Top

Conflicte de muncă – anulare decizie desfacere contract de muncă

TRIBUNALUL TULCEA
Dosar nr. 2040/88/2008
SECŢIA CIVILĂ, COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
SENTINŢA CIVILĂ NR. 157
Şedinţa publică din data de 4 februarie 2009

Prin cererea adresată aceste instanţe şi înregistrată sub nr.2040/88/2008, ……… a formulat contestaţie împotriva deciziilor nr.121/23.06.2008 şi nr.120/23.06.2008, solicitând anularea acestora, restituirea garanţiei materiale reţinute pe perioada cât a fost salariatul societăţii şi cheltuieli de judecată.

În motivare, contestatorul a arătat că a fost salariatul acestei societăţi, în baza contractului individual de muncă nr.180/1.01.2007, în calitate de şef punct de lucru, începând cu data de 1.01.2007.

A menţionat că, intimata a preluat prin contract activitatea de administrare a cimitirului ortodox „Eternitatea” şi „Eternitatea nou”, stabilindu-şi punct de lucru la Tulcea.

Precizează contestatorul că prin decizia nr.61/4.03.2008 s-a dispus concedierea sa în baza art.65 alin.1 din C.muncii, din această dată încetând orice relaţie contractuală cu intimata.

A mai precizat contestatorul că, intimata i-a emis decizia nr.120/23.06.2008 prin care s-a dispus suspendarea contractului său de muncă începând cu data de 4.03.2008 până în 23.05.2008, iar ulterior, prin decizia nr.121/23.06.2008 i-a desfăcut disciplinar contractul de muncă începând cu data de 4.03.2008.

Solicită contestatorul să se constate nulitatea absolută a deciziilor nr.121/23.06.2008, nr.120/23.06.2008 şi a cercetării disciplinare.

În drept, şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Codului muncii, iar în dovedire a depus la dosarul cauzei în copie: decizia nr.121/23.06.2008, decizia nr.120/23.06.2008, cererea adresată intimatei la data de 19.06.2008, convocatorul înregistrat sub nr.809/2008; contractul individual de muncă încheiat cu Direcţia Întreţinere Adminstraţie Patrimoniu; decizia nr.61/2008, preavizul; actul adiţional nr.3; contractul individual de muncă încheiat cu intimata; actul adiţional nr.1/2007; adresa emisă în data de 3.07.2008; cererea adresată societăţii la data de 14.03.2008; confirmare de primire; declaraţia înregistrată sub nr.363/2008; convocatorul nr.535/2008; convocatorul nr.429/2008; fişa postului; răspuns la întâmpinare; avizul de expediţie; nota înregistrată sub nr.306/2008; contractele de vânzare-cumpărare nr.185/2007; nr.151/2008; factura fiscală; procesul verbal nr.6/14.02.2008; fişa de post; informări; aviz de însoţire a mărfii; situaţia lucrărilor; notificare; convocator.

În apărare, intimata a depus la dosarul cauzei întâmpinare şi în copie: referatul încheiat la data de 20.06.2008; informarea înregistrată sub nr.360/18.02.2008; adresa nr.378/2008; avize de însoţire a mărfii; cererea formulată de către contestator şi înregistrată sub nr.1743/2008; adresa nr.12180/2008; chitanţe; contractul de vânzare-cumpărare nr.224/2007; facturi fiscale; adresa nr.4094/2008; adresa formulată la data de 25.08.2008; plângerea formulată de ……… în data de 17.03.2008; convocator; contractul de vânzare-cumpărare nr.184/2007; adresa emisă de Inspectoratul Regional pentru Protecţia Consumatorului; plângerile formulate de mai mulţi clienţi ai intimatei şi contractele de vânzare-cumpărare ale acestora; adresa nr.13395/G 2262/3.04.2008 emisă de Primăria mun.Tulcea, adresa nr.12838/2008 emisă de Instituţia Prefectului Tulcea; adresa nr.12596/G 2073/31.03.2008; adresa nr.11520/2008; adresa nr.22149/G 4233/1.07.2008; adresa nr.1436/2008; state de plată.

Faţă de excepţia tardivităţii emiterii deciziei de concediere, instanţa reţine următoarele:

Prin emiterea deciziei nr.121/23.06.2008, intimata l-a concediat pe contestator potrivit art.61 lit.a din C.muncii începând cu data de 4.03.2008.

Pentru a fi legală, concedierea trebuie să intervină în anumite termene, prevăzute expres de Codul muncii astfel, în cazul concedierii disciplinare, angajatorul poate lua această măsură în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii ei (art.268 alin.1 C.muncii).

Primăria mun.Tulcea, prin adresa înregistrată sub nr.11520 din 19.03.2008, a transmis ………, petiţiile formulate de către persoanele fizice ce au încheiat contracte de prestări servicii cu această societate şi care erau nemulţumite de modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către ……….

Prin adresa nr.13395/G/2262 din 3.04.2008, Primăria Mun.Tulcea i-a adus la cunoştinţă societăţii ……… S.A.Constanţa nemulţumirea clienţilor săi cu privire la efectuarea lucrărilor funerare contractate.

Odată cu această adresă, Primăria Mun.Tulcea i-a comunicat intimatei petiţiile adresate Primarului Mun.Tulcea şi Direcţiei de Întreţinere şi Administrare a Patrimoniului Tulcea şi o copie a scrisorii transmisă de către Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Tulcea, privind petiţiile primite de la clienţii ……… cu privire la efectuarea lucrărilor funerare.

Şi prin adresa nr.14123/G 2430/10.04.2008 Primăria un.Tulcea a adus la cunoştinţă intimatei faptul că locuitorii mun.Tulcea ce au încheiat contracte de prestări servicii pentru lucrări funerare sunt mulţumiţi de modul în care sunt executate aceste contracte.

La dosarul cauzei au fost depuse atât sesizările formulate de către clienţii ………, cât şi contractele de vânzare-cumpărare, cu plata în rate încheiate cu societatea intimată.

Ori, având în vedere că unitatea intimată avea cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare a contestatorului încă din luna martie 2008, iar decizia de concediere a emis-o la data de 23.06.2008, văzând şi dispoz.art.268 alin.1 C.muncii, instanţa urmează a admite excepţia tardivităţii emiterii deciziei de concediere şi a anula decizia de concediere nr.121/23.06.2001 emisă de ………, ca tardiv emisă.

În ceea ce priveşte decizia nr.120/23.06.2008, instanţa constată următoarele:

Prin emiterea deciziei nr.120/23.06.2008, intimata i-a suspendat contestatorului contractul individual de muncă pe durata cercetării disciplinare prealabile, potrivit art.52 alin.1 lit.a din C.muncii.

Art.52 alin.1 lit.a din C.muncii prevede că, contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului pe durata cercetării disciplinare prealabile.

Ori, având în vedere că prin decizia nr.61/4.03.2008, intimata a dispus încetarea contractului individual de muncă al contestatorului potrivit art.65 alin.1 din C.muncii începând cu data de 4.03.2008, întrucât contestatorul nu mai avea calitatea de angajat al intimatei din data de 4.03.2008, societatea intimată nu avea cum să suspende la data de 23.06.2008 un contract de muncă ce a încetat să-şi mai producă efectele.

Faţă de aceste considerente, instanţa urmează a anula decizia de suspendare a contractului de muncă nr.120/23.06.2008 emisă de ……… S.A.Constanţa, ca netemeinică şi nelegală.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind restituirea garanţiei materiale, instanţa urmează a obliga intimata să plătească contestatorului suma de 1583 lei reprezentând garanţii materiale reţinute, având în vedere că intimata a recunoscut că i-a reţinut contestatorului garanţia materială, iar la dosarul cauzei nu s-au depus probe care să dovedească că ……… ar fi adus prejudicii materiale societăţii.

Deoarece ……… a efectuat cheltuieli în acest proces, iar contestaţia i-a fost admisă, instanţa urmează a obliga intimata să plătească contestatorului suma de 1040 lei cheltuieli de judecată.

Tags: ,