent abrogată prin Legea nr. 318/ 2003, prevedea cu claritate în art. 29 că plata penalităţilor derivă din contract, în timp ce consumul fraudulos putea atrage doar plata contravalorii energiei estimate ca fiind consumată. Emiterea facturii pentru contravaloarea energiei consumate în acest mod nu presupunea încheierea unui contract, ci doar cuantificarea valorii prejudiciului, pe baza căruia cel culpabil trebuia să efectueze plata.

Decizia nr. 57/1999 a ANRDE nu putea constitui, la rândul său, temei al calculului penalităţilor, întrucât actul de reglementare se referă la contractele-cadru de furnizare a energiei electrice.

Etichete: