Top

Înlocuirea amenzii contravenţionale cu obligarea contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 417 (18.02.2009)
Autor: JUDECĂTORIA MANGALIA
Domenii asociate: amenzi

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia la data de 24.11.2008 petentul I.P.J. Constanţa prin Poliţia Municipiului Mangalia a chemat în judecată pe intimatul contravenient GH solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună înlocuirea amenzii contravenţionale în sumă de 200 lei aplicată intimatului prin procesul-verbal de contravenţie seria AY nr. 2221516 din 18.07.2008 cu obligarea la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

În motivarea cererii, petentul a arătat că intimatul nu a achitat amenda contravenţională iar sancţiunea cu amendă contravenţională nu poate fi pusă în executare silită.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 9 alin.3 din OG. Nr. 2/2001 modificată prin Legea nr. 352/2006.

Cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru potrivit dispoziţiilor OG nr. 2/2001.

Cererii i-au fost anexate copii de pe următoarele înscrisuri: procesul-verbal de contravenţie seria AY nr. 2221516 din 18.07.2008 încheiat de I.P.J. Constanţa – Poliţia Municipiului Mangalia, cupon confirmare de primire prin scrisoare recomandată, adresa nr. 957871/11.11.2008 emisă de Consiliul Local al Municipiului Ploieşti – Serviciul Public Finanţe Locale.

Intimatul contravenient nu a depus întâmpinare şi nu s-a prezentat în faţa instanţei pentru combaterea cererii formulate de petent.

În dovedirea cererii, petentul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, probă pe care instanţa, apreciind că este pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei, a încuviinţat-o.

Intimatul contravenient nu a solicitat administrarea de probe în apărare.

Din analiza înscrisurilor depuse la dosarul cauzei instanţa reţine următoarea situaţie de fapt.

Prin procesul-verbal de contravenţie seria AY nr. 2221516 din 18.07.2008 încheiat de IPJ Constanţa- Poliţia Mangalia, intimatul contravenient a fost sancţionat cu amendă contravenţională în sumă de 200 lei.

Contravenientul a refuzat să semneze procesul-verbal de contravenţie, împrejurare atestată prin semnarea acestui înscris de către martorul BG.

Organul constatator a procedat la comunicarea procesului-verbal de contravenţie către petent, prin intermediul serviciilor poştale, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Din analiza cuponul poştal depus la dosarul cauzei, instanţa constată că nu poartă semnătura de primire a petentului sau a altei persoane, procesul-verbal de contravenţie nefiind comunicat petentului ci înapoiat organului constatator cu motivarea că termenul de păstrare a expirat.

Procesul-verbal de contravenţie a fost înaintat, în vederea punerii în executare a amenzii aplicate contravenientului intimat, Serviciului Public Finanţe Locale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploieşti.

Prin adresa nr. nr. 957871/11.11.2008 emisă de Consiliul Local al Municipiului Ploieşti – Serviciul Public Finanţe Locale, în conformitate cu prevederile art. 141 alin.8 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, procesul-verbal de contravenţie a fost restituit organului constatator motivat prin aceea că nu a fost comunicat contravenientului ( adresa depusă la dosar).

Având în vedere cele reţinute instanţa apreciază că nu sunt întrunite cerinţele legale pentru admiterea cererii formulate de petent.

În drept, potrivit art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, „în cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată” iar potrivit alin.5, „în cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termenul prevăzut la alin. (4), instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, cu acordul acestuia”.

Potrivit art. 391 alin. 1 din OG nr. 2/2001, „În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, acesta va sesiza instanţa în circumscripţia căreia s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama, după caz, şi de partea din amendă care a fost achitată”.

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, „Dacă agentul constatator aplică şi sancţiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta şi înştiinţarea de plată se înmânează contravenientului, făcându-se menţiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire” iar potrivit art. 27 din acelaşi act normativ, „Comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată de face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor”.

Potrivit art. 31 alin.1 din O.G. nr. 2/2001, „Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia iar potrivit art. 37 din acelaşi act normativ, „Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate”.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 14 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, „Executarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii”.

Faţă de aceste dispoziţii legale şi având în vedere împrejurarea că din înscrisurile anexate cererii a rezultat că procesul-verbal de contravenţie nu a fost comunicat contravenientului intimat în conformitate cu dispoziţiile legale, acesta fiind singurul impediment la executarea silită a sancţiunii cu amendă, instanţa apreciază că cererea formulată de petent nu este întemeiată şi o va respinge.

În conformitate cu dispoziţiile art. 274 Cod procedură civilă, instanţa ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: ,