Top

Somatie de plata a energiei electrice catre furnizor

S. civ. nr. 1962/29.09.2008

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei de faţă instanţa constată următoarele: Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la date de 05.09.2008 sub numărul de mai sus reclamanta SC X SA a chemat în judecată pe pârâta Z solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să dispună obligarea acesteia la plata sumei de 73,45 lei reprezentând energie electrică, penalităţi, prestări servicii şi la cheltuieli de judecată în sumă de 6,3 lei.

în motivarea acţiunii reclamanta arătat că în calitate de furnizor de energie electrică s-a obligat faţă de pârâtă să furnizeze energie electrică la punctul de consum de la domiciliul personal, iar pârâta în calitate de consumator avea obligaţia achitării contravalorii energiei electrice consumate. A menţionat reclamanta că pârâta în calitate de consumator s-a obligat să achite facturile la termenul de scadenţă prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice iar decizia ANRE nr.57/1999 pentru aprobarea contractelor cadru de furnizare a energiei electrice – anexa 1 şi conform art.11 din actul menţionat dar şi conform Ordinului 5/2003 neachitarea facturii de către consumator atrage perceperea de penalităţi. Pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţia contractuală acumulând un debit de 73,45 lei din care: 33,40 lei energie electrică neachitată şi abonament, 8,31 penalităţi şi 31,74 prestări servicii.. A arătat reclamanta că a invitat pârâta la conciliere directă. Reclamanta a solicita judecata în lipsă.

în drept au fost indicate dispoziţiile: codului comercial, art.969 Cod civil, art.7201 şi urm. Cod proc civilă.

Cerere legal timbrată cu suma de 6 lei reprezentând taxă judiciară de timbru, fiind ataşat şi timbru judiciar în cuantum de 0,3 lei.

Au fost ataşate cererii de chemare în judecată următoarele înscrisuri în copii certificate: contract de furnizare a energiei electrice nr. 1347249 (filele 6-9), invitaţie la conciliere (fila 10), confirmare primire (fila 11), proces verbal de conciliere (fila 12), factura fiscală seria BCXKR nr.7206683 (fila 13), factura fiscală seria BCEMF nr.821367834 (fila 14), factura fiscală BCEMF nr.822719044 (fila 15), centralizator (fila 16)

Legal citat pârâta nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în faţa instanţei.

Instanţa a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele: Prin contractul de furnizare a energiei electrice nr. 1347249 (filele 6-9) încheiat între reclamantă şi pârât pe durată nedeterminată, începând cu data de 24.01.2005 reclamanta, în calitate de furnizor, se obliga către pârât la livrarea energiei electrice la locul de consum în mod continuu, cu excepţia perioadei pentru revizia şi reparaţia instalaţiilor energetice de distribuţie, şi să factureze consumatorului energia electrică livrată cu tariful ales de acesta dintre cele legale în vigoare. Pârâtul, în calitate de consumator, avea obligaţia, în mod corelativ, să achite integral şi la termen contravaloarea energiei electrice de care a beneficiat, conform cap. 5 art. 7 litera c din contractul încheiat, obligatoriu pentru părţile contractante.

în speţă sunt incidente dispoziţiile art. 3 pct 5 Cod comercial ce reglementează întreprinderea de furnituri. Reclamanta este comerciant (societate comercială) care, conform art. 7 Cod comercial, săvârşeşte fapte de comerţ având comerţul ca o profesiune obişnuită.

Din înscrisurile depuse, factura fiscală seria BCXKR nr.7206683 (fila 13), factura fiscală seria BCEMF nr.821367834 (fila 14), factura fiscală BCEMF nr.822719044 (fila 15), reiese că reclamanta a furnizat energie electrică pârâtei în perioada 06.12,2006-02.n.2OO7însă acesta nu a plătit valoarea respectivei energii primite şi consumate, TVA corespunzătoare, abonament de energie electrică, serviciu de debranşare, în cuantum total de 73,45 RON din care 33,40 debit energie electrică neachitată pentru perioada 06.12.2006-02.11.2007, 8,31 lei penalităţi şi 31,74 lei taxă deconectare.

La calcularea acestor penalităţi s-a avut în vedere art.11 din anexa 1 a deciziei ANRE nr. 57 / 1999 pentru aprobarea contractelor cadru de furnizare a energiei electrice, conform căruia neachitarea contravalorii facturii de către consumator în termen de 7 zile calendaristice de la data înştiinţării de plată atrage perceperea de penalităţi de 0,2 % pentru fiecare zi de întârziere, întreruperea furnizării energiei electrice după cea de-a 30 – zi calendaristică de percepere a penalizărilor şi rezilierea contractului şi desfiinţarea racordului sau a branşamentului de alimentare, după 15 zile de la data întreruperii, în cazul în care consumatorul nu a achitat integral consumul de energie şi penalităţile datorate furnizorului. Conform ordinului 5 / 2003 privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice, art 11, factura emisă pentru plata contravalorii energiei electrice va fi achitată în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii de către consumator în termen de 30 zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, care sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilit conform reglementărilor legale în vigoare, se datorează începând cu prima zi după data scadenţei, valoarea totală a acestora neputând depăşi valoarea facturii. Prin urmare, pârâtei îi revenea şi obligaţia de a plăti penalităţi de întârziere aferente, conform art. 11 alin. 2, lit. a din capitolul VI al contractului menţionat, art. 1066 C civ., Deciziei nr. 57/1999 a Autorităţii Naţionale de Reglementare in Domeniul Energiei, Ordinului 5 / 2003 privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice.

Pârâta nu a administrat probe din care să rezulte că s-a adresat reclamantei pentru sistarea energiei electrice şi acceptând livrarea energiei electrice şi beneficiind de aceasta.

Pârâta nu a făcut dovada plăţii sumelor prezentate mai sus şi nici nu a contestat cuantumul lor.

Procedura concilierii directe prevăzută de art. 7201 Cod procedură civilă în cazul cererilor şi proceselor în materie comercială evaluabile în bani, în speţă fiind vorba de o faptă de comerţ unilaterală, a fost îndeplinită (fila 12).

Instanţa, în temeiul art. 969,1066 şi 1073 C civ. va admite cererea aşa cum a fost precizată formulată de reclamanta SC X SA, în contradictoriu cu pârâta Z urmând a obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 73,45 RON din care 33,40 debit energie electrică neachitată pentru perioada 06.12.2006-02.11.2007, 8,31 lei penalităţi şi 31,74 lei taxă deconectare.

Având în vedere dispoziţiile art.274 alin.i Cod procedură civilă potrivit cărora partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuieli de judecată, instanţa va obliga pârâta la plata către reclamantă a sumei de 6,30 RON reprezentând taxă de timbru şi timbru judiciar.

Etichete: