Top

Înlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. Neconstituţionalitatea prevederilor art. 9 alin. (5) din OG nr. 2/2001 (Decizia nr. 1354 din 10.12.2008 C.C. )

Prin adresa nr.135960 din 13.06.2008 înregistrată la Judecătoria Râmnicu Sărat sub nr.2052/287/2008, petentul IPJ Buzău a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în temeiul art.39? din OG nr.2/2001 să se dispună înlocuirea cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii a amenzii în sumă de 200 lei aplicată prin procesul verbal de contravenţie seria PCA nr.335 9325 din 16.01.2008 contravenientului I.M., domiciliat în comuna Baba Ana, satul Conduratu, judeţul Prahova.

În motivarea sesizării, s-a învederat că I.M. nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi că nu există posibilitatea executării silite.

Prin sentinţa civilă nr.3 din 5.01.2009 s-a respins sesizarea ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut că deşi legal citat, contravenientul nu s-a înfăţişat în instanţă şi nici nu şi-a exprimat acordul în sensul înlocuirii amenzii aplicate cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

Împotriva sentinţei a declarat recurs petentul în termen legal conform art.39? alin.3 din OG nr.2/2001 , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse în scris la dosar .

În expunerea motivelor de recurs, petentul a invocat în esenţă că sentinţa atacată este afectată de nelegalitate şi netemeinicie, întrucât dispoziţiile din OG nr.2/2001 referitoare la obligativitatea luării consimţământului contravenientului în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii au fost declarate neconstituţionale prin Decizia nr.1354 din 10.12.2008 a Curţii Constituţionale.

Prin decizia nr. 310 din 6.04.2009 pronunţată de Tribunalul Buzău – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ s-a admis recursul ca întemeiat , dispunându-se modificarea sentinţei în sensul admiterii sesizării şi înlocuirii amenzii aplicate în suma de 200 lei cu sancţiunea obligării la prestarea a 30 de ore activitate în folosul comunităţii .

Hotărând astfel , tribunalul a reţinut :

Prin procesul verbal de contravenţie seria PCA nr.3359325 din 16.01.2008 , I.M. a fost sancţionat cu 2 puncte amendă în cuantum de 100 lei pentru comiterea contravenţiei prevăzute la art.108 alin.1 lit.a) pct.7 în referire la art.99 alin.2 din OUG nr.195/2002 şi 2 puncte amendă în cuantum de 100 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute la art.99 alin.1 pct.18 din OUG nr.195/2002, urmând să execute 200 lei amendă în total.

În condiţiile în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii, iar Primăria comunei Baba Ana , judeţul Prahova a constatat că nu există posibilitatea executării silite, I.P.J. Buzău a solicitat instanţei să dispună înlocuirea amenzii aplicate cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii în temeiul art.9 alin.5 şi art.39? din OG nr.2/2001.

Respingând sesizarea astfel formulată, instanţa fondului a reţinut că persoana sancţionată contravenţional , deşi legal citată, nu s-a înfăţişat la proces şi nici nu şi-a exprimat acordul pentru înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării sale la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

Tribunalul a apreciat că soluţia instanţei fondului este afectată de nelegalitate şi netemeinicie .

De necontestat, conform art.9 alin.5 din OG nr.2/2001, aplicarea sancţiunii obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii este condiţionată de acordul contravenientului .

Acest fapt este de natură , însă, a lipsi de eficienţă sancţiunea aplicată pentru comiterea unei fapte antisociale, cu consecinţa încălcării dispoziţiilor art.1 alin.5 din Constituţia României, potrivit cărora „ În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”.

Pentru considerentele expuse, prin Decizia nr.1354 din 10.12.2008 pronunţată de Curtea Constituţională, publicată în M.O. nr.887/29.12.2008, s-a constatat că sintagma „cu acordul acestuia” , folosită în cuprinsul art.9 alin.5 din OG nr.2/2001, este neconstituţională.

Etichete: