Top

Incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 164 din legea nr. 19/2000 referitoare la modul de determinare a punctajelor anuale

Prin sentinta nr. 1293 din 1 octombrie 2008, Tribunalul Botosani – sectia civila, a respins exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de pârâta Casa Judeteana de Pensii .
A admis în parte actiunea formulata de reclamantul M.C., în sensul ca a respins ca tardiv formulata contestatia împotriva deciziei nr. 113023 din 10.01.2006 si deciziei nr. 113023 din 1.07.2007, emise de pârâta.
De asemenea, a obligat pârâta Casa Judeteana de Pensii sa emita o noua decizie de recalculare a drepturilor de pensie ale reclamantului cu luarea în considerare a adeverintelor nr. 5146/27.03.2007 si nr. 54/13.03.2007, drepturile urmând sa fie acordate începând cu 1.12.2005.
Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut ca prin sentinta nr. 86/2007 pronuntata în primul dosar (filele 41, 43) Tribunalul Botosani a respins contestatia formulata de M.C. împotriva deciziei nr. 113023 din 10.01.2006 ca fiind tardiv formulata. Ulterior, prin sentinta nr.1417 din 21.11.2007 aceeasi instanta a respins ca nefondata contestatia formulata împotriva deciziei de pensionare nr. 113023 din 1.07.2007. Or, asa cum s-a precizat mai sus cele doua decizii nu mai formeaza obiectul analizarii pe fond a pretentiilor formulate de catre contestator atâta timp cât acesta fost decazut din termenul de a mai formula contestatie.
Dar în aceasta cauza petentul a solicitat si obligarea intimatei de a emite o decizie de recalculare a drepturilor de pensie în raport cu prevederile OUG nr. 4/2005 raportat la doua adeverinte depuse la C.J.P. eliberate în cursul anului 2007.
Aceasta pretentie a contestatorului de obligare la recalculare nu a fost analizata pe fond în nici una din cele doua sentinte atâta timp cât în hotarârea cu nr.1417 din 21.11.2007 s-a retinut ca M.C. nu a depus în original la C.J.P. adeverintele nr.54/2007 si 5146/2007 emise de ACR Botosani si Spitalul Judetean de Urgenta Botosani. Ca urmare a fost respinsa exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de intimata.
Pe fondul cauzei instanta a constatat ca numitul M.C. a beneficiat de drepturi de asigurari sociale în raport cu decizia de pensionare nr. 113023 înca din 5.12.2000, rezultând implicit ca pensia acestuia a fost calculata initial în temeiul Legii nr. 3/1997 iar ca urmare a aparitiei Legii nr. 19/2000 cuantumul pensiei a dus la calcularea unui punctaj realizat de catre contestator. Acest punctaj a fost recalculat ulterior în baza OUG nr. 4/2005 fiind emisa în acest sens Decizia nr. 113023 din 10.01.2006. Ulterior, ca urmare a aparitie OUG nr. 19/2007 C.J.P. a procedat la o noua recalculare emitând în acest sens decizia nr. 113023 din 1.07.2007.
Contestatorul M.C. a obtinut de la angajatorul Spitalul de Urgenta Botosani adeverinta nr. 5146 din 27 martie 2007 (f.16, 19) adeverinta ce nu a fost depusa în original la CJP pâna la momentul emiterii deciziei din 1.07.2007. Acesta a mai obtinut si adeverinta nr. 54 din 13.03.2007 pe care la fel nu a depus-o în original la CJP pâna la momentul emiterii deciziei din 1.07.2007 (fila 80).
Cele doua acte au fost depuse ulterior datei de 1.07.2007 intimata refuzând recalcularea drepturilor de pensie în baza celor doua adeverinte, refuz comunicat contestatorului prin adresele nr. 2147 din 14.02.2007 si respectiv 240 din 25.03.2008.
Potrivit art. 1 din OUG nr. 4/2005 C.J.P. a fost obligata sa recalculeze drepturile de pensie ale contestatorului atâta timp cât acesta s-a pensionat anterior datei de 1.04.2001.
Însa potrivit art. 7 alin. 3 din OUG nr. 4/2005 contestatorul avea dreptul sa solicite intimatei sa-i recalculeze drepturile de pensie în raport cu actele doveditoare prezentate ulterior, din care rezulta alte date si elemente decât cele rezultate la recalculare, referitoare la drepturile cu caracter salarial care, conform Legii nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, se au în vedere la stabilirea punctajului mediu anual sau la stagii de cotizare realizate pâna la data de 1.04.2001. Asa cum rezulta din cele doua adeverinte depuse la dosar, nr. 5146/2007 eliberata de Spitalul Judetean „Mavromati” Botosani si respectiv 54/2007 eliberata de ACR Botosani, contestatorul a beneficiat de alte drepturi salariale brute sau nete, dupa caz, decât cele consemnate în carnetul de munca. Cei doi angajatori au precizat în mod expres în cele doua adeverinte ca au fost retinute atât contributiile de asigurari sociale cât si cele pentru contributia pentru pensia suplimentara, pe baza salariilor realizate si nu în raport cu cele trecute în carnetul de munca, angajatorul purtând întreaga raspundere cu privire la aceste mentiuni efectuate în cele doua acte. De altfel, chiar Legea nr. 19/2000 precizeaza ca la determinarea punctajelor anuale se utilizeaza salariile brute, sau nete, dupa caz, în conformitate cu modul de înregistrare ale acestora în carnetul de munca.
Asa cum rezulta din mentiunile efectuate în carnetul de munca al contestatorului depus chiar de catre intimata la dosar, în copie (filele 49-65) în respectivul carnet au fost înregistrate salariile tarifare lunare si nu cele brute sau nete realizate, dupa caz.
Aceste retributii brute sau nete, dupa caz, sunt cele evidentiate în adeverintele 5146 din 27.03.2007 pentru perioada 1.07.1963 – e31.007.1973 si respectiv cele din adeverinta nr. 54 din 13.03.2007 pentru intervalul 1.08.1973 – 31.10.1978. Astfel, ca M.C. este îndreptatit de a beneficia de recalcularea drepturilor de pensie în raport cu cele doua adeverinte depuse în original C.J.P.
Este eronata sustinerea intimatei cum ca, aceste drepturi salariale nu ar trebui luate în calcul în vederea stabilirii drepturilor de pensii deoarece au fost realizate în acord, atâta timp cât angajatorii au precizat în cele doua acte ca salariile au fost fluctuante deoarece contestatorul a prestat ore sistematic peste programul normal de lucru sau ore de noapte, respectiv ore pentru zilele de duminica si sarbatorile legale iar pentru toate aceste sume evidentiate s-au calculat si platit contributiile la asigurarile sociale cât si cele pentru pensia suplimentara.
În ceea ce priveste adeverinta nr. 76/18.04.2008 asa cum a aratat si contestatorul, aceasta nu a fost depusa în original la CJP si deci implicit nu poate sta la baza unor operatiuni de recalculare realizate în baza OUG nr. 4/2005.
Împotriva acestei sentinte a declarat recurs Casa Judeteana de Pensii Botosani.
Criticile sale se refera la o pretinsa luare în considerare a adeverintelor nr. 5146 din 27 martie 2007 si nr. 54 din 13 martie 2007, eliberate de Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani si, respectiv, de ACR Botosani; este vorba de sume obtinute în acord (sumele lunare obtinute fluctueaza în functie de realizarile intimatului). Or, potrivit pct. VI din OUG nr. 4/2005, sumele obtinute în acord nu se iau în considerare la recalculare.
Examinând actele si lucrarile aflate la dosarul cauzei, Curtea retine ca recursul Casei Judetene de Pensii Botosani este întemeiat.
În cauza dedusa judecatii sunt incidente dispozitiile art.164 din Legea nr. 19/2000, nicidecum cele ale art. 78 (din aceeasi lege) deoarece se refera la modul de determinare a punctajelor anuale pentru perioadele pâna la intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000.
Prin urmare, pentru perioadele de activitate ale contestatorului se au în vedere salariile brute sau nete, dupa caz, însa în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de munca. Sporurile care se iau în vedere sunt cele care au facut parte din baza de calcul a pensiei si care, de asemenea, sunt înregistrate în carnetul de munca.
Este vorba numai de sporuri cu caracter permanent – nu si despre sume realizate în acord -, iar pe de alta parte – pentru perioada anterioara anului 1992 – doar despre cele înscrise în carnetul de munca. De altfel, potrivit OUG nr. 4/2005 (pct. VI din anexa), sunt excluse de la constituirea bazei de calcul a pensiei acele sume realizate în acord.
Cum recursul este fondat, în temeiul art. 304 pct. 9 C.pr.civ. rap.la art. 312 alin. 3 din acelasi cod, el a fost admis, iar sentinta nr. 1293 din 1 octombrie 2008 a Tribunalului Botosani – sectia civila în tot modificata, în sensul ca actiunea (contestatia) a fost respinsa ca nefondata.

Tags: