Top

Cerere întemeiată pe prevederile O.U.G. nr. 214/1999, depusă cu întârziere. Consecinţe juridice

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 171 (02.07.2008)
Autor: Curtea de Apel Timisoara
Domenii asociate: revoluţionari (drepturi)

Legea nr. 173/2006, art. 2

Nedepunerea cererii pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă, în temeiul prevăzut de art. 2 din Legea nr. 173/2006, duce la respingerea acesteia ca tardivă.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia contencios administrativ şi fiscal, sentinţa civilă nr. 171 din 2 iulie 2008

Prin acţiune reclamantul a chemat în judecată a chemat în judecată Comisia pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă din cadrul Ministerului Justiţiei, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa:

– să dispună anularea Deciziei nr. 911/2007 pronunţată de pârâtă întrucât este nefondată şi neîntemeiată;

– să constate, în temeiul dispoziţiilor art. 2 coroborat cu dispoziţiile art. 5, art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 214/1999, faptul că îndeplineşte toate condiţiile legale în vederea obţinerii, în calitate de moştenitor (fiu) al autorului său S.V., calităţii de „luptător anticomunist” în rezistenţa anticomunistă, iar pe cale de consecinţă să fie obligată pârâta reprezentată prin Ministerul Justiţiei, la acordarea beneficiilor legale precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

Prin sentinţa civilă nr. 171 din 2 iulie 2008, pronunţată în dosarul nr. 2702/30/2008, Curtea de Apel Timişoara a respins ca tardivă acţiunea, cu motivarea că obiectul prezentului litigiu este reprezentat de legalitatea hotărârii nr. 911/15.11.2007 emisă de Comisia pentru Constatarea Calităţii de Luptător în Rezistenţa Anticomunistă din cadrul Ministerului Justiţiei.

Prin hotărârea nr. 911/15.11.2007, Comisia pentru Constatarea Calităţii de Luptător în Rezistenţa Anticomunistă din cadrul Ministerului Justiţiei a respins cererea petentului S.O. de constare a calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă, ca fiind tardiv introdusă.

Acţiunea în justiţie formulată reclamant este întemeiată pe dispoziţiile O.U.G. nr. 214 din 29 decembrie 1999, privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România.

Conform art. 1 alin. (1) şi (2) din acest act normativ, „prin prezenta ordonanţă de urgenţă se recunoaşte calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice sau supuse din motive politice unor măsuri administrative abuzive în perioada 6 martie 1945 – 14 decembrie 1989.

(2) Se recunoaşte calitatea de luptător anticomunist şi persoanelor din rezistenţa armată care au participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist în perioada 6 martie 1945 – august 1964.”

În privinţa procedurii de constatare a calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă, art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 214/1999 prevede că „se înfiinţează Comisia pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă, denumită în continuare Comisie, entitate fără personalitate juridică, compusă din:

a) 3 reprezentanţi ai Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, desemnaţi de către organele de conducere ale asociaţiei;

b) 2 reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, numiţi prin ordin al ministrului justiţiei;

c) 2 reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, numiţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

Conform art. 4 alin. (3) din acelaşi act normativ, „Comisia, la cerere, verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 2 şi constată calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice sau supuse, din motive politice, unor măsuri administrative abuzive.”

În privinţa termenului de depunere a cererii de constatare a calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă, conform art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 214/1999, „cererea poate fi introdusă de persoana condamnată sau supusă unei măsuri administrative abuzive ori, după decesul acesteia, de soţul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv, până cel târziu la 31 decembrie 2003.”

Acest termen a fost modificat prin Legea nr. 173 din 16 mai 2006, pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, lege publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 438 din 22 mai 2006.

Conform art. 2 din Legea nr. 173/2006, „se acordă un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în care persoanele condamnate sau supuse unei măsuri administrative abuzive ori, după decesul acestora, soţul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv pot depune cerere pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă.”

Întrucât Legea nr. 173/2006 a intrat în vigoare la trei zile după publicarea sa în Monitorul Oficial, Partea I, rezultă că termenul de 6 luni prevăzut de art. art. 2 din Legea nr. 173/2006 a început să curgă de la 25 mai 2006 şi s-a împlinit la data de 25.11.2006.

Instanţa constată că reclamantul a depus cererea de constatare a calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă la data de 24.10.2007, motivând această întârziere pe necesitatea obţinerii documentelor doveditoare ale acestei cereri, documente care au fost solicitate Consiliului Naţional de Studierea Arhivelor Securităţii.

Reclamantul a solicitat eliberarea unor documente de la Consiliul Naţional de Studierea Arhivelor Securităţii abia în luna aprilie 2007, după expirarea termenului de 6 luni prevăzut de art. art. 2 din Legea nr. 173/2006 pentru depunerea cererii constatare a calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă.

Art. 5 alin. (3) din O.U.G. nr. 214/1999, prevede că „dacă cererea nu este însoţită de actele doveditoare necesare, Comisia este obligată să solicite documente, date sau informaţii de la instituţiile publice care le deţin.”

Aşadar, legea nu condiţionează depunerea cererii de depunerea documentelor doveditoare, permiţând depunerea acesteia fără a fi „însoţită de actele doveditoare necesare”.

De aceea, instanţa apreciază că întârzierea în depunerea cererii nu este justificată nici în măsura în care reclamantul ar fi făcut demersurile necesare obţinerii documentelor doveditoare înăuntrul termenului de 6 luni prevăzut de art. art. 2 din Legea nr. 173/2006 pentru depunerea cererii constatare a calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă.

Având în vedere că reclamantul a depus cererea de constatare a calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă la data de 24.10.2007 – în condiţiile în care termenul de 6 luni prevăzut de art. 2 din Legea nr. 173/2006 s-a împlinit la data de 25.11.2006 – instanţa a constatat legalitatea hotărârii nr. 911/15.11.2007 a Comisiei pentru Constatarea Calităţii de Luptător în Rezistenţa Anticomunistă din cadrul Ministerului Justiţiei, hotărâre prin care cererea reclamantului a fost respinsă ca fiind tardiv introdusă.

Etichete: ,